Nógrád, 1989. szeptember (45. évfolyam, 206-231. szám)

1989-09-01 / 206. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NÓGRÁD AZ MSZMP I.APJA XLV. ÉVF.. 206. SZÁM ÁRA: 4,30 FORINT 1989. SZEPTEMBER 1.. PÉNTEK Előzetes vita a helyzetelemzésről és a politikai programtervezetről Felmentették Devcsics Miklóst, a megyei pártbizottság első titkárát Grósz Károly Nógrád megye kongresszusi küldötte A megye pártértekezletét alapvetően meghatározó kérdésekről tanácskozott tegnap az MSZMP Nógrád Megyei Bizottsága, az ese­ményen részt vett Grósz Ká­roly, az MSZMP főtitkára is. Többek között a megyei szervezeti struktúra módo­sítását célzó javaslat. az 1988. májusi pártértekezlet óta végzett munka értéke­lése, a megye politikai, tár­sadalmi helyzetének elem­zése és politikai program- tervezete szerepelt napi­renden. Mindez a megyei pártértekezlet előkészítését is szolgálta, ugyanakkor sze­mélyi kérdéseket is tárgyal­tak. Ezek közül a legjelen­tősebb — amint az a NÓG­RÁD szerdai számából köz­ismert —, hogy Devcsics Miklós megyei első titkár felmentését kérte. A pártbizottság zárt ülé­sen tanácskozott, az elvég­zett munka ismertetése vé­gett délután 3 órára sajtó- tájékoztatót hívtak össze. Erre csaknem 2 órás késés­sel kerülhetett sor. A szép számmal várakozó tudósí­tók között a legfőbb beszéd­téma a zárt ülés volt. Né­melyek pedig messzebbmenő következtetéseket vontak le abból a tényből, hogy nem pontos a terem órája. Mond­ván Nógrád késében van. a kongresszusi' küldöttek meg­választásáról döntő titkos szavazás eredményének ösz- szeszámlálása folyt, ami­kor a leköszönt Devcsics Miklós nyilatkozott a Ma­gyar Televíziónak, ezt kö­vetően pedig kötetlen beszél­getésen kifejtette nézeteit az üzemben való politizálás­ról; elmondta, hogy Grósz Károly elsősorban az ő fel­mentésével összefüggésben jelent meg a pártbizottság ülésén, az elnökség megbí­zása alapján. A pártbizottság munkájá­nak befejezése után Füssy József megyei titkár tájé­koztatta a sajtó képviselő­it- Elmondta, hogy a párt- bizottság azt ajánlja a párt­értekezletnek, hogy kerül­jön sor a tavalyi pártérte­kezlet óta végzett munka rövid értékelésére, az aján­lások és oontosítások is azt szolgálták, hogy az ez alapján készült program ad­jon muníciót a választások­hoz és határozza meg a me­gye pártmozgalmának fela­datait. A véglegesített prog­ram alapján a választások kiírását követően ennek alapján elkészülhet a válasz­tási program. A politikai program ter­vezetéről sokat elárulnak az egyes fejezetek címei. Ezek: demokratikus, nyitott moz­galmi pártot; létbiztonságot, igazságosabb szociálpoLiti- kát; pangó gazdaságból mo­dernizálódó gazdaságot; a megye arányos fejlődését elősegítő, kiegyensúlyozott", új alapokra helyezett tele­pülésfejlesztést; környeze­tünk természeti értékei megóvását; kulturális fel- emelkedést, korszerű mű­veltséget; demokratikus, tiszta közéletet. A tájékoztatás szerint a másik nagy kérdés a szer­vezeti struktúra továbbfor- málása volt. A pártválaszt­mányról és a pártelnökség­ről. ezek feladatairól részle­tesebben is írtunk a leköszö­nő első titkár szerdai nyi­latkozatában. Füssy József kitért arra is, hogy a ko­rábbi állásfoglalást módosít­va megszületett a döntés: amennyiben a megyei párt­értekezlet szeptember 23-án este 9 óráig nem fejezi be a munkáját, akkor az éjszaká­ba nyúló tanácskozás helyett másnap délelőtt folytatják a vitát. A tájékoztatás sze­rint pro és kontra vélemé­nyek hangzottak el arról, hogy a kongresszus előtti vagy utáni pártértekezleten döntsenek a személyi kérdé­sekről. Az egyik érvelés sze­rint a kongresszus után ki­alakítandó politikai prog­ramhoz kellene személyeket választani. A korábhi elkép­zelések szerint a pártérte­kezlet három szekcióban végezte volna munkáját, a módosítás kitér arra, hogy amennyiben 30—40 fő igényli, akkor további szek­ciók munkájához is megte­(Folytatás a 2. oldalon.) összehívták az MSZMP Központi Bizottságát A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Intéző Bizottsága szep­tember 1-jére mára ösz- szehivta a Központi Bi­zottság ülését. A testü­let javasolja, hogy a Központi Bizottság hall­gasson meg tájékoztatót a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások eddigi tapasztalatairól, az ott képviselendő ál­láspontokról. A Köz­ponti Bizottság e napi­rend keretében megvi­tatja a békés politikai átmenet jogi kereteit jelentő törvényterveze­teket, így az alkotmány­módosításról, a pártok működéséről és gazdál­kodásáról, valamint az országgyűlési képvise­lők választásáról szóló javaslatokat. A testület tájékoztatót hallgat meg az október 6-án kezdő­dő pártkongresszus elő­készítéséről is. , (MTI) Kétmillió a zsebünkben marad A kereskedelmi rendezvény során a salgótarjáni Lak- berendezési Áruházban mutatkozik be tetszetős és ke­resett bútoraival a Zala Bútorgyár. Így bányásznap és a? is­kolaév közeledtével, ami­kor visszafordíthatatlanul közeledik az ősz, megszo­kott látvány a boltok hom­lokzatán lengő NOGRÁD- KER-zászló, az árengedmé­nyes vásárok, akciók, sor­solások. Immáron XI. alkalommal rendezi meg megyénk ke­reskedelmi vállalata 10 na­pos rendezvénysorozatát, amely saját propagandájuk mellett nem utolsósorban nagyszerű bemutatkozási lehetőség a szállítóknak is. Büszkén mondják a válla­latnál. hogy 11 év alatt mindig sikerült valami iga­zi újdonsággal előállni. Ez most minden bizonnyal a számítástechnika és az iro­dafelszerelések körül keres­hető. S ehhez szükség volt új partnerekre. akiknek ugyancsak jó reklám a mos­tani kereskedelmi napok. Nem titok, a most elenge­dett forintok megtérülnek később, azonban most arra is gondolnak, olcsóbb legyen az iskolaév előtt a bevásár­lás, a kisebb keresetűekre is gondolnak. Mint megtudtuk, idén 300 milliót meghaladó árukész; lettel töltötték fel az áru­házakat, s ha minden por­téka gazdára talál. még mindig 2—3 millió forint marádt a mi zsebünkben. A színes zászlókkal dí­szített kirakatok előtt sétál­gatva eszembe jut egy üz­letember mondása, miszerint minden reklám kis kegyes csalás, hiszen a pénzt ké­sőbb úgyis visszavisszük, ha az üzlet megnyerte tetszé­sünket. Ám így ősszel, nya­ralás után, iskola előtt ne­künk is jól jön pár száz fo­rint — engedmény. A megyeszékhely Pécskő Czletházában a bundavásár hívja fel magára a figyelmet. —képek: kulcsár— GOTA’Kő Szerelmek, barátságok szövődtek A kapcsolatok új /formája épült ki az idén nyáron balassagyarmati és NSZK-beli fiatalok között. Annyi- ban sajátos ez a kapcsolat, hogy fő mozgatója a köl­csönösség. A Neu-XJlmbói érkezett csapat fiataljainak balassagyarmati diákok adtak szállást. Cserébe a gyarmatiak az NSZK-ban üdülhettek. (Írásunk a oldalon.) , I Várják a bajnoki rajtot Nagybátonyban « Sok sportágban, így az asztaliteniszezőknél is csen. des volt a nyári uborkaszezon. A bajnoki rajt azon­ban közeleg és ennek apropóján kerestük m«*g Kö- vendi Józsefet, a Nagybátonyi Bányász NB Les tsz. talitenisz-csapatának vezető edzőjét, hogy felkészülé­sükről, terveikről érdeklődjünk. (Riportunk a 7. oldalon.) fi Minisztertanács tárgyalta A Minisztertanács csütörtöki ülésén politikai konzultat ót folytatott időszerű belpolitikai kérdésekről. A kormány előterjesztést hallgatott meg a menekültté nyilvánítási el­járásról és a menekültek jogállásáról. Javasolta az Elnöki Tanácsnak a menekültek jogállásáról szóló törvényerejű rendelet megalkotását. A Minisztertanács áttekintette a tölgyerdők tömeges el­halásából származó kár csökkentésének lehetőségeit. Ülést tartott a Pásztói Városi Tanács A belvízkárokról tárgyaltak A Pásztói Városi Tanács csütörtökön tartotta soros ülését, amelyen elsőként ■személyi ügyről tárgyaltak. Ezt a műemlékvédelemről szóló tanácsrendelet mó­dosítása követte, majd a hatósági bizottság munká­ját tekintették át. Végül —, ám távolról sem utolsósor­ban —, a június végi eső­zések okozta belvízkárokról tárgyaltak. A testület elé került írá­sos tájékoztató szerint Pász- tón több helyen is jelentős gondokat okozott a nagy- mennyiségű csapadék. . Ez „köszönhető” elsősorban a csapadékvíz-elvezető rend­szerek hiányának, a meg­lévő árkok eliszapolódásá- nak, a nem megfelelő ke­resztmetszetű átereszek­nek. Mindezek oda vezet­tek, hogy számtalan ud­vart elöntött a víz, beha­tolva még a pincékbe is. A belvízkárok az esőzés után néhány helyen azon­nal intézkedést követeltek, ezeken a területeken egv- egy földmunkagép dolgo­zott. A lakóházak pincéjé­be befolyt víz szivattyúzá­sa három napon keresztül folyt. A beszámoló ezután részletesen ismerteti azo­kat' a kritikus helyszíne­ket, ahol a városi tanács szakemberei bejárást tar­tottak, kitérve természete­sen az ott szükséges fel­adatokra is. A részletes fel­sorolás után egy nem túl biztató kijelentés: a lehe­tőségeket figyelembe véve a feladatok túlnyomó ré­szét — amelyek természe­tesen nem csak ebben az esetben károsult helyekre, hanem a tanács működési területén más, vízrendezési szempontból nem kielégítő állapotú területekre szük­séges — az elkövetkező időszakban, 1989—90-ben saját erőforrásból nem tud­juk megvalósítani. Válaszol az IBUSZ megyei igazgatója Valutaellátás, külföldi utak az egyéni ' keret terhére Valóban elfogyott az IBUSZ valutája? — kér­deztem Kálovits Gézától, az IBUSZ megyei igazgatójá­tól, annak kapcsán, hogy elterjedt a hír: — bajba ke­rült az IBUSZ, kimerült a valutakerete. — A mai napig a megye lakóinak egyéni valutakere­te kiszolgálásában nem volt fennakadás. Az viszont elő­fordult, hogy márka és dol­lár nem állt mindenkor ele­gendő mennyiség az igé­nyek kielégítésére — kezd­te tájékoztatását Kálovits Géza. — Egyébként a nyu­gati valuták eladásából au­gusztus 1—25-ig, 42 millió forint bevételünk volt, ami napi 3 milliós forgalomnak felel meg. A Pénzügymi­nisztérium újabb, elvonó in­tézkedése csütörtökig még nem érintette az egyéni va­lutakeretet. Az igényeket viszont továbbra sem tud­juk teljes mértékben kielé­gíteni márkából, dollárból és csehszlovák koronából. Az IBUSZ eddig ritkán szerve­zett és indított egyéni valu­takeretet terhelő utakat. Az új rendelkezés értelmében ez most megszűnt. Amennyiben az utazni vágyók elfogad­ják, akkor az egyéni valuta­keret terhére szervezünk külföldi utakat. Ilyenek lesznek például az isztam- buliak, továbbá mindazok, amelyekre igényt tartanak ügyfeleink — fejezte be tá­jékoztatását Kálovits Géza. : Család, otthon, szabad idő (5. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom