Nógrád, 1989. április (45. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLV. ÉVF., 77, SZÁM ÁRA: 4,30 FORINT 1989. ÁPRILIS 1„ SZOMBAT Áz MSZMP KB állásfoglalásai (3. oldal) Beszélgetés a környezetvédelemről (3. oldal) Hétköznapi fohász (5. oldal) J flz igényes munka és kötelességtudás jutalma Ünnepi egysêggyülës Balassagyarmaton Vincze Zoltán határőr ezredes kerületparancs­nok vehette át az Élenjáró magasabb egység címmel járó zászlót. Alla sfog la las a fiatalok erdekeben Még ebben az évben fnglalknzznn a kormányzat és a törvényhozás az ifjúság problémáival A Nógrád Megyei Tanács ifjúsági és sportosztálya szervezésében, az MSZMP, a Hazafias Népfront, a KISZ és a Szakszervezetek Me­gyei Tanácsa képviselői, to­vábbá tanácselnökök, okta­tási és közművelődési intéz­mények, egyesületek ifjú­ságpolitikával foglalkozó szakemberei megvitatták az Állami Ifjúsági és Sport- hivatal előterjesztésének tervezetét az ifjúsági tör­vény végrehajtásának tapasz­talatairól, a további felada­tokra vonatkozó javaslatok­ról. A sokféle észrevételt és el­térő véleményeket is fel­színre hozó vita során, a résztvevők arra a közös megállapításra jutottak, hogy időszerű és szükséges kor­mányzati és a törvényhozás szintjén is lehetőleg még ebben az évben foglalkozni az ifjúság problémáival. Meg kell tárgyalni az ifjúság helyzetét feltáró előterjesz­tést, megkeresve a feszült­ségek enyhítését szolgáló esz­közrendszert, tisztázva az ál­lami szervek viszonyát az ifjúsági szerveződésekkel a minden gyermeket és fiatalt egyaránt fontosnak tartó esélyegyenlőség megteremté­se érdekében. Társadalmunk fejlődésé­nek fontos stratégiai kérdé­se, hogy a gyermek- és ifjú­sági korosztályok érdekei tükröződjenek az alkotmány ban, a törvényekben és a kormányzati programokban — folytatódik a nógrádi ta­nácskozáson kialakított ál­láspont —. Szükséges olyan átmeneti célprogramok ki­dolgozása is, amelyek az ok­tatás, a gyermeknevelés, a lakáshozjutás, a munkavál­lalás területein már rövid távon is érzékelhető ered­ményéket hoznak a felnö­vekvő generációnak, a fia­taloknak. Kimondták azt is: a vita résztvevői szakértel­mükkel, munkájukkal készek segíteni, minden olyan te­vékenységet, amely a fen­tiek megvalósulását célozza. A tanácskozáson kialakí­tott álláspontot a fórum résztvevőinek megbízásából Boldvai László, a KISZ me­gyei bizottságának első tit­kára, dr. Boros Sándor, a megyei tanács tagja és dr. KecSkeméthy Gyuláné, a megyei tanács tagja írta alá. A dokumentumot eljuttatták a Nógrád Megyei Tanács elnökének, az országgyűlé­si képviselők Nógrád me­gyei csoportja vezetőjének, s valamennyi nógrádi képvi­selőnek. Kérve, hogy a megállapításokkal való egyetértés esetén személyes állásfoglalásukkal, tevé­kenységükkel is támogassák azok megvalósítását. Kettős alkalom indokolta pénteken délelőtt tartott ün­nepi egységgyűlést a határ­őrség balassagyarmati kerü­letparancsnokságán. Egy­részt emlékezni gyűltek osz- sze a negyvennégy évvel ez­előtti áprilisra, másrészt pe­dig ezen a napon kerültek átadásra a szocialista ver­senymozgalomban kiérdemelt jutalmak. elismerések, cí­mék. A kerületparancsnokság hivatásos, sor- és polgári • állománya előtt a legénvsé" gi étkezdében elsőként Hor­váth József őrnagy köszön­tötte az elnökségben helyet foglaló vendégeket. így a város és megyénk párt, álla­mi szervéinek, a társ fegy­veres erők és testületek, va­lamint a, határőr községek és együttműködő intézmé­nyek képviselőit. Külön tisztelettel a csehszlovákiai vendégeket, akik a kelet- és nyugat-szlovákiai határőr­brigád képviseletében vol­tak jelen. Az üdvözlés után Zubek János határőr alezredes a BM Határőrség Országos Parancsnokságának pártbi­zottsági titkára lépett a mik­rofonhoz. Az április 20-i küldöttköz­gyűlésre készült előterjesz­téseket vitatta meg pénteki ülésén a Nógrád megyei ipari szövetkezetek elnöksé­ge, dr. Dobsonyi László el­nökletével. Elsőként azonban a Univer Vegyesipari Kis­szövetkezet kiemelt beruhá­zásáról hallgattak meg hely­zetjelentést, Ambrus Imre elnök beszámolója alapján. — Az Univer — nagy re­ményekre jogosító — zeolit- programja a bevezetés kés­lekedése miatt megtorpant. A beruházáshoz megítélt ál­lami alapjuttatást — kon­kurencia belépése miatt — más tevékenységre kívánják felhasználni, azonban erre még semmilyen választ nem kaptak a banktól. Terveik között — sorolta Ambrus — A cím. amelyet most a balassagyarmati kerület állo­mány-, átvehet, köszönet a fegyelmezett. becsületes munkáért — mondta köszön­tője elején, majd tolmácsol­ta Székely János vezérőr­nagy a határőrség országos parancsnokának ünnepi jó­kívánságait. Beszédében ezután a negy­vennégy évvél ezelőtti esemé­nyek történelmi súlyát mél­tatta. Kiemelte a félelem megszüntetésének dátuma 1945, az a dátum, amikor a nép vette kezébe saját sor­sának alakítását, irányítását. Emlékeztetett a hazánk fel­szabadításában elesett ma­gyar és külföldi katonák hő­siességére. majd az elmúlt negyven év tanulságairól be­szélt. — A társadalmi problé­mák, politikai változások előtt nem lehet a laktanya­kaput bezárni — jelentette ki, majd hozzátette, hogy a határőrség ugyan nem men­tes a változásoktól, de fő feladata továbbra is a ha­tárrend fenntartása, a határ­őrizeti szolgálat ellátása, a határforgalom ellenőrzése. Imre — késtapasz gyártá­sát, valamint takarmányki- egészítő értékesítésének megkezdését, illetve a beto- nitpro'gram indítását. Mint később a vitában ki­derült, a vállalkozás ugyan szép nyereséggel kecsegtet, ám a feltételek számos vo­natkozásban hiányoznak. Sajnos a várható banki vá­lasz sem egyértelmű ma még, ám, ha sikerül a pénzintéz- mány hozzájárulását elnyer­niük, akkor is fel kell ké­szülni a mostaninál üteme­sebb, szervezettebb előkészí­tésre — osztotta meg aggo­dalmát a jelenlevőkkel Fe­kete Nándor, a KISZÖV tit­kára. Tóth Rudolf túl sok­nak tartotta a téma kérdő­jeleit a konkrétumokhoz ké­pest. Ezt követően Jakucs La­jos őrnagy felolvasta a BM Határőrség országos pa­rancsnokának díszparancsát. E szerint a balassagyarmati kerület állománya az elmúlt évi munkája eredményeikép­pen — immáron ötödik al­kalommal — ^megkapja az Ezüstkoszorús Élenjáró Maga­sabb Egység címet, az ezzel járó zászlót és oklevelet, amit Vincze Zoltán ezredes, kerületparancsno^ vehetett át Zubek János alezredestől. Ezután a kerületparancs­nokság hivatásos és polgári állománya kitüntetéseket és elismeréseket vehetett át. Néhány soron kívüli előlép­tetésre is pénteken került sor, s ekkor adták át a har­minc-, huszonöt, tizenöt és tíz­éves szolgálatért járó elisme­rést, valamint a Haza Szol­gálatáért érdemérem külön­böző fokozatait. A kitüntetések átadása után Vincze Zoltán ezredes kerületparancsnok rövid be­szédben köszönte meg az elismerést. Kijelentve; az igényes munka és a köteles­ségtudás jutalmaként érté­keli azt. A múlt évi eredményeket összegző vitaanyag kapcsán nem merült fel nézeteltérés az elnökség tagjai között. A jogi bizottság előterjesztése kapcsán azonban elhangzott, hogy a nőpolitikái és ifjúság- politikai bizottságok össze­vonása rétegpolitikai bizott­sággá, esetleg tovább élteti a formális munkát. Felme­rült, hogy szükség van-e ef­féle funkciókra, esetleg a szövetkezeti bizottság vál­lalja fel a kérdéses terület feladatait. A szavazás ez utóbbi mellett foglalt állást.-Fekete Nándor előterjesz­tésében az elnökség értékel­te a tavalyi szocialista mun- kaverseny-mozgálmat is. Mint mondta, 12 pályázat érkezett be. Ezt és az OKISZ által számítógépen összeg­Ülést tartott az Elnöki Tanács Straub F. Brúnó, az Elnö­ki Tanács elnöke tájékoztat­ta a testületet a február 22—25. között Japánban tett látogatásáról, ahol részt vett az elhunyt Hirohito császár gyászszertartásán. A testület az Országgyű­lés által a közelmúltban ho­zott, a gazdasági társulások­ról szóló törvénynek megfe­lelően, módosította a ma­gánkereskedelemről szóló 1977. évi 15. tvr. egyes ren­delkezéseit. A jogszabály- módosítás kihirdetéskor lép hatályba, a végrehajtást a kereskedelmi miniszter ren­deleté szabályozza. A testület határozott Pető- fibánya lakott területnek köz­séggé alakításáról, továbbá az április 4~e alkalmából adományozandó kitüntetések­ről. Az Elnöki Tanács személyi kérdésekben határozott, bí­rákat mentett fel és válasz­tott, majd kegyelmi ügyek­ben döntött. (MTI) KISZÖV zett pontozást figyelembe véve, kiváló szövetkezeti címre javasolták a Szondi Lakatos, és Szerelőipari Szö­vetkezetét. Az OKISZ elis­merő oklevelét az ÉPKAR Építő-Karbantartó Kisszö­vetkezet kollektívájának ítél­ték, míg OKISZ-vándor* zászlót kapnak: a balassa­gyarmati faipari, a balassa­gyarmati építőipari és a pásztói építőipari kisszövet­kezetek. A megyei vándor- zászlót az ÉPKAR, az Uni­ver, a Balassa Ruházati Kis­szövetkezet, a Salgótarjáni Faipari és Szolgáltató Kis­szövetkezet, valamint a Job­bágyi Vasipari Kisszövetke­zet érdemelte ki, múlt évi teljesítménye alapján,. Az el­ismeréséket a küldöttköz­gyűlésen nyújtják át. Küldöttközgyűlésre készül a Elnökség előtt az előterjesztés Felveszi a kesztyűt a vendéglátó vállalat Átvilágító bizottság látott munkához Kettőre emelkedett a vendéglátás mohácsi ütkö­zeteinek száma a tavalyi évvel. Az 1979-es árhullám ugyanúgy padlóra küldte — mindenekelőtt a tanácsi — vendéglátást, mint a tava­lyi árdrágulási csúcs, súlyos­bítva áfá-val, szja-val, valamint a lakosság elsze­gényedése következtében visszaeső kereslettel. A Ncgrád Megyei Ven­déglátó Vállalat elmúlt évi gazdálkodását még ezeken felül is nehezítette az üzlet- hálózat erőltetett fenntartá­sa, valamint az az őszi, viszonylag számottevő bér­emelés, mellyel a vállalat dolgozói legalább a szakma középmezőnyének alsó régi­óiba jutottak. A vállalat pénteki terme­lési tanácskozásán Dombi András igazgató ezekben az okokban látta a gyengén sikerült gazdálkodás okait. Hozzátartozik azért a kép­hez, hogy az üzletvezetők zöme is adós maradt a kez­deményezéssel, saját ötlet alapján, alig-alig voltak ta­valy bevételt növelő ren­dezvények. A tény azonban tény marad: a vállalat csu­pán annyi jövedelmet volt képes kitermelni, ami éppen csak fizetési kötelezettségei teljesítéséhez elegendő. Még egy mohácsi vészt aligha engedhet meg magá­nak a cég. Máris létrehozta a vállalat átvilágítását szol­gáló operatív bizottságot, mely ' mindenekelőtt azt (Folytatás a 2. oldalon.) A cserepes virágok háza... Hetvenhárom tagot tömörít magába a bátonyterenyel Zagyvavölgye Áfész ifjúsági szövetkezeti csoportja, amely a helybeli Ádám Zsigmond Nevelőotthonban működik. Az itt lakó gyerekek a növénytermesztés, virágültetés és a különféle kerti (munkák alapjait gyakorolhatják az intéz­mény üvegházában és kertjében. Az elmúlt évben ké­szült társadalmi munkában az intézmény kertjében talál­ható virágház, mélyben 'a gyerekek vágott és cserepes virágokat nevelnek. A képen Fórizs Sándorné kertészeti : dolgozó segít a növények nevelésében. Kép: Rigó Ebben az ő munkájuk is benne van — az ünnepi egy­séggyűlés sorállományú résztvevői. Képek: Bábel

Next

/
Oldalképek
Tartalom