Nógrád, 1986. október (42. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-01 / 231. szám

Losonczi Pöl látogatása Borsod megyében Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az Elnöki Tanács elnöke ked­den kétnapos látogatásra Bor- soo-Abaúj-Zemplén megyébe érkezett. Miskolcon, a megyei pártbizottság székházéban a vendéget Fejti György első titkár és Ladányi József, a me. gyei tanács elnöke fogadta, majd a megye vezetői tájé­koztatták az Elnöki Tanács elnökét a terület gazdasági, társadalmi helyzetéről, a párt­ós tanácsi szervek munkájá­ról. az ipari, a mezőgazdasági termelés eredményeiről és gondjairól. A tájékoztatást követően Lo­sonczi Pál a megye vezetői­nek kíséretében Szerencsre utazott, ahol a cukorgyár és az édesipari vállalat dolgozói­nak munkájával ismerkedett Az üzemlátogatást követően Losonczi Pál a Szerencsi Cu­korgyár és a Szerencsi Édes­ipari Vállalat tanácsának tag­jaival és szocialista brigád- vezetőkkel találkozott. Az Elnöki Tanács elnökének útja ezután a Tokaj-hégyaljai Állami Gazdasági Borkombi­nát tolcsvai üzemébe vezetett, ahol Mi tró László vezérigaz­gató adott áttekintést a gaz­daság munkájáról. Az Elnöki Tanács elnöke szerdán folytatja Borsod me­gyei programját. (MTI) Várkonyi Péter felszólalása az ENSZ-közgyűlés ülésszakán ' Az ENSZ-közgyűlés 41. Glésszakán kedden délelőtt <közép-európai idő szerint különleges felelősséggel tar­tozó nagyhatalmak tevékeny­sége. Ezért a nemzetközi köz­vató­délután) szólalt fel a magyar vélemény üdvözölte a Szov- külügyminiszter, Várkonyi jetunió és az Egyesült Álla­Péter. Ismertette országunk álláspontját a legfontosabb nemzetközi kérdésekben. A magyar külügyminisz­ter az ENSZ-közgyűlésen kedden elhangzott felszóla­lásában emlékeztetett arra, hogy egy évvel ezelőtt, az ENSZ fennállásának 40. év­fordulóján átfogóan érté­kelték a szervezet több évti­zedes tevékenységét, és a nemzetközi politika rendsze­rében betöltött szerepét. mok legmagasabb szintű ve­tegalacsonvaibb szinten süljön meg. Kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk ebből a szempontból is az atomkísérletekre több mint egy éve egyoldalúan aetőinek egy évvel ezelőtt vállalt és azóta többször meg- megtartott genfi találkozóját, újított szovjet moratóriumot amely bizonyos értelemben — mutatott kiinduló pontja volt a szov- niszter. jet—amerilkaá viszonyban és áltáléiban a világpolitikában, azóta tapasztalt néhány ked­rá a külügymi­A regionális kérdések kap­csán Várkonyi Péter hangsú­lyozta: ahogy egyetlen más vezo jelenségnek. Továbbra álliam, úgy Magyarország sem is nagy figyelemmel és véna- lehet közömbös a tőle távoli hozással kiisérjüik a két ország földrészek, országok helyze­bapcsolatainsik alakulását, és reméljük, hogv a megbeszélé­sek végül olyan csúcstalálko­zóhoz vezetnek a nem túl tá­A Magyar Népköztársaság voli jövőben, amely kedvező kormányának meggyőződése, en befolyásolhatja majd ac hogy a világszervezet előtt, pia nagy feladatok állnak. A Magyar Népköztársaság emberiség jövőjének aliailcuilá- sáit. A Magyar Népköztársaság kormánya ugv ítéli meg, hogy kormányának őszinte meggyé- ® jelenlegi világhelyzet az ződése, hogy a Varsói Saerző- ENSZ minden ^ tagállamaitól dés.tagállamainak kezdemé- tfókozott erőfeszítéseket kíván, nyezései a tömegpusztító fegv- .• verek félszámolása az ezred­mert valamiennyi ország fe­lelős azért, hogy minden tőle ténék alakulása, iránt, hiszen azokat a nemzetközi helyzet­ben közvetve, kétoldalú kan- csotataiban pedig közvetlenül is érziékeli. A Magyar Népköztársaság késiz támogatni minden olyan kezdeményezést, amely a vál­sághelyzetek felszámolását cé­lozza. A gazdasági együttműködés és a politikai kapcsolatok összefüggését elemezve szólt arról, hogy a világgazdaság telhetőt meglegyen az esésiz rnányos fegyverek és fegyveres emberiség sorsát veszélyeztető .. ^ - Furóttóban kedvezőtlen irányzatok meg- ero15 S0re i'uropaban fordulóig, valamint a hagyó- ielenj i heivzete sajnos nem vYinm-iroe fomrtTOinirl r on, ForíTTnia állítása és visszafordítása ér­dekében. ad okot derűlátásra. Ideje, hogy megkezdjük a nemzet­jó alapot adnák ahhoz, hogy közi gazdasági kapcsolatokat aiz egymással szemben álló vezérlő demokratikus alapel­E tekintetűben kiemelkedő szövetségi rendszerek között ♦jelentőségű a világ sorsáért a katonai egyensúly a lehető Esti kommentár Manilái uniformisok Manilában őrizetbe vették a betiltott kommunista párt egyik vezetőjét, Rodolfo Salast. A katonák ugyancsak letar­tóztatták a több baloldali erőt — köztük a kommunistákat — tömörítő Nemzeti Demokrata Párt (NDF) két tagját. Az akció közvetlen hátteréről egyelőre nincsenek bővebb hírek, ám a meglehetősen kusza Fülöp-szigeteki hatalmi viszonyok magyarázatul szolgálhatnak az eseményekre. Az NDF ügy­védei aligha tévedtek, amikor a letartóztatásokat követően azt mondták: a történtek legalább is veszélyeztetnek min­denféle tűzszüneti tárgyalást a kormány és az ellenzék kö- tsötU s a hadsereg megsértette azt a korábbi megállapodást> amelynek értelmében garantálnia kellett volna a tárgyalá­sokra érkező küldöttek biztonságát. Tizenhét éve már, hogy a Fülöp-szigeteki katonaság harc­ban áll a kommunista párt fegyveres szárnyával, az új né­pi hadsereggel. Pontosabban annak a kommunista pártnak a fegyveres erejével> amelyet a hatvanas években hozott létre Jósé Maria Sison> kiválva a Marcos akkori elnökkel kiegyezett anyapártból. A 15—30 ezer főre becsült új népi hadsereg napjainkban a falvak egyötödét ellenőrzi> indokolt volt tehát, hogy a Nemzeti Demokratikus Front és a Cora- zón-kormány között tárgyalások kezdődtek. (A Manilával szembeni ellenállás másik fő csoportosulásával, a déli szi­geteken tevékenykedő muzulmán szeparatistákkal az elnök­asszony már megállapodott a harcok felfüggesztéséről.) A felkelők a minap bejelentették> hogy amennyiben a hadse­reg kivonul az általuk ellenőrzött területekről, hajlandók ideiglenes tűzszünetet kötni. Corazón Aquino üdvözölte a ja­vaslatot, Enrile hadügyminiszter és Ramos vezérkari főnök azonban a katonai leszámolást követeli. (Enrile az előző rendszerben is hadügyminiszter volt. Ramos tábornok pedig jelentős szerepet játszott Marcos megbuktatásában.) Az NDF ügyvédei szerint a fegyveres erők a mostani letartóztatások­kal megpróbálják szabotálni a tárgyalásokat. A hadsereg, mint politikai tényező a jelek szerint mind aktívabb. Talán azért’ mert oka van az aggodalomra? Hiszen megkezdődött a Marcos idején elkövetett törvénysértések’ így az elnölcasszony férje> Benigno Aquino ellenzéki vezető 1983-as meggyilkolásának kivizsgálása. Nem emelnek azon­ban újra vádat a Marcos által annak idején tisztára mosott Fa­bian Ver egykori vezérkari főnök ellen, mondván< hogy ez esetben az elmenekült tábornok a tárgyalásra hazatérhetne. Meglehet’ a hadsereg ma is vezető posztokon levő néhány tagjának kellemetlen lenne Ver bírósági vallomása. így vagy úgih az uniformist viselők szem előtt tartják Manilá­ban: Corazón asszony csak egy elnöki időszakra kívánja be­tölteni hivatalát. Laczik Zoltán vek valóra váltását, ami alap­ja lehetne a kölcsönös előnyö­kön nyugvó, megkülönbözteté­sektől mentes, a kölcsönös bi­zalom, a megbízhatóság elve­in és gyakorlatán alapuló rendszernek. Hazánk érdekelt a helsinki folyamat továbbvitelében, és mindent megtesz ennek érde­kében. Ennek bizonysága a tavaly ősszel Budapesten megtartott kulturális fórum sikeres lebonyolítása. A Magyar Népköztársaság külpolitikáját, külkapcsolata- it az ENSZ alapokmányának szellemében alakítja. 1986. nemzetközi békeév, amelynek felhívása nagy fi­gyelmet keltett a világ vala­mennyi országában, így ha­zánkban is. Ennek szellemé­ben a magyar küldöttség épí­tő szellemben kezeli az előt­tünk álló hetekben megvita­tandó kérdéseket, kész erejé­hez mérten hozzájárulni a je­len közgyűlés munkájának si­keréhez, ahhoz, hogy a 41. ülésszak valóban érzékelhető­en előmozdítsa a világbéke megóvását, az általános poli­tikai légkör javítását, a sok­oldalú nemzetközi együttmű­ködést — mondotta Várkonyi Péter. NOGRÁD — 1986. október L, szerda Zászlofevonás a Gellérthegyen Kedden a eeiBértbegyi Fel- szabadulási Emlékműnél kato­nai tiszteletadással levonták a magyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját, amely a fegyveres erők napja alkalmából len­gett árbóarúdján. Zaharov hazatérése Az amerikai féllel történt megállapodás értelmében <5cn- nagyij Zaharov, az ENSZ-tit­kárság szovjet munkatársa- akit őrizetben tartottak az Egyesült Államokban, szabad­lábra került, és visszatér ha­zájába — jelentette kedden délután a TASZSZ hírügynök­ség. Laoszi — thaiföldi tárgyalások Laosz és Thaiföld két éve súlyosan megromlott kapcso­latainak javítását célzó tár­gyalásokra kerüli sor október közepén Vientiánban. A ma­gas szintű találkozó megtartá­sáról az ENSZ-közgyűlésén részt vevő Sziddhi Szavetszila thaiföldi külügyminiszter és Suohan Sarithilat laoszi kül­ügyminiszter-helyettes egy hét­tel ezelőtti New York-i talál­kozóján állapodott meg. A két délkelet-ázsiai ország között 1984-ben súlyos harcok robbantak ki, miután a thai­földi csapatok önkényesen be­hatollak az addig is vitatott határmenti körzetbe és meg­szálltak három laoszi telepü­lést. A határvita a thaiföldi csapatok távozása ellenére az­óta sem rendeződött. Nukleáris vita Blackpoolban „Nem elképzelhetetlen” — válaszolta Denis Healey, a munkáspárt külügyi szóvivője a BBC riporterének arra a kérdésére, vajon lehetséges-e, hogy amerikai nukleáris fegy­verek maradjanak brit földön egy munkáspárti kormányzat alatt. A Blackpoolban tanács­kozó munkáspárti konferenci­án nagy felzúdulást kiváltó kijelentése az előzetesein nagy hírveréssel beharangozott -Pa­norama” műsorban hangzott el. amelyben Caspar Weinber. ger amerikai hadügyminiszter a -.NATO felbomlasztásával” vádolta a munkáspártot. Ugyanebben a programban Neil Kinnock pártvezér ismé­telten megerősítette: kormány­ra kerülése esetén nemcsak Nagv-Britannia nukleáris fegy­vertárát számolná fel. hanem eltávolítaná a szigetországban tárolt amerikai atomfegyvere­ket is. Üdvözlő távirat Kína nemzeti ünnepe alkdmából LI HSZIEN-NIEN elvtársnak, a Kínai Népköztársaság elnökének. CSAO CE-JANG elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökénk. Peking Tisztelt elvtársak? A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa> /Ttnisztertané­csa, népünk és a magunk nevében nemzeti ünnepük, a Ki- nai Népköztársaság megalakulásának 37. évfodulója alkal­mából szívélyes üdvözletünket küldjük önölnek, a Kínai Népköztársaság Államtanácsának és az egész Knai népnek. Az évfordulón sok sikert kívánunk az országukban folyó szocialista építőmunkához. Meggyőződésünk’ logy a kínai nép további kimagasló eredményeket ér el jóétének gya­rapításában’ szocialista vívmányainak továbbfejlesztésében, örömmel tölt el bennünket’ hogy kapcsolatairk az utóbbi időben az együttműködés minden területén eredményesen fejlődnek. Biztosak vagyunk benne, hogy sokoldalú kapcso­lataink ápolása és továbbfejlesztése hozzájárul közös szoci­alista céljaink eléréséhez és a nemzetközi béke és biztonság megszilárdításához. További sikereket kívánunh önöknek és népüknek a Kínai Népköztársaság felvirágoztatásáért kifej- tett erőfeszítéseikhez. LOSONCZI PÁL’ « Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke> LÁZÁR GYÖRGY. a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsénak elnöke Sarlós István, az Országgyűlés elnöke az évforduló alkal­mából táviratban üdvözölte Peng Csent, a Kínai Országos Népi Gyűlés állandó bizottságának elnökét. Ugyancsak táv­iratban köszöntötte kínai partnerszervezetét a Magyar Nők Országos Tanácsa, valamint a Magyar Vöröskereszt. (MTI) Szovjet vezetők távirata A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége- és a Szovjetunió Minisztertanácsa táviratban köszöntötte Li Hszien-nient. a Kínai Nép- köztársaság elnökét, Peng Csent az Országos Népi Gyűlés állandó bizottságának elnökét és Csao Ce-jangot, az állam­tanács elnökét a Kínai Nép- köztársaság megalakulásának 37. évfordulója alkalmából. A távirat méltatja azokat az eredményeket, amelyeket a kínai nép ért el a társadalom szocialista átalakítása, a gaz­daság, a tudomány és kultúra fejlesztése és az életszínvonal emelése terén. A szovjet ve­zetés megértéséről és tisztele­téről biztosítja a KKP-nak azt a célját, hogy modernizálja az országot és felépítse a szoci­alista társadalmat. A szovjet vezetők távirata emlékeztet rá. hogy a Szovjet­unió és Kína fontos szerepet játszik a nemzetközi életben, és hangsúlyozza, hogy a szo­cialista országok által kitűzött célok csak akkor valósulhat­nak meg, ha sikerül megfé­kezni a fegyverkezési ver­senyt. és létrejön a nemzet­közi biztonság átfogó rend­szere. Az utóbbi években jelentős mértékben megjavult a szov­jet—kínai viszony. Ez kedvező alapot teremt a továbblépésre az együttműködés minden te­rületén. és elősegíti a kölcsö­nös bizalom. a jószomszédi kapcsolatok további erősödé­sét — hangsúlyozza a szovjet vezetők üdvözlő távirata. . Román irószövetségi küldöttség látogatása A Román Szocialista Köz­társaság írószövetségének de­legációja a Magyar Írók Szö­vetségének meghívására láto­gatást tett Magyarországon. A küldöttséget Dumitru Ra- du Popescu, a romániai író- szövetség elnöke vezette, tag­jai voltak Alexandra Balaci és Létay Lajos alelnök, vala­mint Mircea Iacoban titkár, színházigazgató. A Magyar Írók Szövetségé­nek vezetőivel folytatott meg­beszélésen minkdét fél meg­állapította, hogy a kulturális­irodalmi kapcsolatok ápolása és elmélyítése elengedhetetle­nül szükséges a két szomszé­dos szocialista ország közös társadalmi és szellemi érté­keinek kölcsönös megbecsülé­se érdekében. A magyar fél — utalva az együttműködésit ne­hezítő tényezőkre — kifejez­te reményét és megfogalmaz­ta javaslatait a kapcsolatok bővítésére. Az íródelegációt fogadta Vajda György művelődési mi­niszterhelyettes. (MTI) Jaruzelski befejezte kínai látogatását Wojciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, a Lengyel Népköztársaság Ál­lamtanácsának elnöke kedden befejezte Kínában tett mun­kalátogatását és Pekingből. Jaruzelski szeptember 28-án érkezett Pekingbe és megbe­széléseket folytatott Csao Ce- jang miniszterelnökkel, Teng Hsziao-pinggel, Kína első szá­mú politikai vezetőjével, Hu Jao-panggal, a KKP KB fő­titkárával és Li Hszien-nien államfővel. A lengyel vezető a kínai kormány vendége volt. Az elutazás előtt Csao Ce- jang a kínai kormány ven­dégházában vett búcsút Taru- zelskitől. Ez alkalommal el­mondotta, hogy a rövid, de sikeres látogatás nagy fontos­ságú a két ország további együttműködése szempontjá­ból. Értékelése szerint a kí- hazautazott nai—lengyel tárgyalások hasz­nosak voltak. A kínai veze­tők örülnek annak, hogy sze­mélyesen megismerkedhettek Jaruzelskivel, akinek a láto­gatása a legmagasabb szintre emelte a kínai—lengyel kap­csolatokat. A két ország leg­felsőbb vezetői közötti kap­csolatok fontosak a kölcsönös megértés és a bizalom elmé­lyítéséhez — mondotta Csao Ce-jang és kifejezte meggyő­ződését, hogy a személyes kontaktusok folytatódni fog­nak. Jaruzelski gyümölcsözőnek nevezte penkingi munkaláto­gatását. Hangoztatta: mindkét ország óhaja a barátság és az együttműködés fejlesztése. A kínai vezetőkkel folytatott tárgyalások nyíltak, konkrétak voltak és a kezdeményező készség jellemezte őket. Len­gyelország nagy fontosságot tulajdonít a lengyel—kínai kapcsolatoknak és bízik ab­ban. hogy azok a különböző területeken tovább fejlődnek — mondotta a lengyel vezető. Kedden korma nvközi kínai —lengyel kulturális és tudo­mányos együttműködési meg­állapodást írtak alá Pekin g- ben. Az aláírásnál jelen volt Csao Ce-jang és Wojciech Ja­ruzelski. Harcok Salvadorban Kemény harcok zajlanak hétfő hajnal óta a salvadori fővárostól 67 kilométerre északra. A salvadori hazafi­ak összehangolt támadást in­dítottak a Nueva Concepción város feletti ellenőrzés meg­szerzéséért. A salvadori had­sereg és a Fa rab un do Marti Nemzeti Felszabadítási Front (FMLN) harcosai közötti ösz- szecsapásoknak több halálos áldozata és sebesültje van. A hazafiak rádióadója. m Vencerémos hétfőn a hadsereg több mint egy hónapos offen, zívájának kudarcáról számolt be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom