Nógrád, 1986. június (42. évfolyam, 128-152. szám)

1986-06-02 / 128. szám

Befejezte munkáját a mongol pártkongresszus Dzsambin Batmönhöt választották ismét főtitkárrá M. Lengyel lAszló, az MTI kiküldött tudósítója jelenti: Dzsambin Batmönhnek, a Központi Bizottság újjáválasz­tott főtitkárának zárszavával szombaton Ulánbátorban, az államigazgatási palota ülés­termében véget ért a Mongol Népi Forradalmi Párt XIX. kongresszusa. A legfelsőbb pártfórum ne­gyedik, záró munkanapján to­vábbi tizenegy felszólalás hangzott el, amelyek tovább pontosították és gazdagították a kongresszuson az ország helyzetéről, a legfontosabb ten­nivalókról, az egyes területek életéről, munkájáról alkotott képet. Felszólalt Dzsamszaran- g n Jondon honvédelmi mi­niszter, aki a mongol néphad­sereg erejének, harckészültsé­gének növeléséről, az ország biztonságának megbízható ga­rantálásával ksDCSolatos fel­adatokról beszélt. A vita lezárását követően a dokumentumszerkesztő bi­zottság által megfogalmazott határozati javasatokról sza­vaztak a küldöttek. A kong­resszus négy határozatot fo­gadott el egyhangúlag: a Köz­ponti Bizottság beszámolójá­ról. a szervezeti szabályzat ki­egészítéséről és módosításá­ról, amelynek révén erősödik a pártdemokrácia, növekszik az alapszervezetek felelőssége és erősödik a forradalmi if­júsági szervezet szerepe a párttaggá nevelésben, a köz­ponti revíziós bizottság jelen­téséről, valamint az ország gazdasági és szociális fejlesz­tésének az 1986—1990-es idő­szakra meghatározott fő irá­nyairól. Szombaton megtartotta első ülését a Mongol Népi Forra­dalmi Pártnak a XIX, kong­resszuson megválasztott. új összetételű Központi Bizottsá­ga. A Központi Bizottság főtit­kárává Dzsambin Batmönhöt választották. A Központi Bi­zottság megválasztotta a Po­litikai Bizottság tagjait és pót­tagjait. A testület tagjai: Dzsambin Batmönh, Batocsi- rin Altangerel, Bugin Dedzsid, Demcsigin Molomdzsame, Ce- rendasin Namszraj, Tümenba- járin Rascsa. Dumágin Szod- nom. Póttagjai: Nyamin Dzsagvaral. Bandzragcsin Lamdzsáv, Szonomin Luvszan- gombo. A Központi Bizottság titkár­ságának tagjai: Dzsambin Batmönh. Bugin Dedzsid, Ce- repilijn Balhadzsav, Pavagijn Damdin, Demcsigin Molom- dzsamc, Cerendasin Namsz­raj. A Központi Bizottság ülése eredményének ismertetése után Dzsambin Batmönh, a párt KB főtitkára mondott zárszót. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitkára táviratban köszöntötte Dzsam­bin Batmönhöt, a Mongol Né­pi Forradalmi Párt Közpon­ti Bizottságának főtitkárává történt újraválasztása alkal­mából. Vasárnap hazaérkezett Mon­góliából az MSZMP küldött­sége, amely Szabó Istvánnal, a Politikai Bizottság tagjá­val, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa elnökével az élén részt vett a Mongol Népi Forradalmi Párt XIX. kongresszusán. A delegáció­nak tagja volt Varga Gyula, a Szabolcs-Szatmár megyei pártbizottság első titkára és Kádár László, hazánk ulán- bátori nagykövete. A küldött­ség fogadására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Delger- dalajn Zsambazsancan, a Mongol Népköztársaság ma­gyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Az elhárító szolgálat botránya Izraelben ' Az izraeli kormány vasár­nap menesztette Jichak Zamir legfőbb ügyészt, mert a tiszt­ségviselő ki akarta vizsgáltat' ni az elhárító szolgálat, a Sinn Beit gyiikossági botrányát. Az új legfőbb ügyész, Joszef Ha­ris eddigi Tel Ariv-i kerületi bírósági tanácselnök, még nem kötelezte el magát a vizsga­lat ellen vagy mellett. Befo­lyásos kormánykörök azon­ban a jeruzsálemi rádióban vasárnap közölték: Úgy vé­lik”, hogy ez az ügyész már eláll ettől a vizsgálattól. Az ügy 1984 áprilisáig ve­zethető vissza. Négy palesztin eltérített egy utasokkal zsú­folt közforgalmi autóbuszt. Az volt a szándékuk, hogy túszokat ejtenek, és ezekkel kiváltják bebörtönzött har­costársaikat. A Gáza-övezet demarkációs vonalánál az au­tóbuszt a karhatalom feltar­tóztatta és megostromolta. A golyózáporban meghalt két palesztin és egy utas. Két tá­madót elvezettek a helyszín­ről. Ezután közölték, hogy a kórházban mindketten bele­haltak sebesüléseikbe. Nem sokkal később egy iz­raeli fotóriporter bemutatta a dráma utolsó felvonásáról készült felvételeit. Ezeken a képeken tisztán kivehető volt az, hogy mindkét fogoly a sa­ját lábán ment a riadóautó felé, azaz nem sebesülhetett meg halálosan. A kikövetelt vizsgálaton pedig kiderült, hogy az embereket fogásukban agyonverték. A vizsgálóbi­zottság nem jelölte meg a gyilkosokat, de fegyelmit ja­vasolt öt Sánn Beit-ügy nők, a haderő egy tábornoka és há­rom rendőr ellen. A generálist fölmentették a Sinn Beit-em­bereket tisztázták, a rendőrök A zűrzavar logikája Ha Libanonról hallunk, már mindenki arra gondol: az ügy sötét, kár is vele foglalkozni. Korántsem csak arról van szó, hogy az újságolvasó unja az évek óta csak a ha­lottakról, összecsapásokról, tárgyalásokról és felrúgott meg­állapodásokról stzóló híreket. A megfigyelők, az eseménye­iket hivatalból nyomon követő újságírók sem igen tudnak már fogódzót találni az események kusza zűrzavarában. Pedig ennek a zűrzavarnak is van logikája. Ha sajátos, ha számunkra gyakran érthetetlen is, mégis ok-okozati összefüggésekből felépülő rendszert alkot a Libanonból származó hírfolyam. Most például az okoz nyugtalanságot» hogy miközben csitulni látszik a palesztin menekülttábo­rok körüli múlt heti csatazaj, egyre bizonytalanabb a kü­lönböző politikai erők közti egyensúly. A számtalan poli­tikai színárnyalatból összetevődő libanoni paletta tökéle* tesen tükrözi az ország etnikai, vallási, világnézeti és gaz­dasági rétegeit, ráadásul még szerepel rajta a különböző arab — és talán nem csak arab — országok korántsem mindig kedvező hatása is. Most nem csak a muzulmán Nyugat-Bejrútot a keresz­tény Kelet-Bejmittól elválasztó zöld vonal mentén tüzelő orvlövészek, hanem a „politikai nagyágyúk” is rendszerte­lenül, szinte összevissza lövöldöznek — legalábbis első pil* lanatra így látszik. Ami azt is jelenti, hogy a zavaros hely­zet egyeseknek kedvező kell, hogy legyen. Dőreség lenne azt hinni, hogy a válság altkor is elhúzódhatna, ha min­denki meg akarná oldani. Egyesek egyszerűen úgy vélik, addig jó, amíg tart a bizonytalanság, eközben ugyanis megerősíthetik pozícióikat a lehetőleg minél távolabbi ren­dezés előtt. Emberrablás, tűzharc, terrorista támadások, hangzatos ígéretek egy kormányülés összehívására — ezek a legfris­sebb hírek Libanonból. No, meg az is, hogy egyre drágább a néha nem is létező benzin, hogy a polgári lakosság szá­mára egyre elviselhetetlenebb az élelmiszerhiány, az ál­landó ostromállapot. De a zűrzavar ijesztő logikája szerint mindez nem igazán számít. (Horváth Gábor) 2 NÓGRÁD - 1986. június 2.. hétfő J ellen emelt vádakat elejtették, (bár később néhány Sinn Beit-ügynök megvált a szol­gálattól). A múlt héten vált ismere­tessé az, hogy a Sinn Beit feje, Avraham Salom tábor­nok, meghamisított és eltün­tetett a gyilkosságra, a szol­gálatra ét a személyére vo­natkozó, kompromittáló ok­iratokat. Emiatt akart vizs­gálatot indítani a legfőbb ügyész. Abban az időben az izraeli kormány élén a Likud-párt vezére, Jichak Samir állt. A Jediót Ahronót vasárnapi ri­portja szerint jóváhagyta Sa­lom tábornok eljárását. Samir erről így nyilatkozott: „Tud­tam azt, amit egy kormány­főnek ilyenkor tudnia kell. s ennek megfelelően cseleked­tem”. Samir sietett bemárta­ni a jelenlegi miniszterelnö­köt, Simon Pereszt is, ami­kor kijelentette: Peresz „he­lyesen elfogadta a történteket hivatalba lépése után”. Peresz relatív többséghez jutott az Izraeli Munkapárt élén az 1984-ben megejtett or­szágos választásokon, maid Samlrékkal úgynevezett nagy- koalícióra lépett. Októberben adja át a hatalmat Samirnak. Peresz álláspontja az, hogy „egy kormányfő nem szokta ellenőrizni elődjének tetteit”, és hogy Samir tett ugyan előtte az üggyel kapcsolatos „célzásokat”, a való tényeket mégsem tárta fel. A minisz­terelnök az ország biztonsági érdekeire hivatkozva a helyén haevta a titkosszolgálat veze­tőjét. (MTI) A kínai külügyminiszter életrajza Vu Hszüe-csien államtaná­csos, a Kínai Népköztársaság külügyminisztere, a Kínai Kommunista Part Politikai Bizottságának tagja 1921-ben született Sanghajban. 1949- töl. a Kínai Népköztarsasag kikiáltásától kezdve a 60-as évek közepéig ifjúsági vezető­ként tevékenykedett: a Kínai Kommunista Ifjúsági Szövet­ség nemzetközi osztályának helyettes vezetője, majd ve­zetője volt. Magas beosztáso­kat töltött be az Összkínai Ifjúsági Szövetségben is: a szervezet nemzetközi osztályá­nak vezetője, később a szö­vetség elnökhelyettese lett. A 70-es évek végén a KKP Köz­ponti Bizottsága külügyi osz­tályának alosztályvezetőié­ként, majd osztályvezető-he­lyetteseként tevékenykedett. 1982-ben külügyminiszter-he­lyettessé, maid külügyminisz­terré, 1983 júniusában pedig állomtanácsossá nevezték ki. 1985 szeptemberében a Kínai Kommunista Pórt KB Politi­kai Bizottságának tagjává vá­lasztották. (MTI) Rudé Právo Diszkrimináció A KGST-tagállamok ex­portélelmiszereivel szembeni légutóbbi közös piaci intéz­kedésekhez fűz kommentárt a szombati Rudé Právo. A prágai lap megállapítja: a KGST-től importált élel­miszer-féleségek vonatkozásá­ban a behozatali tilalmat nor­matív sugárzásellenőrzés vál­totta fel. A döntés kétségkívül lélektani indíttatású; célja az, hogy állandóan a figyelem előterében tartsa a csernobili szerencsétlenséget, s felna­gyítsa valós méreteit és kö­vetkezményeit. Valójában egyesekre nézve kötelező a sugárzásellenőrzés, másokra nézve nem. A Rudé Právo ezzel kap­csolatban leszögezi, hogy a be­hozatal megtiltásával, majd en­nek feloldása után a sugárzás- szint ellenőrzésével a Közös Piac hatóságai elsősorban nem egészségügyi megfontolásokat tartottak szem előtt, hanem azt: miként lehetne hasznot húzni a Csernobilban bekö­vetkezett szerencsétlenségből. Szovjet kormánynyilatkozat a SALT-megállapodásokról Dicsérő oklevél (Folytatás az L oldalról.) lehet csupán a külső körül­ményeket felelőssé tenni, sa­ját munkánk gyengeségeivel is szembe leéli nézni. — Rendkívül magasra ér­tékelhető, hogy ebben a hely­zetben is sok kollektíva állja a sarat, eredményeit nemcsak megőrizni, hanem növelni is képes — mondotta a további­akban a megyei pártbizottság titkára. — Ilyen a Mátra- gyöngye Tsz közössége is. Adottságai nem kedvezőek, kimondottan mezőgazdasági tevékenységet folytat, mégis biztonságosan gazdálkodik, hozamait a legjobbak közé tornázta fel. A tagság nem csupán szavakban ért egyet a közösen kitűzött célokkal, ha­nem a mindennapi munká­ban is kifejezésre juttatja egyetértését. Ezt követően Skoda Ferenc átnyújtotta a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztéri­um által adományozott, az 1985-ös munkaversenyben el­ért kitűnő eredményeket iu- talmazó dicsérő oklevelet Ka­tona Károlv tsz-elnöknek. Pakisztáni rendőrök önkénye Diákvezetőt gyilkoltak meg Rendőrök meggyilkolták az ellenzéki Pakisztáni Néppárt ifjúsági szervezetének el­nökét, Ikbal Haszbanit. A The Muslim című lap közlése szerint pénteken este Haidarábádban rendőrök közvetlen közelről lőttek rá Haszbani gépkocsijára a he­lyi orvosi egyetem diákszál­lásának közelében. A hely­színre érkezett d’ákok hat rendőrt elfogtak és a kollé­gium épületében tartják őket, követelve azon személyek ki­adását, akik felelősek a diák- vezető haikláei't Benazir Bhutto, a Pakisz­táni Néppárt vezetője egy kü- lönnyilatkozatban azzal vá­dolta a rendőrséget, hogy Haszbani meggyilkolásával feszült helyzetet akartak te­remteni a városban és ily módon ürügyet találni a rendkívüli állapot bevezeté­séhez. A pártvezető arra szó­lította fel híveit, hogy or­szágszerte tartsanak békés tüntetéseket tiltakozásul a rendőri önkény ellen. (Folytatás az 1. oldalról.) feli ételeket teremtő. szerződési rendszer szétromboJásában — mutat rá a kormánynyilatko­zat. Az Egyesült Államok konk­rét kilépését a SALT—2 szer­ződésből ez év végére terve­zik, amikor a fegyverzetfej­lesztés során — egyebek kö­zött a manőverező robotre­pülőgépeket hordozó nehéz­bombázók tekintetében — Washington túllépi a több, külön-kiilön célra irányítható robbanótöltettel felszerelt hadászati hordozóeszközökre 1320 egységben megszabott határt. Az elrök nyíltan ki­jelentette, hogy az Egyesült Államok nem fog leszerelni megfelelő mennyiségű meg­levő fegyverzetet annak ér­dekében, hogy ne lépje túl ezt a szintet. Az amerikai kormányzat lénvegében hozzákezdett a nukleáris fegyverzet felhal­mozására kidolgozott átfogó hadászati programjának ma­radéktalan megvalósításához. Egyebek között szándékában áll, a nagy hatótávolságú manőverező robotrepülőgépe’ két hordozó B—52-es és B—1B bombázók hadrendbe állítása mellett, egy másik új típusú interkontinentális ballisztikus rakéta, a „Midgetman” lét­rehozása, újabb ötven „MX” interkontinentális ballisztikus rakéta hadrendbe állítása, a ..legújabb manőverező ro- botrepülőgéo” kifei’esztésé- nek meggyorsítása. Mint be­jelentették, folytatni fogják a munkálatokat a csapásmérö űrfegyverzet kifejlesztésére is a ..csillagháborús” program keretében. A két „Poseidon” típusú rakétahordozó tengeralatt­járó közeljövőre tervezett leszerelését — amely azzal kapcsolatos, hogy hadrendbe áll a nyolcadik „Trident” tí­pusú tengeralattjáró — hiva­talosan költségvetési taka­rékossággal indokolják, s egyáltalában nem a SALT—2 megállapodás előírásainak megtartására irányuló szán­dékkal. Mindezt a Szovjetunió állí­tólagos „szerződésszegései­vel” próbálják indokolni. Ezek az állítások az elsó be­tűtől az utolsóig megalapo- , zatlanok. Ilyen szerződéssze­gések nem voltak és most sincsenek. És az Egyesült Államok kormánya jól tudja ezt. A szovjet fél több ízben is lényekkel alátámasztva leplezte le Washington pró­bálkozásait, hogy minden so­ron kővetkező, a meglevő meg­állapodások korlátaiba nem szorítható amerikai katonai program bevezetésével pár­huzamosan újabb kitalált vádakkal illesse a Szovjet­uniót. Ismert a Szovjetunió elvi álláspontja a fegyverzetkorlá­tozási megállapodásokkal kapcsolatosan. A szovjet fél szigorúan és teljes mérték­ben teljesítette és most is teljesíti minden vállalt köte­lezettségét. Abból indul ki emellett, hogy a SALT—2 szerződés által előírt kötele­zettségeknek a kölcsönösség alapján való további megtar­tása lényeges a hadászati egyensúly megőrzése és a biztonság erősítése szempont­jából. Az amerikai kormánvzalot azonban más elkéoze'ések ve­zérlik. Már korábban is nem keveset tett annak érdeké* ben, hogy megingassa a SALT—2 szerződést, amelv a Szovjetunió és az Egyesfiit Államok többéves együttmű­ködésének eredménye volt. A' szerződést először nem rati­fikálták, majd megkerülték előírásait az első csapás mé* résére alkalmas Pershing—2 ballisztikus rakéták és a manőverező robotrepfi'ővttipk nyugat-európai telepítésével, visszatérítek annak bizonyos kitételeitől, most pedig egye* nesen elutasítják azt. Mindez még inkább meg­világítja, hogv az amerikai kormányzat miért foglal el annyira destruktív álláspon­tot a nukleáris és űrfpgyver- zetről folytatott genfi tár­gyalásokon, ugyanúgy, mint abban a kérdéshen, hogy mi* Ivennek is kell lennie az úiáhb sznviet—amerikai csúcs­találkozónak. Ez egyúttal megmutatja • megalapozott az a szovjet állásoont, miszerint egy ilven találkozóhoz az amerikai félnek is készen kell állnia arra, hogy konkrét eredményeket érjenek el leg­alább egy-két, a biztonsággal összefüggő kérdésben. Szük­ség van az értekezlethez a megfelelő politikai légkörre is. Az Egyesült Államok áltál tett kihívó lépés nem azt mutatja, hogy akár az egyik* akár a másik megvolna. Világosan kell látni azt is; hogy a szovjet kormány nem fogja tétlenül nézni, amint az Egyesült Államok felrúgja a hadászati támadó fegyverzet korlátozásáról kötött megál­lapodásokat. Az amerikai fél nem táplálhat semmiféle il­lúziót azzal kapcsolatban, hogy sikerülhet katonai előnyökhöz jutnia mások biz­tonságának kárára. A Szovjetunió által válasz­ként meghozandó intézkedé­sek kizárják annak lehetősé­gét, hogv az Egyesült Álla­mok erőfölényt vívjon ki a hadászati fegyverzet alapve­tő változataiban, amelyeket jelenleg fejlesztenek és had­rendbe kívánnak állítani. A Szovjetunió a jövőben is mindent megtesz a szocia­lista közösség szilárd bizton­ságáért, minden szükséges in­tézkedést megvalósít a nem­zetközi biztonság megszilárdí­tása érdekében — szögezi le a szovjet kormánynyilatkozat. (MTI) Belga szemrehányások a NATO címére A szombat—vasárnapi bel­ga lapok igen csalódottan kommentálják a NATO-kül- ügyminiszterek pénteken befejeződött halifaxi tanács­kozását és szemrehányások­kal illetik az Egyesült Álla­mok kormányát, mert a SALT—2 megsértésével le­hetetlenné teszi a kelert— nyugati közeledést és az európai enyhülési folyamatot. A La Libre Belgique így ír: „A megfigyelők azt re­mélték, hogy a miniszterek tanácskozásán csökkenteni lehet az Egyesült Államok és szövetségesei zavaró véle­ménykülönbségét — azt, amit a Líbia elleni amerikai tá­madás és az új amerikai ve­gyi fegvverek gyártása kel­tett, valamint az Egyesült Államok és a Közös Piac kö­zött tárnod* karfidü-odalMoi vi­szályt. A valóságban azonban nem sikerült elkerülni az újabb összecsapást. Shultz külügyminiszter közölte kol­légáival, hogy az Egyesült Államok nem szándékszik be­tartani a SALT—2 pontjait, hivatkozva arra, hogy ..azt a Szovjetunió is megsérti”. Az európai szövetségesek, sőt Kanada is élénken elle­nezte ezt, mert egy ilyen lé­pés végzetes lehet az amúgy is bizonytalan kelet—nyugati viszony alakulására. Ugyanilyen hangnemben ír a Le Soir. Sőt, cikkének cí­mében Leo Tindemans belga külügyminisztert idézi, aki szerint a fegyverzetcsökken­tésre és annak ellenőrzésére tett konkrét javaslataival a világ közvéleménye előtt J Kzovietunió » győztes ’. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom