Nógrád, 1988. február (44. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-02 / 27. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLIV. ÉVF., 27. SZÁM ÁRA: 1.80 FT 1988. FEBRUÁR 2., KEDD Nagyon sok múlik 1988-on (3. oldal) Szigligeti, a színház szerelmese (4. oldal) Barátunk az újság (5. oldal) Itthon nem kell? Világszínvonalú hőszondák Pásztóról Helyben gyártják a hőszonda védelmét biztosító papírcsö- Figyelmes munkát igényel a vet is. — Képek: bencze — ponthegesztés. A Mátraaljai Állami Gaz­daság évekkel ezelőtt elha­tározta a kohászati hőszon­dák gyártását. Megvásárolta a szabadalmat 1986-ban, megépítette II. számú ipar­telepén Mátra elektronik üze­mét 1987-ben és november­ben megindította az üzem­szerű kísérleti termelést — év végéig 10 ezer darab hő­szondát készítve. Termékük gyártása meg­lehetős figyelmet, pontossá­got igényel. A hőszonda lel­ke egy műgyantás kvarcho­mok tégelyben elhelyezett, üvegcsövecske. A két rész­re osztott cső egy-egy külön­böző összetételű és minőségű vékony platinahuzalt fog­lal magában. Hő hatására a huzalok közötti különbség miatt elektromos jelek indul­nak el millivoltos nagyság­rendben. Egy elemző, kijel­ző műszerre kapcsolva 1—2 Celsius-fokos hibaszázalék­kal méri a folyékony vas hő­mérsékletét. Fontos része a pásztóiak termékének a ki­vezetendő huzalt védő papír­cső. A hőszonda egyetlen im­portból származó eleme a platinahuzal. Ilyen minőségű, összetételű nemesfémötvözetet ugyanis a világon egyedül az NSZK-bain készítenek. A Kőbányai Porcelángyár készíti a kerámiatestbe il­leszkedő, az üvegcsövet rög­zítő foglalatot. A szonda többi eleme helyben készül. Hazánkban egyedül itt tud­nak készíteni a szükséges minőségi követelményeknek megfelelő 1,2 méteres papír­csövet. A csőnek ugyanis olyan szilárdságúnak kell lennie, hogy az ezer-ezeröt- száz Celsius-fokú, fortyogó vasban (bár rövid ideig, de) hővédelmet biztosítson a szonda kivezető kábeleinek. Vízüveg hozzáadásával sa­ját tervezésű gépen készítik az üzemben. A kerámiates­tet a MÁG bedolgozói háló­zata állítja elő. A hazai kohászati vállala­tok eddig nyugatnémet és belga importból származó szondákkal végezték köz­benső méréseiket. Remélhe­tőleg az elkövetkező évek­ben a nyugatinál semmivel sem rosszabb pásztói termék is teret nyer az öntödékben, hiszen az összehasonlító mé­rések során csak néhány fo­kos eltérés volt tapasztal­ható. Az üzem már megke­reste a lehetséges felhaszná­lókat, de igazán nagy érdek­lődést nem tapasztalt. Ez bizonyos szempontból érthető, hiszen a megszokás nagy úr, de ezekben a devi­zaínséges időkben mégiscsak meggondolandó lenne a hazai termék előnyben részesítése. Egyedül a győri Rába Va­gon és Gépgyárból érkezett nagyobb (50 ezer darabos) megrendelés. Remélhetőleg, jól tudják majd hasznosíta­ni, annál is inkább, mert a náluk nem régen bevezetett gömbgrafitos öntési eljárás nagyon pontos hőmérséklet­meghatározást igényel. Igaznak tűnik sajnos, hogy senki sem lehet próféta sa­ját hazájában: a Nógrád me­gyei vállalatok nem mutat­nak hajlandóságot az im­portkiváltó termék alkalma­zására. Ez azonban nem szegi ked­vét a Mátra elektronik üzem­nek. Az első évre, a techno­lógia és a megrendelések fel­futásának idejére kapacitá­suk 50 százalékos kihaszná- láiSával 70 ezer darab szon­da gyártását tervezték. Ez rendelésekkel kellően alátá­masztott és újabb igényekre remélhetőleg ennél nagyobb mennyiség hagyja el Pásztót. Idősek segítése Építőanyag, élelmiszer, szolgáltatás Arfigyelés az első negyedévben Éves tevékenységét készí­tette elő hétfői, kibővített ülésén Salgótarjánban, a Fogyasztók Nógrád Megyei Tanácsa elnöksége. A helyi fogyasztói tanácsok képvi­selőivel megvitatták, hogy a testület a Hazafias Nép­front megyei bizottsága munkatervében meghatá­rozott feladatokat hogyan látja el, s miként felel ez meg az országos tanács irányelveinek. A munkaér­tekezleten javaslatokat tet­tek a fogyasztók megyei ta­nácsa első félévi üléster­vére és a helyi tennivaló­kat is megbeszélték. A megyei népfrontbizott­ság ajánlásainak figyelem- bevételével a fogyasztók megyei tanácsa idén is a lakosságot leginkább érdek­lő témakörökben kíván vizs­gálatokat végezni. Figyelem­mel kíséri az új adó- és ár­reform, valamint az árvál­tozások hatását a lakossági ellátásra, az alacsony nyug­díjasok életkörülményeire. A fiatalok fogyasztási szo­kásainak alakulását, az alap­vető élelmiszer-ellátást, a napicikkek minőségét, vá­lasztékát is ellenőrzi. Molnár Tibor, a fogyasz­tók megyei tanácsának el­nöke a helyi fogyasztói ta­nácsok árfigyelési felada­tairól szólt a megjelentek­nek, s ismertette ennek módját. Elmondta, hogy a megye összes nagyobb tele­pülésén február, március és április hónapban figyelem­mel kísérik az építőanyagok, a tartós fogyasztási cikkek, az élelmiszerek, a háztartá­si vegyiáruk árait, vala­mint a szolgáltatások díjait. Az árfigyelők külön nyom­tatványra jegyzik fel az adatokat, s ezeket a fo­gyasztók megyei tanácsa havonta összesíti és értéke­li, majd továbbítja az or­szágos tanácsnak. A meg­figyelés és az ezzel járó munka egyben segít a la­kosságot leginkább foglal­koztató problémák feltá­rásában, továbbításában. A Hazafias Népfront idős- korúakkal foglalkozó or­szágos bizottsága hétfőn ülést tartott a HNF Belgrád- rakparti székházában. A fiatalok és az idősek kapcsolatát elemző eszme­cserén Knoll István, a bi­zottság elnöke ismertette az idősek segítésének ed­digi eredményeit. Egyebek közt elmondotta: egy-egy kampányra könnyebb moz­gósítani a fiatalokat, mint a rendszeres segítségnyúj­tásra. Szükség van az ün­nepi alkalmakhoz kötődő akciókra is, de gondot okoz, hogy ilyenkor hosszabb idő­re megnyugtatják a lelki­ismeretüket azok, akik a to­vábbiakban is segíthetnének az időseknek. A közvetlen segítségnyúj­tásra számos példa akad ma már. Egészségügyi szak­középiskolások, általános iskolások vállalják, hogy rendszeresen meglátogatják otthonukban a magányos, idős embereket, elbeszélget­nek velük, beszerzik nekik a szükséges gyógyszereket, bevásárolnak, felhordják a tüzelőt. Továbbra is cél a történelmi városközpont fejlesztése Ülést tartott Szécsény Város Tanácsa Tegnap Zagyvái Sándor tanácselnök vezetésével ülést tartott Szécsény Város Tanácsa. A tanácsülés Pifka Vince osztályvezető előterjesztésében megvitat­ta és elfogadta a Szécsényi Városi Tanács 1988. évi pénzügyi tervét és költség- vetését. A testület az egységes pénzalap bevételeiből mű­ködésre és fejlesztésre eb­ben az évben több mint 132,3 millió forintot költ. Legfontosabb feladatuk a történelmi városközpont fejlesztése. Előtérbe került a környezetvédelmi beru­házás és azok elősegítése. Ezért a tanácsülés első he­lyen említi, hogy a szenny­víztisztító kapacitás bőví­tésével meg kell teremteni annak feltételét, hogy a kö­vetkező években a csator­nahálózat is bővülhessen. Továbbra is folytatják a hetedik ötéves tervben meg­határozott feladatok végre­hajtását — természetesen a mai feltételekhez igazítva. A kiemelt alapellátási körbe tartozó területek — mint például az oktatási, egész­ségügyi, szociális ellátás — működési színvonalának megőrzésére törekednek. Igyekeznek a középiskolai oktatás tárgyi feltételeinek javítására, elsősorban tan­termek építésével. Kimondotta a testület azt is, hogy be kell fejezni a liget melletti új lakótelep úthálózatának kiépítését. Törekedni kell arra, hogy a fejlesztés és fenntartás össz­hangjának biztosítása mel­lett figyelmet kell fordítani a meglévő eszközállomány megóvására. A tanács témánként is megvitatta a kiadási ösz- szegeket. A működési, fenn­tartási, vállalati kiadás eb­ben az évben meghaladja majd a 81,3 millió forintot. A gazdasági és kommuná­lis feladatok ellátására a működési kiadások ll,2_szá* zalékát tervezik. Egészség- ügyi és szociális kiadások előirányzata a tavalyihoz viszonyítva az idén 38 szá­zalékkal emelkedik. A fej­lesztési célú felhasználás ebben az évben mintegy 41,3 millió forint összeget tesz ki a városi tanács költségvetésében. Zagyvái Sándor tanácsel­nök előterjesztésében a testület elfogadta a városi tanács 1988. évi munkater­vére tett javaslatot, majd jóváhagyta azt a tájékozta­tót, amely a végrehajtó bi­zottság ez évi munkatervé­ről hangzott el. A testületi ülésen tájé­koztató hangzott el a két ta­nácsülés közötti időben tör­tént eseményekről, a vég­rehajtó bizottság munkájá­ról. A Szécsényi Városi Ta­nács ülése a lanácstagok bejelentéseivel ért véget. Szovjet—amerikai társadalmi találkozó A szovjet és az amerikai társadalom széles rétegei képviselőinek bevonásával kezdődött hétfőn újabb je­lentős találkozó Washington­ban. Az úgynevezett chautauquai találkozókhoz hasonló, de attól független megbeszélés célja, hogy a két ország nemhivatalos kép­viselői áttekintsék a kétol­dalú — hivatalos és nemhi­vatalos jellegű — kapcsola­tokat, megvitassák egymás­sal a világ helyzetét, a közös feladatokat a fennálló vita­tott kérdések megoldásában. A Szovjetunióból száztagú társadalmi küldöttség érke­zett a találkozásra, Genrih Boroviknak, a Szovjet Béke­védelmi Bizottság elnökének vezetésével. Mindkét küldöttségben ne­ves tudósok, írók, művészek, közéleti és egyházi személyi­ségek vesznek részt. A szov­jet egyházak képviselői va­sárnap az amerikai főváros különböző templomait is fel­keresték és részt vettek is­tentiszteleteken. Téli vásár A jó kínálat ellenére kisebb a forgalom Kevesebb az akcióba be­vont áru mennyisége és ke­vesebb a. fizetőképes keres­let mint akár egy éve. Ez a két ok már elég magyarázat arra, hogy miért nem olyan a szezon végi téli vásár „mint régen”... A Pécskő Áruházból sokan vitték a téli szöveteket. Egyedül a méterosztáily forgalma haladta meg a ta­valyi első vásári nap for­galmát. Jó kínálattal várták a vevőket a felnőttkötöitt- osztályon, a kasszába be­folyt pénz azonban keve­sebb mint egy éve. Végre vásárlókkal telt meg a gyer­mekruházati osztály és 220 ezer forintot számláztak z pénztárgépek. Igaz tavaly 290 ezer forintot kasszíroz­tak a vásár első napján, de a múlt hónap érdektelensége után ez is szép eredmény­nek tekinthető. Vásároltak az áruházban leértékelt fla­nelingeket, férfikonfekció- és téli árukat, ágyneműt, el­kelt sok nadrág, női téli ru­hák, dzsekik. A salgótarjáni Centrum Áruházban nagy keletje volt a gyermekcipőknek, jó vá­laszték fogadta a betérőket és ami egyáltalán nem mel­lékes, múlt évi árakon. Ke­resettek voltak a ruhaanya­gok és a fonalak. Mindez arra enged következtetni, hogy többen készítik el saját és családtagjaik ruhadarab­jaikat otthon, mint eddig és nem biztos, hogy ez csak hobbi... Ebben az áruház­ban is csak ez az osztály értékesített többet mint egy éve. Mindemellett akadtak olyanok, akik olcsóbban vá­sároltak konfekcióruhákati fiú- és férfiingeket, felsőkö- tött-árucikkeket és férfi­kabátokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom