Nógrád, 1988. február (44. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-02 / 27. szám

2 NOGRAD 1988. február 2., KEDD Február 21—23. Sevardnadze—Shultz találkozó a szovjet fővárosban Az előzetes megállapodás­nak megfelelően Eduard Se­vardnadze, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió külügy­minisztere és George Shultz amerikai külügyminiszter február 21—23-a között Moszkvában találkozót tart Afgán ellenkormány? Az aígánisztáni kormány ellen harcoló felkelők va­sárnap bejelentették. hogy ellenkorma.nyt alakítanak Afganisztánban még a szov­jet csapatok kivonása előtt. A hét • pártból álló'ko- alíció a pakisztáni Pesa- varban jelentette be ezt a szándékát. A lázadók közleménye el­utasította a kommunisták részvételét az ellenzéki kor­mányban, és pártütésre szó­lította fel az Afganisztán­ban élő muzulmánokat, be­leértve a kabuli kormány mohamedán tagjait is. Ar­ra hívta fel őket, hogy ve­gyék fel a kapcsolatot a mudzsahedinek (a fegyve­res felkelők) legközelebbi parancsnokával. Ezek egy­fajta személyi igazolványt adnának, mentességet ga­rantálva a szovjet csapatok kivonulása utáni időkre azoknak, akik most az el­lenállók mellé állnak. Diego Cordovez. az ENSZ főtitkárának különmegbí­zott ia . vasárnap Kabulban Abdul Vakil külügyminisz­terrel tárgyalt az afganisz­táni helyzet alakulásáról és a közelgő genfi afgán—pa­kisztáni megbeszélések elő­készítéséről. Cordovez a .múlt héten Iszlámábádban hasonló jellegű tárgyalá­sokat folytatott a pakisz­táni vezetőkkel. Feszültség a megszállt területeken Az Izrael által megszállt területeken, hétfőn tovább nőtt a feszültség, szinte va­lamennyi fontosabb körzet­ben újabb összecsapások voltak a tömegesen utcára vonuló palesztin tüntetők és az izraeli katonák között. Az utóbbiak — esetenként ol­dalukon izraeli telepesekkel — több helyszínen is rálőt­tek a tiltakozókra. Emiatt újabb két palesztin fiatal meghalt és legalább nyolcán megsebesültek. Izraeli kor­mánykörök szerint az Egye­sült Államok újabb kísérle­tet kíván tenni legalább egy áthidaló megoldás elérésére, csökkentendő a robbantás­veszélyt, de Samir kormány­fő leszögezte, szó sem lehet arról, hogy hadseregüket ki­vonják a megszállt térsé­gekből. — jelentették be hétfőn hi­vatalosan Moszkvában. Gennagyij Geraszimov, a szovjet külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy a találkozó célja a tavaly de­cemberi szovjet—amerikai nyilatkozatban foglaltak Marjai József, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, hazánk állandó KGST-kép- viselője, hétfőn Moszkvába utazott, ahol részt vesz a Kölcsönös Gazdasági Segít­A Titanic katasztrófája óta a legnagyobb szabású nyilvános vizsgálat kezdő­dött meg hétfőn a Westmins­ter Hallban, a londoni föld­alatti vasút King's Cross ál­lomásán tavaly november­ben keletkezett tűzvész okai­nak kiderítésére. A brit fő­város legfontosabb földalat­ti állomásán bekövetkezett tűzkatasztrófának 31 halálos és 50 sebesült áldozata volt. A túlélők és más szemita­A Kungzsen Zsipao, a kínai szakszervezetek köz­ponti lapja ismertetőt kö­zöl hétfői számában a ma­gyar szakszervezetekről ab­ból az alkalomból, hogy Gás­pár Sándornak, a SZOT elnökének vezetésével ma­gyar szakszervezeti kül­döttség tartózkodik hivata­los látogatáson a Kínai Népköztársaságban. A kínai lap kiemeli, hogy harminc év óta első alka­lommal jár Kínában ilyen magas szintű magyar szak- szervezeti küldöttség. Is­merteti a SZOT tevékeny­ségét és rámutat, hogy az 1945 decemberében létre­jött egységes magyar szak- szervezeti központ, amely­nek jelenleg több mint 4 millió 300 ezer tagja van, rendkívül fontos szerepet tölt be Magyarország életé­ben. Az MSZMP és a ma­gyar kormány nagy fontos­ságot tulajdonít a szakszer­vezetek társadalmi, gazda­sági és politikai életben játszott szerepének. Ügy véli, hogy a szakszervezetek a szocializmus körülmé­nyei között a proletárdikta­megerősítése, a hadászati tá­madófegyverek ötvenszáza­lékos csökkentéséről szóló szerződés tervezetének és Ronald Reagan amerikai el­nök idei moszkvai útjának előkészítése lesz. ség Tanácsa Végrehajtó Bi­zottságának 126. ülésén. Bú­csúztatására megjelent Bo­risz Sztukalin, a Szovjetunió budapesti nagykövete. (MTI) núk meghallgatásával kez­dődött vizsgálatot a kor­mány által kinevezett Des­mond Fennell királyi taná­csos vezeti. A vizsgálóbizott­ság előtt mintegy nyolcvan- ezer oldal terjedelmű írásos anyag halmozódott fel a szakértői jelentésekből, az előzetes tanúvallomásokból és a világ legrégibb föld­alatti vasúthálózatára vonat­kozó dokumentációból. túra szerves részét, a párt legfontosabb tömegtáma­szát jelentik. A Kungzsen Zsipao öt pontban foglalja össze a magyar szakszervezetek te­vékenységét: 1. A magyar szakszervezetek védik a dol­gozók érdekeit. 2. Minden szinten részt vesznek a de­mokratikus intézményrend­szer működésében, a politi­kai. a gazdasági és a társa­dalmi döntések meghozata­lából, a vállalatoktól kezd­ve az országos szervekig. 3. A szakszervezetek szervezik a szocialista munkaver- seny-mozgalmat, amelynek fő formája Magyarorszá­gon a szocialista brigád­mozgalom. 4. Ideológiai, politikai, kulturális és tu­dományos-műszaki nevelő, és oktatómunkát fejtenek ki a dolgozó tömegek köré­ben. 5. A magyar szakszer­vezetek nemzetközi tevé­kenységükben küzdenek a világbéke megvédéséért, a fegyverkezési verseny be­szüntetéséért és a nemzet­közi szakszervezeti mozga­lom osztagai szolidaritásá­nak az erősítéséért. Malenkov halála Moszkvában hosszas beteg­ség után, 86 éves korában elhunyt Georgij Malenkov. Malenkov 1934-től vezető párt- és állami tisztségeket töltött be. 1939-ben válasz­tották be az SZKP KB-ba, s a KB titkára lett. 1941-től tagja volt a Politikai Bizott­ságnak, illetve az Elnökség­nek is. A háborút követően, 1946-tól miniszterelnök-he­lyettes, majd 1953—55 kö­zött kormányfő és az SZKP KB első titkára. 1955-től 1957-ig miniszterelnök-he­lyettes és a villamos erőmű­vek minisztere. Georgij Mialenkovot, az SZKP Központi Bizottsága. 1957 júniusi ülésén a párt­ellenes csoportról hozott ha­tározatával kizárta soraiból. A határozat értelmében a f-rakciózó csoport — az el­nökségben Molotov, Kagano- vics, Malenkov és mások — 'megsértette a párt szervezeti szabályzatát és szembefor­dult a XX. kongresszus ha­tározataival. Malenkov ezt követően nyugdíjazásáig az uszty—kamenogorszki erő­mű igazgatója volt. EGK-külügy­miniszterek tanácskozása Hétfőn tanácskozást kezd­tek Brüsszelben a közös­piaci tagországok külügymi­niszterei, hogy előkészítsék a jövő héten ugyancsak Brüsz- szelben sorra kerülő közös­piaci csúcsértekezletet. Fel­adatuk olyan — valamennyi tagország által elfogadható — előterjesztés kimunkálása, amellyel a csúcsértekezlet feledtetheti a decemberben Koppenhágában tartott csúcsértekezlet kudarcát. Ek­kor . ugyanis a tagországok állam- és kormányfői nem tudtak megegyezni a Közös Piac tervezett nagyszabású integrációjának kulcskérdé­seiben. Ortega Svédországban Daniel Ortega nicaraguai elnök európai kőrútjának utolsó állomásán, Svédor­szágban tett villámlátoga­tást. Mint másutt, Stock­holmban is nemzetközi tá­mogatást igyekezett szerezni a közép-amerikai rende­zéshez az amerikai kong­resszus e hétre tervezett ülése előtt, amikor is a ni­caraguai fegyveres ellen­zéknek adandó újabb segély ügyében dönt az amerikai törvényhozás. Ortega egy hetes körútja alatt Spanyolországban, Olaszországban, Norvégiá­ban és Svédországban foly­tatott tárgyalásokat. Marjai József Moszkvába utazott Nyilvános vizsgálat a földalatti tűzkatasztrófa ügyében Kínai lap a magyar szakszervezetekről — dia/ kommentárunk A déli dilemma Egy világhírű svájci téli üdülőhelyről, a szanatóriumai­ról is ismert Davosból olyan jelentés érkezett, amely al­kalmas arra, hogy egyszerre négy fővárosban is elé­gedettséget keltsen. Történt ugyanis, hogy Davosban egy nemzetközi gazdasági szeminárium résztvevőjeként há­rom és fél órán keresztül tanácskozott egymással a Görög Köztársaság és a Török Köztársaság kormányfője. Akik csak valamennyire is ismerik a térség történetét és je­lenét, jól tudják, hogy ez a találkozó önmagában is szen­záció. és nemrég még egyszerűen elképzelhetetlen lett volna. Ha létezik — márpedig bizony létezik — a nemzetkö­zi porondon az „ősellenség” fogalma, akkor a két szom­szédos ország érzelmi alapállása kölcsönösen ebbe a ka­tegóriába (volt?) sorolható. Az okok közül alighanem a történelmi tényező a legmarkánsabb. Az, hogy Göröghon igencsak hosszú ideig az oszmán birodalom — meglehető­sen mostohán kezelt — gyarmata volt. Az ősi Hellas fel­szabadításáért annak idején nemcsak görög hazafiak ez­rei áldozták életüket, de — többek között — lord Byron angol költő, a világirodalom történetének egyik kima­gasló poétája is. , A görög függetlenséggel azonban nem ért veget az el­lenségeskedés. A mindkét ország közelében levő és tö­rök-görög vegyes lakosságú Ciprus lett a szüntelenül sistergő kanóc, ami bármikor robbanással fenyegetett, és, mint tudjuk, a robbanás be is következett, amikor török csapatok szállták meg a sziget jó részét. Hagyományos nézeteltérés volt a partmenti vizek bir­tokjoga, és az utóbbi időben az Égei-tenger kontinentá­lis talapzat feletti szuverenitás kérdése is. Mivel ez fontos ásványi kincsek tulajdonjogát jelentheti, ez a té­ma 1987. márciusában úgy felizzott, hogy a két ország között szabályos háborús feszültség támadt, amit nagy nehezen. NATO-közreműködéssel sikerült tartaléklángra tenni. Sok groteszk helyzetet produkált, hogy a két ősellen­ség egyazon katonai szövetségnek a tagja. Jórészt ezért völt bevett fordulat „a NATO gyenge déli szárnyáról” beszélni. És ezért állíthattuk fentebb, hogy a rendszeres konzultációt is előirányzó megegyezés nemcsak az érde­kelt két, hanem összesen négy fővárosban okozhat némi megkönnyebbülést. A másik két főváros: Brüsszel, a NATO főhadiszállá­sa, és Washington, amelynek sokszor okozott fejfájást a görög—török viszony. (Harmat Endre) BARÁTAINK Vasúti-közúti traktor Lengyelországban Az 1987. évi poznani nem­zetközi vásáron nagy érdek­lődést keltett az Ursus 1222- es traktor. A traktort a poznani vasúti járművek kutató-fejlesztő központjá­ban alkalmassá tették a vasúti síneken való közleke­désre. Az Ursus 1222-es traktort elől ,s hátul vonta- tó-tolató berendezéssel, va­lamint hidraulikus motorok segítségével fel- és leereszt­hető, mozgatható vasúti ke­rékpárrendszerrel szerelték fel és így speciális felvezető rámpa nélkül bárhol felme­het a vasúti sínre. Az Ursus 1222-es traktor sokféle célra alkalmazható. A traktor hátsó részén elhe­lyezett hagyományos kap­csolóberendezésnek köszön­hetően a közúti közlekedés­ben pótkocsi vontatására is alkalmas. A vasúti üzem­módban pedig a gyári rako­dóvágányokon, a rendező pályaudvarokon vagy moz­donyházakban a vasúti va­gonok tolatására-vontatásá- ra szolgálhat: a vasúti vágá­nyon összesen négy vagon — együttesen 320 tonna — von­tatására alkalmas. A jármű helyettesítheti a jóval drá­gább tolatómozdonyokat, azoknál kevesebb üzemanya­got fogyaszt, s az üzemel­tetési és javítási költségei is jóval alacsonyabbak. Az Ursus 1222-es vasúti pályán Teli oromok Nem véletlenül nevezik a Kárpátokat a vadregényes hegyek vidékének. Télen a fehérbe öltözött évszázados fenyőerdők, a festői szurdok, turistaösvények, nagyszerű sípályák még az ország leg­távolabbi vidékeiről és kül­földről is vonzók a sport- és természetkedvelő embere­ket. E rendkívül népszerű turista- és üdülőközpont épí* tészeti emlékekben is gaz­dag. Az idelátogatók megis­merkedhetnek a vidék sok­színű népművészetével, a né­pi fafaragásokkal, az ügyes kezű hímző- és szőnyegszö­vő mesterek munkáival. A Kárpátok ruristabázisai, panziói tavaly 350 ezer ven­déget fogadtak. Szépen be­rendezett motelek, kempin­gek, szanatóriumok állnak a pihennivágyók rendelkezé­sére. A téli sportok kedvelő­it síbázisok, hegyi lesikló pályák várják, akit pedig csupán a természet szépsége vonz, fényképezőgépével be­járhatja a környék hegyeit, és megörökítheti a Kárpátok téli természeti tüneményeit. A Kárpátok egyik síköz­pontja — a „Perevál”. Esténként jólesik a kan­dalló melletti melegedés és beszélgetés Kedvelt és hasznos közleke­dési eszköz a motoros szán Szabad idejükben sokan keresik fel a Kárpátok híres sí­bázisait. A „Gornaja” az egyik ilyen síparadicsom, ahol - a téli szezonban szinte mindig telt ház van

Next

/
Oldalképek
Tartalom