Nógrád, 1988. december (44. évfolyam, 286-311. szám)

1988-12-01 / 286. szám

NÓGRÁDI TÁJAKON telexen érkezett... í / Napi postánkból Füstbe ment kezdeményezés? Nem mind arany, ami fénylik Milliomos lakhatatlan lakás Korábban — 1988. június 23-án —, megjelent a lap hasábjain „Fogjunk össze a biztoriságért” címmel egy írás, amelyben Balassagyar­mat déli kivezető útszaka­szán gyalogjárda megvalósí­tását szorgalmazta egy szo­cialista brigád. A cikk egy­ben felhívásként is szolgált a városban tevékenykedő szocialista brigádokhoz, ám a kezdeményezésen túl eredménytelennek bizo­nyult. Ennek ellenére sze­mélyes megkeresés útján — érveinket előadva — több — szám szerint öt — válla­lat, illetve szövetkezet ve­zetője elképzeléseinkkel egyetértett, s a járda kivi­telezéséhez szükséges külön­böző termelőeszközt ajánlot­tak társadalmi tevékenység címén. Ezeket egy csokorba szedve — írásos formában — eljuttattuk a városi ta­nács illetékes osztályára, ahol megköszönve konstruk­tív kezdeményezésünket ígérték, hogy az ügy to­vábbi menetéről részletes tájékoztatást adnak. Lapunk szeptember 27-i számában „Ki a gazdája” címmel cikk jelent meg, melyben levelezőnk arról panaszkodott; hogy a szur­dokpüspöki vasútállomás 1. sz. szolgálati őrhelye év ele­jétől beázdk. De azt is szó­vá tette, hogy hasonlóan leromlott állapotban van a Mátrasző'ős—Tar közötti nyílt vonal 2. sz. épülete is, ahol kívül-belül omlik a vakolat. Az eltelt hónapok távla­tából következtetve konsta­táljuk, hogy felvetett javas­latunk támogatóink segítsé­gével együtt a Titanikhoz hasonló módon jéghegynek ütközve elsüllyedt az akta­tömegek tengerében. Talán egy szerencsés mentőakció során még „Valaki” ráakad­hat. Komolyra fordítva a szót, tisztában vagyunk jelenlegi gazdasági helyzetünkkel, azt is belátjuk hogy a városi tanácsnak igen szűkösek az anyagi lehetőségei. Éppen, ebből kiindulva úgy vél­jük, hogy ma egy ilyen fel­kínált lehetőséggel nem él­ni, azt nem kihasználni, nemtörődömségre, érdek­telenségre utal. Effajta hozzáállással pe­dig nagymértékben elősegít­jük az aktív, jó szándékkal tenni akaró emberek —, akik magukénak érzik a várost — passzívvá formá­lódását. Kolbányi Ferenc, ifjúsági brigád tag B.-gyarmat, Volán A Magyar Államvasutak igazgatósága Miskolcról a következő, megnyugtató vá­laszt küldte szerkesztősé­günknek : ,.A cikk megjelenését kö­vetően az illetékes építésve­zetőség a beázást, illetve a vakolathiányosságot soron kívül megszüntette. Az I. sz. őrhelyen csatornaszere­lés, a nyílt vonali őrhelyen a külső-belső festés is el­készült.” Irigy gyarmati szemek figyelték a csecsemő­otthon mögötti építke­zést, amelyet az OTP meg­rendelésére a NÁÉV vég­zett. Korszerű családi házak épültek itt, s kisebb késés­sel igaz, de augusztusban már hat lakásba beköltöz­hettek az akkor még bol­dog, s gondtalan lakók. Köztük Lőrinc Pál és család­ja is. Ők a Szontagh Pál ut­cai otthonuk méretei1 miatt döntöttek úgy, hogy meg­vesznek egy 1 millió 344 ezer forintos lakást. ☆ Ennyi volna a történet, ha az építőiparra jellemző ha­nyagság nem indította volna el a család kálváriáját, mindjárt az első napokban. Történt, hogy a fürdőszobá­ban nemhogy nem folyt le a szennyvíz, hanem feljött a földszinti fürdőben. Ezt a hibát a kivitelező (NÁÉV) emberei nyolc nap alatt há­rították el mégpedig: egy öklömnyi betonrög eltávolí­tásával. Ezt követően egy aprócs­ka esővel az egyik tetőtéri ablak és a felső szint egyik félszobájának a fala beázott. Ezt is két napig javították a dolgozók, ám ahogyan a család egyik, OTP-nek írott levelében írja: az emberek megjegyezték, továbbra sem garantálják, hogy eső ese­tén nem lesz beázás. Innen kisebb ugrás az időben: október végén kide­rült, hogy a kémény nem működik, mivel két helyen is tégla, deszka és építőanyag- törmelék zárja el a füst út­ját. Javítása , egy napig tar­tott. Van azonban számtalan apróság, amelyek felsorolása négy oldalt vett igénybe, egy október elején, az OTP- nek írt levélben. Néhány „apróság”: a tetőpalaszegék több helyen hiányoznak, a csatorna törmelékkel van tele, az ajtótokok fellső ré­szei nincsenek mázolva. a radiátorok „lógnak”, több métlachilap törött, a für­dőkád itt-ott leverődve, a WC-kagyló repedt, a fűtés­csövek szinte sehol nincse­nek a fal felőli oldalon má­zolva. .. ☆ Megkeresve a NÁÉV épí­tésvezetőjét, Nagy Józsefet, magyarázatot kaptunk a kér­désekre. Elmondta: természe­tesen az a tény, hogy ipari tanulók is dolgoznak az épít­kezésen .jössz hatással van a technológiai fegyelemre” (finoman fogalmaz), ám ez­zel a házzal sincs több gond, mint másokkal! Csupán ar­ról van szó, hogy ebben a lakásban „összejöttek” a problémák. Lőrincéknek nem volt szerencséjük. Elmondta az építésvezető nekünk is, s később a családdal is tu­datta — „nem érti miért fordultak szerkesztőségünk­höz, hiszen minden hibát azonnal kijavítottak.” A kémény a műszaki át­adáskor működött. A tüze­léstechnikai vállalat a szük­séges ellenőrzéseket is elvé­gezte, a dugulás csak a be­költözés után keletkezhetett — állította Nagy József. Az ablakok javítása még tart, a tetőbeázás pedig an­nak a következménye, hogy a tervező áltál előírt fólia meghajolva, nem pontos k!i- feszítés mellett egy helyre gyűjti össze a vizet... Két hét múlva jött az újabb hír: Lörincék, lakásá­ban több helyen leszakadt a mennyezeti vakolat. Az utolsó csepp a pohár­ban. Lörincék ismét tollat ragadtak. Megkerestük a megyei hi­telintézet műszaki előadóját, Radics Bélát, ö volt a lakás műszaki ellenőre. Elmondta: hetente ellen­őrizte az építkezést. A hi­bák akkor nem derülhettek ki. hiszen „egy-egy lakásra oly kevés idő maradt”. így nem vehette észre, hogy be­ton került a szennyvízveze­tékbe, s nem vehette észre a kisebb hibákat sem. A kémény? A tüzeléstech­nikai vállalat elvégezte a szükséges ellenőrzéseket, s a beköltözés előtt a fűtés működött. Csodálkozott azon, hogy a család ilyen „nagy ügyet” csinál a történtekből. Hiszen minden hibát kijavítottak, s ezt teszik a leszakadt mennyeiettel, „a feltáskóso- dott g let tőkést... ” helyre­hozzák. ☆ A tanulságokat az olva­sókra bízzuk. Lörincék sze­rint az első jdők felhőtlen kapcsolata — kivitelezővel, OTP-vel — alaposan meg­romlott. Válasz nem érke­zett a levelekre, s a műsza­ki ellenőrzés, felülvizsgálat sem történt meg. „Amennyiben három na­pon belül érdemi választ nem kapunk, úgy helyze­tünk rendezése érdekében kénytelenek leszünk bíróság­hoz fordulni..— így Lő- rincék eddigi utolsó levelük­ben. Az illetékesek munkamód­szerei (úgy tűnlilk ez esetben is) és ügyintézése nem em­berléptékűék. Hiába a ma­gas vételár, az sem garan­cia a tisztességes munkára. Egyébként november 22-i keltezéssel az OTP levélben válaszolt a családnak. Kije­lentik, sajnálják a történte­ket, s ígérik — amennyiben a család megfélélő időpontot tud egyeztetni a kiVitelező'- vel — kijavítják a felső szinten feltáskásodott glette- lést (ismét finoman fogal­maznak). Ugyanakkor tájé­koztatják Lőrincéket, hogy a NÁÉV az átvétel után előke­rült hibák miatt 600 forint kártérítést hajlandó fizetni. Leszögezik: a jogtanácsossal történt konzultáció alapján nem javasolják ipolgárj per indítását, mert a bíróság sem kötelezné — vélemé­nyük szerint — a kivitele­zőt magasabb összegű fize­tésre. Vagyis lesz folytatás, mert a család a 600 forintos kár­térítést — érthetően — nem fogadja el. Hlavay Richárd Czele János felvételei ☆ (A hányatott sorsú lakás­sal, a család gondjaival ma esti adásában a miskolci rá­dió is foglalkozik.) Karácsonyi iparcikk­kínálat Karácsonyra bizonyára az idén is sokan vásárolnak családi ajándékként tartós fogyasztási cikkeket. Ház­tartási gépekből, híradás- technikai termékekből ez­úttal jóval szélesebb vá­lasztékot kínál a kereske­delem, mint tavaly kará­csony előtt, igaz ehhez az is hozzájárul, hogy az év eddiig eltelt időszakában megcsappant a . kereslet, különösen a drágább ter­mékek iránt. A korábban hiánycikk­nek számító hazai gyárt­mányú hely- és energiata­karékos automata mosó­gépekből mo^t mennyiség­ben és választékban is megfelelő a kínálat. Színes televízió is lesz elegendő, a gyártók karácsony előtt új típusokat is forgalom­ba hoztak. Már megjelen­tek az üzletekben az Orion gyár, olasz formatervezők közreműködésével kialakí­tott Sorrento és Capri el­nevezésű készülékei, s a Videoton is megkezdi a francia Thomson-licenc alapján készülő tévék szál­lítását. Az üzletekből so­káig hiányzó hordozható színes készülékek is hama­rosan megérkeznek — kí­nai importból. A kínai partner 10 ezret szállít még az idén, s körülbelül ugyanennyit a jövő év el­ső hónapjaiban. Szélesedett a közepes és nagy képernyős fekete-fehér televíziók vá­lasztéka. A hordozható fekete-fehér tévék kínála­tát Szovjet és román im­portgyártmányok bővítik. Arra azonban számítani kell, hogy az eddigieknél nem több, sőt esetleg ke­vesebb fajta televízió lesz kapható az üzletekben, mert az új típusok forga­lomba hozatalával egyide­jűleg a régi készülékek egy részének gyártása és áru­sítása megszűnik. Közepes áron kapható sztereó asztalirádió egész évben nem volt elegendő, s a szocialista országok­ból továbbra sem várhatók szállítmányok. A karácso­nyt ünnepek előtt tőkésor­szágokból érkezik nagyobb mennyiségű hordozható magnó, rádiósmagnó, autó­rádió, valamint video- és magnókazetta. A Hi-Fi-be- rendezések kínálatát Len­gyelországból vásárolt ké­szülékek színesítik. Amiben nem várható lát­ványos javulás: továbbra sem ígér a kereskedelem az igényeknek megfelelő mennyiségben hűtőszekré­nyeket és háztartási fa­gyasztókat. Az év végéig néhány ezer készülék vár­ható még Jugoszláviából. Amennyiben az import idő­ben megérkezik, az ajándé­kul szánt fagyasztóládák karácsony előtt már kap­hatók lesznek. (MTI) Miért hiánycikk a NÓGRÁD? Az utóbbi időben egyre több ismerősöm panaszkodott, hogy 9—10 óra között már sehol sem lehet NÓGRÁD-ot vásárolni. November 23-án, megkezdtem feltáró őrjárato­mat. Tíz órakor a vásárcsarnok előtti pavilonban érdek­lődtem, s megtudtam, hogy a 120 darab már a kora reg­geli órákban elfogyott. A Palócz Imre téri pavilonban már fél nyolckor a 175 darabból egy szál sem maradt. A vásá­rolni szándékozók nem akarták elhinni, hogy a NÓGRÁD szerkesztősége és a nyomda szomszédságában nem lehet a laphoz hozzájutni. Nem adtam föl! A PécSkő Üzletház előtti pavilonban csak lesz? Nem volt! Még egy kísér­letet tettem. Az ÉVI Áruház ABC-árudáját is felkerestem, de itt sem jártam több szerencsével. Nem vagydk nagy matematikus, s főleg jós, hogy hány példányszámot lehetett volna még szabad forgalomban el­adni, de napi 6—800 példányszámot taksáltam. De mit je­lenthetett ez megyei viszonylatban, azt még kevésbé tud­tam felmérni. Tudom jól, hogy az országgyűlési tudósítások növelték meg elsősorban a keresletet —, bár az előző héten iis ha­sonló volt a helyzet —, de véleményem szerint erre a ki­adónak fel kellett volna készülnie. Egészséges kockázat nélkül nincs előrehaladás ezen a téren sem. Az elkövet­kező évben nyilvánvaló, hogy a szabad forgalmazás növe­kedni fog, hisz e megemelésre kerülő sajtótermék ára következtében számolni kell az előfizetők csökkenésével. Erre pedig már most fel kell készülni. Mucsi Lajos • i Salgótarján Cikkünk nyomán Az intézkedés megtörtént... Salgótarjánban A hazai egészségügyi hálózat jelentős létesítményei között is rangos helyet foglal el a megyei kórház-rendelőintézet szűrő- és gondozóállomása Salgótarjánban. A 40 millió forintos beruhá­zással elkészült intézményben — 1400 négyzetméter alapterüle­ten - felkészült személyzettel, korszerű műszerekkel biztosítják a gyógyítás feltételeit. Képeinken az intézet, dr. Schepácz Gyula intézetvezető főorvos átvilágítóberendezésekkel, képet készí­tő röntgennel végzi munkatársaival feladatait. A laboratórium­ban belgyógyászati szűrés folyik. Képek: Kulcsár József Egészségügyi központ

Next

/
Oldalképek
Tartalom