Nógrád, 1988. április (44. évfolyam, 78-102. szám)

1988-04-01 / 78. szám

2 NOGRAD >88. ÁPRILIS 1., PÉNTEK Magyar napok az A/ NDK-ban csütörtökön Történelmi esély Helyzetelemzés és a kivezető utak megjelópse, értékelés a nemzetközt problémák széles köréről és egy>en a legége­tőbbnek ítélt teendők, a valamennyi ország rezéről meg­kívánt lépések áttekintése — így lehetne summázni a Var­sói Szerződés külügyminisztereinek szófiai üléé után ki­adott közleményt, illetve a bizottság tanácskozása után közzétett felhívást. A dokumentumok nemcsak leginkább előtérben lévő katonai, fegyverkezési és leszerelni kér­désekben foglalnak állást, hanem az európai enylplési fo­lyamattól kezdve a regionális válságok ügyéig székes ívű, mélyreható elemzést adnak a nemzetközi közvéleményt fog­lalkoztató témákról. Természetesen a felvázolt javaslatok, indítványok jó­része sem ismeretlen. A mögöttünk álló hónapok mégis annyi, s olyan jelentős eseményt hoztak (gondoljunk csak a decemberi ^vashingtoni csúcstalálkozóra és az ott megkötött rakétaszerződésre), hogy indokolttá vált a korábbi kezde­ményezéseknek ilyen, szinte szintézisnek tekinthető össze­foglalása. A szófiai ülésen áttekintettek a külügyminiszte­rek tehát korábban már megfogalmazott javaslatokat is, például a bécsi tárgyalások sikerre viteléről, a balkáni együttműködésről, a leszerelési szerződések ratifikálásáról, valamint új fegyverkategóriákra kiterjesztéséről. Ismét fel­merült annak gondolata, hogy a két szembenálló katon, 1 tömb fagyassza be néhány évre költségvetését — ez esetle;' alapot adhatna hosszabb távú csökkentéshez is. Konstruktív, körültekintő hangvétel, földrészünk és az egész világ sorsáért, békéjéért és biztonságáért viselt fe­lelősség jellemezte a szófiai tanácskozást, és a két elfoga­dott'dokumentumot. Az elmúlt hónapok eseményei, a két nagyhatalom közti viszonylagos közeledés, a fegyverzet- korlátozási megbeszélések részleges sikerei alapul szolgál­hatnak a korábbinál nagyobb derűlátáshoz. A VSZ-tagálla- mai egyfajta történelmi esélyt látnak a most kialakult hely­zetben, arra szólítják fel a NATO-tagokat, — s persze va­lamennyi európai országot —, hogy éljenek ezzel az esély- ivei. Az eddigi szerződéseket a realitás jegyében sikerült el­érni, és ez a hozzáállás tenné lehetővé a folytatást. A lé­nyeg ugyanis — mutat rá a többi között a külügyminiszte­rek ülésén elfogadott felhívás — az erőfeszítések folytatá­sa, a leszerelési folyamatok állandóvá és visszafordíthatat­lanná tétele. Ez jelenthetné igazán az előttünk álló történel­mi esélyek kihasználását. Amerikai kontrasegély megkezdődött a széles kö­rű kulturális, tudományos programokat felölelő ma­gyar napok április közepé­ig tartó rendezvénysoroza­ta. Az „első felvonás" a ber­lini köztársasági palotában zajlik, ahol magyar idegen- forgalmi kiállítás és gaz­dag kulturális szórakozta­tó program várja az érdek­lődőket. Április hatodikén kezdődnek a kulturális napok amelynek berlini és vidéki' pódiumokon zajló program­jaiban a Magyar Állami Operaház művészei, a Nem­zeti Színház társulata és a Kodály kórus mellett még számos más neves magyar Már csütörtökön elindult újabb közel-keleti közvetítő kőrútjára George Shultz amerikai külügyminiszter. Római pihenő után a hét elejétől ismét felkeresi a közel-keleti térség érintett országait, hogy újólag meg­kísérelje megszerezni támo­gatásukat az általa javasolt tervezethez. Shultz azt java­solja, hogy formális nemzet­közi konferencia megtartásá­val kezdjenek közvetlen tár­gyalásokat Izrael és arab szomszédai között. Egyidejű­leg a megszállt arab terüle­teknek biztosítsanak egyfajta korlátozott önkormányzatot, hároméves időszakra, s eb­ben az időszakban dolgozzák ki a végleges rendezést, amelynek biztosítania kell Izrael állami létét, biztonsá­Jelentős területcseréről ír­tak alá csütörtökön szerző­dést az NDK és Nvugat- Berlin megbízottai a berlini külügyminisztériumban. A megállapodás értelmé­ben összesen 17 helyen ke­rül sor a nagyhatalmak ál­tal a II. világháború végén kijelölt határ módosítására, a kiszögellések, területi enk- lávék megszüntetésére. Az NDK 87,3 hektárnyi terüle­tet kap és 96,7 hektárnyi te­rületet ad át. A különbség kiegyenlítésére a nyugat­berlini szenátus 76 millió nyugatnémet márkát fizet az NDK-nak. Az érintett helye­ken az elkövetkező hetekben jelölik ki az új határvona­lat. A Legfelsőbb Bíróság csü­törtökön másodfokon élet­fogytiglani szabadságvesz­tésre változtatta — a nyere­ségvágyból elkövetett ember­ölésért és más bűncselekmé­nyekért — a Pest Megyei Bíróságon tavaly júliusban, elsőfokon halálra ítélt Var­ga Árpád büntetését. A bí­róság az egvhítést elsősorban azzal indokolta, hogy bár többszörösen visszaeső bű­nözőről van szó, de eddigi tettei — betöréses lopások — során soha nem alkalma­zott személyek elleni erő­szakot. A büntető tanács az elítéltet mellékbüntetésül 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet jog­erős. Varga Árpád — a vádirat szerint az elmúlt években az ország több pontján lakás- betöréseket követett el, ily módon jelentős összegű pénzt és aranytárgyakat tulajdoní­tott el. 1986. március 16-án éjjel, Gödön egy idős ember házába hatolt be, akiről úgy egvüttes és szólista lép fel. Az április ötödikétől nyolca­dikéig tartó magyar gazda­sági és műszaki napok te­szik teljessé hazánk sokrétű NDK-beli- bemutatkozását. Az impozáns üvegpalota ötezer férőhelyes, zsúfolásig megtelt nagytermében este a budapesti opera balett- együttese adott nagy sikerű gálaműsort. Április 10-ig naponta fo­lyamatosan gazdag program várja a köztársasági palo­tába látogatókat. Fellép a mecseknádasdi német nem­zetiségi népi együttes, a Rajkó zenekar, a Téka népi együttes, míg a gyerekeket az Astra bábegyüttes és a gát, de érvényesíteni kell a palesztinok nemzeti jogait is. A Shultz-féle tervezet nem foglalkozik érdemben a palesztinok képviseletének kérdésével. Az amerikai külügyminisz­térium munkatársai elisme- ' rik, hogy a terv érvényesí­tésére továbbra is csak igen kevés esély van, főként azért, ■ mert azt Samir izraeli mi­niszterelnök a leghatározot­tabban elutasítja. Izrael for­málisan is tiltakozott példá­ul amiatt, hogy az amerikai külügyminiszter a hét végén találkozott a Palesztinái Nemzeti Tanács két — ame­rikai állampolgárságú — tagjával, s ezt az Egyesült Államok által vállalt köte­lezettség megsértésének mi­nősítette. Az NDK és Nyugat-Ber- lin között korábban — 1971- ben és 1972-ben — már vol­tak kisebb határkiigazítások. 1983-ban kezdődtek a tár­gyalások a mostani terület- cseréről, amelyet véglegesen Erich Honecker, az NDK ál- lamtanácsak elnöke és Eber­hard Diepgen nyugat-berlini kormányzó polgármester februári találkozóján hagy­ták jóvá. A csütörtöki aláírás után mind az NDK, mind a nvu- gat-berlini szenátus megbí­zottja kijelentette, hogy a területcseréről szóló szerző­dés a jószomszédi kapcsola­tok fejlődésének fontos ál­lomása (MTI) tudta, hogy nem tartózkodik otthon. A tulajdonos azon­ban a lakásban volt, a háló­szobában aludt, és amikor a kutatás zajára felébredt Varga megyilkolta a vagyo­nát védeni próbáló férfit, majd — több mint 50 ezer forint értékű aranytárgyat magához véve — távozott a házból. Vele volt sógora, La­kos Ferenc is, aki a betörés alatt kint várakozott. Az ügy másodrendű vád­lottjának, Lakos Ferencnek — többrendbeli lopásért ki­szabott — büntetését a Leg­felsőbb Bíróság 3 év 10 hó­napról 5 év börtönben le­töltendő szabadságvesztésre módosította. A negyed- és ötödrendű vádlottak ellen orgazdaságért és bűnpárto­lásért, első fokon hozott íté­letet — 2 év 4 hónap és 2 év szabadságvesztés — 10. illetve 8 havi fogházbünte­tésre változtatta. Az ítéletek jogerősek, a további 3 vád­lott ellen hozott döntés pe­dig már elsőfokon jogerőre emelkedett. (MTI) Ludens pantomimtársulat szórakoztatja majd. Lesz magyar divatbemutató és esténként diszkó B. Tóth László irányításával. A magyar balettművészek további két előadására, va­lamint a budapesti Rock- színház hat, ugyancsak a nagyteremben rendezendő Evita-bemutatójára már elővételben minden jegy el­kelt. A köztársasági palota ét­termeiben, ahol a magyar szakácsok és cukrászok „vendégszerepeinek” a ma­gyar napok minden estéjé­re valamennyi asztal elkelt már. Honecker— Kulikov megbeszélés Időszerű katonapolitikai kérdésekről tárgyalt csü­törtökön Berlinben Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Állam­tanácsának, Nemzetvédelmi Tanácsának elnöke és Vik­tor Kulikov marsall, a VSZ-tagállamok egyesített fegyveres erőinek főpa­rancsnoka. (Folytatás az 1. oldalról) getne — hangsúlyozta az ál­lamtitkár. Mint ismeretes, a kormány a közelmúltban rrányelveket adott ki, ön­mérsékletre szólítva fel a vállalatokat az áremelések területén. Tapasztalható, hogy ezeket az intelmeket figye­lembe veszik, sokhelyütt visszaléptek a tervezett ár­emeléstől. A legtöbben es ik olyan áremeléseket hajtanak majd végre, amelyek elen­gedhetetlenek, hiszen a ter­melés során a beszállítók már növelték áraikat. Erő­södött a vállalatoknál az áralku szelleme, a termelők egyre inkább egyezkednek jelentősebb vevőikkel, fő­leg azokkal, akik nagy tö­megben, ütemezetten vásá­rolnak. Szikszay Béla ezután ar­ról szólt, hogy az év első negyedében az árnövekedés mértéke 18 százalékos volt a múlt év első negyedévéhez képest, amikor csak alig emelték az árakat. A mos­tani árindexbe már beletar­toznak a múlt év áprilisá­Lakóépületekre zuhant csütörtökön egy amerikai ka­tonai repülőgép az NSZK nyugati részén. Az amerikai légierő F— 16-os típusú vadászgépe, a Karhruhétól 16 kilométerre északra fekvő Forst telepü­lésre zuhant. A gép pilótája meghalt. Polgári áldozatok­ról még nincsenek hírek. A hatezres lélekszámú telepü­lésen egy lakóépület megsem­misült. három kigyulladt. A helyszínre érkező tűzoltók kiürítettek negyven házat. A Csütörtökön az utolsó tag­ja is távozott Hondurasból annak az amerikai csapat­kontingensnek, amelyet Rea­gan elnök két hete vezényelt a közép-amerikai országba — jelentette be az Egyesült Államok tegucigalpai nagy- követsége. Szerdán 700 katona tért haza az eredetileg 3200 fős kontingensből, amelyet az Irak egyoldalú tűzszünete Irak csütörtökön egyolda­lú tűzszünetet jelentett be az egy hónapja kiújult „vá­rosok háborújában”. Egy bagdadi katonai szóvivő közlése szerint helyi idő sze­rint éjféltől beszüntetik a Teherán és más iráni váro­sok ellen irányuló rakétatá­madásokat.-A szóvivő a tűzszünetet „udvariassági gesztusnak” nevezte, mivel az Turgut özal, török miniszterelnök pénteken kezdődő bagdadi látogatása idejére érvényes, s elutazása után hat órával ér majd véget. Mint ismere­tes, a török kormányfő köz­vetítő szerepet vállalt a két szomszédos ország közötti háborúban. Egy iránti hadihajó csü­törtökön hajnalban megtá­madott és felgyújtott egy ciprusi tartályhajót a Perzsa (Arab)-öböl déli részén, a dubai partok közelében. Irán két héten belül ti­zedszer intézett támadást semleges' hajó ellen, de feb­ruár 19. óta ez volt az első alkalom, hogy a támadó ha­dihajó, nem pedig roham­csónak volt, s ígv a károk is súlyosabbak. (MTI) ban és júniusában végrehaj­tott tetemes emelések hatá­sai is. Külön kitért arra, hogy a nemzetközi piacon immár hónapok óta jelen­tős alapanyagár-növekedés tapasztalható, nőtt a gyap­jú, a bőr, a színesfém, a fe- ketefém-kohászati cikkek, s különösen a műanyag alap­anyagok ára. A hazai ter­melők versenyképességének megőrzése érdekében ezeket a tendenciákat figyelembe kell venni. Még akkor is. ha az áremelést nem is al­kalmazzuk azonos mérték­ben, illetve ütemben. Fon­tos ugyanakkor, hogy ami­kor árcsökkenés következik be a világpiacon, az itthon is éreztesse hatását. Példá­ul tavaly a réz ára nőtt, ez rövidesen tükröződött a ha­zai termékeknél is, most vi­szont megfordult helyzet, te­hát néhány hónap múlva itthon is mérséklik az ilyen cikkek árát. így valósulhat meg a kétirányú árpolitika — fejezte be * nyilatkozatát az Országos Árhivatal elnö­ke. baleset következtében 'mér. gező gázok keletkeztek, ame­lyek összetételét még nem sikerült megállapítani, de fé­lő. hogy esetleg ki kell tele­píteni a fajú egész lakossá­gát. A rendőrség lezárta a területet. Az NSZK területén huszon­négy órán belül ez már a második katonai repülőgép, amely szerencsétlenül járt Szerdán egy francia Mirage típusú vadászrepülőgép zu­hant le egy atomerőmű kö­zelében. (MTI) amerikai elnök arra Hivat­kozva küldött Hondurasba, hogy — szerinte — az ország Nicaraguával közös határát sandinista erők lépték át. A managuai kormány határo­zottan cáfolta a washingtoni állításokat, leszögezve: csa­patai kizárólag a határ ni- caraguai oldalán intéztek tá­madást a kormányellenes ge­rillák, a „kontrák” ellen. 48 millió dollár összegű segélyt szavazott meg a ni- caraguai kontrák számára az amerikai képviselőház. A két párt vezetői között lét­rejött megállapodás alapján, a javaslatot ezúttal nagy többség támogatta, mi/idösz. sze hetven képviselő szava­zott ellene. Az összegből 17,5 milliót fordítanak élel­miszerekre, ruházatra és gyógyszerekre, ugyanannyit a kontrák táborában levő sé­rült és beteg fiatalkorúak gyógyítására, tízmilliót vi­szont arra adnak, hogy az Amerikai Államok Szerveze. te megfelelő eszközökkel el­lenőrizhesse a fegyverszüne­tet. A fennmaradó két- és fél millió az Egyesült Álla. mok nemzetközi fejlesztési szervezetének jut, a segé­lyek eljuttatására. Az új törvény semmiféle katonai segélyt sem irányoz elő. A demokratapárt veze­tése a republikánus vezetés, hez intézett levélben ígére­ten tesz arra, hogy amennyi­ben a sandinisták és a kont­rák között létrejött fegyver, szünet összeomlana, nem gá. tolja meg azt, hogy Reagan elnök katonai segélyt is kér­jen, de semmiféle ígéretet nem ad arra. hogy azt meg­szavazzák. Reagan eredetileg garanciát akart kapni arra, hogy ebben az esetben a ka. Tiltakozó gyűlést tartott szerdán este Pristina (Ko­szovó autonom tartomány székvárosa) Obilics nevű pe­remkerületének mintegy 1500 szerb és crnagorac nemzeti­ségű lakója. Közülük mint­egy 500-an fértek be a he­lyi kulturotthonba, a több­ség az épület körül tolon­gott. így párhuzamos szó­noklatok és követelések hangzottak el. A tömeg időn­ként a „Szabadságot aka­runk” jelszót harsogta. A szónokok egyebek kö­zött azt állították, hogy a hatóságok eddig semmit sem valósítottak meg abból a 15 pontos programból, amit egy évvel ezelőtt fogadtak el a tonai segély folyósítása autó. matikus lesz. Mint emlékezetes, a de­mokrata többség még febru­árban elutasította azt a se­gélytervet, amely katonai tá­mogatást is kilátásba helye­zett. A demokrata vezetés is egyetértett azonban humani­tárius segély folyósításával i— az erre vonatkozó javasla­tot viszont a republikánusok utasították el, mert az nem felelt meg Reagan eredeti elképzeléseinek. Mivel a kontrák így teljesen ameri­kai támogatás nélkül marad­tak, a képviselőház eredeti döntésének megváltozatá­sával hozzájárult a kompro. misszum eredményeként lét­rejött javaslat azonnali meg­tárgyalásához és elfogadó, sához. A demokrata vezetés leszögezte azonban, hogy a segély célja nem a rendezé. si folyamat megnehezítése, a fegyverszünet felborítása, hanem éppen annak meg­szilárdítása és elősegítése. A szenátus még csütörtö­kön szavaz a képviselők ál­tal elfogadott tervezetről. A Fehér Ház máris közölte, hogy kész elfogadni az új segélytervet, sőt Reagan el­nök kifejezetten elégedett azzal, hogv a kontrák így hozzájutnak az amerikai tá­mogatáshoz. (MTI) környék politikai-biztonsági és társadalmi-gazdasági hely­zetének megszilárdítására. Nagyobb létbiztonságot kö­veteltek. Hatékony intézke­déseket sürgettek a szerbek és crnagoracok Koszovóból történő elvándorlásának fel­tartóztatására. Elmondták, hogy az albán nacionalisták nyomására az elmúlt öt év­ben 120 szerb és crnagorac család költözött el Obilics- ból, s most további 70 je­lezte kitelepülési szándékát. Az autonóm tartomány po­litikai-biztonsági helyzeté* „egyre bonyolultabbnak” ér­tékelték. (MTI) Shultz a Közel-Keletre indult Területcsere az NDK és Nyugat-Berlin között Jogerős ítélet a gödi rablógyilkosság ügyében Feloldott árbejelentési kötelezettség Lezuhant egy amerikai vadászgép Csapatkivonás Hondurasból Tiltakozó gyűlés Koszovóban

Next

/
Oldalképek
Tartalom