Nógrád, 1989. október (45. évfolyam, 232-257. szám)

1989-10-02 / 232. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! M i rr r • H » inoseg = jovo : - 1 , / XLV. ÉVF.. 232. SZÁM ÁRA: 4,30 FORINT 1989. OKTÓBER 2., HÉTFŐ Elhangzott az új esküszöveg / / ^ 11/, n Á haza védelmében vállaltak kötelezettséget Az időjárás is a határőröknek kedvezett szombaton délelőtt. Mire a Hősök terén felsorakoztak az ifjú határőrök, a meghívott vendégek, elöljárók, megérkez­tek a hozzátartozók, többen a Kiváló határőrváros címet viselő Balassagyarmat lakosai közül, már ki­sütött a nap. • Elhangzott . a kürtszó, a vezényszavak, a Himnusz, óriási csend lepte meg a Hősök terét. Tolnai István határőr hadnagy szavai tör­ték meg a némaságot. — Alezredes bajtárs Tol­nai István hdgy. jelentem, hogy a század az ön foga­dására megjelent. — Jó napot bajtársak — köszöntötte az esküre felso­rakozott ifjú határőröket Lukács József határőr alez­redes, a balassagyarmati ke­rületparancsnok első helyet­tese. A köszöntés után az alezredes így fordult a fia­talokhoz: Üdvözlöm önöket az ünnepélyes eskütétel al­kalmából, és több torokból zúgott a hajrá... Amikor a Hősök terét az ünnepélyes csend borította el Éli Zoltán határőr alez­redes a kerületparancsnok helyettese, osztályvezető kö­szöntötte a katonákat, a szülőket, a fegyveres erők képviselőit, a városi tanács és a Hazafias Népfront képviselőit, az ünneplő kö­zönséget. Ismét fokozódott a hangu­lat, amikor a vezénylő tiszt Gecse Attila határőrt a mik­rofon elé rendelte, ahol az édesanyja társaságában a „Hazám, hazám, te minde­nem” című melódiára hang­zott el a meggyőző katonai eskü szövege. — Én Gecse Attila eskü­szöm, hogy a Magyar Nép- köztársaság hűséges katonája Jeszek... A férfias hang után szá­mos szülő, hozzátartozó sze­mében könny csillant... A BM Határőrség Orszá­gos Parancsnoksága képvi­seletében dr. Zándoki Géza orvos alezredes osztályveze­tő szólt az esküt tett határ­őrökhöz : — Az itt felsorakozott fia­tal határőrök számára ket­tős ünnep ez a nap, hiszen az ünnepélyes katonai eskü­tétellel, szinte egyidejűleg emlékezünk meg a fegyveres erők napjáról. Szép hagyo­mány, hogy dolgozó népünk szeptember 29-én köszönti a haza fegyveres védelmezőit, a fegyveres erők és testüle­tek tagjait, akik egymással szoros fegyverbarátságban teljesítik a haza védelmében vállalt kötelezettségeiket. . . A mai 'eskü történelmünket idézi, s egyben tisztelgés a hadak útjába eső magyar­ság ezeréves fennmaradásá­ért, létéért vívott küzdelmek ismert és névtelen hősei előtt. A fegyelem, az erő, a hazafias kötelességválla­lás látványa nem militaris­ta szimbólum, vízió, hanem kifejezője, hogy a mai vilá­gunkban a független nem«- zeti politikának a fegyveres védelem képességével is rendelkeznie kell... A mai fiataljaink életében is ki­emelkedő esemény a mai. A felnőtté válás polgári életből bevonult ifjú határőrök túl­jutottak az alapkiképzésen, elsajátították a katonai élet­tel kapcsolatos elsődleges ismereteket, feladatokat, ízelítőt kaptak a fegyveres erők belső életéből, felké­szültek a bonyolultabb ten­nivalókra. Az eskü letételé­vel válik az újonc honvéd, határőr, a fegyveres erők teljes értékű tagjává... „... esküszöm, hogy a Ma­gyar Népköztársaságnak hű­séges katonája leszek”, s ez már nemcsak szófordulat, ez olyan elkötelezettség, szá­mon tartott ígéret, amely biz­tonságérzet az országnak, felelősség az esiküt tevőnek, féltéssel vegyes büszkeség a hozzátartozóknak is. Az orvos alezredes ezután kijelentette: az államhatár mindenkor, így ma is a füg­getlenség, a terület- és nép­szuverenitás szimbóluma. Minden ország számára fon­tos, hogy határainak sérthe­tetlenségét biztosítsa, még az olyan helyzetben is, mint napjainkban, amikor a ha­tár egyre inkább nem elvá­laszt, hanem összeköt szom­szédainkkal. Dr. Zándoki Géza azt hangsúlyozta, hogy orszá­gunkban történelmi léptékű változások történnek. Az Országgyűlés és a honvédel­mi törvény módosítását, il­letve intézkedéseket mélta­tott, melyek pozitívan be­folyásolhatják a társadalom közérzetét, hazánk politikai közhangulatát. A katonai szolgálati viszonyok korsze­rűsítése, a jogállamiság fej. lesztése iránti mind erőtel­jesebb állampolgári igény tette szükségessé, időszerű­En ..... . es­küszöm, hogy a Magyar Népköztársaságnak hűsé­ges katonája leszek. • Alkotmányunkhoz, tör­vényeinkhez híven, becsü­lettel teljesítem köteles­ségemet. Elöljáróim és feljebbvalóim parancsá­nak engedelmeskedem. Esküszöm, hogy hazá­mat, annak határait, füg­getlenségét és alkotmá­nyos rendjét életem árán is megvédem. Az ellen­séggel alkuba soha nem bocsátkozom, ellene min­denkor bátran harcolok. Szabadságharcos és hon­védő elődeink példáját követve zászlóinkat, csa­patainkat, bajtársaimat el nem hagyom. Fegyverein­ket és egyéb harci esz­közeinket megóvom. A katonai ismereteket elsa­játítom. A nemzetközi hadijog előírásait meg­tartom, az állam- és szol­gálati titkot megőrzőm. Alárendeltjeimről a leg­jobb tudásom szerint gon­doskodom. Teljes életemben mind békében, mind háború­ban szeretett magyar ha­zám igaz polgárához méltó módon viselkedem. vé. S, mint mondottam: a határőrség állománya, ezen- belül is a hivatásos állo­mány támogatja a társadal­mi és gazdasági élet mély­reható reformját, a szocia­lizmus gyökeres megújítását, illetve maga is kész a meg­újulásra, munkamódszerei­nek korszerűsítésére. Fel­adataink eredményes telje­sítése mellett — folytatta az orvos alezredes — folyama­tosan alkalmazkodunk az ál­lamhatár őrizetében, a nem­zetközi utasforgalomban be­következett változásokhoz, a belső társadalmi, gazdasági és politikai követelmények­hez. S, mint mondotta a kor­szerűsítésváltoztatás mellett óvjuk és védjük értékeinket. Dr. Zándoki Géza orvos al­ezredes ezután a szülőkhöz is szólt. Tudjuk, hogy a katonai szolgálat nemcsak a fiata­loknak, hanem hozzátartozó­iknak, szeretteiknek is gon­dokat, nehézségeket okoz. A parancsnokok fiaik nevelé­sében igyekezni fognak önök­kel is olyan kapcsolatot ki­alakítani, ami lehetővé teszi a katonai szolgálat során esetleg felmerülő gondok, problémáik közös és időbeni megoldását. Célunk, hogy fiaik a szolgálat leteltével erőben és emberi értékekben gazdagodva, egészségesen tér­hessenek vissza a szülői ház­ba. Ehhez kérjük a meg­értő türelmüket és támoga­tásukat. Majd újra a határőrökhöz fordult: önök itt a csapat- zászló előtt, amely a katonai becsület, hősiesség és a di­csőség jelképe, most egy egész életre szóló fogadal­mat tettek. Ügy éljenek és szolgálják Magyarországot, szeretett hazánkat, ahogyan azt esküjükben megfogadták. Zúgott a hajrá, majd fel­csendültek a Szózat dallamai. A balassagyarmati határőr-- eskü díszelvonulással ért véget. Somogyvári László Magyarországon, 1987-ben japán konzulens, dr. Shaji Shiba professzor vezetésé­vel cselekvési programot dolgoztak ki egy átfogó minőségirányítási rendszer ipari bevezetésének magyar útjára. 1988-ban az úttörő bevezetés 4 különböző szak- területű ipari vállalatnál megindult. 1989-ben az Ipari Minisztérium meghirdette az ÁMR további vállalatoknál történő bevezetésének a le­hetőségét. A Salgótarjáni Öblösüveggyár is megpá­lyázta ezt a kutatási prog­ramot, és 1989. október 1- től az Ipari Minisztérium anyagi támogatásával és az Ipari Minőségügyi Tanács, — mely a Prodinformon be­lül működik — szakmai fel­ügyeletével meg. is kezdheti az ÁMR oktatási. metodi­kai, problémamegoldó mód­szereinek a bevezetését. A pályázat elnyerésének a feltétele volt, hogy a vál­lalat: — termékeinek piacán a fogyasztói jellegből faka­dóan versenyhelyzetben le­gyen, tőkés exportja halad­ja meg az értékesítés 25 százalékát, vezetése elköte­lezettséget érezzen a minő­ségügy iránt. Az ÁMR bevezetése és következetes alkalmazása se­gíthet a vállalatnak: — a piaci igényék hatékony ki­elégítésében, az. exportké­pessége javításában, ter­mékei önköltségének csök­kentésében, szellemi erőfor­rásai jobb kihasználásá­ban, dolgozók innovációs készségének fejlesztésében. Az ÁMR vállalati beveze* tését- külső szakértőkből ál­ló konzulens csoport — a GTE szakemberei. Pákh Miklós vezetésével — segí­ti. Szeptember derekán a Propinform képviselőjével, Haiman Péternével , együtt már meg is látogatták gyá­runkat. Előadást tartottak az ÁMR lényegéről, ismertet­ték más gyárak tapaszta­latait, tájékoztatták a gyár vezető szakembereit a .be­vezetés üteméről is. A program sikeres vég­hezvitelének érdekében a vállalat olyan kísérleti tanu­lási folyamatban vesz részt, amelyet egy időben más vállalatok is végeznek,.és egy­más tapasztalatait kicseré­lik. Munkacsoportok jönnek létre, melyek meghatáro­zott vállalati feladatokat ol­danak meg külső konzu­lensek segítségével, oly mó­don, hogy a külföldön mác jól bevált szisztematikus: problémamegoldó és minő­ségjavító módszereket alkal­mazzák. Szabolcsné Dénes Judit Bottyán-napok Balassagyarmaté Kuruc igazgatója volt három napig ezen a hét vé. gén a balassagyarmati Boty- tyán János Honvédkollégi­umnak. Első alkalommal ke­rült sor a háromnapos di­ákprogramra, amely pénte­ken délután a fegyveres erők napi megemlékezéssel kéz- dődött. Az irodalmi össze­állítással főként a kuruc kor és az 1848—49.es szabadság- harc előtt tisztelegtek. A volt megyeháza nagytermé­ben ezután a diáktanács el­nöke átvette az épület kul­csát, három napra megfordult a világ. Ezután a már tavalyról ismerős jelmezes felvonulás következett, élén a Szécsé. nyi II. Rákóczi Ferenc Tsz kölcsönhintójával. Igaz a né­hány perccel a felvonulás előtt abbamaradt eső majd­nem meghiúsította a mene­tet, ám az végül mégis csak elindult a járdákon álló kí­váncsi gyarmatiak karajá­ban. A kollégium elől fel a Bajcsy úton, onnan az Ady Endrén, a lánykollégiurn előtt haladtak el, majd a Kossuth Lajos utcán és vé­gig a Rákóczi úton vissza a megyeháza elé. A kuruc • kort idéző jelmezesek, l: zt nemcsak Kovács T v t lys őrnagy iskolaigazgató és néhány tanártársát ismerhet, tűk Lel, de ott voltak a pász­tói Tittel Pál Kollégium le­ányai is. De voltak vendégek Salgótarjánból és Szécsény- ből is, így az esti diszkón zsúfolásig megtelt a kollé. gium sokat látott nagyter­me. Szombaton kora reggel hagyományteremtő esemény­re ébredtek az elsősök. Tal­pig formaruhái.: : sorakoz­tak fel a nagyteremben, s miután elmondták a foga­dalmat, jelmezes negyedike­sek karddal kollégistává avatták őket. Az igazi meg­próbáltatás a Kopasz-lkupa ’89 versenyei ezután követ­keztek. Az udvaron három évfolyam nézte a legfiata­labbak két osztályának ver­senyét, almaevés, adj király katonát, szódásüveggel cél- balövés, s hasonló „embert (Folytaid* * t. chï ’on.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom