Nógrád, 1985. október (41. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-01 / 230. szám

r VTLÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Kiváló minőségű almát szüretelnek a Magyarnándori Állami Gazdaság gyümölcsösében. A kétszázhuszonöt hektárnyi területen alkalmanként mintegy nyotcszazan szedik a za­matos Starking és Jonathan fajtájú zamatos termési a szezonmunkások mellett főleg a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium veszi ki részét a gyűjtésben, a hatszázötven diák öt napon keresztül segítette a betakarítást. Az első osztályú gyümölcsöt, a termés hatvan százalékát exportálják Csehszlovákiába, a fennmaradó részt a hazai piacon érté­kesítik. illetve a feldolgozóiparnak szállítják. Képeinken a „balassisok” szüretelését örökí­tettük meg. — kulcsár — NÓGRÁD ,A2' MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA. XLI. ÉVF., 230. SZÁM ÁRA: 1,80 FORINT 1935. OKTOBER 1., KEDD Kádár János látogatást tolt Prágában Liflsomir Slrouga! ittaypr killlsitelése Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt főtitkára Gustav ’fiúsaknak. Csehszlo­vákia Kommunista. Pártja Központi Bizott­sága főtitkárának, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnökének meghívására baráti munkalátogatásra hétfőn reggel Prágába uta­zott. Kíséretében van Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és Őszi István, a KB osztályvezető-helyettese. A búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Németh Károly, az MSZMP főtit­kárhelyettese, Havasi Ferenc, Óvári Miklós, a Politikai Bizottság tagjai, a Központi Bi­zottság titkárai; Berecz János, Horváth Ist­ván és Pál Lénárd, a- Központi Bizottság titkárai, továbbá Kótai Géza, a KB külügyi osztályának vezetője. Kamara János belügy­miniszter, a KB tagjai; Urbán Lajos közle­kedési miniszter, Horn Gyula, a KB tagja, külügyminisztériumi államtitkár. Jelen volt Óndrej Durej, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság magyarországi nagykövete. Kádár János és kísérete hétfőn Párgába érkezett. Kádár Jánost és kíséretét Prága Ruzynei repülőterén Gustáv Husák, valamint Vasil Bi'.ak, a CSKP KB elnökségének tagja, a KB titkára fogadta. Jelen volt Kovács Béla hazánk prágai nagykövete, aki ott csatlako­zott a küldöttséghez, és a prágai magvar nagykövetség vezető diplomatái. Kádár János a prágai vár dísztermében átadta Lubomir Strougalnak. a Magyar N/p- ár • óság rubinokkal ékesített kitüntetést, amelyet az Elnöki Tanács hatva­nadik születésnapja alkalmából adományo­zott a csehszlovák kormányfőnek. A kitüntetés ^.átadásán jelen volt Gustáv Husák, valamint a CSKP KB elnökségének tagjai, a KB titkárai és a titkárság tagjai, valamint a Kádár János kíséretében lévő Szűrös Mátyás és Kovács Béla, hazánk prá­gai nagykövete. Gustáv' Husák ebédet adott Kádár János és kísérete tiszteltére, amelyen részt vettek a csehszlovák párt- és állami élet vezető képviselői. Kádár János a délutáni órákban látogatást tett a prágai magyar nagykövetségen, ahol szívélyes légkörű beszélgetést folytatott a diplomáciai képviselet vezető beosztású diplomatáival. Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt főtitkára hétfőn este hazaérkezett Prágából. Kíséretében volt Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és őszi István, a KB osztályvezető-helyette­se. A fogadtatásba a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Németh Károly, az MSZMP főtitkár­helyettese, Berecz János, Horváth István és Pál Lénárd, a Központi Bizottság titkárai, továbbá Kótai Géza, a KB tagja, a KB kül­ügyi osztályának vezetője. Kamara János, ■a KB tagja, belügyminiszter, Urbán Lajos közlekedési miniszter. Horn Gyula, a KB tagja, külügyminisztériumi államtitkár'. Je­len volt Ondrej Durej. a Csehszlovák Szó­rón i éW* ivóztáisaság magyarországi nagykő Szili és pedagógusok együttműködésével Napirenden : a katonai pályára irányítás Kádár János és Gustáv Husák baráti munkatalálkozója Ha nem is a kívánt mérték­ben mégis javult az 1984—83- ös tanévi beiskolázás, a ka­tonai pályára irányítási tevé­kenység megyénkben. Ezt ál­lapította meg tegnapi ülésén a Hazafias Népfront Nógrad Megyei Bizottsága mellett mű­ködő katonai pályára irányí­tás koordinációs bizottság, amely Letovai Ildikó, a nép­front megyei titkára elnökle­tével tartotta ülését. . Radics János ezredes. a Nógrád Megyei Hadkiegészí wj és Területvédelmi Parancs­nokság vezetője beszámolójá­ban elmondotta, hogy a kato­nai főiskolákra, a katonai kö­zépiskolákra jelentkezők szá­ma ugyan emelkedett a ko­rábbi évekhez viszonyítva, de még mindig nem érte el a kí­vánt szintet. Példás munkát végeztek a pályára irányítás terén az elmúlt ’évben a sal­gótarjáni Madách Gimnázium­ban. a Táncsics Mihály Szak­középiskolában. de számos kö­zépiskolában kívánnivalót hagy maga után ez a tevékenység. Elsősorban a katonai közép­iskoláknál való felvételnél stagnál a jelentkezők száma. A koordinációs bizottság ülésén kimondották; elsősor­ban a szülők és a pedagógu­sok együttműködésére kell szá­mítani, hogy biztassák, erő­sítsék a fiatalok elhatározá­sát. Biztosítani kell a peda­gógusok, a KISZ-szervezet, az úttörőszövetség együttműködé­sét, hogy már az általános is­kolától felfelé zavartalan le­gyen a katonai pályairányítási feladat végrehajtása. Szó volt az 1985—86-os évi beiskolázási feladatokról is. A bizottság tagjai egyértelműen foglaltak állást, amellett, hogy a katonai pályairányító tevé­kenységet a fiatalok körében tovább kell folytatni úgy, hogy a katonai főiskolákra, tiszthe­lyettesi iskolákra, valamint a katonai kollégiumokba a meg­határozott feladatok szerint történjen a beiskolázás. El kell érni, hogy a fiatalok ki­választása feleljen meg a fel­vételi követel mén veknek, ta- n -lmányi és egészségügyi té­ren egyaránt. Ehhez a mun­kához a bizottság külön ha­tározta meg a Hazafias Nép­front, a megyei KlSZ-bizott- ság, a megyei Ifjú Gárda pa­rancsnokság, a megyei tanács művelődési osztálya és a me­gyei pályaválasztási és neve­lési tanácsadó' intézet felada­tai^. Foglalkozott a bizottság a TIT és az MHSZ tennivaló­ival is. ' megyei katonai pályairá- nyítási koordinációs bizottság tegnapi értekezletén részt vett és felszólalt Horváth József, a megyei pártbizottság kép­viselője is. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitkára Gustáv Husáknak. Csehszlo­vákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárá­nak, a Csehszlovák Szocialis­ta Szövetségi Köztársaság el­nökének meghívására 1985. szeptember 30-án baráti mun­kalátogatást tett a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság­ban. Ülésezett a Vöröskereszt ló példával elöl járni Ülést tartott a Magyar Vö­röskereszt Nógrád Megyei Ve­zetősége hétfőn a megyei ta­nácson, Salgótarjánban. Az értekezleten megjelent Gyé- kis Emil, a Magyar Vöröske­reszt Országos Vezetőség 'szervezési és ifjúsági osztá­lyának helyettes vezetője. Az elnöki tisztséget, dr. Harakály Mária, a Vöröskereszt me­gyei vezetőségének elnöke lát­ta el. Elsőként a Vöröskereszt ifjúsági munkájának tapasz­talatait és további feladatait beszélték meg. A Vöröskereszt ifjúságpolitikai tevékenységé­nek alapvető feladata az, hogy a fiatalokat minél nagyobb mértékben megnyerje moz­galma számára. A Vöröske­reszt V. kongresszusa meg­határozta a középfokú tanin­tézetekben az önálló ifjúsági alapszervezetek létrehozását, így a megye valamennyi kö­zépiskoláiéban megalakultak az önálló ifjúsági szerveze­tek. Az utóbbi 2—3 évben a kollégiumokban is megindult a vöröskeresztes munka. Az általános iskolákban ifjú egészség'őrök tevékenykednek, szorosan az úttörőmunkához kapcsolódva. A salgót^fiáni Pénzügyi és Számviteli Főis­kola szervezetének a tanulókon kívül tanár tagjai is vannak. Az iskolákban folyó vöröske­resztes tevékenységet pedagó­gus elnökök irányítják. Munká­juk akkor a leghatásosabb, ha személyes jó példával járnak elöl. A folyamatos egészségnevelő munkában kiemelt feladatot kapott a káros szenvedélyek elleni küzdelem, amely felhívta a figyelmet a fiatalok körében egyre inkább terjedő egész­ségromboló káros szenvedé­lyekre. a túlzott gyógyszerfo­gyasztás veszélyeire. Az ifjúság családi életre való felkészíté­se — a család jelentőségének és funkciójának megfelelően — sokirányú és felelősségtel­jes feladat. A tanulók - felké­szítését segítik a csecsemő­gondozási tanfolyamok. A jövőben az egyik legfontosabb feladat., hogy a fiatalok kö­rében növeljük az aktivisták számát, ezen kívül legyen tartalmasabb a vöröskeresztes munka mind a munkahelyen, mind a lakóterületeken. Az ifjúsággal foglalkozó párt-, állami és más társadalmi szervezetekkel, mozgalmakkal a kapcsolatrendszert bővíteni kell, a helyes munkamegosz­tás érdekében. Ezután a véradás szervezé­sét Salgótarjánban. Balassa­gyarmaton és vonzáskörzeté­ben, különös tekintettel a véradó-konferencián megha­tározottakra, tárgyalta meg a megyei vezetőség. A véradók száma évről évre nő. A szo­cialista brigádpk versenyvál­lalásaiban szerepel a véradás, amiért legtöbb esetben elis­merést kapnak. A készenléti véradók nagy szerepet ját­szanak a ritka vércsoport, friss végigényeinek kielégíté­sében. Fontos és folyamatos feladat azonban, a véradók utánpótlása, a fiatal véradók szervezése, a régiek megtar­tása. Ennek érdekében az ak­tivisták rendszeresen látogat­ják a véradókat, ajándékok­kal kedveskednek, újévi, szü­letésnapi képeslapokat külde­nek. összegezve megállapít­ható. hogy a véradás szerve­zése jó, , abban részt vevő szervek együttműködése kedvező, ezért a végrehajtó bizottság elismerését fejezi ki a véradóknak, a szervezők­nek és a munkájukat támo­gató párt- és állami vezetők­nek. A szívélyes, elvtársi légkö­rű megbeszélések során a két párt vezetője kölcsönösen tá­jékoztatta egymást az orszá­gaikban folyó szocialista épí­tőmunkáról. Kádár János át­tekintést adott az MSZMP XIII. kongresszusa határoza­tainak végrehajtásáról. Gus­táv Husák ismertette a CSKP XVII. kongresszusa előkészí­tés !nek menetét. Megvitatták a két marxista—leninista pán es baráti ország együttműkö­désének helyzetét és fejlesz­tésének lehetőségeit. Véle­ménycserét folytattak a nem­zetközi helyzet, valamint a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom . időszerű kérdéseiről. Kádár János és Gustáv Hu­sák megelégedéssel állapítot­ta meg. hogy a - magyar— csehszlovák kapcsolatok ma­gas szintűek és tartalmasak, a marxizmus—leninizmus és a szocialista ■ internacionalizmus elvei alapján sokoldalúan gaz­dagodnak és kedvezően já­rulnak hozzá a két ország szo­cialista fejlődéséhez. Megerő­sítették, hogy a kér párt szi­lárd törekvése a kölcsönösen előnyös kapcsolatok további elmélyítése az élet valamennyi területén. Nagy jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy mindkét ország a gazdasági fejlődés gyorsítására, a nép­gazdaság tervszerűségének és a termelés hatékonyságának növelésére, a szocializmus tár­sadalmi vívmányainak, eszmei - szellemi értékeinek kibon­takoztatására törekszik a kö­zös tapasztalatok, a szocialista építés általános törvényszerű­ségei és a nemzeti sajátossá­gok figyelembevételével. Megbeszéléseik során meg­különböztetett figyelmet for­dítottak a Magyar Népköztár­saság és a Csehszlovák Szo­cialista Szövetségi Köztársa­ság közötti gazdasági és mű­szaki-tudományos együttmű­ködésre. Kedvezően értékelték az 1986—1990. közötti évekre szóló népgazdasági tervek eredményes egyeztetését, ami az árucsere további dinami­kus növelését teszi lehetővé. Kölcsönösen hangsúlyozták, hogy érdekeltek a két ország közötti gazdasági együttműkö­dés korszerű formáinak to­vábbi feltárásában és bővíté­sében, a kooperáció és a sza­kosítás fejlesztésében. Támo­gatták a KGST-tagországok (Folytatás a 2. oldalról.) t Az MNOT elnöksége megvitatta fl hetedik népgazdasági tervjavaslat A Magyar Nők Országos Tanácsának elnöksége a Mi­nisztertanács felkérésére hét­főn kibővített ülésén, Duschek Lajosné. az MNOT elnöke ve­zetésével. megvitatta a hete­dik ötéves népgazdasági terv- javaslatot. Az ülésen Csehák Judit, a Minisztertanács el­nökhelyettese tartott vitainft tót. Jelen volt Craveró R< ber+, az Országos Tervhivat, elnökhelyettese is. Az MNO elnöksége a tervjavaslatt. kapcsolatos észrevételeit me; küldi a Minisztertanácsnak. (MTI) 7 " J CSusftasv Mtunsäk; meghíuosőra

Next

/
Oldalképek
Tartalom