Nógrád, 1987. június (43. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLIII. EVF.,127. SZÁM ÁRA: 1,80 FT 1987. JÚNIUS 1., HÉTFŐ Á kilábalás két taktikája (3. oldal) i&CÁRdWt' Véget ért a nemzetközi jazz-hétvége (4. oldal) Gyermekünnep mindennap (5. oldal) Gyermeknaphoz méltón Felsnpetényben Pedagógiai konferencia a 30 éves intézetben Az időjárás ijesztgetett, de mégis megajándékozta a felsőpetényieket néhány ra­gyogó órával. A szombati rendezvényre a harmincadik születésnapját ünneplő óvo­da és nevelőotthonban a nyitányt az új épület előtt bemutatott színes szabadté­ri gyermekprodukció jelen­tette; az otthon kis lakói mondtak verseket, énekel­tek, táncoltak. A nézők so­rában az intézettel kapcso­latban álló gyermek- és if­júságvédelmi szakemberek, a patronáló szervek, gazda­sági egységek képviselői mel­lett ott voltak a meghívott hajdani do’gozók (óvónők, dadák, fizikai foglalkozta­tottak) és egykori növendé­kek is. A pedagógiai konferen­cia a gyermekvédelmi .mun­ka múltjához és jövőjéhez kapcsolódott- Elsőként az egybegyűltek előtt dr. Gáti Ferenc docens, az ELTE volt tanára tartott előadást. Sa­ját kutatásait summázva szólt a gyermekvédelem „for­rásairól'’ kiindulásáról, a demográfiával és a társadal­mi mozgásokkal va’ó össze­függéséről. A különböző tár­sadalmi formákban, az őskortól napjainkig más­képpen mérték, egy-egy gyer­mek „mennyit ér”. nagyon szerető, „megszállott” emberek dolgoztak, dolgoz­nak itt. A következő korreferátu­mot dr- Blumenfeld Gyulá- né, az Országos Pedagógiai Intézet gyermek- és ifjúság- védelmi osztályának vezető­je mondta el. Különösen ki­emelte a széles korhatárúvá átalakítás érdekében vég­zett tevékenységüket, a jó együttműködést­Gyermekbirodalom télyban kas­A- gyermekotthon igazga­tója, Bíró Ottóné (1976-ban lépett az „alapító” Sztruhár Jánosné helyébe) a három év­tizedet értékelte. A kezde­tektől so,k küzdelmes év telt el. A létfenntartásért, a pe­dagógiai felkészültségért, sikerekért, a nevelői lakáso­kért, a fejlesztésekért, az otthonná válásért, és mosta­nában a széles korhatárú in­tézet megvalósításáért ren­geteget kellett tenni. A nevelés gondolata a szá­zadfordulón jelentkezett, a szocializmusban pedig már a társadalmi beilleszkedés, a családban felnökvekvőkkel egyenlő esély elősegítése, az­az értékteremtő emberek nevelése a cél. A jövőben ezt kell tovább vinni — egyéniségüket messzemenő­kig szem előtt tartva, sors­fordításra, kibontakozásra alkalmas, családias légkört nevelést nyújtani- Sem a megelőzés, sem a lelkileg, szociálisan károsultak tá­mogatása nem oldhatja meg a gondokat, de minél többet kell tenni ezek érdekében. Emlékplakettel készültek az évfordulóra. — Képek: Bencze Korreferátumában dr. Po- nyi Béla, a Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő In­tézet igazgatója az intéz­ményes gyermekvédelem jö­vőre 20 esztendős megyei út­ját vázolta, az egyéb állami gondoskodásban részesülők­kel való foglalkozás mellett. Szólt a felsőpetényi óvodás­nevelőotthon munkájáról. Boldog, a családi életet, lég­kört is megismerő gyereke­ket nevelnek itt. Sikereik a nemzetközi rajzpályázaton, .a családias nevelésiben, a szakmai előrehaladásiban," a feltételek javításában mind azt mutatják, munkájukat Az ünnepség végén kitün­tetéseket, valamint, 30, 20, 10 éves törzsgárda jutalmakat adtak át. Andrásik Jánosné Kiváló munkáért, Hugyecz Józsefné miniszteri dicséret kitüntetésben részesült- A megyei művelődési osztály ajándéka: egy videokészülék és egy színes televízió. A konferencia napjának dél­utánján a volt növendékek tájékoztatták egymást és ne­velőiket sorsuk alakulásáról. GYermekekért dijak Kilenc „Gyermekekért” díjat adományozott ebben az évben a Magyar Úttö­rők Szövetsége, melynek vezetői a Magyar Televízió „Miénk a képernyő” című gyermeknapi műsorában, vasárnap adták át az elis­merésről szóló okleveleket. Az úttörőszövetség 1985- ben alapította a „Gyerme­kekért” díjat. Ez évben - „Gyermeke­kért” díjat kapott: Dargay Attila filmrende­ző, az értékes irodalmi anyagú rajzfilm magyaror­szági meghonosításáért; Gáspár László, a nevelés- tudomány doktora, a ma­gyar pedagógia elméleti és gyakorlati megújítása érde­kében kifejtett több évti­zedes munkásságáért; Levente Péter színész, rendező és Döbrentey Ildi­kó író megosztva, a kor­szerű gyermekszínház meg­teremtéséért végzett több évtizedes kiemelkedő alkotó- és szervezőtevékenységü- kébt; a lőrinci sportcsarnok kollektívája, a gyerekek tar­talmas szabad idejének komplex szemléleten ala­puló megszervezéséért; Novotny Zoltán, a Ma­gyar Rádió osztályvezetője, a gyerekek sporttevékeny­ségét, testedzését népszerű­sítő rádiós és tévés újság­írói tevékenységéért; Peterdi Ede, a bicskei Kossuth Zuzsanna nevelő- otthon igazgatója, az állami gondozott gyermekek tár­sadalmi beilleszkedése, élet- körülményei fejlesztése ér­dekében kifejtett három és fél évtizedes munkásságá­ért, Róna Emy grafikusmű­vész, öt évtizedes gyermek- könyv-illusztrátori munkás­ságáért ; poszthumusz-díjat kapott dr. Szebenyi Péterné, a Ma­gyar Tudományos Akadé­mia Szociológiai Kutató Intézetének tudományos fő- munkatársa, az út.törőmoz- galmi tevékenységnek és az úttörőszövetség fejlesztésé­nek tudományos, elméleti megalapozásában kifejtett kiemelkedő munkásságáért, a Szórakaiténusz Játék­műhely és Múzeum kol­lektívája, a magyarországi játékkultúra fejlesztéséért végzett, korszerű elméleti és közművelődési tevékeny­ségéért. Huszár István hazaérkezett Svédországból Vasárnap hazaérkezett Svédországból az MSZMP küldöttsége, amely Huszár Istvánnak, a Központi Bi­zottság tagjának, a KB párttörténeti intézete igaz­gatójának vezetésével, má­jus 27—29-én, Stockholm­ban részt vett a Svéd Bal­oldali Párt—Kommunis­ták (VPK) XXVIII. kong­resszusának záróülésén és a párt megalakulásának 70. évfordulója alkalmából tar­tott emlékünnepségen. A magyar pártküldöttség ve­zetője felszólalt a VPK ál­tal Bonában rendezett, a fegyverkorlátozás és külö­nösen a nukleáris leszerelés időszerű kérdéseivel foglal­kozó nemzetközi tanácsko­Békemajális a Zója-ligetben Az immár hagyományos, évente megrendezett béke- és barátsági hónap megyei ren­dezvénysorozatának egyik záróeseménye zajlott szom­baton Salgótarjánban, a Ha­zafias Népfront városi bi­zottságának szervezésében. A délelőtti program első részében a Zója-ligetben a Kohász Művelődési Központ fúvószenekara térzenével szór rakoztatta a résztvevőket. Az ezt követő békegyűlé­sen a megjelenteknek Batta István, a Hazafias Népfront megyei bizottsága társada­lompolitikai tanácsának el­nöke tartott előadást. Az em­berek békevágyának kifeje­ződése, a tavasz gondolata hatotta át mondanivalóját. Elmondotta, hogy akit az emberiség jövője foglalkoz­tat, annak újfajta politikai gondolkodásmódra van szük­sége; ezt a békére való tö­rekvés jellemez, a mai kor szellemének megfelelően. Ezután Petesházi Gábor, a Hazafias Népfront városi bizottságának titkára az Or­szágos Béketanács kitünteté­seit adta át. Az elismerése­ket a települést segítő társa­dalmi munkában élenjárók kapták. Köztük Dehény Zol­tán, a Hazafias Népfront bá­nyai körzeti bizottságának titkára, Molnár István, a Salgótarjáni Kohászati Üze­mek Béke Szocialista Brigád­jának vezetője, valamint az Állami Biztosító salgótarjá­ni kollektívájának képvise­lője vette át. A rendezvényen a Kohász Művelődési Központ jazzba­lettcsoportja is szerepelt, látványos, félórás műsorral színesítette a programot. A gazdag programú, béke­majális kispályás labdarúgó- tornával fejeződött be, a sal­gótarjáni Petőfi Sándor Ál­talános Iskola Lenin úttörő- csapatának diákjai mérkőz­tek egymással. A béke- és barátsági hó­nap színvonalas rendezvé­nyeit mindvégig nagy érdek­lődéssel fogadták a megye településein. A szervezők hozzáértése nagyban hozzá­járult a programok sikeres lebonyolításához. Ezt bizo­nyítja a lezajlott szombati majális is. Meggyőződhettünk továbbá arról, hogy az em­berek gondolkodásában meg­határozó helyet foglal el a békevágy. H földekről Jelentjük Most már csak a meleg hiányzik Az idén meglehetősen mostohán bánik a termé­szet a mezőgazdaságban dolgozókkal. Elhúzódott' a tél, emiatt csúsztak a veté­sek, s az igazi napos idő­járásra is mindeddig hiába vártunk. Hol tartanak . a munkálatok megyénk me­zőgazdasági nagyüzemei­ben ? — erre a kérdésre ke­restük a választ körtelefo­nunkkal. Batta Mátyás, a Nagybár- kányi Kis-Zagyvavölgye Termelőszövetkezet elnök- helyettese : — Befejeztük a vetést, s a vegyszerezésből is már csak néhány, napra való maradt. Az utóbbi napok­ban esett sok eső miatt, fő­leg az ipari és a tűzifa szállításával foglalkoztunk. A soron következő teendőnk a lucerna kaszálása lesz. Harminc hektáron van lu­cernánk, s jónak ígérkezik a leendő takarmány minő­sége. Szokták mondani, hogy a májusi eső aranyat ér. Nos, a jelentős csapa­dék sokat javíthat majd a termésátlagokon, amennyi­ben most már melegre for­dul az időjárás. A növények kelésére, bokrosodására'nem lehet panaszunk, figyelem­be véve a körülményeket. Kakuk Emil, a Kishar- tyáni Egyesült Erő Terme­lőszövetkezet növényter­mesztési ágazatának veze­tője: — Kezdem a jó hírrel: a napraforgó, a kukorica, a cukorrépa, de főleg a búza, az árpa szépen növekszik. A kései vetések ellenére, akár még jó is lehet a ter­\ més. A csapadékból most. már elegendő esett, jöhet a napfényes időjárás. Annál is inkább elkelne a meleg, mert 30 hektáron hever a lekaszált lucerna. Ügyhogy most már csak egyetlen vá­gyam van: mielőbb 30 fo­kot mérhessünk árnyékban. Fenes Attila, a megyei ta­nács mezőgazdasági szak- felügyelője: — Nagyjából hasonló a megyei összkép, mint ami­lyet a két szakember „le­festett”. Vagyis a vetések a silókukorica, földbe juttatá­sával befejeződtek, s a.nö­vényvédelmi vegyszerek ki­permetezéséből is már csak kevés van hátra. A tava­sziak is szépen kikeltek, megfelelő a tőszám. Az eső jót tett a kapásnövények­nek, új erőre kaptak, szem­mel láthatóan bokrosodnak, fejlődnek. Ugyanakkor nem kedvez a sok csapadék a szálastakarmányoknak, romlik a minőségük. Most már valóban tartósabb me­leg kellene, mert a hőigé- nyesebb növényeknek több napfényre volna szükségük. Diósjenőn, a Börzsönyalja Termelőszövetkezetben el­kezdték a lucerna kaszálását és betakarítását. Nyolcvan hektárról kell majd beszállítani az igen jónak ígérkező termést. Orvosok a nukleáris háború ellen Moszkvában szombaton délelőtt plenáris üléssel folytatta munkáját a nem­zetközi orvosmozgalom a nukleáris háború megelőzé­séért VII. kongresszusa. Ezt követően üléseztek a mun­kacsoportok, kollokviumo­kat és nyitott fórumokat is tartottak az egészségügyi dolgozók időszerű feladatai­ról, a nukleáris fegyverek veszélyeiről, az atomkor más kérdéseiről. A magyar küldöttség kép­viselői — köztük Hollán Zsuzsa akadémikus, a moz­galom alelnöke, a magyar tagozat elnöke, küldöttsé­günk vezetője és Hutás Im­re egészségügyi miniszté­riumi államtitkár — szom­baton találkoztak a moszk­vai fórumon akkreditált új­ságírókkal. A kötetlen, ba­ráti beszélgetésen kérdések­re válaszolva, ismertették a magyar orvosok tevékenysé­gét a mozgalom keretein belül. Hangsúlyozták, hogy f sok fiatal orvos, illetőleg orvostanhallgató is eljött Moszkvába, erre a jelentős fórumra — ez is jelzi: ha­zánkban nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a fiatalokat mind szélesebb körben vonják be a fontos politikai és szakmai kérdé­sek megvitatásába. A szombati kongresszusi felszólalók a fegyverkezési hajsza, a nukleáris háború orvosi vonatkozásairól, a nukleáris kísérletek mora­tóriumáról, a világűr kér­déseiről, a nukleáris fegy­verek elterjedéséről, az atomkor pszichológiájáról tartottak előadásokat. Is­mertették a\ mozgalom ed­digi történetét, illetve fel­vázolták jövőjét is. Egyön­tetű vélemény alakult Jci: az emberiség csakis nefn- zetközi együttműködés út­ján szabadulhat meg a fe­nyegető veszélyektől.

Next

/
Oldalképek
Tartalom