Nógrád, 1986. június (42. évfolyam, 128-152. szám)

1986-06-23 / 146. szám

A hazai igények kielégítésén túl mind több külország!' vevő számára gyártják termékei­ket a Fémbútoripari Szövetkezet rétsági telepének szakemberei. A szocialista, főleg Csehszlovákiába irányitó export mellett Angliába és Kanadába szállítják kempinge­zéshez szükséges bútoraikat. Évente mintegy 200 millió forint értékű terméket adnak át megrendelőiknek. Mi kell a kiválósághoz? A Dózsa György Szocialista Brigádról mindenki felső fo­kon beszél a Budapesti Élel­miszeripari Gépgyár es Szerelő Vállalat 5. számú pásztói gyárában. Jogos a környezet nagyrabecsülése, hiszen a közösség a tavalyi és a tavalyelőtti munkájá­val egyaránt kiérdemelte a Vállalat kiváló brigádja címet. — Kollektívánk 1975-ben '«lakúit. A létszáma, az ősz- szetétele időközben változott. Jelenleg tizenhármam va­gyunk, mindannyian szak­munkások. Négyen szakkö­zép iskolát Végeztünk. Vé­gigjártuk a ranglétrát. Az elmúlt évi munkánk alapján a Szakma kiváló brigádja cimre terjesztettek fel ben* bünket, de nem sikerült el­nyernünk. Talán majd ‘leg­közelebb. Fiatalember a brigádvezető A brigádvezetőt Szabó Im­rének hívják. A 36 éves fia­talembernek ez az első mun­kahelye, itt tanulta ki a gép­szerelő szakmát. Pásztón la­kik, két gyermek édesapja, a felesége a helybeli nyomdá­ban dolgozik. Ügy érzi, mind erkölcsileg, mind anyagilag megbecsülik. Háromszoros kiváló dolgozó, többször ka­pott igazgatói dicséretet, ju­talomüdülésen volt a Szov­jetunióban. A havi keresete hatezer forint körül mozog. — Gyakran cserélődött itt a gárda, s ennek megfelelően változott a mi munkánk — folytatja. — Gépállomás, majd gépjavító, még később mező­gép üzemelt e falak között. Az ÉLGÉP-hez 1979-től tar­tozunk. Foglalkoztunk kom­bájnok szerelésével, autók ja­vításával, gyártottunk alkat­részeket takarmányfeldolgo­zó üzemekhez, székeket az Ikarusnak. Jelenleg sajtke- verőket, önjáró magtisztító­kat, kalapácsos darálókat, tartályrendszereket készí­tünk. Egyik-másik terméket exportáljuk. Megcsinálunk mi mindent, csak legyen hoz­zá rajz és alapanyag. Ez így kicsit nagyképűen hangzik, ám nem az. A bri­gád tagjai ugyanis szinte ki­vétel nélkül több szakmával rendelkeznek. Nem tettek ők mást, csak igazodtak a növek­vő követelményekhez. — Lakatosként szereztem az első oklevelet, később le­tettem a hegesztői vizsgát. Közben elvégeztem a szak­középet. Miért tanultam? Egyrészt: rávitt a kényszer. A különféle munkákat csak úgy tudtam és tudom elvé­gezni, ha bővítem a szakmai ismereteimet. Másrészt: csak többet ér az ember, ha több van a fejében. Mindezt Alapi Ottó mond­ja. A 37 éves fiatalember nyolc évvel ezelőtt lépett be először a gyárkapun. Azelőtt a jobbágyi ktsz-ben kereste a kenyerét. — Jobb itt — vallja —, hiszen nem kell utazgatni. A fizetés másutt se több. Rá­adásul egy műszakban dol­gozunk, minden nap meg­nézhetem a labdarúgó-világ­bajnokságot — teszi hozzá nevetve. Oldott a hangulat A brigád tagjai gyorsan be­fogadják az idegent, szívesen válaszolnak az érdeklődésére. Van, akit kérdezni sem kell, magától is megnyilatkozik. — írja meg azt is — „uta­sít” Khonka József —, hogy szeretünk kirándulni. Ta­valy Miskolc-Tapolcán, az­előtt Egerben múlattuk az időt. Most meg Tallóskútra ké­szülünk két napra, asszonyos­tól, gyerekestől. Emberünkről kiderül: 6 a brigád mókamestere. Kedve­li a könnyedebb hangvételt, de nem menekül el a nehéz munka elől sem. Ellenkező esetben nem részesülhetett volna négyszer is Kiváló dol­gozó kitüntetésben, egyszer miniszteri elismerésben. — De járunk mi társadal­mi munkába is — toldja meg az elhangzottakat az idősebb generációhoz tartozó hegesz­tő. — Aztán a kulturális ren­dezvényekről sem hiányzunk. A sportot, különösképpen a kispályás focit, meg egyene­sen imádjuk. Való igaz: sokirányú ér­deklődés jellemzi a közössé­get. A közös megmozdulá­sokon mindenki ott van, le­gyen az ifjú, vagy nagyapa korabeli. Hallgassuk csak, mit mond minderről a brigád legidősebb tagja, Tari István. — Szólnak a tanácstól, hogy szükség volna a segítségünk­re és mi megyünk. Legutóbb tatarozták az egyik általános iskolát, több délután ott dol­goztunk. Máskor polcokat, gyurmaasztalt, virágtartókat készítettünk az egyik óvodá­nak. Felkérésre a különféle javításokat is elvégezzük a gyermekintézményekben. Ma­gunkra is gondolunk, szépít­jük, csinosítjuk a munkahe­lyünket. Hogy legyen hol ki­pihenni a fáradalmakat, fel­újítottuk a gyár üdülőjét, s mi is szívesen áldoztunk erre néhány délutánt. Csendben hallgatja a be­szélgetésünket egy jó erőben levő, gyerekképű ifjú. Mint Brancz Csabáról kiderül, húsz évével a brigád benjá* minja. — Bányaművelő és gépsze­relő a szakmám. Tavaly jú­niusban jöttem ide, de ha­marosan elmegyek. Ponto­sabban: bevonulok katoná­nak. — Aztán elbúcsúztál.jak-e majd a legényt? úflff fordulok a brigád vezetőhöz.' ‘ — Illő keretek között kö­szönünk el tőle — feleli Sza­bó Imre. Kisvártatva hozzá­fűzi: — Nálunk az esemé­nyek megünneplése olyan természetes, hogy szót sem vesztegetünk rá. A fejét csa­ládalapításra adó munkatár­sunknak ajándékot vettünk. Nőnapokon virággal ked­veskedünk az asszonyoknak és a lányoknak. A beteget meg­látogatjuk és természetesen nem üres kézzel érkezünk. Elcsépelt szólam, de ránk vonatkozóan igaz: olyanok vagyunk mi itt, akárcsak egy nagy család. Mi minden kell a kiválósághoz Ballagok kifelé a gyárból. •Magamban azon töprengek: lám, mi minden kell a kiválósághoz! Az újítások­ról, az önmeózás bevezetésé­ről még nem is szóltam. Nem vitás: erről a kollektí­váról csak felső fokon lehet beszélni. Idáig érek a gondolataim­ban, amikor megállásra kész­tet a látvány. Hogy én ezt befelé jövet észre sem vet­tem! Fák dús lombkoronája között bújnak meg az épüle­tek, az egyenletesen vetett füvet nemrégiben kaszál­hatták. A tisztára söpört út betonszalagjának két oldalán rózsák pompáznak. Gyönyör­ködöm és mélyet szippantok a virágok illatától fűszeres, friss levegőből. — Csodálatos környezetet alakítottak ki maguknak — mondom a kapós néninek, aki nyugdíjasként jár vissza dolgozni. — De hiszen ez a gyár a miénk — feleli rá, s kedve­sen mosolyog hozzá. Kolaj László Aratás előtt Szügyben Gönyörű a határ. A vakító napsütésben a zöld hány és hány árnyalata...? A száraz május után megélénkült a szügyi határ is. de az egy héttel ezelőtti esőnek már szin­te a nyoma sem látszik. Mégcsak nyolc óra, ám a napnak olyan az, ereje, akárha késő délelőtt volna, már a harmat is fölszáradt, Becsjanszki Mihály, a szügyi Madách Imre Termelőszö­vetkezet fiatal főagronómusa megfontoltan lépked felfelé az iroda lépcsőin. Jobb térdét kasza sértette föl a hét végi otthoni kerti munkák során, a friss varratok késztetik óva­tosságra. — Közel hétszáz hektáron vetettünk gabonaféléket, ar­ra készülünk mostanában, hogy rendben le is arathas­suk. Amíg a major mögötti nagy terület felé ballagunk, ahol a kombájnok állnak, beszél­getünk. — 539 hektáron van őszi­búzánk. Amikor a terveket készítettük, még 47 mázsát írtunk be várható termésnek. De azután jött az idő, azaz, nem jött az eső. Mondtam is, jó. ha 40 mázsát megte­rem most a föld. Szerencsére az utolsó pillanatban meg­jött az eső, így bizakodha­tunk a 45 mázsában. A gépműhely ajtajában, köpcös férfi, markában pap­rikás szalámi, kenyér, para­dicsom. Hirtelen nyeli le a falatot, ahogy a sántikáló, kopaszodó, főagronómust meglátja és teli szájjal ne­vetve kiáltja át a távolsá­gon: — Tudja Misikéin, a jó kutya vagy megsántul, vagy megvakul! Eire mások kis kidugják a fejüket a műhely ajtaján, fölcsattan a nevetés, Becs­janszki Mihály velük nevet. Ahogy odébb megyünk, a válla fölött int vissza a mű­be iy mellett álló E—512-es kombájnra: — Kilenc van belőlük. Ta­valy még tíz volt, de hát... — Mi lett a tizedikkel? — Abból már nem érde­mes csinálni semmit. Meg­tartjuk alkatrésznek. Öt ma­sinánk igen ' jé állapotú, négy viszont már kifutotta, ledol­gozta--« ■ 'maga idejét, nullára írtuk. Jók a szerelőink, így még szolgálnak majd ezek a kombájnok is egykét évet, tovább. — Mi szokta a legtöbb gondot okozni így aratás előtt? — Lekopogom — néz kö­rül tréfás-segélykérőn a 36 éves férfi —, de nekünk évek óta nem volt gondunk az ara­tással. — Alkatrész? — Kombájnjaink és szál­lító járműveink is NDK-beli- ek. Időnként gondot jelent egy-egy alkatrész megszer­zése, de eddig még mindig „lefutott” baj nélkül az ara­tás. Éppen hétfőn fogtunk a gépek fölkészítéséhez, két- hét alatt el is végzik az em­berek a munkát. Elsején indulnak négyen az Alföldre, Tiszaszőlősre, az ottani Pető­fi Termelőszövetkezetbe. Ve­lük vagyunk ilyen kisegítő viszonyban. A négy kombájn­hoz két billenő platójú IFA társul a 180 kilométeres útra. A hónap derekán azután ők jönnek ide föl, hozzánk. — Mennyi idő' alatt végez­hetnek az aratással, ha az idő nem szól közbe? — A tapasztalat szerint, két hét elegendő. Olyan tem­póban, amiben nem zsigere* lödnek ki az emberek. Papp András még innen a harmincon, mezőgazdasági gépszerelő, negyedik éve dolgozik Szügyben. Azelőtt Érsek vadkerten javította a meghibásodott gépeket, de, hát Szügy mégiscsak köze­lebb van Balassagyarmathoz, ahol családjával a Nógrádi Sándor lakótelepen él. — Hogy mi a gondunk? Ami az országé. Legtöbbször alkatrészből nincs elég. El­fogyott az Agrokernél, ná­lunk is kiürül a Ipcsi rak. tár... — Kicsi raktár? • — Ném szerencsés dolog a készletezés — szól közbe a- főagronómus, amire a rövid hajú szerelő csak bólint: — Az az igazság, hogy az anvagbeszerzők addig men­nek, amíg meg nem találiák azt. amire szükség van. Ne­künk nagyon jók a kapcsola­taink a szomszédos téeszek­kel. Ők kisegítenek minket, mi meg visszasegítünk. Csali így megy. Beszélgetés közben kide­rül, hogy régebben géemká* ban javították ki artásra a gépeket, az idén már nem. Túlságosan sok szabad időt lekötött ez a fajta vállalko­zás, anyagilag pedig nem volt annyira kifizetődő, hogy az idén is érdemes lett vol­na ezt a formát megpróbál­ni. Két hét alatt így is vé­geznek. — Nincs nagy gond a gé­pek többségével. Az E—512* esek legnagyobb baja a zárt csapágyak tönkremenése. Azt kajtatják a beszerzők. Más, mindent ki tudunk javítani, ami hiba csak előfordul. Egyébként azt a gépet tartom karban, amivel aratni is fo­gok. — Prémium a fölkészítés­re? — A gép termeli majd a prémiumot — mondja Becs­janszki Mihály —, aki jól át­nézi, rendbe teszi a kombájn­ját, az többet kereshet az aratásban. — Mégis mennyit? — Tavaly a fizetésemmel együtt tízezer forint körül jött össze — ráncolja a hom* lomkát Papp András. — Az idén remélem több lesz júli­usban a keresetem, mert . ta­valy azon a tizedik kombáj­non dolgoztam, ami az idén már nem indul el, helyette sokkal jobb gépet kaptam. Június végére kombájnok és szállítójárművek harcra készen állnak majd. A kilenc kombájn, öt teherautó, tíz traktor nyergébe huszonhat ember ül majd, de kell még két szállítójegyíró, egy ga­bonaátadó (aki a GMV'vel alkuszik majd) azután egy­két ember az ebédszállítás­hoz, s akkor még az üzeme egységvezetők, a főagronó­mus. .. Egész kis hadsereg. Az aratás idején egy műhely­kocsi teljesít majd szolgála­tot, hogy kinn, a földeken nyújtson segítségeit a kom- bájnosoknak, traktorosoké nak, ha a szükség megkíván­ja. A köze! nyolcszáz hektár aratni való — közte a szö­vetkezet történetében először száz hektár lencse — várja a megfelelő időt. hogy a ter­més beérhessen. Szügy fölött ragyog a nap. Hortobágyi Zoltán J Síküveggyáriak áruia: hozzáértés Pénzzé tehető tapasztalat Csipkerózsika-álmából föl­ébreszteni egy üveggyárat. Mindezt Afrikában és tisztes fizetségért. Erre kíván vállal­kozni a salgótarjáni síküveg­gyár kipróbált műszaki gár­dája. Még magasan állt az olaj ára, amikor a busás bevéte­leket felhasználva beruház­tak, fejlesztettek a harmadik világ olajtermelő országai. A létesítmények elkészültét nem mindig sikerült összehangol­ni a kiszolgáló infrastruktúra megteremtésével. Ez történt a nigériai Aba városában is, ahol remek, nagy kapacitású üveggyárat építettek olasz szakemberek. Az üzem és a gépek készen a helyükön áll­tak, ám a működtetéshez nem volt elég gáz és áram. En­nélfogva a magas nívójú be­rendezések négy esztendőn át állni kényszerültek. Ma az energiaellátás tech­nikai feltételei már csaknem adva vannak, napirendre ke­rült a kitűnően fölszerelt gyár termelésbe állítása. Erre az igényes műszaki feladatra az Üvegipari Művek szakembe­reit szemelték ki az afrikai il­letékesek. Miért? „A VI. öt­éves tervidőszakban nagy ta- pasztalatkincsre tettünk szert új technológiák meghonosítá­sában — közli Bv jovszky De­zső. a síkúveggvár vállalko­zási és feilesztési főmérnöke, aki a közelmúltban érkezett vissza, a Metrimpex és az ÜM néhány munkatársával egyetemben Nigériából. — Be­vezettük például a ragasztott- üveg-, a hőszigeteltüveg-gyár- tást, a vízszintes edzés tech­nológiáját. Takarékossági in­dokból néhány speciális be­rendezést is gyáron belül ké­szítettünk el. E munkák köz­ben, sokszor saját kárunkon tanulva, annyi szakismeretre és tapasztalatra tettünk szert, hogy hasonló feladatokra a világ más tájain is bátran vállalkozhatunk. A vállalat vezetői ezt tudják, és keresik a lehetőségét annak, hogy a tudást kézzel foghatóan hasz­nosíthassuk”. Az elképzelések szerint a síiküvegigyártást orosházi szak­emberek indítják, tanítják be és felügyelik; az üvegfeldol­gozás — edzés, ragasztás, haj- lítás — meghonosítását pedig a tarjániak szervezik, gondoz­zák. Ez utóbbiak várhatólag mintegy félszáz embert von­nak be a munkaakcióba — mérnököket és szakmunkáso­kat —, s a sokrétű téladat megoldása két évet, vagy hosszabb időt is igénybe ve­het. Egy afrikai üzlet kimene­tele sok várt és nem várt nehézséget tartalmazhat. De a helyszíni tapasztalatok re­ményt adnak a sikerre. Az ÜM-küldöttség járt egy helyi öblösüveggyárban, ahol szer­vezett munka folyt, jó pro­dukcióval. Egy francia autó­gyár összeszerelő-üzemet mű­ködtet az országban, megfe­lelő teljesítményt elérve. Vár­ható tehát, hogy a mintegy háromezer embernek munka- alkalmat kínáló üveggyár al­kalmas dolgozói gárdát ala­kíthat ki. A vállalkozás végkimene­telétől függetlenül figyelemre méltó, hogy miagyar tudást, fcnow-how-t keresnek külföl­dön, s a hazai tél — kézzel fogható gyártmányok mellett — ezt az „árut” is intenzíven kínálja. Nem az első eset: feb­ruárban például Kubában jártak a síküveggyáriak, ahol azt vizsgálták meg, mi­lyen feltételeket kell megte­remteni ahhoz, hogy az ott összeszerelt Ikarus-buszokhoz az üveget helyben gyárthas­sák. A nemzetközi porondra való szaporább kilépés idővel azt is eredményezheti, hogy a szakemberek nyelvtudása gazdagabb lesz: kétkezi dol­gozó a kétkezinek közvetle­nül adja át a jól megfizetett tudásanyagot, s a megrendelő a munka végén tolmács nél­kül közölheti, hogy all rightj minden rendben. NÓGRAD — 1986. iúnius 23.. hétfő M. P. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom