Nógrád, 1986. december (42. évfolyam, 282-307. szám)

1986-12-19 / 298. szám

IH a 14-596! Hideg és lassú a „gyors” A hétfőn este érirező gyors­vonatot sokáig fogják még emlegetni utasai. Szerkesztősé­günket személyesen is felke­reste ez ügyben Dóczy Miklós és Váracfi Oszkár, mindketten salgótarjániak. Elmondták, hogy a szerelvény két órával később érkezett a megyeszék­helyre, de ami ennél is fá­jóbb pont: jéghideg kocsik­kal. A MÁV hatvani körzeti üzem- főnökségén Bartha László ko­csiszolgálati részlegvezető ada­tai szerint a vonat fűtőkocsija (aggregátor) Rákos állomáson üzemképtelenné vált. Hatvan­ban cserét kértek, de a rend­kívüli időjárás miatt a váltók egy része állíthatatlanná vált. A kísérletek miatt közel egy órát vesztegelt a szerelvény. Hatvanban. Kényszermegol­dásként, mégis elindítotok Salgótarjánba. Régi kút, új felirat Talán meglepődtek a sal­gótarjáni autósok, mikor meg­szokott benzintöltő állomá­sukon, a Rákóczi úton im­már egy jó hete 98-as oktán­számú benzint is kiszolgál­nak. Eddig csak a V/104-es állomáson, a Csokonai úton juthattak hozzá a legnagyobb fűtőértékű üzemanyaghoz, vagy ha kiáltozták Somos­kőújfaluba. A folyamatos eHátást ne­hezítette, hogy fi megyében nem volt alkalmas tároló­hely sem és mindössze 25 köbméter állt az autósok ren­delkezéseié. Az I/49-es kút- nál átalakítás nélkül történt meg a váltás, így újabb 25 köbméterrel növekedett a 98- as benzin mennyisége. Gondoltak arra is, hogy a Csokonai úti állomás zsúfolt­ságát enyhítsék. Annál is in­kább indokolt ez, mivel meg­növekedett a kereslet a ma­gas oktánszámú üzemanyag- féleségek iránt. II Magyar Sportorvos Társaság közgyűlése • Ä Magyar Sportorvos Tár­sas-ág a Sportkórház díszter­mében tartotta évi rendes köz­gyűlését. Dr. Jákó Péter fő­titkári beszámolója után Frenkl Róbert professzor, a társaság elnöke adta át a pá­lyadíjakat dr. Dobos József­nek és dr. Kertzka Péternek- Emlékplakettet kapott dr. Palik Ibolya, dr. Körmendy Zászló, dr. Molnár Pál. A társaság Dalmady Zoltán- emlékérmét az idén dr. Sebes­tyén Róbert kapta, aki a „Te­rületi sportegészségügyi háló­zat helye az egészségmegőrző mozgalomban” címmel tartotta díszelőadását. NÓGRÁD Ülésezett a KISZ Nográd Hegyei Bizottsága naptár 1986. december 19. Péntek. Viola napja. A Nap kel 7.28 — nyug­szik 15.55 órakor. A Hold kei 18.32 — nyugszik 10.10 órakor. A KISZ Nógrád Megyei Bi­zottsága csütörtökön Méhes András, a megyei bizottság titkára előterjesztésében a jö­vő évi politikai képzési terv- javaslatot vitatta meg. A KISZ megyei bizottságának javaslata kiemelten hangsú­lyozta az MSZMP Központi Bizottsága novemberi határo­zatának megismertetését. Újdonságként került a ja­vaslatba a tömegpropaganda­munka városi és nagyközségi centrumai kialakítását célzó terv. A jövő évi tömegpropa­ganda fórumain a KISZ me­gyei bizottságának témajavas­latai közé tartozik 1987 leg­fontosabb gazdaságpolitikai feladatainak és a helyi tele­pülésfejlesztés célkitűzéseinek megvitatása. A vezetőképzés egyik fő té­mája a rétegtanácsok tagjai­nak képzése volt. A tavasztól működő testületek felkészíté­se új feladatok elé állítja a KISZ szervezeteit. A második napirendi pont­ban a testületi tagok értékel­ték munkájukat- Különösen jónak tartották, hogy a me­gyei rétegtanácsok elnökei részt vesznek a KISZ megyei bizottságának munkájában. Többen megerősítették a ki­helyezett ülések szükségessé­gét. Ezt követően tájékoztató hangzott el a salgótarjáni IX. országos úttörővezetői konfe­renciáról és a KISZ KB po­litikai képzési határozatát elő­készítő megyei fórumról. Az ünnepi ellátásért A Pest—Nógrád Megyei Ál­latforgalmi és Húsipari Vál­lalat balassagyarmati gyára mintegy 20 tonna marha és 180 tonna sertés tőkehús, va­lamint 160 tonna húskészít­mény kiszállításával készült fel a karácsonyi és az újévi ünnepekre. Füstöltáruból és szilveszteri virsliből is a ke­reskedelem igényeinek megfe­lelő mennyiség áll rendelke­zésre. Az ünnepi rendnek megfelelő bolti nyitvatartá- sok figyelembevételével, de­cember 20-án, 24-én és 31-én is ügyeletet tartanak a gyár­ban. Szükség esetén maradék­talanul kielégítik majd a pót­igényeket. Húskészítményekből kielégí­ti az ünnepi igényeket a Ka- rancshús Húsipari Szövetkezeti Közös Vállalat. A jeles na­pokra 12 tonna juhbeles virs­lit és három vagon húst szál­lítanak, s ezek összesen 250 Nógrád és Pest megyei üzlet­ben lesznek vásárolhatók. Matematikai emlékdiiak A Bolyai János Matematikai Társulatnál csütörtökön átad­ták az idei Grünwald Gáza- és Fankas Gyula-emlókdíja- ka-t, valamint kihirdették a Schweitzer Miklós-emlók- verseny eredményét. A Grünwald Géza-em lék­díjat —, amelyet a matemati­kai alapkutatásban kiemel­kedő tudományos eredménye­ket elérő, pályájuk kezdetén álló magyar matematikusok jutalmazására alapítottak — Seress Ákos (MTA Matema­tikai Kutató intézete) és Tar- dós Éva (ELTE TTK) kapta. A Farkas Gyula-emiékdíjat, amellyel fiatal matematiku­sokat jutalmaznak, kiemelke­dő alkalmazott matematikai munkásságukért, Kutas Ti­bor (MTA SZTAKI), Lénárd Margit (KLTE valószínűség- számítási tanszék) és Sparing László (BME gépészkari ma­tematikai tanszék) vette át. A Schweitzer Miklós matemati­kái versenyen, amelyen részt vehettek mindazok, akik je­lenleg egyetemi vagy főisko­lai hallgatók, az első helyezést Tardos Gábor, a második he­lyezést Elek Gábor, Szabó Endre, Szabó Zoltán, a har­madik helyezést pedig Erdős László és Törőcsik Jenő érte el. Mindnyájan az ELTE TTK hallgatói. Világrekorder gímszarvastrófea Háromszázhúsz éve kez­dődött meg a Habsburg-elle- nes rendi szövetkezés; Wes­selényi Ferenc nádor, Zrínyi Péter horvát bán és Nádasdy Ferenc országbíró ezen a na­pon írta alá á „szövetségleve­let’’ Bécsben. Időjárás szombattól keddig £ Várható időjárás ma estig: Nyugat felől ismét beborul az ég és többfelé várható eső, he­lyenként hó. A déli, délnyugati szél a Dunántúlon megélénkül. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, a szél északnyugatira fordul és megerősödik. Felhőát­vonulásokból szórványos hózápor várható. A legmagasabb nappali hőmér­séklet 0 és 5 fok között alakul. Távolabbi kilátások szombattól keddig: Az időszak nagy részén felhő­átvonulásokra lehet számítani, hózáporokkal. A szél gyakran megerősödik. Az időszak legvé­gén beborul az ég, havazás va­lószínű. A legalacsonyabb hajnali hő­mérséklet eleinte —3 és —8 fok, a jövő hét elején —6 és —11 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte —3 és plusz 1 fok, majd —5 és 0 fok között lesz. Jelentős mennyiségű (legalább napi 5 mm) csapadék az ország területének 40 százalékán várható. — KISDOBOS-KARA­CSONYESTET rendeztek csütörtökön Szécsényben. A város és környéke általános iskoláiból százhúsz kispajtás vett részt az ünnepségen, ahol a polbeat műsor után játék és uzsonna is volt a prog­ramban. Az ünnepély előké­szítésében több termelőszö­vetkezet és vállalat segített. Beregszásziak Salgótarjánban A Nógrád Megyei Tanácsi Tervező és Építő Vállalat meghívására csütörtökön Sal­gótarjánba érkezett a bereg­szászi kórház igazgató főorvo­sa. Kíséretében volt az Uzsgo- rod megyei tervezővállalat igazgatója, valamint a megyei tanács képviselője. A vendégeket Botka Miklós, a NOTTÉV igazgatója tájékoz­tatta a vállalat életéről. Csü­törtöki programjuk részeként a szovjet szakemberek tanul­mányozták a megyeszékhely egészségügyi intézményeit, így ellátogattak a Madzsar József megyei kórházba is. Bleier József, a világrekorder agancsú szarvas elejtője a trófeával Bolt az iskolában . Csütörtökön alakult meg a balassagyarmati áfész isko­lai szövetkezeti csoportja. Az első értekezletet a 217. sz. Szondy György Ipari Szak­munkásképző Intézet épüle­tében tartották. Itt kimond­ták a megalakulást, megtár­gyalták a működési szabály­zatot és tisztségviselőket vá­lasztottak.. Az alakulás eélja a szövet­kezeti munka megismerteté­se a diákokkal és az iskolai munka segítése. A szövetke­zet tagjai az iskola tanárai és tanulói. A gyakorlatban ez a száz-százhúsz fős szövetkezet egy élelmiszerboltot üzemel­tet majd az iskolában. •fiz közül kilenc brit éA­* lampolgár a tv-képer­nyő előtt tölti karácsony es­téjét. Mármint azok, akik túl- \ élték az ajándékvásárlás lel­ket, testet, pénztárcát próbáló kézitusáit. És persze, a hagyo­mányos karácsonyi vacsora semmmivei sem kisebb meg­próbáltatásait. Az ünnepet megelőző he­tekben a szigetország lakói rengeteg jó tanácsban része­sültek. Nem kell okvetlenül minden szentestén annak a pogány szokásnak hódolniuk, hogy mintegy 2500 kilokalóriás tápértékét vesznek magukhoz töltött pulyka és plumpu- ding formájában. Ez utóbbit megőrölt tészta, mazsola, aszalt szilva, cukrozott gyü­mölcs marhafaggyúval dúsí­tott, konyakkal felöntött, hó­napokon át érlelt éjkék színű massza, tojás-, vagy tejszín­habbal díszítve. A plumpu- ding az angol karácsony leg­nagyobb rejtélye. Úgy tűnik, hogy senki sem szereti és mindenki — megeszi. Karácsony — pulykával és pudinggal Aki pedig tavaly karácsony napjának reggelén szódabi­karbónáját hörpölgetve újra megfogadta: „soha többé p.um- pudingot!” — az most az utol­só pillanatban beszerzi a szupermarket ,,nagymama re­ceptje” szerint készült száz­féle gyári puding valamelyi­két. Mert, nem igazi karácsony a karácsony — puding nél­kül. És persze, a pudingba rejtett penny nélkül, ami sze­rencsét hoz megtalálójának. Feltéve, hogy az egypennys harapást nem követi borsos fogorvosi számla. A szerencsepennyvei min­denesetre, némi készpénzhez jutnak azok, akik a nagy ajándékvásárban az utolsó pennyjüket is elköltötték. A brit „átlagcsalád” 250 fontot adott ki ajándékokra, vagyis mindösszesen, mintegy 5—6 milliárd fonttal növekedett a háztartások adósságállománya. Dehát, ezek karácsony utáni gondok. Annál időszerűbb gond viszont a családlátoga­tásra vándorló britek véral­koholszintjének egyeztetése az ünnepi vacsora és gépko­csivezetés kibékíthetetlenül ellentétesnek tűnő követel­ményeivel. Akinek az „egyez­tetés” nem sikerült, a rideg statisztikák szerint, még min­dig 9—1 arányú esélye van arra, hogy ép testben és ép lélekben éri meg a vízkeresz­tet. Alighanem még jobb az esélye a britek ama 41 száza­lékának, amely a karácsonyi ünnepek alkalmával, inkább a templomlátogatást részesí­ti előnyben, mint annak az 51 százaléknak, amely inkább kedvenc kocsmájában keres lelki oldódást néhány pint sör, vagy jó adag whisky, avagy a kettő közkedvelt ke­veréke társaságában. Páratlanul értékesnek Ígér­kező szarvasagancs bírálatá­ra került sor 1986. december 8-án a Gemenci Állami Er­dő- és Vadgazdaság karapan- csai vadászkerületében. Az agancs viselője a szeptembe­ri bőgés idején megsérült, a beteg állatot Bleier József kerületvezető fővadász ejtet­te el. A koponya lefűzésekor, majd a mérlegeléskor kide­rült, hogy olyan ritka értékű agancsról van szó. amely a nemzetközi mezőnyben is előkelő helyre pályázhat. Ma­gyarország 1981 óta vezeti a gímagancsok világranglistá­ját, ekkor ejtették el ugyanis Járműalkatrészek a Szov elunióból Csütörtökön az Ipari Sze­relvény- és Gépgyár maglódi üzemében ünnepélyes kere­tek között átadták a közúti járműprogram keretében ha­zánkba szállított 200 000 szov­jet gyártmányú mellső és utánfutótengelyt. A liazi autó­gyárban készült részegysége­ket az IKARUS autóbuszokhoz használják fel. A maglódi üzemben bakokat, toló- és nyomtávrúdat illesztenek hoz­zájuk, ezt követően pedig a Csepel Autógyárban komp­lett alvázakat készítenek belő­lük az IKARUS Karosszéria- és Járműgyár részére. Az átadási ünnepségen részt vettek a szovjet Aftoexport külkereskedelmi vállalat képviselői is. Bővült a Dunalánc A Börzsöny Áfész áruházá­nak ABC-osztálya csütörtökön' bekapcsolódott a Dunalánc- hálózatba- Az ezzel kapcsola­tos szerződést tegnap írták alá. A szűk szakmai körben lezajlott eseményen dr. Stin- czay Jenő, a Duna Élelmiszer- és Vegyiáru Kereskedelmi Vál­lalat vezérigazgatója hangsú­lyozta: Pest, Komárom és Nógrád megyében immár a huszonegyedik ABC lépett be a hálózatba. Az alapvető cél a lakosság színvonalasabb és kulturáltabb áruellátása. Súlyos baleset Súlyos közúti baleset történt csütörtökön déli 12 órakor a 21. számú főútvonalon, a me­gyehatártól száz méterre. Be- senyei János, Budapest, XIV. kerület, Martos Flóra utca 15, szám alatti lakos az általa ve­zetett tehergépkocsival Salgó­tarján felől haladt Hatvan irányába, amikor" előzés után járművével megcsúszott, át­tért a menetirány szerinti bal oldalra és a vízelvezető árok falának ütközött. A gépkocsi vezetője nyolc napon túl gyó­gyuló súlyos sérülést szenve­dett. Az anyagi kár 20 ezer forintra tehétő. Somogybán, Gyótapuszta kör­nyékén azt a bikát, amely nemzetközi bírálaton 269.89 pontot kapott. A karapancsai bika agancsa végül is 271 nem­zetközi pontot érdemelt ki a nemzetközi bírálóbizottságtól és ezzel világrekorderré lé­pett elő. Az agancs súlya 15,19 kg., páratlan 26-os, a két agancsszár hossza 127 il­letve Í23 centiméter. A ka­rapancsai bika fejdíszét, amely nemzeti kincsnek szá­mít, az érdeklődők — a ko­rábbi világelső agancsok tár­saságában — a Magyar Me­zőgazdasági Múzeumban te­kinthetik majd meg. — KÉZIMUNKÁKBÓL nyílt kiállítás csütörtökön a Nóg­rád Megyei Tanácsi Tervező és Építő Vállalat központjá­ban. A vállalat ügyes kezű asszonyai, férfiai, mintegy 50- en mutatják be saját készíté­sű térítőikét, diszpárnáikat. s a nemcsak hobbiként kötött kardigánokat, pulóvereket. hírek — Crossbar-központ Bábol­nán. Crossbar-telefonközpon­tot helyeztek üzembe csütörtö­kön Bábolnán. A 400 fővona­las központ a kivitelezők — a Magyar Posta és a BHG — szakembereinek jó együttmű­ködése révén a tervezettnél hamarabb készült el. Bábolna az országos távhívó hálózaton a 34-es körzetszámon hívha­tó. A MAGTAR NEMZETI BANK HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMAI Érvényben: 1986. december 19-én Devizanem vételi eladási árf. 100 Ft-ban Angol font Ausztrál dollár Belga frank Dán korona Finn márka Francia frank Holland forint Japán yen (1000) Kanadai dollár Kuvaiti dinár Norvég korona NSZK-márka Olasz líra (1000) Osztrák schilling Portugál escudo Spanyol peseta Svájci frank Svéd korona Tr. és cl. rubel USA-dollár ECU (Közös P.) 6676,40 3103,79 111,62 614,15 948,66 708,60 2055,04 286,46 3385,61 15853,90 616,01 2322,71 33,50 330,07 31,19 34,38 2753,17 672,06 2797,20 4672,14 4836,59 6689,76 3110,01 111,84 615,37 950,56 719,02 2059.16 287,04 3392,39 15885,64 617,25 2327,37 33,56 330,73 31,25 34,44 2758,6» 673,40 2802,80 4681,50 4846.27 Az államközi megállapodásokon alapuló hivatalos árfolyamok változatlanul az 1986. november 25-i közlésnek megfelelően van­nak érvényben. Hívható 13— t* Ara kftzfftt g rOGBAD, • Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád Megyei Bizottsága ea a Nógrád Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: VTNCZE 1ST VANNE. Szerkesztőség: Salgótarján, PaióC2 Imre tér « telefon tu-97i «szerkesztő: 11-504. Sportrovat: 14-596. Kiadja a Nógrád Megyei lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: BÁLINT TAMAS, a Nógrád Megyei Lapkiadó Vállalat Igazgatója Kiadóhivatal: Salgótarján Palóc- Imre % 4. Telefon: .12-542. Telex: 229 109. Irányftószám: 9IOT.. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető: bármely hírlap kézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesftőknél. a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lap------ I Irodánál (HELIR) Budapest V„ József nádor tér 1. 1900 közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR‘215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési dij egy hónapra: 43 forint negye*' 12» forint, egy 6vset M forint. Kőállkja* a Nógrád Megyei Nyomdaipari Vállalat, MM Salgótarján. Palóca Imre tér 4. PUs 96. Felelős vezető: KELEMEN GAB OB igazgató, HU ISSN 0133-ifiM. V

Next

/
Oldalképek
Tartalom