Nógrád, 1986. június (42. évfolyam, 128-152. szám)

1986-06-23 / 146. szám

Készül az új nemzeti atlasz A2 1985 végén megjelent ■Világatlasz után 1988-foan a hazai térképészet egy újabb nagy vállalkozásának termé­két vehetik majd kézbe az érdeklődök: Magyarország új nemzeti atlaszát. Elkészí­téséhez természetesen nemcsak a kartográfusok, hanem sok egyéb tudományág képviselői is részt vállalnak. A munka részleteiről kérdeztük dr. Pé­csi Márton akadémikust, a Magyar Tudományos Akadé­mia Földrajztudmányi Kutató Intézetének igazgatóját, az at­lasz operatív szerkesztőbi­zottságának elnökét. — Azt hiszem, kevesek ke­iében volt eddig ilyen térkép­gyűjtemény, s nem érdektelen elmondani, mi is a nemzeti atlasz. — Ez a műfaj mintegy fél évszázada alakult ki világ­szerte. A hozzánk hasonló fejlettségű országok között ma mar igen kevés akad, amelyik ne adott volna ki legalább egyszer nemzeti atlaszt. Ná­lunk a legutóbbi —, mely a legelső is volt — 1967-ben je­lent meg. Tartalmát négy fő egység­re -oszthatjuk. Az elsőben fő­leg az őrs ; térképészeti ha­gyománya. mutatjuk be, azt • fejlődést, amely a legrégebbi kartokráfiai munkáktól nap­jainkig végbement. A követ­kező szakasz hazánk termé­szeti adottságait (domborzat, földtan, vízrajz, erőforrások, site.), és azok térbeli elhelyez­kedését ábrázolja. Az ezt kö­vető térképekein a népesség alakulását, a társadalom in­frastruktúráját jelenítjük meg. Végül az ipar, a mező- gazdaság, a területi tervezés és fejlesztés megoszlását mu­tatjuk be. Látható tehát, hogy országunknak szinte minden, kartográfiai módszerekkel áb­rázolható ismeretét összefog­lalja ez a munka. — Az eddig elhangzottak te­hát minden nemzeti atlasz fő jellemzői. Az 1967 óta be­következett változások bemu­tatásán kívül tartalmaz-e a mostani valami újat? — Terjedelmében feltétle­nül bővebb lesz, hiszen 230 ol­dalon körülbelül négyszáz, térkép jelenik meg. Az előző atlasz csak 120—130 oldalas volt. Tartalmilag is többet nyújtunk azzal, hogy nagyobb súlyt fektetünk a változások ábrázolására. 1960-as, 70-es, és 80-as adatokkal is érzé­keltetjük az egyes gazdasági vág?' népességi változásokat. Elég sok megyei szintű össze­hasonlító térképünk is lesz. A különböző igényekre gon­dolva többféle technikai ki­vitelű változatot is tervezünk. A kimondottam kutatók szá­mára ajánlott forma szétszed­hető, különálló laapokból fog állni, dobozos változatot aján­lunk a könyvtáraik számára, és természetesen lesz hagyo­mányos, zárt kötésű atlasz is. — Kik és hogyan készítik az atlaszt? A munkát a földrajztudo­mányi kutatóintézet koordi­nálja, de munkatársainkkal együtt az Akadémia csaknem valamennyi osztályáról. össze­sen kétszáz kutató vesz részt készítésében, együttműködve a különböző minisztériumok megfelelő munkacsoportjaival. A szakemberek elkészítik a témakörüknek megfelelő váz­latokat, amelyek alapján a Kartográfiai Vállalat térképé­szei megszerkesztik az egye6 térképeket. A próbanyomat és a megfelelő javítások után a Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Intézetében vég­zik majd el a végleges nyom­dai munkálatokat. Kevesen gondolnák, de még egy egyszerűnek tűnő hegy- és vízrajzi térképen is egy csomó változtatást kell vég­rehajtanunk, pedig — mond­hatnánk — ezt már annyi­szor megcsináltuk. így is leg­alább ötszáz névnek kell rá­kerülnie egy ilyen viszonylag egyszerű térképre. — A közelmúltban meg­jelent világatlaszról többen is megjegyezték, hogy némely lapjai kissé zsúfoltak. Önök hogyan akarják ezt elkerülni? — Ez a térképkészítés örök dilemmája. Némelyik infor­mációnak többször is szerepel­nie kell egv-egy térképen, vagy esetleg több térképre is be kell rajzolni olyan adato­kat, amelyek más lapokon is szerepelnek. Néha csak a szerkesztés során derül ki, hogy tűi sok adat zsúfolódott össTo egy-egv térképre, és mindez zavarja a kiemelni kívánt mondanivalót. Ugyan­akkor viszont azt sem enged­hetjük meg, hogy a térképek üresek legyenek, kevés infor­mációt nyújtsanak. — Annak, hogy már most beszélgetünk egy 19íí-ban megjelenő mu rucáról, oka van... — Igen, ugyanis szeret­nénk előre felmérni az atlasz iránti várható igényeket. Nem akarunk úgy járni, mint a Kartográfiai Vállalat 1985 ka­rácsonya előtt, amikor új ki­adványuk, a világatlasz iránt olyan felfokozott érdeklődés nyilvánult meg. hogy még az előjegyzési Igényeket is alig tudták kielégíteni. Mi jelenleg körülbelül tízezer példányt tervezünk a nemzeti atlasz­ból. Minél több helyre szeret­nénk eljuttatni. A bolti árát egyelőre nem tudom megmon­dani, de az biztos, hogy ez távolról sem fogja tükrözni a való« árat. Nagyon sokba kerül ez a munka szellemileg, technikailag egyaránt. A 25— 30 millió forintos állami tá­mogatást. 12 társult miniszté­rium adja össze. — Kinek szánják az új nemzeti atlaszt? — Minthogy nagyon sok és sokféle információt tartal­maz. nagyon széles lehet az érdeklődők tábora. Termé­szetesen a négyszáz térkép mindegyike nem érdekelhet mindenkit. Elsősorban az ál­lamigazgatásban dolgozók, tudományos kutatók, közép­iskolai tanárok, tervezők, irá­nyítók vehetik hasznát mun­kájuk során, Németh Géza Olvasó munkások Á két Szigeti Sok év után egyenesben A helyi tanács 19*4-ben új vezetőséget állított a bá- tonyterenyei körzeti művelő­dési ház élére, és két év után méri* komoly eredményeket tud felmutatni, a népkerti kultúrház. A népművelők elő­ször a táncos rendezvénye­ket szervezték pofonmentes­re, majd elkezdődött néhány kiscsoportos foglalkozás is. Felnőtt néptáncosok dol­goznak a házban, egyelőre szerény eredménnyel. Le tán­colnak a gyerekek is, akik ez- évben már felléptek Sátor­aljaújhelyen, az észak-ma­gyarországi gvermektánc- csoportok fesztiválján. A népi zenekar és a két asz- szonykórus is aktívan dolgo­zik. ezenkívül ifjúsági klub működik a Petőfi Művelődé­si Házban, Rákóczitelepen és helyben. •A népkerti fiatalok sikeres Ifjúsági napot rendeztek a közelmúltban.-Nagytermi rendezvényeik még ritkábbak ugyan, de a tfcíjp.iíés nagyobb megmozdu­lásainak szívesen adnak ott­hont. A népkertben tartották meg többek között — a cite- raművész Pribolyszky Má­tyás vezetésével — a Citera baráti kör országos találko­zóját. A nyári szünetben egész­napos naoközis foglalkozá­sokra várják az alsótagoza- tosokat, akiknek játékos- programokat, lemezhallga­tást, és diafilmvetítést ígér a művelődési ház. Szigeti Aladár, Szigeti Ist­ván. Nem testvérek ők ket­ten, csupán névrokonok. Munktársak, no meg jó ba­rátok. Szobafestők, a két­személyes vállalkozás egyen­rangú partnerei. A faluszéli családi ház áll­ványokkal körül barikádoz- va, az udvaron festékes vöd­rök, korongecsetek. A ház külső festésének további kel­lékei számunkra ismeretlenek. — Halad az idő, a munka pedig sok. Ideje nekiugrani! — mondja a Szigetiek kö­zül Aladár, aki Salgótarján­ban lakik. A vezényszóra megrohamozzák a lentről égigérőnek tűnő állványokat. Ketten kétfelől kezdik a hom­lokzat mázolását. Kezükben boszorkányos fürgeséggel tán­colnak az ecsetek, hogy kö­zépen minél előbb összetalál­kozzanak. Akkor pár méter­rel alább szállnak. Földközel­ből már értjük egymás sza­vát. — Mióta dolgoznak együtt? — Ötödik éve. Ismerni pe­KOSSUTH RADIO! 8.05: Műsorismertetés 8.15: Mai kulturális programok t.ZO: Mit üzen a Rádió? 8.00: A hét zenemüve 8.30: A hét költője: Berda Jó­zsef 8.40: Ki kopog? 10.05: Nyitni kék 10.35: Baiettzene 11.05: ..Válasszunk nevet...** VL25: Behár György dalaiból 11.39: . . . hogy hosszú életű légy e földön. (3. rész) 12.45: Házunk tája 13.0«: Magyar előadÓTnűvé«z«k 14.10: Rákóczi. (Részletek) 14.37: A beosztott altábornagy 14.55: Édes anyanyelvűnk 15.00: Az Ifjúsági Rádió műsora 15.30: Nemzetközi kamarakórus- fes'Ztívá'l 16.05: Szirius* és a holdon nyíló bársony rózsa*. Fantasztikus rádiójáték (1085.) 16.35: A csudálatos Mary 17.oo: Ecomix 17.30: Az új zene »zolgálatában. (XI/9.) 18.01: Könnyűzene mandolinra 18.11: Hol volt. ho! nem volt... 18.25: Mai könyvajánlatunk 19.15: Mundia! *36 19.25: Rádiószínház. Angolóra 20.07: Népdalok 20.40: A meglepetések földje 21.20: Lemezek éts levelek 22.15: Tíz pero külpolitika 22.25: Mundia! ’86 22.40: A párizsi Polifon együttes Jannequin-madrigálok-at énekel 23.00: A rózsa lelke 23.30: Takács Paula és Palló Im­re operafelvételeiből 0.15: Éjfél után dig talán' tizenöt esztendeje is ismerjük egymást — válaszol­ja Aladár. — A volt munkahelyünkön keveselltük a keresetet. Mind­kettőnknek családja van, te­tő kellett a fejünk fölé. Ezért olyan munka után néztünk, aminek hátán kilovagolhat­tunk a szűkösség hullámvöl­gyéből. Ezért döntöttünk az önállósodás mellett. A családi kasszába azóta kicsivel több kerül, de a szabad időnk jó­val rövidebb, mint azelőtt — toldja meg István, a karancs- aljai festő. — Azt a keveset mivel töl­tik legszívesebben? — Szeretjük a természetet, az utazást. Megnézzük a jó filmeket is, főként ha a ter­mészet, az állatok világát mu­tatja meg. Lelkes állatbarátok, állatvédők vagyunk mindket­ten. Mi is észrevettük, hisz’ az eresz alján levő fecskefész­ket — amibe verebek költöz­tek önkényesen — inkább szépen körbe pingáltók, mint­PETOFJ RADIO: S.osi Az Állaim Népi Együttes felvételeiből 8.5#: Délelőtti torra 9.05: Napközben 12.10: Fiivőszene táncritmusban 12.25: Kis magyar népra.12 12.30: Nótacsouor 13.05: Slágermúzeum 14.00: Kettőtő' ötig . . . 17.0«: Djdonságainkből 17.30: Ötödik sebesség 18.30: Zeneközeiben 19.30: Szántó Fereno nőtáibő. 19.50: Filmzene 90.05: snow, ami show 23.15: Sporthírek 23.20: A inai dzsessz 24.00: Régi fúvősmuzsika 0.15: Éjfél után MISKOLCI STÜDIO: 17.00: Műsorismertetés, Hírek, Időjárás. 17.05: Hétről hétre, hét­tőn este. Zehés magazin. Tele­fonügyelet: 35-510. Szerkesztő! G. Tőth Ferenc. (Közben: El szeret­ném mondani. Mérő Miklós- jegy­zete — Válaszolunk hallgatóink leveleire. Karosai Nagy Éva ösz- szeáilHtása.) 10.00: Eszak-magvai- orszásrl krónika. — 1S.25--I8.30 • Szemle az Eszak-Magvarország. a Déli Hírlap, a Heves Megyei Népújság, valamint a NOGRAD keddi számából. sem leverték volna. A fészek maradt, mondván a veréb is madár. —- Másirányd kedvtelésük? — Érdekel a világ, ahol élünk. A Magyarországot, a napilapokat mindig átbön­gésszük. Pista barátom ra­jong a képzőművészetért. Az albumok otthon kéznél van­nak, ha kiállítóterembe rit­kábban jut is el. Én szeretek olvasni is, ha időm engedi. Moldova, Végh Antal köny­veit lapozgatom legszíveseb­ben. Rólunk is, nekünk is szólnak az ő soraik. A két Szigeti úgy gondolja, hogy, ha fárasztó is a sok munka, egy pár évig csinál­ják még együtt. Addig, amíg futja fiatalságuk erejéből. Több minden érdekli őket, sokat akarnak még csinálni. Sokszor szeretnének a szelle­mieknek is több „gázt ad­ni”, de néha — a hajtás szülte fáradtság miatt -- lassabban megy a motor. Tuza Katalin MAGYAR TELEVÍZIÓ: 15.38: Veszprémi tévétalálkozó. Egységben az erf 16.35: Rafinált bűnösök 17.45: Telepódium Teleoonár 19.00: II József 20.40: Híradó 21.00: Szemtől szemben 21.30: Utoljára Catherine. Francia film 22.30: Hírek 22.35: Himnusz BESZTERCEBÁNYA? 19.30: Tv-híradó 20.00: A le nem győzött asszony, Tv-játék 21.00: Vladislav vancura. Dokumentumműsor 21.25: A gyilkos. Feliratos NSZK-tv-fllm 23.05: Hírek 2. MŰSOR? 19.30: Tv-híradó 20.00: Labda rúgó-vb. Negveddöntő felvételre £1.30: időszerű «seménvek Időiárás lelentés 2?.Oo: E7 történt 24 óra alatt 22.10: A Szlovák Tudományos Akadémia jövője 4 NOGRAD - 1986. június 23., hétfő Kitekintés DEBRECEN Az öreg Kollégium, a Déri ra, Medgyesi Móricz-szobra ... _ . . a Déri téren, Tóth Árpád Muzeum, amely a hagyó- em,éke a Nagverdőn> és az mányt oly csodálatosan ta- Izsó Mikl0s formá!tá Csoko- rolja, Klebelsberg Egyetem, nai. A régi és az új fonódik Varga Imre H-atvaalssacb- össze Debrecenben... tjt . ’ *i NÉ* A Nagytemplom A Déri Múzeum Debreceni váirskép ri> n in ii ■mi iiw m—um ima MOZIMŰSOR: Salgótarjánt November 7.: Egy maréknyi aolláréirt. (14) Színes, szinkronizált olasz western. — Kohász: Hajókkal a bástyák el­len. Színes szovjet történelmi ka- landfilm. — TIT: Hajmeresztő hajnövesztő. Színes csehszlovák I bűnügyi filmvigjáték. — 1MH: A tűz háborúja. (16) Színes kanadai kalandfilm. — Balassagyarmati Madách: Fél 4. háromnegyed 6- tól: Donald kacsa nyári kaland­jai. Színes rajzfilm. 8-tól: A cá­pa. (16) Színes amerikai kaland­film. — Pásztói Mátra: Halálos tavasz. Magyar film. — Nagybá- tonyf Petőfi: Vértestvérek. Szí­nes NDK in dián western. — Szó­csőn,yi Rákóczi: A tenger zama- ta. (14) Színes olasz filmvigjáték. — Rétság: Nincs kettő négy nél­kül. Színes, szinkronizált olasz filmvígiáték. — Kistérén vei Pe­tőfi: Dalol a flotta. Amerikai film. — Karancslanultő: Looíák a koporsómat. (14) .Színes iu?oszláv fpmvísiáték. — Ersekvadkert: Ratlekok Színes. szinkronizált franoía filmvígláték - Nagvióe? Iskolamozi: A kö.vek ura.— Job­bágyl: Azt mondják: baleset. (14) A debreceni nrvosiuriom*» színes, szinkronizált francia nyi egyetem új elméleti épIU fűm. Hete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom