Nógrád, 1989. május (45. évfolyam, 101-126. szám)

1989-05-02 / 101. szám

AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLV. ÉVF., 101. SZÁM ÄRA: 4.30 FORINT 1989. MÁJUS 2.. KEDD ÍGV ÜNNEPEL T MECVÉNK Felelős választ a jövő sorskérdéseire Tatai Ilona, az MSZMP Politikai Bizottsága tagja, a salgótarjáni nagygyűlésen Tatai Ilona ünnepi Köszöntője Salgótarjánban A munkásszolidaritás, az összefogás jegyében, a korábbi külsőségek­kel szakítva, minden" fajta hivalkodást mel­lőzve rendezték meg az idei május 1-jei felvo­nulást Budapesten. A menet első oszlopai tíz óra után néhány perccel indultak el a felvonulási térre, hogy részesei legyenek az ot­tani nagygyűlésnek A nagygyűlésen első­ként Nagy Sándor, a SZOT főtitkára szólt a demonstráció résztvevői­hez. (Beszédéből össze­állításunk a 3. oldalon olvasható). Grósz Ká­roly is kifejtette véle­ményét az időszerű po­litikai elképzelésekről. (Részleteit ugyancsak a 3. oldalon közöljük.) Salgótarján főterén több ezer résztvevő előtt nyitotta meg a nagygyűlést a Him­nusz után Vincze János, az SZMT titkára. Az üzemek, intézmények dolgozói, a fia­talok mellett ott voltak Nóg- rád megye és Salgótarján társadalmi, politikai életé­nek vezetői, megjelent D-'V- csics Miklós, az MSZMP megyei bizottságának első tit­kára. A Tanácsköztársaság tér középületein elhelyezett transzparensek mai teendő­inkre figyelmeztettek. Töb­bek között ezeket olvashat­tuk: „Nemzeti összefogással a demokratikus szocializmu­sért!” — „Valódi reformok­kal nemzetünk felemelkedé­séért!” — „Megújuló magyar gazdaságpolitikát!” — „Az MSZMP politikájának forrá­sa a tagság akarata!’ A résztvevők között ott voltak a Balassi Bálint Asztaltársa­ság képviselői is. Transzpa­renseikkel Václav Havel sza­badságát követelték, kife­jezték, hogy új arcokat kí­vánnak látni „Nógrádban is”. Egy másik felirat erősítette az MSZMP Salgótarjáni Vá­rosi Bizottságának a közel­múltban nyilvánosságra ho­zott állásfoglalását: emlék­táblát 1956 áldozatainak. Vincze János köszöntőjé­ben kifejezte: az új közaka­rat jegyében rendezett de­monstráció résztvevői meg­jelenésükkel a társadalom megújulási törekvései mel­lett foglalnak állást. Mai gondjaink között az SZMT titkára idézte évtizedeken át társadalmi értékként szá­mon tartott elvek, struktú­rák megingását, az arányta­lan teherviselést. Mint mon­dotta: a létbiztonság, a de­mokrácia, az esélyegyenlőség olyan elemi igény, amelyet minden erővel támogatni kell. Ünnepi beszédet Tatai Ilo­na, az MSZMP Politikai Bi­zottsága tagja, a Taurus Gumiipari Vállalat vezér- igazgatója mondott. Május 1. előtörténetének felidézése után a szónok erre a kérdés­re felelt: hogyan ünnepel­jünk ma? Gondjainkhoz méltó komolysággal. Ezért kevésbé ünnepélyes a kül­sőség, ellenben demonstrál­juk jövőnkbe vetett hitün­ket, látványosság helyett kö­zös gondolkodással keressük az ország válságának megol­dását. Más úton kell továbblépni, s a régi módszerekkel nem lehet választ adni a nemzet sorskérdéseire — folytatta Tatai Ilona. — Az újért most is nagy árat kell fizet­ni, más választásunk még sincs. Válságok szorításában élünk, új hangú a nyilvános­ság, támadják mindazt, amit évtizedeken át eredményeink közé soroltunk. Nehezen ért­hető, kusza hétköznapokon búcsúzunk múltunktól és kezdünk a jövő megformá­lásához. A szónok hangsúlyozta, hogy az MSZMP élére ált a változásoknak. Van meg­valósítható program: a de­mokratikus jogállam meg­teremtése, a politikai intéz­ményrendszer reformjia, a világgazdaság folyamataiba integrálódni képes piacgaz­daság a cél. A feladat nagy, a párt számára a küzdőtér is szokatlan, hiszen példa nélküli, hogy egy hatalmon lévő munkáspárt maga hívja életre ellenzékét és nyílt politikai csatározásban akar győzni. Szakítani a múlt keserű örökségével, szembenézni a valósággal — ez az MSZMP és a kormányzat eltökélt szándéka. Tatai Ilona ehhez hozzátette: a társadalmat csak az igazság elhallgatása osztja meg, az őszinteség, a nyitottság bizalmat kelt és hitet ébreszt. Az ország adósságára való utalást követően elhangzott a kérdés: hová lettek a mil- liárdok? Elfolytak a gazda­ság beteg vérerein. Nem a munkás bűne a gazdaság válsága, hanem a korábbi vezetésé, amely nem vette figyelembe az értelmes, el­érhető célokat. Reformokra van tehát szükségünk úgy a politikában, mint a gazdaság­ban. A reform, a belpoliti­kai élet és a gazdaság meg­újítása egymást felidéző fogalmakká váltak. Első lé­pés a demokratikus jogállam formálása, ez lehet a biz­tosíték arra, hogy az új pá­lya nem torkollik a régi utcába. Az előadó idézte azokat a véleményeket is, amelyek nem politikai, ha­nem gazdasági reformot sürgetnek napjaink gond­jaira. Holott a kettő — a po­litikai intézményrendszer és a gazdaság átfogó megújítá­sa — egymás nélkül elkép­zelhetetlen. A gazdaság sikereinek fel­tételei után a szónok azzal folytatta: napjaink politikai küzdelmeiben az a párt számíthat a nép bizalmára, amely felelős választ tud adni a jövő sorskérdéseire. Az MSZMP kész arra, hogy a társadalom élén kivezesse a nemzetet napjaink válsá­gából. A tulajdonreform igénye és alapvető céljai kifejtése után a Politikai Bizottság tagja vitába szállt azokkal, akik szerint a külföldi tőke behozatalával úgymond az ország kiárusítása folyik. Az ellentmondás így hangzik: amikor az emberek elfogad­ják, sőt igénylik a nyugati világ vitathatatlanul jó mi­nőségű javait, akkor miért nem érthetnénk egyet a „ki­próbált” módszerekkel, ame­lyek révén e javak létrejöt­tek és létrejöhetnek itt Ma­gyarországon is. A piacgaz­daság létrejöttéhez azonban elengedhetetlen a gazdasági alkotmányosság megterem­tése is. Meg kell szüntetni a direkt állami beavatkozás gyakorlatát, az irányítási struktúra ma már működés- képtelen. Ennek egyszerűsí­tése nemcsak takarékos és világosabb döntési mechaniz­must hoz létre. Lehetővé te­szi azt is, hogy a döntések ott szülessenek, ahol a vég­rehajtás felelőssége is szá­mon kérhető. Évente több mint 100 mil­liárd forintot emészt fel a veszteséges tevékenységek életben tartása, ugyanakkor pénz híján egy helyen topog­nak jó vállalatok — e hibás gyakorlat kritikája azzal folytatódott: meg kell szün­tetni az elvtelen támogatá­sokul, kerüljön azok kezébe a gazdaság, akik kilendít­hetik a holtpontról. Mit te­het a kormány a szerkezet átalakításáért? Gondoskod­jon az infrastruktúra fej­lesztéséről, szervezze az ok­tatást és a képzést, hiszen csakis művelt, korszerű is­meretekkel rendelkező tár­sadalom képes az európai felzárkózásra. S, hogy mire képesek, mit tudnak haté­konyan termelni, azt a vál­lalatoknak kell eldönteniük. Az elv támogatásra is ta­lál, igazságtalanságról akkor beszélnek, amikor a saját gazdasági egységre kerül lakat. Az átalakulás, az' át­meneti munkanélküliség kü­lönösen a képzetlenekre ró nagy terhet, ezért a szociá­lis védőhálót ki kell alakí­tani. A munkanélküli-se­gély azonban csak tüneti kezelés. Hatékonyan műkö­dő új munkahelyek kellenek, lehetőség a szakismeret megszerzésére, pénzügyi se­gítség az újrakezdéshez. (Folytatás a 2. oldalon.) Mcdgyessy Péter miniszterelnök- helyettes ünnepi köszöntőjét mondja a balassagyarmati ünnepségen. Ünnepi csokrokkal, léggömbökkel jöttek a családok a nagygyűlésre

Next

/
Oldalképek
Tartalom