Nógrád, 1989. július (45. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-01 / 153. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NOG’RAD XLV. ÉVF., 153. SZÁM AZ MSZMP LAPJA ARA: 5,30 FORINT 1989. JÚLIUS 1.. SZOMBAT BEFEJEZTE MUNKÁJÁT AZ ORSZÁGGYŰLÉS ' Ô Elfogadták a honvédelmi törvény és a büntető törvénykönyv módosítását A honvédelemről szóló 1976- évi I. törvény módo­sítására benyújtott törvény- javaslat feletti szavazással folytatta munkáját pénteken reggel 9 órakor az Ország- gyűlés soros ülésszaka. Az elnöklő Jakab Róbertné be­jelentette, hogy a csütörtö­kön kialakult patthelyzet után a honvédelmi bizott­ság ülésén sikerült kompro­misszumos megoldást talál­ni a polgári szolgálat idő­tartamát illetően. Mivel azonban a konszenzus alap­ján létrejött megoldás kiha’- tással van a csütörtökön már elfogadott módosítások­ra, így az utóbbiak ügyében is újra kellett szavazni. Ezután a honvédelmi bi­zottság jelentése alapján először arról szavaztak a képviselők, hogy a katonai ■szolgálat együttes időtarta­ma ne haladja meg a 28 hónapot. Az indítványt az Országgyűlés két ellenszava­zattal és két tartózkodással fogadta el. Ezután egy ellenszavázattal és ti­zenegy tartózkodással elfo­gadták azt, hogy- a polgári szolgálat időtartama 28 hó­nap legyen. Egy másik mó­dosító indítvány alapján ar­ról döntöttek, hogy a törvény a tartalékos hadköteles ka­tonai és polgári szolgálatá­nak együttes időtartamát 28 hónapban határozza meg. Ezt az indítványt hét tar­tózkodással fogadták el­végül arról a módosításról szavaztak, amely a tartalé­kos katonai szolgálat időtar­tamát 18 helyett 16, illetve 12 helyett 10 hónapban ál­lapítja meg, valamint a 24 hónapos fegyver nélküli szolgálat letöltése után 6 helyett 4 hónapos tartalé­kos szolgálati időt ír elő. Ezt a javaslatot nyolc tar­tózkodással fogadták el. Végül az Országgyűlés a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosítására benyújtott törvényjavasla­tot 1 ellenszavazattal és 11 tartózkodással elfogadta. Ezután a külügyi bizott­ság a testület elnöki tiszté­nek betöltéséről határozott. A bizottság élén vállalt mun­kájának méltatásával egy­hangúlag felmentették e tisztéből Szűrös Mátyást, akit házelnöki teendői fog­lalnak le. A külügyi bizott­ság új elnökévé egyhangú­szavazással Berecz Jánost választották meg. Ezt követően Kulcsár Kál­mán igazságügyminiszter tartotta meg expozéját a büntető törvénykönyv mó­dosításáról. Kifejtette: a honvédelmi törvényből adódó büntető­jogi feladat a most beveze­tett polgári szolgálat elvég­zésének büntetőjogi biztosí­tása. A polgári szolgálat el­látását is büntetőjogi szabály védi, az a szabály, amelyet előterjesztettünk, és amely büntetni rendel mindenkit, aki ki kívánja magát vonni a polgári szolgálat ellátása alól, illetőleg azokat, akik másokat ennek a szolgálat­nak a tejesítésében meg- akadáyoznak. Ezt a gondolatot fogal­maztuk meg a benyújtott törvényjavaslatban. A bün­tetés tehát természetesen azokat érinti, akik a tör­vényben megállapított köte­lezettségüket nem teljesítik. Minthogy a polgári szolgá­lattal szemben már semmi­fajta lelkiismereti kifogás nem fogadható el, ezért nincs arra mód, hogy bün­tetőjogi szankciót ne te­remtsünk az ilyen szolgála­tot megtagadók, vagy nem teljesítők számára. Értékelni kell büntetőjo­gilag azt is, hogy megnyílt a polgári szolgálat lehetősé­ge, így méltánytalan hát­rány érné azokat, akik ko­rábbi törvényi kötelezettsé­gek nem teljesítése folytán büntetőjogi rendelkezés alap­ján katonai szolgálat meg­tagadása miatt büntetőjogi­lag elítéltek, maga a tör­vény mentesíti a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. Továbbá: rendelkezik ar­ról is, hogy végrehajtási ke­gyelemben részesüljön min­den korábban elítélt, de büntetésének letöltését még meg nem kezdett szolgála­tot megtagadó, aki e pilla­natban még bizonytalan jogi helyzetben van. Ezeket a büntetéseket tehát nem hajtják végre, hanem tör­vényi kegyelem következté­ben törlik. Eljárási kegye­lemben részesülnek azok is, akik ellen büntetőjogi eljá­rás van folyamatban a fen­ti bűncselekmény miatt, de ezt a büntető eljárást egy korábbi törvényi rendelke­zés folytán e törvény ha­tályba léptéig felfüggesztet­(Folytatás a 2. oldalon) Hz export nöuelése erdekeben Termékbemutató a pásztói tsz-ben Megyénk mezőgazdasági üzemei együttesen évente mintegy 6,5 milliárd forint árbevételt könyvelhetnek el, melynek kétharmada az ipari termelésből, efeyhar- mada az alaptevékenységből származik. A termelőszövet­kezetek és az állami gazda­ságok tehát olyan gazdasági potenciált képviselnek, ame­lyet a jövőben érdemes vol­na az eddiginél jobban hasz­nosítani. Többek között az­által, ha növekedne az ex­portjuk. A vevői igényeik és a ter­melői lehetőségek egymásra találásét kívánja elősegíteni az az egy hétiig megtekint­hető termékbemutató, ame­lyet pénteken nyitottak meg a Pásztói Béke Mgtsz- ben. A TESZÖV és a hely­beli üzem által szervezett rendezvényen tíz gazdálkodó- egység tárta a nyilvánosság elé a legkorszerűbbnek és legkelendőbbnek tartott áruit- A házigazdák elnöke, dr. Bencze Barna megnyi­tójában kiemelte: a maga nemében egyedülálló kezde­ményezésről van szó, mely­nek eredménye remélhetően üzletköltésekben fog reali­zálódni. Röviden ismertette Nógrád mezőgazdaságát, majd váz­latosan bemutatta a kiállí­tott termékeket. A Szécsényi IÎ. Rákóczii Ferenc Terme­lőszövetkezet többek között mikroelektronikai, öntödei és műanyagipari termékek­kel képviselteti magát, s fotókon láthatták a külföldön is jól eladható csomagoló­gépei. A Szügyi Madách Imre Migtsz lakatokat, pán­tokat, ablakszegélyeket tar- ,,tott érdemesnek kiállítani. A pásztói Mátradrog tetsze­tős csomagolású fűszerkeve­rékeit kínálja megvételre. A hasznősi Fagus Kft. fá­ból készített kisbútorai a természetes anyagokat hoz­zák vissza mesterséges vilá­gunkba» A Rétsági Ma­gyar—Szovjet Barátság Ter­melőszövetkezet egyebek mellett fóliákkal, egyéb mű­anyagtermékekkel, a Panon Chips elnevezésű burgonya- sütési eljárással képviselte­ti magát. A Berceli Vörös Csillag Mgtsz acélfűrészeket, lyukasztó garnitúrákat mu­tat be. Az Érsekvadkerti . Ma­gyar—Csehszlovák Barátság Termelőszövetkezet elhozta mutatós lámpabúiráit, az ex­portra is szállított savanyú­ságait. A Pásztói Béke Mgtsz termékeinek sorát hosszú lenne felsorolni, hi­szen borféleségeit, faáruit, növénytermesztésének rep­rezentánsait egyaránt kiállí­totta. Sőt, a Budapesti Por­celángyárat is meghívta, mellyel kooperációban csempéket gyárt üzemében. A megnyitó után üzleti tárgyalásokra is sör került. A jcfl sikerült rendezvény utolsó hivatalos programja­ként a résztvevők megte­kintették a termelőszövet­kezet üzemegységeit. ' ' ' Fakitermelőkkel • I a László-völgyben Megyénk mezőgazda- sági üzemei közül a Ce- redi Ceredvölgye Mgtsz rendelkezik a legna­gyobb, 3600 hektárra ki­terjedő erdőséggel. A brigádok évente 9—10 ezer köbméter fát ter­melnek ki, s az erdők kincsét tűzifaként, va­lamint rakodólapnak és bútorlécnek feldolgoz­va hasznosítják. Az er­dészeti ágazatban dol­gozók életéről, munká­járól, tennivalóikról szól riportunk lapunk 3. oldalán. Salgótarján legtragikusabb napja: 1956. december 8-a Olvasóink körében érthetően nagy érdeklődést vál­tottak ki az 1956. december 8-i salgótarjáni esemé­nyekről szóló elemzések, visszaemlékezések. Három levélből közlünk részleteket, várva újabb résztvevők és szemtanúk levélbeni, vagy szóbeli jelentkezését. A leveleket tartalmi csorbítás nélkül bocsátjuk köz­re, rajtuk csupán az elkerülhetetlen stilisztikai ki­igazításokat végeztük el. (4, oldal.) Az ernyő alatt is jólesik... Az ernyő alatt meghú­zódó fiataloknak jólesik a csók, körülöttük pedig jól esik a nyári zápor. Böl­csődébe siető kismama, gumicsizmában caplató nyugdíjas, randevúra igyekvő tizenéves, sok­sok pillanat, amely a zi­vataros napokon is át­szövi életünket. Lapunk 5. odalán képriportban vil­lantjuk fel az apró tör­téneteket. Alapítvány a jól tanulóknak Az MSZMP Nógrád Me­gyei Bizottsága alapítványt hozott létre a kiemelkedő tanulmányi eredmények fo­lyamatos támogatására, az értelmiségi utánpótlás segí­tésére. Az alapítvány alaptőkéje 5 millió forint, ennek éves kamatát — a Magyar Hitel­bank kezelésében, — oszt­ják fel. (A pénzügyi for­rás növeléséhez vállalatok, intézmények, magánszemé­lyek is hozzájárulhat­nak.) Az alapítvány pályázat út­ján nyerhető el. A pályá­zaton részt vehet minden, állandó nógrádi lakhellyel rendelkező, állami közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallga­tója fa külföldön tanulók is), akiknek év végi vizsga- eredményük átlaga megha­ladjál a 4,5-es érdemjegyet. A pályázatnak tartalmaz­nia kell a pályázó adatait (név, személyi szám, szüle­tési hely, anyja neve, ál­landó lakcím), valamint az iskoláztatás adatait (az in­tézmény neve, kar, szak, évfolyam, pontos círríe). A tanulmányi átlageredményt az okmány hiteles másola­tával kell igazolni. A pá­lyázatokat az MSZMP Nóg­rád Megyei Bizottsága tár­sadalompolitikai osztályára kell beküldeni 1989. (és minden következő év) a.ugusztus 15-ig. A pályázatokat az MSZMP Nógrád Megyei Bizottsága által megalakított kurató­rium bírálja el. Tagjai: az MSZMP megyei bizottsága, Salgótarján, Balassagyarmat, Pásztó, Szécsény, Bátony- terenye, Rétság városi bi­zottsága, KISZ megyei bi­zottsága, Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet, valamint az adományozók képvise­lői. A kuratórium a beér­kező pályázatok mennyisé­ge alapján, az oktatási in­tézmények szintjének meg­felelően differenciálja az odaítélendő összegeket. Az elbírálás határideje 1989. (és minden következő év) szeptember 15-e. A kurató­rium döntéseit a NÖGRÁD nyilvánosságra hozza. Semmelweis-ünnepség Salgótarjánban Kihívásokkal az egészségügynek is szembe kell néznie A magyar orvosok ki­emelkedő egyéniségére, Sem­melweis Ignácra emlékeztek tegnap — születésének 171. évfordulóján — az egész­ségügyi dolgozók. Köszöntöt­ték a munkában élenjárókat, akik mindennapi, áldozatos tevékenységükkel elősegítik megyénk szociális és egész­ségügyi ellátásának fejlődé­sét. Dr. Langmayer Balázsnak, a megyei tanács egészség- ügyi osztályvezetőjének meg­nyitójával kezdődött az ün­nepség, amit a balassagyar­mati Szántó Kovács János Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulóinak hangulatos műsora tett ben­sőségessé. (Folytatás a 2. oldalon.) Gazdag a termékskála a házigazdák „standján”.

Next

/
Oldalképek
Tartalom