Nógrád, 1987. december (43. évfolyam, 283-308. szám)

1987-12-01 / 283. szám

2 NOGRAD 1987. december 1., KEDD Országgyűlés Mihail Gorbacsov december hetedikén érkezik Washingtonba A csúcstalálkozó részletes programja A Fehér Ház ismertette az egy hét múlva kezdődő szovjet—amerikai csúcsta­lálkozó . részletes program­jai. A bejelentés szerint Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan a jövő hét kedd­jén. helyi idő szerint dél­után írja alá a közepes hatótávolságú és a hadmű­veleti-harcászati nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződést. Gorbacsov már hétfőn, december hetedikén dél­után megérkezik az ameri­kai, fővárosba. A .főtitkárt, feleségét és kíséretét szál­lító gép az Andrews légi támaszponton, - Washington mellett száll le, itt George Shultz külügyminiszter üd­vözli majd az elnök és a kormány nevében. Innen a delegáció gépkocsival megy majd a szovjet nagykövet­ségen jevő szálláshelyére. A nagykövetség mindösz- sze néhány háztömbnyire van a Fehér Háztól. A szovjet vezetőt de­cember nyolcadikén, ked­den ünnepélyes fogadta­tásban részesítik, katonai tiszteletadással köszöntik a Fehér Ház előtt. Mind Gor­bacsov, mind Reagan rövid beszédet mond, majd meg­kezdik a tárgyalásokat. Az első megbeszélés négy- szemközt lesz az elnöki iro­dában, csupán a tolmácsok Handzsibullah köztársasági elnök Az afgán nép legfelsőbb képviseleti szerve, a Lója Dzsirga hétfőn egyhangú­lag köztársasági elnökké választottá Nadzsibullahot. Elnöki minőségében el­hangzott első beszédében felajánlotta, hogy kész előfeltételek nélkül tár­gyalni a kormánnyal szem­benálló csoportok vezetői­vel a fegyveres harc be­szüntetéséről. a béke meg­teremtéséről és a hatalom megosztásáról. Bejelentet­te: ha véglegesen és ga­rantáltan megszűnik a kül­ső beavatkozás az ország bel- ügyébe a szovjet csapatok tizenkét hónap alatt el­hagyják Afganisztánt. A visszavonásra javasolt idő­tartam csökkenthető, ha az afgán fegyveres szer­vezetek betartják a tűzszü­netet, biztosítékot adnak békés szándékukról és csatlakoznak a jövő építé­sének folyamatához. Egyút­tal közölte azt • is, hogy a tűzszünet hatályát újabb hat hónappal meghosszabbítják. jelenlétében.- majd bevon­ják a megbeszélésekbe a legközelebbi munkatársai­kat, tanácsadóikat is. Erre a tanácskozásra abban a teremben kerül majd sor, ahol az amerikai kormány szokott ülésezni. Rövid ebédszünet után írják alá a szerződést. Este Reagan elnök és felesége ad díszvacsorát Mihail Gorbacsov és felesége. Rai- sza tiszteletére a Fehér Ház­ban. Szerdán. december ki­lencedikén a szovjet vezető látogatást tesz az amerikai törvényhozás épületében, a Capitoliumon. ahol találko­zik a két ház vezetőivel és tagjaival. Ezt követi majd a második megbeszélés Re­agan elnökkel, majd a külügyminisztérium épü­letében Shultz külügymi­niszter látja ebéden ven­dégül Gorbacsovot. Dél­után folytatódnak a tanács­kozások, este a szovjet nagy- követségen Gorbacsov lesz Reagan házigazdája dísz­vacsorán. Szerdán reggel a szovjet vezető előbb George Bush alelnökkei találkozik mun- kareggeli’n, majd újabb, zá­ró megbeszélést tart Rea­gan elnökkel. A két vezető közös ebédje után kerül sor a tárgyalások befejezé­sére, a záró beszédekre. Mi­A vasárnapi lengyelországi népszavazáson feltett két kérdés nem kapta meg a szükséges többséget — kö­zölte hétfőn Jerzy Urban kormányszóvivő. A gazdasá­gi reformra a választásra jogosultak 44 százaléka, a politikai reformok megvaló­sítására 46 százaléka mondott igent. A népszavazási tör­Megtalálták hétfőn reggel az eltűnt dél-koreai utas- szállító gép roncsait a thai­földi—burmai határ köze­lében. A dél-koreai légitársaság (KAL) Boeing 707-es gépe vasárnap nem sokkal az­előtt tűnt el, hogy Bangkok­ban le kellett volna száll­nia üzemanyag-felvétel cél­jából. A gép Bagdadból re­hail Gorbacsov ezt követő­en még az amerikai üzleti körök vezető képviselőivel találkozik és elutazása előtt sajtókonferenciát is tart az amerikai fővárosban, a je­lenlegi tervek szerint így várhatóan csak a késő es­ti órákban utazik el Wa­shingtonból. A tárgyalásokról —j a mű­szaki személyzettel együtt — a világsajtó mintegy 51)00—7000 munkatársa tu­dósít majd, részükre a Fe­hér Ház közelében nyitnak sajtóközpontot egy szállo­dában illetve az egyik minisztérium épületében. A két küldöttség szóvivői a sajtóközpontban tartanak majd tájékoztatókat. Reagan elnök egyébként vasárnap a késő délutáni órákban visszatért Washing­tonba. Az elnök néhány na­pot kaliforniai birtokán töltött. A tervek szerint' Reagan a héten több be­szédet is mond a csúcsta­lálkozóról és az új szerző­désről. A Fehér Ház előző­leg azt közölte, hogy az el­ső beszédet csak kedden mondja el, vasárnap azon­ban jelezték, hogy már hét­főn is szólhat a jelzett té­mákról az ultrakonzerva­tív politikai csoportosulás, a Heritage-alapítvány tag­jai előtt elmondandó be­szédében. vény szerint a jogosultak több mint felének kell a kormány javaslatát elfogad­niuk ahhoz, hogy kötelező­vé válják. A választáson az arra jogosultak 6*7,3 százalé­ka vett részt. Urban szerint a népszavazást „társadalmi konzultáció jellegűnek” te­kintik, és kidolgozzák az elő­terjesztett kormányprogram alternatíváit. pült Szöul felé, fedélzetén 95 utassal és 20 fős személy­zettel. A szerencsétlenség oka egyelőre nem ismert. Helyi lakosok beszámoltak arról, hogy robbanást hallottak .látták zuhanni a gépet, . s azt is, hogy a Boeing ki­gyulladt. A mentési mun­kálatokról és esetleges túl­élőkről még nem érkeztek .hírek. tisztség­viselőinek értekezlete Sarlós Istvánnak, az Or­szággyűlés elnökének veze­tésével a téli ülésszak elő­készületeiről tanácskoztak az Országgyűlés tisztségvise­lői, az állandó bizottságok elnökei, a megy ej képviselő- csoportok vezetői hétfőn az Országházban. Dr. Markója Imre igazságügyminiszter a jogalkotásról, valamint az 1960. előtt kibocsátott jog­szabályok rendezéséről szóló törvényjavaslatok főbb gon­dolatait ismertette. Med- gyessy Péter pénzügyminisz­ter a Magyar Népköztársa­ság jövő évi költségvetésére vonatkozó elgondolásokról, valamint az állami pénz­ügyekről szóló törvényterve­zet módosításairól adott tá­jékoztatást. Miklós Imre ál­lamtitkár, az Állami Egyház­ügyi Hivatal elnöke vázolta a várhatóan az ülésszak elé kerülő beszámolójának főbb téziseit. (MTI) Szűrös Mátyás látogatása Fejér megyében Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára hétfőn Fejér megyébe .látogatott. Szé­kesfehérvárott, a megyei pártbizottság székházában Barts Oszikárné első titkár, és Teubel György, a me­gyei tanács elnöke fogad­ta, majd a megyei pártbi­zottság végrehajtó bizott­ságának tagjai tájékoztat­ták a megye társadalmi, politikai, gazdasági életé­ről, eredményeiről, felada­tairól. Az eszmecserét követő­en a Központi Bizottság tit­kára a Székesfehérvári Köny- nyűfém Művet kereste fel. Ott Tóth Géza igazgató és Penk Márton, a vállalati pártbizottság titkára fo­gadta és tájékoztatta . az Európa szinte minden or­szágába, továbbá az Egye­sült Államokba, Kanadá­ba, Japánba és a közel-ke­leti államokba exportáló nagyüzem munkájáról, ered­ményeiről és gondjairól. Szűrös Mátyás megtekin­tette az öntödét és a hen­gerművet, majd a délutá­ni órákban — Fejér me­gyei látogatásának befeje­zéseként — időszerű politi­kai kérdésekről tartott tá­jékoztatót az MSZMP me­gyei oktatási igazgatóságán. (MTI) A lengyel népszavazás eredménye Megtalálták a dél-koreai gép roncsait — Mai kommentárunk------------------------------------------------------­K ét választás, tanulságokkal Két választás volt esedékes vasárnap a világ két egy­mástól távoli pontján; mindkettő más-más okból szá­míthatott megkülönböztetett érdeklődésre. Kezdjük a hazánkhoz közelebbi színhellyel: Törökor­szágban a jelenlegi kormányfő, Turgut özal. közgazdász jobbközép irányzatú politikai szervezete, a kormányzó haza pártja 294 helyet szerzett a 450 tagú nemzetgyű­lésben. Ez annyit jelent, hogy a most következő fél év­tizedben özalék egyedül irányíthatják Törökországot. S, ez azért is figyelemre méltó, mert 1977 óta most elő­ször indulhatott valamennyi legális párt a választásokon. Az eredmény nem igazán meglepetés. Az anarchia, majd a rendteremtő kemény katonai uralom esztendei után özal vezetésével kisebb „gazdasági csoda” történt Törökországban, amely a jelek szerint a nehéz évek után most valóban elindult a gazdasági és politikai stabilitás ígéretes útján. Pontosan ennek az ellenkezője történt a távolabbi színhelyen, a földkerekség egyik legszerencsétlenebb, leg­szegényebb országában, Haitin. Itt az állandósuló erő­szak miatt egyszerűen nem lehetett megtartani a vasár­napi voksolást. Pedig ez a szavazás a hagyományosan zaklatott sorsú kis ország hosszú történetének talán leg­fontosabb választása lehetett volna: a polgári demokrácia visszaállításának — egyesek szerint inkább születésének — mérföldköve. Az idősebb és az ifjabb szörnyeteg, a két Duvalier rémuralma után egy híján harminc esztendeje először lett volna lehetőség egy többé-kevésbé igazi vélemény- nyilvánításra — aligha véletlen, hogy bizonyos erők minden eszközzel pontosan ezt akarták megakadályozni —, és sajnos, ez maradéktalanul sikerült is nekik. A jelenlegi ideiglenes államfő, Henri Namphy koráb­ban Púval ier környezetéhez tartozott. Ez a hajlékony gerincű tábornok természetesen nem a tömegeket, ha­nem jórészt a korábbi rezsim haszonélvezőit képviselte. Igazi voksolás esetén esélye sem maradt volna hatalma prolongálására. Így viszont — minden jel szerint — a mögötte álló katonák összefogtak Duvalier egykori hír­hedt titkosrendőrsége, a Tonton Macoute tagjaival, és olyan helyzetet provokáltak ki, amelyben fizikai lehe­tetlenségnek bizonyult a tömegek által olyan régen várt szavazás megtartása. Urnák helyett lövések és halottak — ez a vasárnapi Haiti képe. Ami történt — és ami nem történt — azok­nak „érv”, akik el akarják hitetni, hogy nélkülük, a „kemény kéz” nélkül Haiti nem életképes. így a kis közép-amerikai ország tovább botorkál egy totális zsák­utca vérgőzös homályában. Harmat Endre BARÁTAINK Mongóliái r ■ - r ■ Mongólia ma a világrang­lista élén áll az egy főre ju­tó állatállományt tekintve, hét évtized alatt az állat- állomány a 24-szeresére nőtt. A népi hatalom évei alatt elterjedt az extenzív földművelés is, szűz földeket törtek fel, új növényfajtá­kat honosítottak meg, s az ország már teljesen önálló gabonából. Az ipar fejlődé­sével ugyan már nem a me­zőgazdaság részesedése a legnagyobb a nemzeti jöve­delemben, de még mindig fő forrása a nyersanyagok­nak, a nép élelmezésének, az exportnak. A mezőgazda- sági ágazat adja a nemze­ti jövedelem egynegyedét, a termelési alapok egyharma­Mongóliai ellentétek: magas­feszültségű távvezeték és lovagló állattenyésztő a dar- hani sztyeppén dát és az exportnak mint­egy 80 százalékát. Ha az elmúlt 25 évet néz­zük, a mezőgazdaságból szár­mazó összjövedelem 50 szá­zalékkal — benne az állat- tenyésztésé 40, a gabonater­mesztésé pedig 150 százalék­kal — nőtt. Mind többet for­dítanak mezőgazdasági célú beruházásokra is. A leg­utóbbi ötéves tervidőszak­ban (1981—85)’ a beruházá­sok összege elérte a 30 mil­liárd tugrikot. Az anyagi gyarapodásnak köszönhető­en nőtt a falusi lakosság életszínvonala, javultak élet- és munkakörülményei. A mezőgazdasági társulások tagjainak a jövedelme 25 év alatt nyolcszorosára nőtt. A mongol nép sokat kö­szönhet a baráti szocialista országoknak. Mezőgazdasága fejlesztéséhez különösen a Szovjetunió nyújtott sokol­dalú segítséget: a fejleszté­sek 80 százalékában ott rej­lik a nagy testvérország mű­szaki és gazdasági segítsége. Mongóliában igen eltérő­ek az éghajlati viszonyok, sokszor kemény próba elé állítja a természet a mező­gazdászokat, állattenyésztő­ket. Az évi csapadékmeny- nyiség a mezőgazdasági kör­zetekben elég alacsony: 200 —340 mm között van, a ter­mesztett növényfajoknak eh­hez kell alkalmazkodniuk. Jó talaj műveléssel, hatékony öntözéssel, műtrágyával el­lensúlyozni tudják a mosto­ha természeti viszonyokat. A gabonatermés — a fo­lyamatos növekedés ellenére is — egyre kevésbé tudja követni a lakosság népese­dési ütemét. Az utolsó ne­gyedszázadban az ország la­kossága megkétszereződött és a jelek szerint ez az irányzat tovább folytatódik, a XX. század végére előre­láthatólag eléri a három­milliót. A hosszú távú terv ezért az ezredfordulóra előírja a hústermelés 30, a gabona- termelés 20, a tejtermelés 120, a burgonya- és zöldség- termesztés 200, a tojáster­melés 400 százalékos növe­lését az 1980-as állapothoz képest. Mint már említettük, Mon- góliátian egyre nő az ipar jelentősége. Az elmúlt tíz év alatt 400 üzemet létesí­tettek, illetve korszerűsítet­tek. Az elektromos energia termelése az utolsó két év­tizedben 14-szeresére nőtt és elérte a 3166 millió kWh-t. A termelés bázisa a bőséges szénkészletekben rejlik. A hazai talajkincsek gazdag­sága tette lehetővé például az óriási, erdeneti réz- és mo- libdénfeldolgozó kombinát létesítését. Az egykor elképzelhetet­lenül elmaradt ország a né­pi hatalom éveiben szocia­lista agrár-ipari országgá fejlődött. Ez tette lehetővé a nép életszínvonalának, köz­tük az egészségügy jelentős fejlődését. Jelenleg tízezer lakosra 24 orvos és 114 kór­házi ágy jut. A napenergia az ember szolgálatában Szovjet és csehszlovák tudósok közösen dolgoz­ták ki azokat a napkollek­torokat, amelyek a Kara- kum-sivatag kis települé­seit látják majd el ener­giával. A Türkmén Tudo­mányos Akadémia tudo­mányos-termelési egyesü­lésének napkísérleti tele­pén megkezdték az első kollektorok kipróbálását. A munkák másfél évvel ezelőtt kezdődtek a két ország akadémiai együtt­működésével. A csehszlo­vák szakemberek készí­tették el a napsugarakat összegyűjtő, úgynevezett Franal lencsét, a szovjet fél dolgozta ki a turbóge­nerátort és az automatikát. Az első napkollektor teljesítménye mindössze három kilowatt, de a tudó­sok szerint az ilyen álló* másoké a jövő és hamaro­san öt hasonló berendezés készül. Napkollektor Türkméniában. Megkezdték a kipróbálását

Next

/
Oldalképek
Tartalom