Nógrád, 1989. március (45. évfolyam, 51-76. szám)

1989-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLIV. ÉVF.. 51. SZÁM ÁRA: 4,30 FORINT 1989. MÁRCIUS !.. SZERDA Ülést tartott a Politikai Bizottság (1. oldal) Úttörősarok (5. oldal) Zagyvarónái tavaszvárás (7. oldal) V Elég kerek ez a zsömle? Nem randevúzik az MDF? — Ki kíváncsi a tényekre? A valóságnál kedvezőtlenebb kép A megyei tanács vb-ülése Salgótarjánban A temetők állapotáról, felszereltségéről, a kegye­leti szolgáltatásokról tárgyalt elsőként tegnap Salgó­tarjánban, a Nógrád Megyei Tanács Végrehajtó Bi­zottsága. Az ülés napirendjén szerepelt még a megyei múzeumi hálózat hosszú távú fejlesztési koncepciója, a gyűjtemények állapota, állagmegóvása, a községi tanácsi szervek tevékenységének közvetlen megyei irányítása alá vonására vonatkozó program időközi végrehajtása, javaslat hangzott el a központi felada­tok megoldására ez évben felhasználható lakáskeret elosztásáról, valamint Karancsság Községi Közös Tanács megbízott (ügyvezető) tanácselnök megválasz­tásához való hozzájárulásra. II szent tehén árnyékában Egy kerékasztal négy sarka S amit a napirendek közül külön kiemelünk; az a tájé. koztató, amelyet a Nógrád Megyei Sütőipari Vállalat igazgatója Sarló Béla ter­jesztett a megjelentek elé, s amely azt tartalmazta, ho­gyan próbálkozik a vállalat javítani lakosságellátó tevé­kenységét, melyék a jövő leglényegesebb feladatai. Először talán az 1980—85 közötti 185 millió forint ér­tékű beruházásról. Ennek során egyebek között befe­jeződött a baglyasaljai üzem építésé, terv szerint alakult a szécsényi. pásztói és ■ a salgótarjáni (2. sz.) üzem rekonstrukciója, zsemle, morzsaüzem létesült, folya­matossá vált a gépjármű- ibeszerzés. A vállalat 1986—88 években saját erőből közel 21 millió forintos beruházást valósított meg, ebből lehe­tőség nyílt a legfontosabb Másfél éve jött létre a kapcsolat a Magyar Gaz­dasági Kamara Észak-ma­gyarországi Bizottsága és az Ukrán Kereskedelmi és Ipar­kamara között. Az együttmű­ködés mindeddig legjelentő­sebb állomásaként május 12- től 20-ig a két kamara ren- dezésébeni vásáron mutatkoz­nak be Kijevben az ukrán és az észak-magyarországi ré­gió vállalatai. Nógrád megyéből eddig 14 cég jelezte részvételi szán­dékát. Az árubemutatón ott kíván lenni termékeivel az ötvözetgyár, a salgótarjáni áfész, a NOTTÉV, a Tszker Nógrád megyei szervezete, termeLőberendezések, szállí­tási eszközök pótlására, de találmányok, újítások hasz­nosítására is. Mindezeknek köszönhető­en jelenleg a sütőipari vál­lalat kenyérből 13—14-féle terméket kínál, péksüte. ményből mintegy 40—50-féle kerül a boltokba. Utóbbia­kat Salgótarján mellett Rút­ságon és Pásztón is gyártják. Megyén belüli vevőknek szállítják a kenyér 84, a péksütemények 92 százaié, kát. Eddig a konkrét tények, s utána — a vb-tagok ré­széről — a még konkrétabb kérdések. Hogy például : melyik üz­letben árulnak 10—12-féle kenyeret, 30—40 fajta péksü. teményt? Miért akadozik a kisközségek, peremkerületi boltok ellátottsága? Mi van a balassagyarmati péküzem­mel. Az illetékesek válaszá­az SKÜ, a Szondy Szövetke­zet, a Salgó Cipőipari Szö­vetkezet, az SVT, az öblös- üveggyár, az Ipoly Cipőgyár, az Ipoly Bútorgyár szécsé­nyi leányvállalata, a BRG, a szécsényi Metalltech Kisszö­vetkezet. Az északi megyék várható­an 45 termelővállalata, szö­vetkezete viszi el áruját Ki- jevbe. Az ukrán főváros ezer négyzetméteres bemutató­csarnokkal várja a magyar partnereket. Az észák-ma- gyarországi vállalatok, szö­vetkezetek 360 négyzetméte­res hasznos kiállítási terüle­ten rendezhetik be árubemu" ból megtudhattuk, hogy a választék egy-egy területen elsősorban a kereslettől, eset­leg a kereskedőktől! !) függ, hogy a versenyhelyzet (áfész, magánsütödék) sokszor nem teremt korrekt feltételeket, hogy nem csupán a balassa­gyarmati, de a berceli, rét. sági üzem fejlesztése is gon­dot jelent a nehéz gazdasági körülmények között. Mint ahogy sok embernek gondot jelent — ugyancsak gazdasági megfontolásból — a drágább termékek megvá. sárlása. a nem megfelelő minőség (pl. zsömle térfoga­ta, súlya) és elsősorban a városok környékén a szállí­tások pontatlansága, avagy a szállítóeszközök tisztasága. Mivel a megyei sütőipari vállalat tevékenysége a la­kosság közérzetét jelentősen befolyásoló tényező, a teg­napi ülésen egy sor olyan javaslat született, amely ezt a munkát a jövőben támo­gatni, segíteni kívánja. S hadd tegyük mindehhez azt a véleményt is, mely sze­rint a vállalatról a valóság­nál kedvezőtlenebb a kép a lakosság körében. Holott méltán lehet dicsé­retes a mennyiségi igények folyamatos biztosítása (ün­nepek idején is!) vagy az aktívabb kereskedelmi tevé­kenység (szakboltok, mozgó, boltok) és nem utolsósorban a differenciált igényekhez va. ló igazodás. tatójukat, övék lesz a csar­nok egyik fele, míg szem­közt az ukrán vállalatok ter­mékei kapnak helyet. Az ukrán piac nagysága és közelsége nyomós érv amellett, hogy a hazai ter­melők feltárják az értékesí­tés, együttműködés lehetősé­geit. Jó alkalmat kínál erre a májusi árubemutató. A részvétellel kapcsolatos tudnivalók megismertetésére kedden a Salgótarjáni Vas­öntöde és Tűzhelygyárban jöttek össze az érdekelt cé­gek képviselői. A vásári elő­készületek első fordulója után március 10-én Miskol­con találkoznak a kiállítók. A Reform című újság egy hónappal ezelőtt „Egy új­ságírónőnek felmondtak” címmel közölt riportot Nóg­rád megyéről, a megyei lap­ról, Balassagyarmatról. A NÖGRÁD már következő napi számában közölte tel­jes tényszerűséggel az igaz­ságot : az MDF (Magyar De­zi hazai egyetemeknek és főiskoláknak '— Iélve az új felvételi jogszabály adta ön­állósággal — június 30-ig kell kidolgozniuk „táját fel­vételi követelményeiket, mi­vel azonban az térdekeltek­nek e változásokról időben tájékozódniuk kell, azok csak a meghirdetést követő két év múlva léphetnek életbe. Egyebek között er­ről is beszélt Czibere Tibor művelődési miniszter kedden, a Művelődési Minisztérium­ban a felsőoktatás időszerű, kérdéseiről tartott sajtótájé­koztatón. Szólt a miniszter arról is, hogy az intézmények — a költségvetés lehetőségei, il­letve saját erőforrásaik alap­ján — idén átlagosan 10 százalékkal emelhetik a fel­vehetők számát. Megszüntet­ték a korábban pontosan meghatározott felvételi ke­retszámokat. helyette az in­tézmények rugalmasan kezel­hető irányszámokkal dol­gozhatnak. Ez azt is jelenti, hogy már ez évtől az egye­tem egyetlen olyan jelöltet sem utasíthat el helyhiány miatt, aki elérte az intéz­mény felvételi ponthatárát. A szándékkal ellentétben nem alakult meg kedden a XIII. Világifjúsági és Di­áktalálkozó Magyar Nem­zeti Előkészítő Bizottsága. Az alakuló ülést március 13-ra halasztották. ☆ Az ifjúsági szövetség ve­zető testületének székhá­mokrata Fórum) valameny- nyi balassagyarmati meg­mozdulásáról hírt adott, sőt volt olyan is, amit úgyneve­zett előzetesben közölt. Az újságírónő maga mon­dott fel, mert nem tudta teljesíteni (hosszasan) a na­pilap követelményeit, je­lenleg egy képes hetilapnál A minisztériumnak ezentúl nem lesz beleszólása a fel­vételi döntésekbe. A sajtótájékoztatón elhang­zott: a felsőoktatási reform- elképzelések szerint — a nemzetközi statisztikákat is figyelembe véve — a jövő­ben jóval több hallgatót kell a haza; felsőoktatási képzés­be bevonni, átalakítva egy­szersmind a felvételi mai szisztémáját. E] kell érni, hogy egy, a korábbinál egy­ségesebb és színvonalasabb középiskolai érettségi „belé­pőként” szolgálhasson a fel­sőoktatásba, összekapcsolva ezt a tanulmányok első évei­ben érvényesülő szelekció­val, „beválási időszakkal”. Ehhez azonban az is szük­séges, hogy a felsőoktatás­ban eltöltött időszakot — a résztanulmányok érvényes vizsgái alapján — a munká­ba álláskor a hallgatóknak valamilyen formában elis­merjék. A miniszter hang­súlyozta ; véleménye szerint elsősorban nem a végzettek számát kellene növelni, ha­nem a részképzésbe bekap­csolódókét. A pályamódosí­tások várható gyakorisága miatt lehetőséget szükséges adni arra. hogy a hallgatók a későbbiekben valamilyen zába összehívott tanácsko­záson a MISZOT 13 tag- szervezetének képviselője jelent meg. Több tagszervezet kép­viselője azonban a részvé­telre jogosító mandátum nélkül érkezett az alakuló­ülésre — csaknem egy hó­nappal a MISZOT-közgyű­szolgál... A Reform cikké­nek a NÖGRÁD-ot érintő részeire (amelyek igazta­lannak bizonyultak) maga a főszerkesztő magánál a Re­formnál reagált, az ellen­cikk megjelenéséről jelen­leg nincsenek adataink. (Folytatás a 3. oldalon.) formában ismét folytathas­sák tanulmányaikat. Elsősorban ilyen felfogás­ban tartotta járható útnak Czibere Tibor az úgyneve­zett nyitott tagozati formát, amely a távoktatás és az ön­képzés módszereit is felhasz­nálva kíván bizonyos terüle­teken új felsőoktatási kép­zési szisztémát megvalósíta­ni. A „nyitott egyetem” olyan, immár hazánkban is kezdeményezett gyakorlata, amely önköltséges áron, fel­vételi nélkül teszi Tehetővé az egyetemi képzést, vélemé­nye szerint nem hirdethető meg széles körű oktatási programként. Hazánkban ugyanis társadalmi feszült­ségekhez vezethet, hiszen csak egy szűk réteg tudná megfizetni, s nincs meg hoz­zá a megfelelő távoktatási- technikai háttér sem. Az újságírók kérdéseire válaszolva a sajtótájékozta­tón elhangzott: a jövőben változik a sorkatonai szol­gálattal kapcsolatos előfel­vételi rendszer. Eszerint — átmeneti három év után — a férfi hallgatóknak a tanul­mányok végén kell letölteni­ük, majd katonai szolgála­tukat. amely csak 12 hónap lesz. lés és a KISZ felhívása után. Mint elmondták: a SZOT Országos Ifjúsági Ta­nácsa szerdán, az MHSZ ifjúsági bizottsága néhány nap múltán, az Ifjúsági Kör­nyezetvédelmi Szövetség szombaton, a SZÖVOSZ if­júsági bizottsága pedig egy­(Folytatás a 2. oldalon.) Ezer négyzetméter Ukrajnában Nógrádi termelők is bemutatkoznak Kijevben Idén átlagosan 10 százalékkal emelhetik a felvehetők számát Sajtótájékoztatás a felsőoktatás kérdéseiről Később alakul meg a VII Magyar Nemzeti Előkészítő Bizottsága inaiig Vegyi rabol. De haladja az NDK exportszállítmányt útba tegnap a salgótarjáni gyá- :t darab 6,3 m:u keverSÉ^, készülék és két darab • 4 ma- duplikátoros keverös Hék--ú4íeéija a ‘Német okratikus \ Köztársaság i vegyi iÀme. ' berendezés érféke meg- i/Z.6 millió ^forintot. (Képek: Bábel L.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom