Nógrád, 1986. október (42. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-01 / 231. szám

Ö VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESULJETEKI sa NOGRAD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLI1. ÉVF., 23. SZÁM ÁRA: 1,80 FORINT 1986. OKTÓBER SZERDA OkSóber 11-12. Gorbacsov-Reagan találkozó lesz Reykjavikban Megállapodás született ar­ról. hogy Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ro­nald Reagar, az Egyesült Ál­lamok elnöke október 11—12- én Reykjavikban, Izland fő­városában találkozót tart — jelentette kedden a TASZSZ szovjet hírügynökség. A találkozót Mihail Gor­bacsov javasolta, s Ronald Reagan e javaslatot elfogadta. A reykjaviki találkozó ré­sze azoknak az előkészületek­nek, amelyek Mihail Gorba­csov Egyesült Államokban teendő látogatását szolgálják. 1985 álla­Ez utóbbiról a felek novemberében Genfben podtak meg. A Szovjetunió és az Egye­sült Államok hálásak az iz­landi kormánynak, hogy kész a reykjaviki találkozó megrendezésére — tette hoz­zá a TASZSZ. Kádár János megbeszélése Alessandro Nattával Kádár János, a Magvair párbeszédnek, amelyet a hel- géről és időszerű feladatairól. Szocialista Munkáspárt fótit- sinkj folyamat keretében a Áttekintették a két pánt kö- kaira kedden délelőtt a Köz- résztvevő államok a feszült- zötti hagyományosan jó kap- ponti Bizottság székhazában ség és a bizalmatlanság csőik- csőlátóikat, és megelégedéssel megbeszélést folytatott Ales- kerítéséért, az együttműködés állapították meg. hogy a ma- sandro Nattával, az Olasz bővítéséért folytatnak. Üdvö- gyár és az olasz (kommunistáik Kommunista Párt hazáinkban zölték a stockholmi tanácsiko- együttműködése eredményé- tartózkodó főtitkárával. zás eredményes befejezését és sen járul hozzá a két nép A szívélyes, elvtársi légkörű kifejezték reményűiket, hogy közötti bairóitsátg erősítéséhez, találkozón a két párt vezetői a november elején kezdődő bé- a kiét ország közötti ikaipcsola- vélemónyt cserélitek a nem- esi utókonferencián lehetőség tők fejlődéséhez és az euró- zetközi helyzet legfontosabb nyílik az enyhülés újabb te- pai béke. a népek közötti ba- kérdéseiröl, mindenekelőtt az rőtetekre való kiterjesztésére, rátáéig ügyéhez, emberiség létét fenyegető Kölcsönös egyetértésben A megbeszélésen részt vett veszélyek elhárításának fed- nagyra értékelték a komrnu- Antonio Rubbi, az OKP ve- adatairól. Sürgették a fegy- nistáik, más baloldali erők. zetőségének tagja, a KB nem- verkezésii verseny további ki- a különiböiző demokratikus zetközi osztályának vezetője szélesítéséinek megakadályo- szervezeteik és a széles társa- és Renato Sandri, a KB 'tag- zását. és állást foglaltak dalsmi bázisra épülő háború- ja, valamint Gecse Attila, az amellett, hogy a fegyverzet- ellenes mozgalmaik erőfeszíté- MSZMP KB külügyi osztályá- korlétozás és a leszerelés te- seit. Ezeket az erőket, szer- nak helyettes -waetője. rén mielőbb konkrét megái- vezetőket és mozgalmakat a lapodások szülessenek. Mél- jelenkor fontos tényezőinek -fr tattálk a Szovjetunió, a szó- tekintik. Állást foglaltak a ri a lista országok ez irányú kommunista, a szocialista és A táláifcoizát követően KS- »rőfeszítéseit. és üdvözöltek szociáldemokrata pártok kap- dár János ebédet adott Ales­csolatasnak elmélyítése mel- sandno Naitta tiszteletére, ame- lett. és sífcnaszállitafc minden Íven magyar részről jelen olyan erő szolidaritásáért, volt Óvári Miklós, a Politikai amely a békéért, a társadalmi Bizottság tagja, a Központi haladásért, a népek szabad- Bizottság Titkára, Szűrös -Má­sáéért és függetlenségéért tyás. a KB titkaira és Gecse küzd. Attila, olasz részről az OKP Kádár Jénois és Alessandro „„„ , , , ... . „ ,, „ ,, „ . főtitkárainak feisereteben levő nemzetközi béke es biztonság Natta kölcsönösen tájékoztatta szempontjából különös jelen- egymást az MSZMP és az tősége van az összeurópai OKP helyzetéről, tevékenysé- Sandri. minden erre vonatkozó konst­ruktív kezdeményezést, bárki­től is származzék. Különösen nagyra értékelték a Szovjet­unió egyoldalú döntését a nukleáris robbantások fel­függesztéséről. Megállapították. hogy a Antonio Rubbi és1 Renato Lázár György hazaérkezett Gelgiumhól Kedden- hivatalos belgiumi magyar kolónia tagjaival, látogatásának második napján majd a belga külkereskedelmi Lazár György minisztereinö- hivatal (OBCE) tiszteletére kot tíz órakor a brüsszeli ki- fogadásán eszmecserét ralyi palotában aud.enctan fo- hivatal elnökével, gadta Baudoum belga kualy. herceggel és számos Ezt követően a magyar mi- gazdasági vezetővel, üzletem- niszterelnök és felesége H. berekkel. Külön tanácskozott B,oution brüsszeli polgármes- belga partnerével Torok 1st- térrel találkozott. ván külkereskedelmi es Szabó Imre ipari államtitkár. A délelőtti program azzal . T . , .. a díszebéddel zárult, amelyet Elutazása előtt Lazár György Hermán de Croo közlekedési interjút adott a flamand nyel­és külkereskedelmi miniszter vű belga televíziónak, adott Lázár György, valamint a magyar miniszterelnök kí­séretében lévő államférfiiak tiszteletére az Egmont-palotá- ban. Lázár Györgynét Wilfried Martens belga miniszterelnök felesége a brüsszeli Grand- Place-on, a nevezetes Hattyú­ház éttermében látta vendégül. Innen a magyar miniszterel­Ezzel Lázár György kétna­Ülésezett a megyei tanács vb <3. oldal) ('H-' /$/£b /X & m Jm* ■ mii Erősen hátráltatja a szárazság az őszi mezőgazdasági munkákat is. A csonttá száradt földeken csak fele gyorsasággal haladhatnak a talajlazító erő- és munkagépek. A nagy­oroszi termelőszövetkezet területén Nagy János és DóczyIstván traktorosok is az aszály­ra panaszkodnak, hiába dolgoznak reggel hattól sötétedésig, naponta csak Itt hektárnyi földdel végeznek húsz hektár helyett. Képünkön a horpácsi határba indul a nagy telje­sítményű Rába Steiger erőgép a tárcsákkal, rozs alá készítik a talajt a napokban — kulcsár — Hosszú távú a jövője a nógrádi szénbányászatnak Baranyai Tibor SZOT-főtitkár nyilatkozata Kedden folytai«« Nófiéd megy«1; programját Baranyai Tibor, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára. A nap folyamán Kovács László, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára, Géczi János, a me­gyei pártbizottság első titkára, a Központi Bizottság tagjai, Ágner Gyula, a Szakszervezetek Nógrád Megyei Tanácsa vezető titkára kíséretében a nógrádi bányászok munkájá­val, élet- és munkakörülményeik alakulásával ismerkedett. A látogatás végen Baranyai Tibor nyilatkozatot adott la­punknak. — A látogatás egyértelmű célja volt annak kifejezése, hogy a magyar szakszervezeti mozgalom vezetői is úgy lát­ják: hosszú távú a jövője a nógrádi szénbányászatnak. S ezt a legszélesebben értelme­zem, azaz a termelés, gazdál­kodás mellett gondolok a szo­csere, ami arról győzött meg, hogy a bányászat fejlesztésé­re adottak a lehetőségek. Nem csupán egy-két tervciklusra, hanem valóban hosszabb idő­szakra. S arról sem szabad közös ügy mellett, nagy erő­feszítéseket tesznek az ország, a megye előtt álló feladatok valóra váltásáért. Azzal is tisztában vannak, hogy a ren­delkezésre álló lehetőségeket, a meglevő tartalékokat nem szabad kihasználatlanul hagyniuk. Jóleső érzéssel vet­tem tudomásul az itt tapasz­talt összefogást, s ezt az egyik legfontosabbnak tartom. Hi­szen olyan esztendőket élünk, amikor különösen fontos az erők okos egyesítése, a nyílt, őszinte véleménycsere. Ez az egyik alapvető eszközünk ah­„ , . , . hoz, hogy a párt XIII., a !Jlegfe3!lku™!.’Ä„h°£5n0gr± szakszervezetek XXV. kong- " , ~ „ „„ „„ resszusán és a népgazdaság di szénbányászkodás sem csak gazdasági kérdés. A vál­ciális ellátásra, a művelődésre lalat dolgozói hagyományosan is. A nógrádi elvtársnak na­gyon gazdag és tartalmas programot állítottak össze. E rövid idő alatt sok hasznos tapasztalatot szereztem — mondotta a SZOT főtitkára elöljáróban, majd így folytat­ta: — Tanulságos volt a bánya- látogatás-, a Nógrádi Szénbá­nyák Vállalat párt-, szakszer­vezeti, gazdasági és ifjúsági vezetőivel folytatott eszme­VII. ötéves tervében megfo­galmazott főbb célkitűzéseket teljesíthessük. Szó esett erről a salgótarjáni szakszervezeti aktíván, s a bányászok között is. Gazdasági nehézségeinkből nincs más kiút, minthogy mindent megtegyünk az emlí­tett dokumentumokban fog­laltak, valóra váltásáért. — A kétnapos látogatás jelentős szerepet töltenek be a megye politikai, társadalmi kulturális életében, a bánya sokoldalúan járul hozzá az itt lakók életkörülményeinek ja­vításához, a települések fej­lődéséhez. — Hasznosnak tartom a bá­nyászokkal, szocialista bri­gádvezetőkkel, értelmiségiek­kel lezajlott találkozásokat, egyik lényeges tapasztalata, mert megbizonnyosodhattam arról is: együtt állnak ki a Műszaki és közgazdasági hónap Nógrádban Hagyománya van már an- a tagegyesületek több mint mányos egyesületek, az egye­nak, hogy októberben műsza- száz tudományos előadást, 11 ki és közgazdasági hónapot termékbemutatót, könyvkiál­1 szerveznek Nógrád megyében. pos belgiumi hivatalos látoga- Most tizenhatodik alkalommal tása véget ért. ' kerül sor a rendezvénysoro­zatra. Tegnap Salgótarjánban, Lázár György- a Miniszter- tanács elnöke, aki Wilfried Martens belga miniszterelnök meghívására hivatalos látoga­tást tett Belgiumban, kedden este hazaérkezett. Lázár György és kísérete nők felesége Waterloo-ba fogadtatásán a Ferihegyi re- ment- ahol az egykori csata- pülőtéren megjelent Maróthy msző melletti emlékmúzeumot László miniszterelnök-helyet- tekintette meg. a MTESZ székhazában a rendkívül gazdag programról adott tájékoztatót Botka Mik­lós, a Műszaki és Természet- tudományi Egyesületek Szö­vetsége Nógrád megyei szer­vezetének titkára, a rendező társszervek — így a Tudo­mányos Ismeretterjesztő Tár­sulat Nógrád megyei szerve­zete, a Magyar Közgazdasági tes és Horn Gyula külügyi 41- [ Társulat Nógrád megyei szer- lamtitkár. Ott volt Pierre! vezete — képviselőinek je- \edden délután Lázár Schmidt» a Belga Királyság 1 lenlétében.. G ,-örgy a brüsszeli magyar budapesti nagykövetségének | A következő napokban he- nugykövetségen találkozott a ideiglenes ügyvivője l tekben a megyei szervek és Utasokat, ankétokat, szeminá­riumot, szakmai filmvetítése­ket, szakmai tanácskozásokat szerveznek. Az egy hónapos program központi témája az anyag- és energiagazdálkodás. A legtöbb rendezvény a most 125 éves évfordulójáról meg­emlékező nógrádi búnyászko- dushoz, a Nógrádi Szénbá­nyákhoz kötődik, s az Orszá­gos Magyar Bányászati-Kohá­szati Egyesület banyászszak- osztálya szervezi. A sokszínű programból is kiemelkedik Salgótarjánban az október hetedikén sorra kerülő ünnepélyes megnyitó, ahol is Nógrád megye területfejlesz­tési céljairól, ebben a lucio­sületi tagok közreműködésé­nek lehetőségeiről esik szó. Tizenhetedikén az iparpoliti­ka időszerű kérdéseiről szer­veznek vitát, amelyen képvi­seltetik magukat az ipari és a külkereskedelmi miniszté­riumok, továbbá a Bér- és Munkaügyi Hivatal is. Har- mincaciikan ugyancsak Salgó­tarjánban, a korszerű ener­giagazdálkodásról folytatnak tanácskozást. Emellett prog­ramok zajlanak Balassagyar­maton, Báíonyterenyén, hom- hányban, Szécsényben és Pásztón is. Október 28-án Salgótarján­ban a MTESZ Nógrád megyei szervezetének székházában ki­állítás nyílik a. Ganz Műszer Müvek ternyikéiből. hogy a nógrádi dolgozók, ve­zetők igyekeznek mindent megtenni ügyünkért, s azt is Tátják: melyek azok a terü­letek, ahol az eddiginél ha­tékonyabban, jobban kell munkálkodniuk. Ebben fontos szerepe van a megye szak- szervezeti mozgalmának, amely jó programmal rendelkezik és sikeresen mozgósítja a szer­vezett munkásokat ennek végrehajtására. Örvendetes­nek tartom, hogy a szakszer­vezetek megyei tanácsa és a különböző ágazati szakszer­vezetek helyi szervei képvi­selői között gyümölcsöző az együttműködés. A dolog ter­mészetéből adódik, hogy ezt a kapcsolatot kell és lehet is tovább erősíteni. S arról sem szabad elfeledkezni; a szak- szervezeti munka mércéié Nógrád megyében is az. hogy miként járul hozzá a mozga­lom a népgazdaság idei ter­vének megvalósításához. Eb­ben a munkában minden szervezett munkásnak megvan a maga feladata a munka’“ ?- lyén — fejezte be nyilatko­zatát Baranyai Tibor elvtá’-s. A -SZOT főtitkára tegnqp Visszautazott Budapesti'«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom