Nógrád, 1987. május (43. évfolyam, 102-126. szám)

1987-05-22 / 119. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLIII. ÉVF.,119. SZÁM ÁRA: 1,80 FT 1987. MÁJUS 22., PÉNTEK /TŐGYEI v 'Á Kéthetenként egy szint (3. oldal) Szolnoki siker — budapesti meghívás (4. oldal) Vendégszemmel (5. oldal) "e?jAí jM»y Ulest tartott a Minisztertanács Kormanyszöuíuöí tájékoztató A Minisztertanács csü­törtöki üléséről a tájékoz­tatási hivatal elnöke, a kormány szóvivője, a kö­vetkező tájékoztatást ad­ta: A Minisztertanács meg­vitatta és jóváhagyta a pénzügyminiszter jelenté­sét az 1986. évi költségve­tés végrehajtásáról, és úgy határozott, hogy azt az Országgyűlés elé terjeszti. Egyidejűleg felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy a pénzügyi ellenőrzések el­múlt évi tapasztalatairól szóló jelentést az ország- gyűlési képviselők rendel­kezésére bocsássa. A Minisztertanács meg­tárgyalta és elfogadta a KGST-tagországok tudo­mányos-műszaki fejlődése 2000-ig szóló komplex programjának előrehala­dásáról, a magyar részvé­telről szóló jelentést és ki­jelölte a további feladato­kat. A kormány jóváhagyólag tudomásul vette a Komá­rom Megyei Tanács Végre­hajtó Bizottságának mun­kájáról szóló beszámolót. Bányász Rezső a kor­mányszóvivői értekezleten a közleményben szereplő té­mák közül elsőként a KGST 2000-ig szóló komp­lex programjában a ma­gyar részvétel eredményei­ről, további feladatairól (az MTI kérdésére válaszolva) beszélt. Elmondotta: a kor­mány az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnö­kének jelentése alapján át­tekintette a komplex prog­ram végrehajtása első évé­nek tapasztalatait. A vég­rehajtásra irányuló szer­vezőmunka során 137 új, sokoldalú együttműködési szerződést írtunk alá. A KGST korábbi gyakorlatá­hoz viszonyítva, e munkák felgyorsultak, de a konkrét fejlesztési feladatok meg­oldását célzó magánjogi szerződések megkötése még lassan halad. A kialakított új együttműködési formák — például a közvetlen vál­lalati, illetve intézményi kapcsolatok — még nem működnek zökkenőmente­sen. Mindezeket figyelem­be véve, a Minisztertanács kívánatosnak tartotta, hogy a komplex programmal kapcsolatos további tenni­valók és tárgyalások során az illetékes magyar szer­vezetek fordítsanak foko­zott figyelmet a magánjogi szerződések megkötésének gyorsítására, a szükséges közgazdasági és pénzügyi eszközrendszer fejlesztésé­re, a szocialista országok tudományos és műszaki eredményeinek a korábbi­aknál körültekintőbb átvé­telére és felhasználására. Még mindig a Miniszter- tanács üléséről kiadott köz­leményhez kapcsolódva a (Folytatás a 2. oldalon.) Társadalmi faladat a környezetvédelem Fontos az emberi magatartás Kiemelt feladattá vált korunkban környezetünk védelme. E fontos témáról két megyei testület is tárgyalt tegnap. A környezetvédelmi társadalmi program végrehajtását és a további tennivalókat vitatta meg csütörtöki ülésén Salgó­tarjánban a Hazafias Népfront Nógrád Megyei Bizottsága. Kojnok Nándor, a megyei népfrontbizottság elnöke köszön­tötte a megjelenteket, köztük Skoda Ferencet, a megyei párt- bizottság titkárát, Berki Mihályt, a megyei tanács elnök- helyettesét és V. Nagy Imre egyetemi tanárt, a HNF orszá­gos elnökségének tagját, az Országos Környezetvédelmi Bi­zottság elnökét. A környezetvédelem alap­vető társadalmi feladattá vált és e témákban az utób­bi években az embereik ér­zékenysége is nőtt. Mindezek ellenére a környezetszennye­zés mértékét ma is súlyos­nak ítélhetjük — mondta előterjesztésének bevezetőjé* ben dr. Dömsödy Péter, a HNF megyei környezetvé­delmi bizottságának elnöke. Nógrád megye települése­in jelenleg kevesebb az il­legális szemétlerakóhely, hi­szen az eltelt néhány évben több községben kialakították a szeméttelepeket, de ezek állapota nem kielégítő. A ter­mészeti értékek védelmében követésre méltó, hogy sok közösség vállalt védnöksé­get. A településék lakói aktívan vettek részt a meghirdetett környezetvédelmi társadalmi akciókban. Egyre több prog­ram zajlik a madarak és fák napján, sikeres volt a fásítási hónap, míg a lakos­sági hasznos hulladék gyűj­tése több mint másfél mil­lió forintot eredményezett. Az előterjesztést követően a hozzászólók .közül Reme- nár Jánosné az óvodások környezetvédelmi nevelésé­ről szólt, Tamáskovics Nán~ dór a gépjárművek légszeny- nyezésének veszélyeit ele­mezte s felvetette a köt- v én yk ib ocsátá s lehetős égét. Marczinek István a szemé­lyes példamutatás fontossá­gáról s a tavaszi erdő- és avartüzek elszaporodásáról beszélt. Méhes András a kö­zeljövő országos környezet­védelmi rendezvényét emlí­tette, amit a fiataloknak Salgóbányán szerveznek. Sa­ját településének, Tarnak példáján mondta el Becze Lajos, mit lehet tenni a te­lepülés tisztasága érdekében. Berki Mihály felszólalásá­ban úgy fogalmazott, hogy környezetünk megvédésében nagyon fontos a helyes embe­ri magatartás. Fel kell lépni a környezetkárosítók, a ron­gálok ellen. V. Nagy Imre azt az országos programot említette, ami optimális egyensúlyt teremtene a gaz­daság és környezetvédelem között, majd a gazdasági sza­bályozó és érdekeltségi rend­szer olyan tervezett módo­sításáról szólt, ami a gazda­sági egységök környezetvé­delmi tevékenységét is elő­segítené. A vitát követően kitünte­téseket adtak át. Nógrád me­gye a melléktermék- és hul­ladékhasznosítási kormány program végrehajtásának tá­mogatására meghirdetett or­szágos versenyben harmadik helyezést ért el. A kitüntető oklevelet a HNF Országos Tanácsának megbízásából V. Nagy Imre adta át. Környe­zetünk védelméért, fejleszté­séért kitüntetést kapott dr. Marton TiWr és Gégény Ist­ván. (Folytatás a 2. oldalon.) Harminchárom patikát látnak el különféle sze­rekkel a gyógyszertá­rak megyei központjá­nak raktárából, Ba­lassagyarmatról. A 10 millió forintos kész­letben megtalálhatók a szintetikus úton elő­állított orvosságok mel­lett a természetes alap­anyagú készítmények is. Képünkön Tolnainé Kozics Agnes és Tré- bel Irén raktárosok a beérkezett igények alapján, újabb külde­ményt állítanak össze az egyik megyei gyógy­szertárnak. Az első szakmai nap a BNV-n A szovjet autóipar újdonsága — felvételünkön — a ZAZ 1102-ess, amelynek gyártásához magyar együtt­működési lehetőségeket is keresnek. — kép: kulcsár — Csütörtökön megkezdődött a szakmai napok rendez­vénysorozata a tavaszi BNV-n. Délelőtt sok száz üzletember kereste fel a ki­állítók tárgyalószobáit, köl­csönös szállításokról, újabb kooperációkról egyezkedtek. Immár hagyomány, hogy a BNV szakmai napjain az Ipari Minisztérium szerve­zésében egy-egy ágazat szak­értői megvitatják a fejlesz­tési terveket, egyeztetik el­képzeléseiket. Ezúttal az energiagazdálkodásban ér­dekelt vállalatok és szövet­kezetek képviselői találkoz­tak. Czipper Gyula ipari miniszterhelyettes tájékoz­tatta őket az energiagazdál­kodás időszerű kérdéseiről. Számos hazai és külföldi kiállító tartott sajtótájékoz­tatót vásári szerepléséről a tervezett üzletkötésekről. A járműipar kollektív tájékoz­tatóján az Ikarus vezetői arról számoltak be, hogy befejezték az új típusú au­tóbuszok fejlesztését, s a városi járművekből már idén 70-et átadnak a BKV- nak. Az első új buszok né­hány hét múlva megjelen­nek a fővárosban, sőt szov­jet és NDK-beli exportra is szállítanak a járművekből. A MOGÜRT vezetői beje­lentették, hogy különböző kompenzációs üzletek ered­ményeként rövidesen megér­keznek az első Volkswagen, Golf, és Jetta típusú gépko­csik, az idén ezékből 500-at szállítanak hazánkba. A gép­kocsikért különböző gépipari termékeket szállítunk. Az indiai Maruti gyárból szin­tén 500, licenc alapján ké­szülő Suzuki Alto típusú kiskocsit kapunk, ellentétel­ként magyar műszerfalaikat szállítunk. Azt is közölték, hogy újabb kooperációs tár­gyalások folynak az autóbe­hozatal növelésére, előreha­ladottak a megbeszélések a szovjet ZAZ (Zaporozsec) autók, valamint a Skodák és a Polski Fiatok gyártá­sába való szélesebb körű bekapcs ol ódásu nik ról. Az első szakmai napon kihirdették a Magyar Keres­kedelmi Kamara által szer­vezett, a beruházási javak­ra hirdetett reklámpályázat eredményét. Harmincnégy cég 50 pályamunkája közül 8 kapott díjat. ☆ 14 órakor a nagyközönség előtt is kinyitották a vásár- kapukat. A rendkívüli hű­vös, szeles, esős időben csak kevesen látogattak ki Kőbá­nyára. ☆ Ma folytatódnak a szak­mai rendezvények, egyebek között a kohászvállalatok tartanak tanácskozást ipar­águk jövőjéről. Üjabb hazai és külföldi kiállítók ismer­tetik vásári szereplésüket. ☆ \ A BNV több mint két­ezer kiállítója között Nóg­rád megye ipari üzemei is bemutatták termékeiket, melyek közül a Nógrádi Szénbányák és a BRG standjára látogatott el tu­dósítónk. írásunkat a har­madik oldalon találják ol­vasóink. Érvényesíteni kell a takarékszövetkezeti dolgozók érdekképviseletét Csütörtökön ülést tartott Salgótarjánban a Kereske­delmi, Pénzügyi és Ven­déglátóipari Dolgozók Szak- szervezetének Nógrád Me­gyei Bizottsága. Elsőként a takarékszövetkezeti dolgo­zók élet- és munkakörül­ményeiről, valamint e ré­teg szakszervezeti tevé­kenységéről hallgattak meg vitaindítót Balog Gábornak, a MÉSZÖV takarékszövet­kezeti titkársága vezetőjé­nek és Székvölgyi József- nénak, a megyebizottság szervező titkárának előter­jesztésében. Megyénkben 9 takarék- szövetkezet működik, 9 köz­ponti egységgel és 14 be­tétgyűjtő pénztárral — ösz- szesen 62 üzlettel. Dolgo­zóik — mintegy 180 fő — kezelik a megye betétállo­mányának 19,7 százalékát, 1 milliárd forintot. A jóléti és kulturális alapra 333 ezer forintot használtak fel a takarék- szövetkezetek. Ennél jóval nagyobb összeg állt ren­delkezésükre, ám a rendkí­vül alacsony szintű szak- szervezeti munka következ­tében 79 ezer forintot nem költöttek el. A munkakörülményekről szólva elhangzott, hogy a bérelt helyiségek egy ré­szében megoldatlan a kor­szerű fűtés. A vitában elmondták, hogy a szakszervezet érdekvé­delmi munkája a szerveze­ti megoldásokból adódó el­lentmondások miatt — sok helyen a területi áfé&z- hez csatlakozott a tagság, de a tevékenységük így is formális — egyes helyeken hiányos, ami gyors megol­dást sürget. Ezt erősítették meg a vi­tában elhangzottak is. Szól­tak arról, hogy a segélye­zettek számának megtartá­sa mellett indokolt lenne a segély összegének az eme­lése. A vitában részt vevők hangsúlyozták, hogy a szak- szervezeti munka megte­remtése, illetve élénkítése érdekében újfajta gondol­kodásmódra vari szükség. A KPVDSZ megyebizott­sága ezután megtekintette a legutóbbi ülés óta vég­zett munkát és a baleseti helyzet elmúlt évi alakulá­sát. Berecz János látogatása Borsodban Berecz János, az MSZMP Központi Bizottságának titkára Borsod-Abaúj­Zemplén megyébe látoga­tott. Csütörtökön Kazinc­barcikán Üjhelyi Tibor, a városi pártbizottság első titkára és Takács István tanácselnök fogadták a megye párt- és tanácsi ve­zetőinek kíséretében érke­zett vendéget, és tájé­koztatták a város lakossá­gának életéről, a párt- és tömegszervezetek munká­járól. Ezt követően, a KB titká­ra látogatást tett a Borso­di Vegyi Kombinátban; itt Tolnai Lajos vezérigazgató számolt be a nagyüzem termeléséről. Berecz János ezután — vendéglátóinak kíséretében — otthonában kereste föl a BVK egyik dolgozóját, Kiss János fő­művezetőt; életükről, prob­lémáikról beszélgetett a családdal. A program befejezéséül a Központi Bizottság titkára Miskolcon, a megyei párt- bizottság székházában ren­dezett aktívaülésen idősze­rű ideológiai, politikai kér­désekről tartott tájékozta­tót.

Next

/
Oldalképek
Tartalom