Nógrád, 1986. január (42. évfolyam, 1-26. szám)

1986-01-02 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK! XLII. ÉVF., 1. SZÁM ÁRA: 1,80 FORINT 1986. JANUÁR 2., CSÜTÖRTÖK Ma i számún kbó* Védeni a munkaidőalapot Az olvasók fóruma így látják a kapitányok Erősödött a szocialista demokrácia Losonczi Pál újévi köszöntője .! (A beszéd elhangzott a rádióban és a '■] televízióban.) I Tisztelt honfitársaim! Nemcsak egy évet búcsúztattunk és egy újat köszöntöttünk. 1985-tel egy ötéves ülő- szak is lezárult és a mostani újévi jókí­vánságot is szeretném értelmezni öt boldo­gabb esztendőre. A mögöttünk hagyott VI. ötéves népgazda­sági terv időszakában tovább gyarapodott az ország, javult egyensúlyi helyzete, meg­őriztük alapvető társadalmi vívmányainkat. Életünk azonban nehezebb lett, mindenek­előtt a számítottnál is szigorúbb nemzetközi gazdasági körülmények, de a saját fogyaté­kosságaink miatt is. Kiviláglott, hogy nép­gazdaságunk a szükségesnél lassabban ké­pes alkalmazkodni a megváltozott világpiaci követelményekhez. A termelés szerkezetének és a gazdálko­dás hatékonyságának javulási üteme nem volt elég ahhoz, hogy a több mint egy évti­zede tartó cserearányromlást megállítsuk. A nemzeti jövedelem nem nőtt a tervezett mér­tékben. Ezért 'főleg a belső felhasználás visz- szafogásával tudtuk csak megteremteni a gazdaság külső és belső egyensúlyát. 1 «85-ben népgazdaságunk teljesítménye több területen elmaradt az előirányzattól, és ez nem írható csak a zord tél számlájára. Súlyosan esik latba, hogy a gazdálkodás és az irányítás nem javult a kívánalmaknak megfelelően. Ezek a tények még inkább sür­getik a gazdaságirányítás folyamatos korsze­rűsítését. az önállósággal együttjáró felelős­ség érvényesítését és a demokratizálódás fel- gyorsítását, mint. egymással összefüggő, egy­mást segítő feladatok megvalósítását. A tervezettnél . lassúbb fejlődés, ellenére bizonyossá- vált, hogy a vállalatok megnö­vekedett önállósága, vállalkozási szabadsága megsokszorozhatja a hatékonyabb gazdálko­dás lehetőségeit. A kisvállalatok és a kisszer­vezetek pedig egyebek közt olyan jelentős területeken oldották a feszültségeket, mint a választék javítása és a különböző lakossági szolgáltatások. Eredményeink közé sorolhatjuk a szocia- • lista demokrácia erősödését is. Ezt nemcsak olyan országos jelentőségű események tükröz­ték. mint a XIII. pártkongresszus, az ország­gyűlés; és tanácsválasztások, a szakszerveze­tek, illetve a Hazafias Népfront választásai, hanem a jog- és hatáskörök decentializálása, s nem utolsósorban a vállalati tanácsok megválasztásának előkészítése, lebonyolítása is. A jelen tanulságai egybevágnak sok év­százados történelmi tapasztalatainkkal: né­pünkben megvan a tehetség, a szorgalom és a felelősségtudat, azaz megvannak azok a képességek, amelyekkel a legnehezebb idő­kön is úrrá tudunk lenni. Szeretném ezt az alkalmat is felhasználni, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, kormánya és a magam ne­vében is köszönetét mondjak mindazoknak, akik fizikai vagy szellemi munkásságukkal, alkotó tevékenységükkel, nemritkán szemé­lyes példájukkal hozzájárultak nehéz hely­zetünk jobbításához. Tisztelt honfitársaim7 A Magyar Népköztársaság területénél és lélekszámánál nagyobb mértékben igyekezett hozzájárulni a nemzetközi feszültségek ol­dásához, az enyhülés és a bizalom légköré­nek visszatéréséhez. Mi a legnehezebb idők­ben is azon voltunk, hogy szükség van a párbeszédre, a vitás kérdések tárgvalások út­ján való rendezésére. Ezért js tartjuk nagy jelentőségűnek a genfj Gorbacsov—Reagan csúcstalálkozót, amely elősegítette egymás álláspontjainak jobb megértését, hozzájárul­hat a két nagyhatalom közötti viszony nor­malizálásához. A csúcstalálkozó lehetőséget teremtett a nemzetközi légkör javításához, ahhoz, hogy egy árnyalattal jobb körülmé­nyek között folytathassuk belső építő- munkánkat. Meggyőződésünk, hogy a szocia­lista országok közösségének a békés egymás mellett élés megvalósításáért, a fegyverkezé­si hajsza megállításáért, a leszerelésért, a bé­kéért és haladásért folytatott következetes harca az egész emberiség jövőjét szolgálja. Örömünkre szolgál az js, -hogy a Magyar Népköztársaságot, mint szocialista országot, a szocialista közösség szilárd tagját megbíz­ható, korrekt partnernek ismerik el világ­szerte, amelyre politikai és gazdasági kap­csolatainkban egyaránt számítani lehet. Ta­pasztalataink szerint velünk őszinte törek­véssel erősítik az együttműködés szálait a Szovjetunió, a szocialista közösség országai, éppen úgy, mint a harmadik világ és a fej­lett tőkésállamok. Becsülik szándékainkat, kiszámíthatóságunkat, készek a kapcsolatok továbbépítésére az élet minden területén. További elismerést szerzett hazánknak az európai kulturális fórum megrendezése. Ál­talános az a vélemény, hogy Magyarország jó házigazdának bizonyult. Biztosította és elősegítette a legeltérőbb vélemények meg­vitatását, egymás álláspontjának jobb meg­értését. ezáltal pedig hozzájárult az európai biztonsági és együttműködési folyamat erő­södéséhez is. Külön siker számunkra, hogy a fórum tanácskozásain részt veyő politikusok és jeles kulturális személyiségek. közelebbről is megismerhették életünket, illetve a magyar kultúra értékeit. A magunk részéről a továbbiakban is azon fáradozunk, hogy politikai okok ne akadá­lyozzák a kölcsönösen előnyös gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztését. Az idei esztendőről és a most induló VII. ötéves tervről szólva el kell mondanom: po­litikai, gazdasági, társadalmi és kulturális programunk pártunk XIII. kongresszusának elvi döntéseire épül. Figyelemmel van azokra a nemzetközi tényezőkre és folyamatokra, amelyek visszahatnak szocializmust építő munkánkra. Elsősorban azt veszi számításba, hogy nemcsak hazánk, hanem szocialista kö­zösségünk valamennyi országa a megújulás időszakát éli, a fejlődés hozta újabb és bo­nyolultabb feladatokkal találja szemben ma­gát. Ezek a körülmények még inkább szük­ségessé teszik a népünk érdekeit szolgáló, egyeztetett közös'politikát. Építve a nemzetközi együttműködésre, bel­ső gondjainkat azonban magunknak kell megoldanunk. Életünk alakulása, nemzetközi megbecsülésünk, döntően a hazai építömun- ka sikereitől függ. A VII. ötéves tervben nem kisebb felada­tokat fogalmaztunk meg, mint a gazdaságirá­nyítás továbbj fejlesztését, meghirdetett tár­sadalmi-gazdasági programjaink megvalósí­tását, a gazdálkodás hatékonyságának foko­zását, illetve ezek által a gazdasági növeke­dés ütemének növelését, a külgazdasági egyensúly továbbj javítását és a gazdasági teljesítményekkel összhangban életkörülmé­nyeink jobbítását. Ezek a keretek minden vállalat és intézmény, minden közösség és minden egyén számára lehetővé teszik az alkotóbb szellemű, önállóbb, eredményesebb munkát. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében kí­vánok az új év első napján pártunk Központi Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében js minden hazánkfiának. Magyar- ország valamennyi, barátjának boldog, ered­ményes és békés új esztendőt. Szilveszteri vendégj árás az országban Az év utolsó öt napján 73 vagon árut szállítottak ki a salgótarjáni öblösüveggyárból, aminek legnagyobb része a tőkésországok piacára kerül. Az év első napja is több dol­gozót talált a gyárban, hiszen a folyamatos termelés nem ismeri az ünnepnapokat. A felvételen a kétdecis vizespoharakat csomagolják. Az ország kapuiban, a ha- ták búcsúztatni az óesztendőt, lül ötezer óesztendőt búcsúza tárállomásokon, a nyári ide- s köszönten! az új. évet..Tel-.tató Vendége volt az év utol­genforgalmi főszezonra emlé- jesen foglalt volt a Hilton só napján. A csaknem 500 keztetően nagy volt a forga- Szálló, és a két, viszonylag ágyas győri Rába Szálló dél lom. Sopronnál és Hegyesha- újnak számító hotelben, a körül már nem tudott újabb lomnál megerősítették az út- Buda Pentaban és a Fia- vendéget fogadni. levél- és vámkezelő-szolgála" mencoban is majdnem min- . . ___ t ot, hogy mielőbb tovább ha. den szobát elfoglaltak. A fő- . Az egyik ^romantikusabb ladhassanak azok, akik ha- város más szállodáiba, töb- aZal VaLK,s' sZ api öcs a °­zákban akarják elbúcsúztatni bek között az Atrium Hyatt­az óesztendőt és köszönteni be, a Duna Intercontinental­az újat. ha és a Fórumba is szép Sokan közülük hófehér számmal érkeztek köntösbe öltöztetett' Budapes- vendégek — a többségük az ten töltötték a szilvesztert. A NSZK-ból, Svájcból, Olaszor­Duna két partján elhelyez- szágból, Görögországból, Ju­kedő Szállodákban azonban goszláviából és Ausztriából, e nagy érdeklődés ellenére Sopron öt szállodájában sem mindenütt- volt telt ház, már reggelt telt ház volt, fog­hiszen ma már mintegy 40 laltak voltak az üdülők és a Szombathelyen is. hotel közül választhattak fizetővendég-szolgálat szobái körképünket- lapunk azok, akik Budapesten akar- is. Csak Sopronnak körűibe- oldalán olvashatják. szeg. mint már oly sok év óta mindig, ugyanúgy az idén is valóságos vendégáradatot: külföldi feladott szilveszter napján. A nemzetközi vendégsereg már jó előre a városka minden le­hetséges szállását és vendég­látóhelyét lefoglalta. Nagy vendégjárás volt Bükfürdőn, Sárváron és Megyei ötödik A megyei tanács idei munkatervében Költségvetéstől a természetvédelemig Elkészült Nógrád Megye Ta- nuárban hangzik el tájékoz- osztály irányító munkájának, nácsának 1986. évi munka- tató a végrehajtó bizottság majd a megye mezőgazdasá- terve, melynek alapját a ta- 1986. évi munkatervéről, va_ gának hosszú távú fejlesztési nács 1986—90. évi munka- programja képezi. Ezek sze- őrzési bizottság rint januárban sor kerül me- tervéről gyénk 1986. évi gazdaság­lamint a megyei népi ellen- koncepciójának előterjesztésé- vizsgálati re, illetve értékelésére kerül sor. Ugyancsak ebben a hónap- Mozgalmasnak ígérkezik a ban terjesztik a megyei ta­vi. amelyet a Salgótarjáni Vas- ta- öntöde és Tűzhelygyár igaz­fejlesztési tervének és költ- március is, ekkor vitatják nácsülés elé azt' a • jelentést, ségvetésének megállapítására, meg ugyanis a megye a pénzügyi osztály előterjesz- ötéves területfejlesztési, tésében. nácsi fejlesztési és pénzügyi, gatója készít arról, hogyan Ugyancsak az első hónap valamint az 1985. évi fejlesz- érvényesülnek a gyárban a feladatai között szerepel a tési tervének és működési dolgozók érdekében hozott megye szempontjából oly fon- költségvetésének teljesítését, egészségügyi, szociális és Hasonlóképpen e hónap prog- munkaügyi jogszabályok, ramjába tartozik Nógrád me- Nógrád megye hosszú tá­tos kérdés, mint a hosszú távú vízrendezés és vízkár. elhárítási terv előterjesztése gye hosszú távú terület- és vú környezet- és természet­Két súlyos incidens Libanonban Két súlyos incidens is meg- híján megölték a „Libanoni Saftari' utazott. Saftarinak Az ígéretekkel ellentétben kérdőjelezi* a libanoni „há- Erők” egyik vezetőjét, Asszad sem esett baja. de egyik tes- szerdán sem deklarálták hi- romoldalú egyezmény” valódi Saftarit, a damaszkuszi egyez- tőre életét vesztette. vatalosan az általános tűzszü­értékét és újabb jelek mutat- ménv kidolgozóját. Az elnöki Mindkét merényletkísérlet netet — sőt, folytatódtak a nak arra, hogy a Damasz- autókonvojt kézi irányítású a „keleti” keresztény oldalon lövöldözések, kusz által kimunkált megái- rakétagránátokkal lőtték, és történt. A történetek súlyát Megfigyelők szerint számí- lapodást a közeli jövőben megszólaltak az automata csak fokozza, hogy a libanoni tani kell arra, hogy a da- alaposan próbára + eszik azok, fegyverek is. Dzsemajel tes- elnököt ma Damasz- maszkuszi megállapodásból akiknek nem tetszik az ese- térségének nyolc tagja meg- kuszba várják: Asszad s/árai kimaradt szélsőséges szerve- mények ilyen alakulása. sebesült, két autót a támadók elnök ekkor kísérli meg, hogy zetek — a keresztény és a Szilveszter napján merény- szétlőttek, de az elnök sértet- a libanoni államfőtől meg- muzulmán oldalon egyaránt letet kíséreltek meg Amin len maradt. Nem sokkal ké- szerezze a háromoldalú egyez- — a közeli napokban fokoz- Dzsemajel libanoni elnök el- sőbb két rakéta érte azt a mény „törvényességét” szava- zák terrorista akcióikat az len és pesoekkel később kis gépkocsit, amelyben Asszad toló szentesítést Dzsemajeltől. egyezmény aiáásásara. (MTI), és megvitatása. Szintén ja- településfejlesztési koncepció- védelmi tervének VI ötéves. ójának, valamint egy kö- tervi végrehajtása és a VII. i vetkező tanácsülés keretében ötéves tenndöszak feladatai a decemberi tanácsülés elé — a megye VII. ötéves te­rület- és tanácsi gazdaság- kerülnek. Hasonlóképpen eb­fejlesztési tervének előter- ben a hónapban terjesztenek jesztese. elő jelentést a megye ener­A júniusi programban giaellátásának hosszú távú szerepel a többi között a koncepciójáról, majd a Mad- közművelődés helyzetéről és zsar József Megyei Kórház- feladatairól készülő jelentés Rendelőintézet munkájáról, előterjesztése, különös tekin- Végül szintén a decemberi tettel a műszaki és techni- feladatok között szerepel an- kai kultúra fejlesztésére. A nak előterjesztése és megvi- megyei tanács számvizsgáló tatása, hogyan érvényesülnek bizottságának munkája szín- a dolgozók érdekében hozott tén ebben a hónapban kerül egészségügyi, szociális és napirendre. munkaügyi jogszabályok a A témajavaslat szerint ok- Magyar Kábel Művek hala»- tóberben az egészségügyi sagyarmaü kábelgyárában. J

Next

/
Oldalképek
Tartalom