Nógrád, 1988. szeptember (44. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-27 / 231. szám

. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLIV. ÉVF., 231. SZÁM ARA: 1.80 FORINT 1988. SZEPTEMBER 27., KEDD Vitazáró vélemények (3. oldal) Az élő irodalom fészke (4. oldal) Levelezőink jelentik (5. oldal) ■Or Margaret Thatcher brit kormányfő üzenete Grósz Károlyhoz Margaret Thatcher brit kormányfő hétfőn üzenetet küldött Grósz Károlynak, a Minisz­tertanács elnökének, a hazánk és az Európai Gazdasági Közösség között létrejött kereske­delmi és gazdasági együttműködési megálla­podás aláírása alkalmából. Az üzenetben Margaret Thatcher kifejezi: örömmel tölti el, hogy az EGK és Magyaror­szág közötti kereskedelmi, illetve kereskedel­mi és gazdasági együttműködési megállapo­dást hétfőn aláírták Brüsszeliben. Külön öröm számára, hogy a brit kormány is sze­repet játszhatott mind az EGK miniszteri tanácsában a brit elnökség idején, amikor a hosszadalmas és bonyolult tárgyalások el­kezdődtek, mind pedig a közelmúltban ab­ban, hogy eljuthassanak a sikeres befejezés­hez. A brit kormányfő — miként üzenetében jelezte — bizalommal tekint a Magyarország és az Európai Gazdasági Közösség közötti kereskedelem és gazdasági kapcsolatok to­vábbi fejlesztése elé, akárcsak az Egyesült Királyság és Magyarország kapcsolatainak jövőbeni alakulására. Az Egyesült Király­ság a maga részéről minden tőle telhetőt meg fog tenni a megállapodás maradéktalan megvalósítása érdekében. Végül arról szól üzenetében, hogy jóleső érzéssel gondol vissza Grósz Károly májusi, londoni látogatására és megkülönböztetett figyelemmel kíséri azóta is a magyarországi fejleményeket és sok sikert kíván a gazda­sági és politikai reformmal kapcsolatos to­vábbi tervek megvalósításához. (MTI) (Az EGK—magyar megállapodás a 2. ol­dalon.) Premier előtt a salgótarjáni helyijáratok Elkészült a déli decentrum Az eredetileg meghatá­rozott befejezés előtt há­rom héttel elkészült a sal­gótarjáni helyijárati közle­kedés második, déli decent- ruma. A kivitelező General Bau Kisszövetkezet hét vé­gi műszakokkal is elősegí­tette, hogy a fontos létesít­mény az október elsejei in­dulásra készen álljon. Mint arról már beszámoltunk, az északi fordulóhelyet egy héttel ezelőtt adták át az üzemeltetőnek; a déli de­centrum műszaki átvételére hétfőn került sor. A helyijárati közlekedési rend átszervezését a megye- székhelyen a közeljövőben építendő új 21-es számú út kivitelezésének a megkezdé­se indokolta. A szakembe­rek már a tervezés idősza­kában úgy látták, hogy a legoptimálisabb megoldást a meglévő egyközpontú helyi­járati állomás megosztása jelenti. Az északi forduló­hely a Karancs utca végé­ben, a déli decentrum a nagyállomás szomszédságá­ban kapott helyet. Az utób­bi területén készült el a járatok irányítását szolgá­ló egyszintes épület, 151 négyzetméteren. A terület alkalmas lesz arra is, hogy valamennyi helyijárat szá­mára éjszakai „garázsként” szolgáljon, napközben pedig 128 járat indítását, illetve érkeztetését biztosítsa. A déli decentrumban kap helyet az az URH-rádiós- központ is, amelynek a se­gítségével rövid idq alatt észlelhetik az esetleges mű­szaki, forgalmi problémá­kat. Ehhez természetesen a buszok felét kellett ellátni rádiókkal. Az épületben a korábbinál lényegesen kor­szerűbb pihenőhelyiség áll a gépkocsivezetők rendelke­zésére, az utazóközönség számára pedig rendkívül -jó színvonalú szociális blok­kot alakítottak ki. A 34 vonalon közlekedő buszok közül mindössze a 14-es és a 36-os nem tér be a decentrumba, de termé­szetesen ezek is megállnak a főúton elhelyezett meg­állókban. A húsbolt előtt kiépített megálló október el­sejétől megszűnik, s átkerül a most átadott állomás elé. Az új menetrendről az utasok a szerdán megjelenő menetrendi tájékoztatóból szerezhetnek tudomást, ame­lyet 10 forintért vásárol­hatnak meg a Volán pénz­tárainál. Ebből azt is meg­tudhatják, hol állapították meg a tarifahatárokat, azaz hol kell dupla jegyet válta­ni a vonalakra. A viteldíj egyébként változatlanul 4 forint, mivel azonban meg­növekedett a városon átme­nő, városrészeket összekö­tő járatok száma, a korábbi „M” jelzésű buszok díjsza­bása lép érvénybe. A 11, HA és 11B jelzésű autóbu­szok szakaszhatára a strand­fürdő, a 13, 14, 31. 36, 37 és 70-es számozásúaké a Ta­nácsköztársaság tér, a 61 és 71 jelzésűeké pedig a me­gyei kórház. Aki a szakasz- határokat átlépi, köteles dupla viteldíjat fizetni, il­letve a megfelelő bérletet használni. A Nógrád Volán vezetői tervezik, hogy az . októbertől induló új salgótarjáni helyi- járati közlekedési rendről szerzett tapasztalatok alap­ján, illetve a gazdasági kör­nyezetben bekövetkezendő változások esetén — szükség szerint — jövő év első fe­lében módosítják a menet­rendet. A premier minden­esetre szombaton lesz, így elkerülhető a munkába já­rással összefüggő átmeneti kényelmetlenség. Ettől füg­getlenül, kérjük, hogy ta­nulmányozzák a tájékozta­tókat, s ne megszokásból in­duljanak el azok, akik a helyijáratokat igénybe kí­vánják venni. Október else­jétől a decentrum a 12-167- es telefonon hívható. Az alábbiakban közöljük a megváltozott jelzéseket, illetve az útvonalakat: 1 Északi forduló—Zagy­varóna; 1A É.-f.—Salgó-ka- pu—Ötvözetgyár; 1B É.-f.— Salgó-kapu; 2 É.-f.—Csiz­madia-telep; 2A É.-f.—Som- lyóbánya; 2T É.-f.—Somlyó- bánya (üdülőtelepi fordu­ló) ; 3 Déli decentrum—BRG —Bányagépgyár; 3A É.-f.— BRG—Síküveggyár—É.-f.; 3B D.-d.—Bányagépgyár; 3C É.-f.—Eperjes-telep— Bányagépgyár; 3D É.-f.— D.-d.; 3Y É.-f.—Síküveggyár —BRG—É.-f.; 4 É.-f.—Bag­lyasalja; 4B D.-d.—Baglyas- alja; 5 É.-f.—Felső-Idegér— É.-f.; 6 É.-f.—Campingtelep; 6G É.-f.—Campingtelep; 7 É.-f.—Kemerovo krt.—É.-f., 7A É.-f.—Kórház—Kemero­vo krt.—É.-f.; 8 É.-f.—• Schuyer F. út—É.-f.; 9. É.-f. —Épületelemgyár; 9C É.-f.— EKÉV-telep; 10 É.-f.—BRG —Sugár út 11 Távolsági buszállomás—Somoskő­újfalu o. h.; HA T. b.—So­moskő; 11B T.-b.—Salgóbá- nya; 13 Zagyvaróna—Bag- lyasalja; 31 Bányagépgyár— IKV—Ötvözetgyár; 36 Bá­nyagépgyár—Volán-közp.— Campingtelep; 37 D.-d.— Kórház—Kemerovo krt.— D.-d.; 61 Campingtelep—Öt­vözetgyár; 70 Kemerovo krt—Kórház—BRG—Sík­üveggyár—Bányagépgyár; 71 Kemerovo krt.—Kórház —SKÜ—Ötvözetgyár. (németh—bábéi) Illést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Amint arról már koráb­ban hírt adtunk, szeptember 27-re összehívták a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának ülését. A Politikai Bizottság javasol­ja a Központi Bizottságnak, hogy hallgassa meg az idő­szerű külpolitikai és nem­zetközi kérdésekről, vala­mint a párt helyzetéről, a pártélet és a belpolitika né­hány időszerű kérdéséről szóló tájékoztatókat, és vi­tassa meg a Központi Bi­zottság és a területi szervek mellett létesítendő tanács­adó testületekre tett javas­latot. A Politikai Bizottság javasolja személyi kérdések megtárgyalását is. (MTI) Tanácsülés Szecsenyben A tervek teljesültek Hiányzik a harmadik orvosi körzet Hétfőn Szécsényben ta­nácsülésen tárgyaltaik meg a városi tanács VII. ötéves tervének időarányos teljesí­tését. Az írásos beszámoló­hoz Pifka Vince, a város­fejlesztési és gazdálkodási osztály vezetője fűzött szó­beli kiegészítést, amiben azt hangsúlyozta, hogy már a terv kidolgozásánál a népgazdasági folyamatokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes fejlesztési célokat ha- táiroztak meg. A középtávú terv fő cél­kitűzésein nem kellett vál­toztatni Szécsényben, mon­dotta, s a legfontosabb fel­adatok az eddigi két és fél évben időarányosan telje­sültek. A jövőben e munká­ban inég szorosabb együtt­működésre van szükség a tanács tagság és a lakossá g között, fokozottabb figyel­met kell fordítani a társa­dalmi erők megnyerésére, a tanács és a termelőegysé­gek kapcsolataira. A köz­hasznú társadalma munka mértékét és értékét növe­lendő a jövő évtől tanács­tagi alapot hoznak létre, ami azt jelentené, hogy min­den tanácstagi körzet önál­lóan rendelkezne bizonyos pénzeszközök födött. A napirendet követő vitá­ban Gaäcsik Gyula a város­fejlesztési és szolgáltatás­szervezési bizottság megálla­pításait tolmácsolta, amikor kiemelte, hogy ma a sízé- csényiek körében a legfon­tosabb kérdés a szennyvíz­tisztító és a csatornahálózat bővítése, aminek jövőbeni megvalósítására a heszámoló Is utal. Felvetette azt is, hogy a városban a harma­dik orvosi körzet évek óta nincs betöltve, amire pedig a lakosság részéről igen nagy igény jelentkezik. Ugyancsak gondot okoz, hogy Szécsényben jelenleg kevés a családi házas beépí­tésre alkalmas telek. Szabó József, a számvizs­gáló bizottság nevében — akik a beszámolót előzőleg megtárgyalták — arról szóit, hogy a hi tél felvételek ben és a pénzeszközök felhasználá­sában fegyelmezett tevé­kenységet végez a tanács. Varga József hozzászólásá­ban annak fontosságát emelte ki, hogy a tervből „szinte semmit nem kell fel­adniuk”. Megemlítette, hogy már ma gondolni kell a ’90-es évek elején jelentke­ző foglalkoztatottsági gon­dokra, és felhívta a figyel­met az idegenforgalmi szol­gáltatósok színvonalának javítására is. Korrekt, felelősségteljes, fegyelmezett gazdálkodásról tanúskodik az előterjesztés, mondta hozzászólásában Molnár Béla, a megyei ta­nács osztályvezető-helyet­tese. Valkár Béla, a városi pártbizottság titkára is azt emelte ki, hogy a tervek teljesültek, sőt egyes ese­tekben túlteljesültek. A fog­lalkoztatottság ma még nem különösebb gond, mondotta, de ha a városból ingázók munkahelyein létszánjcsök- kentés lesz, akkor számolni kell ezzel is. A véleményeket Zagyva! Sándor tanácselnök össze­gezte, majd a testület egy­hangúlag elfogadta a be­számolót. Ezután a balassa­gyarmati népi ellenőrzési bizottság tevékenységéről hallgatott meg tájékoztatót a tanács, módosította két korábbi rendeletét — a la­kás- és a tehó-rendelet —, majd meghatározta a taná­csi szervek ügyfélfogadási rendjét. A további adóprés miatt A KIOSZ országos vezetőségének állásfoglalása A Kisiparosok Országos Szervezetének vezetősége nem ért egyet a társadalom- biztosítási járulékok terve­zett változtatásával — jelen­tette be a KIOSZ székházá­ban hétfőn megtartott saj­tótájékoztatón Fischer Pál elnökhelyettes. Mint ismere­tes, a Tervgazdasági Bizott­ság elmúlt heti ülése után nyilvánosságra került a Pénzügyminisztérium terve­zete, a társadalombiztosítási járulék jövő évi emeléséről. E szerint valamennyi terü­leten egységesíteni kívánják a járulékfizetést, így a vál­lalatok és a kisiparosok ál­tal befizetett összeg január elsejétől 40—45 százalékra növekedne. A KIOSZ az in­tézkedést a kormány stabi­lizációs programjával ellen­tétesnek, így gazdaságilag károsnak, s politikailag hi­básnak tartja. Ezért felhív­ja a Minisztertanácsot, hogy a tervezett rendelkezést ne vezesse be. A KIOSZ úgy ítélte meg, hogy a rendelkezés a kis­iparosokat az állami válla­latoknál súlyosabban érinte­né. Jelenleg a kisiparosok évente a személyi jövedelem- adó alá eső jövedelmük 40 százalékát fizetik be társa­dalombiztosítási járulékként. Ebben egyaránt benne fog­laltatik a társadalombiztosí­tási járulék és a nyugdíjjá­rulék. A Pénzügyminisztéri­um tervezete szerint a jövő év elejétől a kisvállalkozók társadalombiztosítási járulé­kát 5 százalékkal emelnék, s így az a személyi jövedelem- adó alá eső jövedelem 45 százaléka lenne. Ehhez jön­ne még — a különválasztott — nyugdíj járulék, ami újabb 10 százalékkal terhelné a kisiparosok jövedelmét. A KIOSZ nem ért egyet azzal, hogy 1989. január el­sejétől a tervezett társada­lombiztosítási járulékon fe­lül nyugdíjjárulékot is fizes­(Folytatás a 2. oldalon.) r HSZK-exportra A SIKK Különlegességi Női Ruházati Szövet­kezet szécsényi varro­dájában ezekben a na­pokban tőkésexportra kerülő divatdzsekiket varrnak. Szeptember végéig nyolcszáz dara­bot szállítanak az NSZK-beii megrende­lőknek. —RT—-i

Next

/
Oldalképek
Tartalom