Nógrád, 1985. november (41. évfolyam, 257-281. szám)

1985-11-01 / 257. szám

SY£ 'i &/ ^ \<v , n ^<4fídAH VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK 1 MOGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLI. ÉVF., 257. SZÁM ARA: 1,80 FORINT 1985. NOVEMBER 1., PÉNTEK Kádár János Londonban Hegkezdődtek a brit—magyar tárgyalások ' Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, az Elnöki Tanács tag­ja, a brit kormány meghívá­sára csütörtökön hivatalos látogatásra Nagy-Britannia és Észak-lrország Egyesült Királyságba utazott. Kíséreté­ben van Varkonyi Péter kül­ügyminiszter, a KB tagja, Bányász Rezső államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, Karva- lies László, a KB agitációs és propagandaosztályának, Kovács László, a KB külügyi osztályának helyettes vezetője és Melega Tibor külke­reskedelmi miniszterhelyet­tes. Domokos Mátyás, ha- zánk londoni nagykövete a helyszínen csatlakozik a kí­sérethez. Kádár János búcsúztatásá­ra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Németh Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese, Maróthy László, miniszterel­nök-helyettes, a Politikai Bi­zottság tagjai, Trautmann Re­zső, az Elnöki Tanács helyet­tes elnöke; Kótai Géza, a KB külügyi osztályának vezetője és Kamara János belügymi­niszter, a KB tagjai, Urbán Lajos közlekedési miniszter, Horn Gyula külügyi államtit­kár, a Központi Bizottság tag­ja. Jelen volt David Hough Colvin. Nagy-Britannia és Észak-írország Egyesült Ki­rályság budapesti nagykövet­ségének ideidlenes ügyvivője is. Kádár János csütörtökön Nagy-Britanniába érkezett. A magyar különrepülőgép délelőtt 11 óra után néhány perccel szállt le a londoni Heathrow repülőtérre, ahol katonai tiszteletadással fogad­ták a párt főtitkárát, az El­nöki Tanács tagját. Kádár János szívélyes kézfogással köszöntötte a vendéglátók képviseletében üdvözlésére megjelent Malcolm Rifkind külügyi államminisztert és Peter William Unwint, Nagy- Britannia budapesti nagykö­vetét, majd a kíséret tagjai­val együtt elhaladt a brit királyi légierő díszőrségének sorfala között. A repülőtéri fogadtatás után a magyar vendégek és a tár­saságukban lévő személyisé­gek szállásukra — a sok év­százados, közkedvelt óriáspark déli peremén álló Hyde Park Hotelbe hajtattak. (Folytatás a 2. oldalon) Politikai műveltségünk I-mernünk kell a világot, hogy érthessük. Értenünk kell a világot, hogy helyes irányba formálhassuk állásfoglalása­inkat. tetteinket. Ismernünk és értenünk kell múltunkat, je­lenünket, a jövő várható tendenciáit, midazt. ami megha­tározza a közösség, és benne az egyes személyek sorsát, cse­lekvési lehetőségét. Ismernünk és értenünk kell tehát a po. li Ilkát. A politikát — a szó tág. mondhatnánk, legtágabb értel­mében. Tudnunk kell a politikai élet eseményeiről, a dön­tésre jogosult és hivatott szervek elhatározásairól, a vezetők állasfoglalásairól. De tájékozottság szükséges abban is, ami ezek mögött húzódik — nem nélkülözhető a gazdasági tör­vényszerűségek értő megközelítése, a nemzeti múlt máig eieven tanulságainak, az országok sorsát egymáshoz kap­csoló nemzetközi folyamatoknak ismerete. A termelés, az értékesítés, a megélhetés, a művelődés, a szociális viszo­nyok, a települési körülmények -— mind-mind összefüggnek a politikával, politikai tartalmat is hordoznak. A politika világéhoz napjainkban az élet rendkívül sokfajta szférája kapcsolódik, s egyikük, mozgása sem látható át és érthető meg megfelelő politikai ismereteken alapuló műveltség nél­kül. A közvetítő eszközök skálája a mai világban nagymérték, ben kiszélesedett. Az elektronika forradalma megsokszoroz­za az informálódás intenzitását. Ám mindezek ellenére nem veszítette el szerepét az írott szó, amely változatlanul meg­őrizte kitüntetett helyét az ismeretek elsajátításában. A könyv (miként az újság) a politikai tájékozódásban ma sem nélkülözhető. Sőt, alighanem az eddiginél is nagyobb szük­ség van rá, a hírek, információk özönében a mélyebb ösz- szefüggéseket elsősorban a politikai könyvek, folyóiratok segítségével lelhetjük meg. Az elemző, az átfogóbb folya­matokat bemutató művek segítenek hozzá, hogy a részletek sokasága rendszeres egésszé álljon össze, hogy felfedezzük az események, történések sokaságában a meghatározó tör­vényszerűségeket. ■ Szükségünk van tehát a politikai tárgyú könyvekre. S «■at a szükségletet a könyvkiadás — nyugodtan mondhatjuk -— növekvő színvonalon elégíti ki. A hazai és külhoni szer­zők tollából napvilágot látó könyvek, tanulmányok, cikk- és beszédgyűjtemények a világpolitika, a gazdaság, a társadal­mi élet megannyi területét világítják meg és mutatják be az eligazodni, művelődni kívánó olvasóknak. Az érdeklődés, az eligazodás vágya személyes indítékú, de nemcsak az egyéni lét szükségleteiből ered. Társadalmunk eleiének egyik alapvető vonása ma, hogy a dolgozó ember, az állampolgár, a társadalmi szervezetek tagjai a korábbi­nál erőteljesebben válhat a döntések részesévé, járulhat hozzá az elhatározások kimunkálásához. Márpedig érdem­ben állást foglalni, legyen szó a vállalati stratégiáról, a te­lepülés fejlesztéséről, a szociális feltételek alakításáról, vagy bármi másról, ez mindenekelőtt hozzáértést igényel. Az já­rulhat okosan hozzá egy-egy döntéshez, aki képes felmér­ni a várható következményeket. És ehhez politikai tájéko­zottságra, tudásra van szükség. Közérdek és személyes érdek js tehát, hogy társadalmi méretekben fokozódjék az állam­polgárok, különösen a párttagok politikai műveltsége, tájé­kozottsága. Ehhez segítenek hozzá a politikai tárgyú könyvek, ame­lyek fontosságára, társadalmi szerepére hivatott felhívni ,a figyelmet a ma kezdődő , rendezvénysorozat. A megjelenő könyvek széles választéka, az, író-olvasó találkozók és egyéb összejövetelek mind azt szolgálják, hogy még jobban egy­másra találjon a politikai könyv és a politika iránt' érdeklő­dő ember. Mégpedig nem csak most a politikai könyvnapokon, ha- oesn az esztendő mindén napján. Gy. L. ülésezett a MÉSZÖV elnöksége Folytatódik a boltok felújítása A Fogyasztási Szövetkezetek Nógrád Megyei Szövetsége tegnap elnökségi ülést tartott Salgótarjánban. Elsőként ér­tékelték az áfészek idei1 mun­káját és meghatározták a jövő évi feladatokat. Ezt kö­vetően a nógrádi áfészek ke­reskedelmi egységeinek re­konstrukciójáról Virágné Gó­lyán Ilona tartott előterjesz­tést. A szövetkezet saját for­rásai mellett, a SZŐ VOSZ 17,4 millió, a megyei, tanács pedig másfél millió forinttal támogatta a 40 kistelepülés 66 egységének telújitását. Ezek közül 10 áthúzódik a következő esztendőre. Idén még 18 bolt korszerűsítését fejezik be Nógrádban. A tá- (Folytatás a 2. oldalon) Pótalkatrészeivel megközelítőleg 10 ezer darab hidraulikus bánvatámot gyártanak ebben az évben a Balassagyarmati Fémipari Vállalatnál. E mennyiség 30 százalékát exportálják. A felvételen: kiszállítás előtti ellenőrzést végez Jakus László csoportvezető. Üzemi kép­riportunk a 3. oldalon található. — Kép: Bencze — Romlik a vízminőség Teendők a környezetvédeleméit A környezet- és természet­védelemről, valamint a XIII. pártkongresszus határozatá­ból adódó tanácsi teendőkről esett szó csütörtökön Salgó­tarjánban, azon a tanácsko­záson, amelyen a városi, vá­rosi jogú nagyközségi,. illetve nagyközségi tanácsok elnökei, a Nógrád Megyei Tanács szakigazgatási szerveinek ve­zetői vettek részt. Havas Fe­renc általános tanácselnök­helyettes adott tájékoztatót a megye környezet- és termé­szetvédelmi helyzetéről, a to­vábbi teendőkről. Havas Ferenc mondandójá­ban a feladatokra, a megol­dandó problémákra irányítot­ta a figyelmet. Jóllehet or­szágosan is figyelemre méltó törekvések történtek a kör­nyezetvédelmi állapot jobbí­tására, ám a helyzetkép az erőfeszítések ellenére sem kedvező, bizonyos területeken rosszabb. Az okok között em­lítette a tanácselnök-helyet­tes. hogy a védelmi megelőző munka .vontatott, ,nem .szer­ves része a feladatoknak,, ki­apadóban a források, s oly­kor következetlen az irányí­tás. Hozzátette azonban, hogy nem szabad lebecsülni a le­vegő tisztaságát, a földvéde­lem, a köztisztaság, a kom­munális hulladékelhelyezés eredményeit, mégha azok nem is jellemeznek minden tele­pülést. Ezt követően Havas Ferenc sorra vette a környezet- és természetvédelem ágazatait, fölvázolva a jelenlegi helyze­tet, és jelezve a teendőket. Egyebek között elmondotta, hogy a földvédelemben sike­rült megállítani a szántóterü­let csökkenését, különféle ta­lajkímélő és meliorációs eljá­rások kaptak teret, ám nem kellő gyorsasággal és haté­konysággal. Fölhívta a figyel­met a köztisztaság fontosságá. ra. megemlítve, hogy évente mintegy 250 ezer tonna kom­munális hulladék keletkezik, aminek elszállításáról kell gondoskodni. Hozzáfűzte,, hogy jelenleg Nógrád megye népes­ségének 90 százaléka él intéz­ményes szemétszállításba be­kapcsolt településen. Figyel­meztetett azonban arra, hogy a községi lerakók többsége nem fele! meg a követelmé­nyeknek. . Konkrét példákat is említett, szorgalmazva a mi­előbbi megoldásokat, majd át­tért a vízvédelem feladataira. Ennek során szólt a községi óvodák, iskolák vízellátásának gondjairól, a nitrátosodás ve­szélyeiről, idézve azt az ada­tot, mely szerint a vízmű-? kutak nitrátátlagértékei az 1967. évi 8,2 mg/l-ről 25.2B- mg/l-re emelkedtek. Végeze­tül a levegő tisztaságának véj delmét taglalta Havas Ferenc, utalva arra, hogv e területen épp az elmúlt években fi-J gvelemra méltó törekvések vol­tak a helyzet javítására. A környezetvédelem érdeké-: ben végzendő feladatokat öt csoportba sorolta. Kiemelt teendőként kezelendő a ve-? szélyes hulladékok elhelvezé-' se, a súlyosan szennyezett térj ségek levegőjének tisztítása,' az ivóvízbázisok fokozott vé-’ delme, a környezeti tisztaság óvása, valamint a környezet­kímélő mezőgazdasági műve­lések fejlesztése. Ezek konkrét megvalósításához kérte a ta-' nácsi vezetők támogatását. A tanácskozás további réJ szében Devesics Miklós me-’ gvei tanácselnök beszélt a XIII. pártkongresszus határo­zatából adódó tanácsi teen­dőkről, majd időszerű kérdéJ sekről adott tájékoztatót. Tanácsülés Balassagyarmaton Az időskorúak helyzete a városban Ülést tartott tegnap Balas­sagyarmat Város Tanácsa. A megjelentek. elsőként megem­lékeztek a tanácsok megalaku­lásának 35. évfordulójáról, majd megvitatták azt a be­számolót, amely a hatvan éven felüli lakosság helyzetét, a további feladatokat taglalta. A beszámoló megállapította, hogy az időskorú lakosság szociális körülményeinek ja­vítása, szükség'eteinek diffe­renciált és komplex kielégí­tése — a családok elsődleges felelősségének hangsúlyozása mellett — kiemelt társadalom- politikai feladat, melyben meghatározó a tanácsok kez­deményező szerepe. Balassa­gyarmaton nőtt az időskorúak száma, megközelíti a 2700-at. A lakosság 15 százaléka hat­van pven felüli, 26 százaléka egyedül él, és csaknem 10 százalékának nincs hozzátar­tozója. Tapasztalat, hogy a gyerekek egy része lehetősé­geik ellenére sem segíti az idős szülőket, vagy,az idősek egy része elzárkózik a támo­gatás igénybevételétől. A vá­rosban élők több mint 80 szá­zaléka önálló nyugdíjjal ren­delkezik, anyagi helyzetük az elmúlt évek intézkedései alap­ján fokozatosai javult. Ennek ellenére csaknem 1200 az alacsony nyugdíjjal rendel­kezők száma. A tanácsi se­gítség és figyelem elsősorban rájuk irányul, közülük is ki­emelten az . egyedülállókra. Rendszeres területi ellátásban jelenleg 258 idős ember része­sül, rendszeres szociális se­gélyt 65-en kapnak, a szociá­lis étkeztetést több mint szá­zan veszik igénybe. A házi szociális gondozást négy főhi­vatású és 35 tiszteletdíjas gon­dozónő látja el. c. városi szociális otthon egyesített intézmény, ide tar­tozik a házi szociális gondo­zás és az öregek napközi ott­honi ellátása is. Ily módon egységes szakmai irányítás va­lósul meg. lehetővé válik, hogy a 7 idősek fsij^amaiosao, a szükségleteiknek legjobban megfelelő ellátási formán be­lül kapják meg a támogatást. A Vöröskereszt családvédel­mi munkája nagyban hozzá­járul az idősek felkarolásához, a gazdasági egységek is segí­tik a nyugdíjasaikat kedvez­ményes étkeztetéssel, segélye- ziéssel, üdültetéssel. Az időskorúakról való gon­doskodás továbbfejlesztése ér­dekében a tanács tevékenysé­gének fő irányát az alábbiak­ban határozta meg: a társa­dalmi és tömegszervezetek szemléletformáló tevékenysége mellett, az egészségrievelő munkában kapjon kiemelt he­lyet a családok felelőssége, a VII. ötéves terv . készítésénél keresni kell a lehetőségét egy új. "öregek napközi o.tthona lé­tesítésének, egy bedolgozói hálózatra épülő szociális fog­lalkoztató kialakításának. Vé­gezetül, _ a tanács tervszerű együttműködést alakítson ki a gazdálkodó egységekkel nyug­díjasaik támogatáséra. Unneoség a takarékosság világnapján Takarékossági világnap eseménysorozatának központi ünnepségét csütörtökön Bu­dapesten a KPVDSZ székha­zában tartották. Szendi Istvánnak, az’ OTP vezérigazgató-helyettesének megnyitója után Vas János, a KPVDSZ főtitkára mondott beszédet. A KPVDSZ főtitkárának beszéde után Tisza László, az OTP vezérigazgatója átadta a takarékosság szervezésében élenjáró pénzügyi dolgozók­nak. koltektíváknak, vala­mint a takarékosság gondola­tát hosszú évek óta eredmé­nyesen népszerűsítőknek a takarékossági világnap 60. évfordulója alkalmából tavaly alapított Fáy András-emlék- plákettet és a jutalmakat. Szórádi Sándor, a KISZ KB titkára a takarékosságban kitűnt budapesti KlSZ-szer- vezeteknek’ és' ifjúsági brigá­doknak adott át jutalmakat. S. Hegedűs Lászlótól, a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsának alelnökétől pedig az OTP három munkatársa ve-j hette át a takarékossági mun-4 káért adományozott emlék­lapot. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom