Nógrád, 1985. szeptember (41. évfolyam, 205-229. szám)

1985-09-02 / 205. szám

Ä szovjet — «amerikai kapcsolatokról Mihail Gorbacsov interjúja a Time amerikai hírmagazinnak A szovjet—amerikai kapcsolatokról, ezen belül a novem­berre Genfbe tervezett csúcstalálkozóról, valamint a nukleá­ris és űrfegyverkezés megállításával kapcsolatos szovjet ál­láspontról nyilatkozott a Time amerikai hírmagazinnak Mi­hail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára. A Moszkvában vasárnap dél-afrikai ármánykodásun- «ste nyilvánosságra hozott vá- kig. laszaiban Gorbacsov bonyo- Mi készek vagyunk a konk- lultnak. feszültnek, sőt robba. rét, tárgyszerű megbeszélésre, násveszélyesnek nevezte a s benyújthatjuk saját szám- nemzetközi helyzetet, s. mint Iánkat is. Van, mit monda­mondotta, ez az állapot még nunk az Egyesült Államok tovább romlik. Ezért össze fegyverkezési hajszában viselt kell szedni a politikai bátor- felelősségéről, a világ külön- ságot, s meg kell állítani az böző térségeiben tanúsított egvre előbbre tartó fenyegető magatartásáról, a terroriz- folyamatot. Véget kell vetni mushoz nyújtott támogstásá- a fegyverkezési bajszának, ról. s az emberi jogok meg- meg kell kezdeni a leszerelést sértéséről magában az Egye- és a kapcsolatok javítását — sült Államokban és a hozzá jelentette ki a szovjet pold- közelálló államokban. Ám ér- tikus. demes-e mindezek kedvéért A Szovjetunió — folytatta megtartani egy csúcstalálko- az SZKP KB főtitkára — zót. amelytől népeink, s vala- nem pusztán szorgalmazza a mennyi földrész lakói a bé­ka peso latok javítását, hanem kébe, biztonságba és a nyu- egészen konkrét javaslatokat godt életbe vetett reményük és gyakorlati lépéseket is megerősítését várják. A vé­tesz ennek érdekében. Ezt szekedésből, a kölcsönös rá­szolgálja többek között a daskodásból semmi jó sem nukleáris robbantásokra meg- sülhet ki. hirdetett szovjet moratórium, Én egy ilyen fontos találko- 6 az a javaslat, hogy az Egye- zó értelmét másban látóm — sült Államok csatlakozzon e állapította meg Mihail Gor- moratóriumhoz és újítsák fel bacsov. Becsületes, előítéle- a nukleáris kísérletek teljes tektől mentes legyen. Ez tilalmáról folytatott tárgyaié- azon bán mindkét féltől függ. sokat E cél érdekében szüle. Az interjú további résziben tett a világűr békés haszno- Mihail Gorbacsov az Egve- sitásában való együttműkö- sült Államok hadászati vé­désről és az. űrfegyverkezés! delmi kezdeményezéséről szól- hajsza megállításáról szóló in. va kifejtette: a hivatalos Wa- dítvány is. shington a kezdeményezés bí­A felelős amerikai vezetők- ráilóinak válaszolva, szívesen nél azonban nyílt ellenállás- használja azt az általa cáíol- ra találtak a szovjet javasla. hatatlannak tekintett érvet, tok, amelyeket megpróbálnak hogy a csillagháborús terve- csupán propagandafogásnak két az oroszok is ellenzik, feltüntetni. márpedig, ha ez így van. ak­Bárki. aki egy kicsit is fisz- kor ez egy helyes és jó prog- tában van ezekkel a kérdé- ram. sekkel rögtön láthatja, hogy Nem tudjuk komolyan ven- javaslntaink mögött a legko- ni azt az állítást, hogy a ha­tna! yabb szándékok és nem dászati védelmi kezdeménye- valamiféle a közhangulat be- zés biztosítja a nukleáris tá- folyásolására irányuló törek- madással szembeni sérthetet- vés húzódik meg — mutatott lenséget, s ily módon elve- rá Mihail Gorbacsov. zet a nukleáris fegyverek fel­Az Egyesült Államok kor- számolásához — mutatott rá mányzata a szovjet moratóri- Gorbacsov. A szovjet, de nem umra kihívó módon azzal vá- csak a szovjet, hanem az ame- laszolt hogy sietve végrehaj- rikai szakemberek véleménye tott egy újabb nukleáris rob- szerint is ez csupán fanhaz- bantást. A világűr békés hasz_ magária, alaptalan vágyálom, nosítására vonatkozó szovjet Ez a terv kétségtelenül minden javaslatra pedig azzal reagált, területen tovább ösztönzi a hogy elhatározta a műholdéi- vegyverkezési hajszát, s ezzel hárító fegyver első harci kö- tovább növeli a háborús ve- rülménvek közötti kipróbáló- szélyt. Éppen ezért ez a terv sát. Ezen felül még újabb rossz a Szovjetunió, rossz az gyűlöletkampányt is indította Egyesült Államok, és általá- Szovjetunió ellen. ban mindenki számára. Ha Mindezek ellenére az a vé- nem sikerül megtiltani a vi­leményünk. hogy bármit is lágűr miüfcarizáLását, ha állítanak Washingtonban a nem sikerül elhárítani az űr- Szovjetunió legutóbbi lépései- fegyverkezési bajszát, akkor ről, az amerikai kormányzat semmiféle eredményre sem nem mondta ki az utolsó szót számíthatunk, ebben az ügyben. Mi bízunk Meggyőződésünk, hogy le- ebben — mutatott rá Mihail hetséges a megegyezés a vi- Gorbacsov. A tény ugyanis lágűr militarizálásának el­az, hogy akár tetszünk egy- hárításáról, s az ilyen megál- másnak, akár nem, csak együtt lapodást ellenőrizni is lehet, élhetünk tovább, vagy pusz- Ha ilven megállapodás nem tolhatunk el. A • megválaszo- jön létre, akkor nem lehet lásra váró fő kérdés tehát megállapodni a nukleáris most ez: készek vagyunk-e fegyverzetek korlátozásáról és •számot vetni azzal, hogy csökkentéséről sem A védel- nincs más út, mint a békés mi és támadó fegyverzetek együttélés útja. s készek va- közötti összefüggés oly nyíl" gyunk-e háborús kategóriák vánvaló, hogy ezt még bi- helyett békés elképzelésekben zonygatni sem kell — szögez- gondolkodni és cselekedni. A te le az SZKP KB főtitkára Szovjetunió erre a kérdésre Washingtonban nyíltan han- egyértelmű igennel válaszol. gőz tat iák, hogy bármit tesz. A továbbiakban az őszre is a Szovjetunió, az. Egyesü!t tervezett szovjet—amerikai Államok mindenképpen létre- csúcsta 1 alkotóról szólva, Mi. hozza csapásmérő űrfegyverét hail Gorbacsov kijelentette, és műholdelhárító rendszerét, hogy a találkozó esélyeit ma A múltban már nagyon sok már sokkal óvatosabban ítéli próbálkozás történt annak ér­ni eg. mint akkor, amikor a dekében. hogy térdre kény- róla szóló megállapodás létre- szerítsék, kimerítsék a Szov- jött. Mi komolyan készülünk jetuniót. Ezek a kísérletek a találkozóra, nagy jelentő- mind kudarcot vallottak, és séget tulajdonítunk neki, és kudarcot vallanak a jövőben komoly reményeket fűzünk is. Felszólítjuk az. Egyesült hozzá — mondotta az SZKP Államokat: kössön velünk ko- KP főtitkára. Nyugtalanító- moly megállapodásokat a ha- nak tartjuk azonban azt a dászati nukleáris fegyverek- megközelítést, amely Wa- ről. a közepes hatótávolságú shington részéről kirajzolódik, nukleáris eszközökről és a vi- Formálódik egy amerjkai for- lágűr mi-literiz.ál ásónak meg- gatókönvv, amelv a nyomás- akadályozásáról. Amennyiben ra. sarokba szorításunk szán- az űrfegyverekre vonatkozó dókára énül. Fel akarnak ró- jelenlegi' amerikai álláspont ni nekünk mindenféle hala- jelenti az uto'só szót Wa­les bűnt a fegyverkezési haj- shington részéről, akkor a sza erőltetésétől kezdve a genfi tárgyalások tökéletesen „közel-keleti agresszióig”, az. értelmüket vesztik — szögez- emberi jogok megsértésétől te le Mihail Gorbacsov. 2 NGGRÁD - 1985. szeptember 2« hétfő A továbbiakban az SZKP KB főtitkára a szovjet gaz­daság helyzetéről szólt. Em­lékeztetett rá, hogy a hápotók és az újjáépítési időszakok legalább két évtizedet vettek e! a szovjet emberektől A szocialista társadalmi rend­ben rejlő lehetőségeket fel­használva, a nehéz körülmé­nyek ellenére a Szovjetuniót mégis sikerült gazdasági vi­lághatalommá tenni. Termé­szetesen megvannak a hibá­inkból és mulasztásainkból adódó nehézségeink — muta­tott rá a főtitkár. Mi ezekről nyíltan beszélünk. Elkerülhe­tetlenné vált, hogy javítsunk a dolgok menetén, s ebből született a társadalmi és gaz­dasági haladás meggyorsításá­nak koncepciója.. Számunkra ma ez a legfontosabb, az el­sődleges feladat. Keressük a gazdálkodás ésszerű módsze­reit. Látjuk problémáinkat, de biztosak vagyunk társadalmi rendszerünk, országunk le­hetőségeiben. A legfontosabb feladat az emberek életének megjavítása, s ennél lényege­sebb cél nincs számunkra. Az amerikai hírmagazinnak arra a kérdésére, hogy a világgaz­daság milyen változásai len­nének hasznosak a Szovjet­unió számára, Mihail Gorba­csov kifejtette: bár ez inkább politikai, mint gazdasági kér­désnek tűnik, elsősorban a fegyverkezési hajsza megállí­tása. Minden egyes védelmi célokra fordított rubelt szíve­sebben költenénk polgári, bé­kés célokra. Ami pedig konk­rétan a világgazdaságot illeti, úgy véljük, hogy nem csak a Szovjetuniónak, hanem más országoknak is javára válna, ha stabilizálódna az általános gazdasági, valamint valutáris és pénzügyi helyzet, igazságos megoldást nyerne az adóssá­gok kérdése, és sikerülne előbbre lépni az új gazdasági rend megteremtése felé. A fejlett technológia megszerzé­sére irányuló szovjet szándék­ról szólva Mihail Gorbacsov felhívta rá a figyelmet, hogy erre törekszik minden ország, köztük az Egyesült Államok is, sőt, az talán még mások­nál is erőteljesebben. Ami a szovjet—amerikai tudomá­nyos együttműködést illeti, az jelenleg nem létezik — kö­zölte Gorbacsov. Mi eat saj­náljuk. de túléljük, hisz ma­gunk is élenjáró tudomány- nyál rendelkezünk. Amerikai részről is tisztában vannak ezzel, s ezért gyakorolnak egyre nagyobb nyomást szö­vetségeseikre, ezért akadá­lyozzák a komoly tudományos eredményeket képező termé­kek eladását a Szovjetunió­nak. Így akarnak kárt okoz­ni nekünk. Az Egyesült Államok a szövetségeseivel vúvott kon- kurrenciaha.rcban egyre gyak­rabban hivatkozik a szovjet fenyegetésre, s így akarja le­lassítaná konkurenseinek tu­dományos és műszaki fejlő­dését. Ez végső soron rövid­látó politika. Akik arról szónokolnék, hogy a Szovjetunió az ameri* ka! technológiára áhítozik, elfelejtik, hogy mivel i6 ren­delkezik ma “a Szovjetunió. Országunk a fo. -sdaiom után műszaki önállóságot ví /ott ki és már régen műszaki nagy­hatalommá várt. Ez lehetővé tette számára, hegy megállja helyét a második világhábo­rúban. elsőként lépjen ki a világűrbe és széles körű űr­kutatási programot valósít­son meg, biztosítsa maga szá­mára a megbízható védelmet és egészében sikeresen fejlesz- sze termelőerőit. Végezetül még egy gondo­latot szeretnék kifejteni, ami akár egész beszélgetésünk ösz- szegzésének tekinthető. Na­gyon igaz az a megállapítás, hogy a külpolitika a belpoli­tika folytatása. Ám, ha ez így van. kérem, gondolkodja­nak el rajta: ha mi oly hatal­mas belső feladatok megoldá­sára törekszünk, mint azt em­lítettem. akkor milyen külső körülmények megteremtésében lehetünk érdekeltek? A vá­laszt önökre bízom — mon­dotta végezetül a Time-nak adott interjújában Mihail . Gorbacsov, Magyar vezetők üdvözlő távirata LE DUAN elvtársnak, a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottsága főtitkárának, TRUONG CH1NH elvtársnak, a Vietnami Szocialista Köztársaság Államtanácsa elnökének, PHAM VAN DONG elvtársnak, a Vietnami Szocialista Köztársaság Minisztertanácsa elnökének Hanoi Kedves elvtársak! A Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe, a független népi állam megalakulásának 40. évfordulója al­kalmából, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága. a Magyar Népköztársaság. Elnöki Tanácsa. Minisz­tertanácsa. dolgozó népünk nevében elvtársi üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük önöknek, a Vietnami Kommu­nista Párt Központi Bizottságának, a Vietnami Szocialista Köztársaság Államtanácsának és Minisztertanácsának, a baráti vietnami népnek. i Népünk őszinte elismeréssel tekint a vietnami népnek a Vietnami Kommunista Párt vezetésével a társadalom és a gazdaság szocialista átalakításában elért eredményeire, ezek megszilárdítására és gyarapítására irányuló négy évtizedes áldozatos erőfeszítéseire. Kívánjuk, hogy népünk az ismert nehéz külső és belső feltételek közepette is sikeresen tel­jesítse a szocialista építés feladatait, a párt V. kongresszusa általi kitűzött célokat. Támogatjuk a Vietnami Szocialista Köztársaság külpoli­tikai törekvéseit, kezdeményezéseit, amelyek a délkelet- ázsiai térségben kialakult feszültség csökkentésére, a béke és biztonság megszilárdítására irányulnak. örömünkre szolgál, hogy az elmúlt év novemberében alá­írásra került magyar—vietnami barátsági és együttműkö* dési szerződés szellemében a pártjaink, országaink és népe­ink közötti, sokoldalú együttműködés és barátság a béke es a szocializmus közös ügyét szolgálva erősödik. Nemzeti ünnepük alkalmából további sikereket kívánunk önöknek és dolgozó népüknek a szocializmus építésében, a nemzetközi békéért és társadalmi haladásért folytatott küz­delmükben. KÁDÁR JÁNOS. a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára LOSONCZI PÁL, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke LÁZÁR GYÖRGY, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke ☆ A Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe al­kalmából Sarlós István, az Országgyűlés elnöke táviratban köszöntötte Nguyen Thot, a Vietnami Szocialista Köz­társaság Nemzetgyűlésének elnökét. A Szakszervezetek Or~ szágos Tanácsa, a Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, az Or­szágos Béketanács, a Magyar Szolidaritási Bizottság és a Magyar Nők Országos Tanácsa szintén táviratban üdvözölte partnerét. / (MTI) Vietnam évfordulója Budapestre érkezett John Block Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter meg­hívására küldöttség élén va­sárnap Budapestre érkezett John Block, az Egyesült Álla­mok mezőgazdasági miniszte­re. (MTI) Honecker— Strauss találkozó Erich Honecker az NSZEP j KB főtitkára, az NDK Állam­tanácsának elnöke vasárnap Lipcsében fogadta Franz Jo­sef Strauss bajor tartományi miniszterelnököt, a CSU el­nökét, aki a vásárra érkezett a városba. A találkozón a nemzetközi kérdések közül elsősorban az űrfegyverkezés megakadályo­zásáról. és az európai fegy­verkezés korlátozásáról tár­gyaltak. Az NDK vezetője hangsú­lyozta, hogy mindent meg kell tenni a fegyverkezés megállí­tására. Honecker és Strauss részle­tesen elemezte a két német állam kapcsolatait. A talál­kozó után tartott sajtóérte­kezletén a bajor politikus el­mondta, hogy gazdasági, kul­turális és környezetvédelmi területen, jelentősen feilődött az NSZK és az NDK együtt­működése. Strauss — elmon­dása szerint — több javasla­tot tett a kapcsolatok javítá­sára. • Békenap az NSZKban Az NSZK sok városában tartottak békemegmozduláso­kat a hét végén, abból az al­kalomból, hogy szeptember 1. — a második világháború ki­törésének évfordulója — nem­zetközi békenap. A rendezvényre a szociál­demokrata párt, a szakszer­vezetek, valamint a kommu­nisták és más baloldali poli­tikai csoportok, békemozgal­mak szervezésében került sor. A résztvevők és a szónokok határozottan tiltakoztak az amerikai kormányzat űrfegy­verkezési tervei ellen, köve­telték a katonai leszerelést. Münchenben a vasárnap délutáni nagygyűlésen Willy Brandt, az SPD elnöke mon­dott beszédet. Egyebek közt kijelentette: „nincs szüksé­günk új vegyi megsemmisítő eszközökre a Szövetségi Köz­társaságban”. Utalt arra, hogy a nyugatnémet szociáldemok­rata párt és a Német Szo- c'alista Egységpárt közös munkacsoportja javaslatot dol­gozott ki vegyi fegyverektől mentes övezet létrehozására. Brandt nyomatékosan követel­te az enyhülési politika fel­élénkítését. ..A béke nem min­den. de béke nélkül minden semmivé válik” — mondotta. Vietnam függetlensége kiki­áltásának 40. évfordulója al­kalmából Hanoiban csúcsta­lálkozót tartottak az indoikí- nai országok. A találkozón részt vett Le Duan a Vietna­mi KP KB főtitkára, Truong Chinh, a Vietnami Szocialis­ta Köztársaság Államtanácsá­nak elnöke, Phem Van Dong miniszterelnök, valamint az ünnepségekre ideérkezett Kay- sone Phomvihane, a Laoszi Népi Forradalmi Párt KB fő­titkára, miniszterelnök és Heng Samrin. a Kambodzsai Népi Forradalmi Párt KB főtitká­ra, a Kamoodzsai Népköztár­saság Államtanácsának elnöke. Az évforduló alkalmából Hanoiban lerakták Ho Si Minh emlékmúzeumának alapkövét. Az eseményre ugyanazon a téren került sor, ahol négy* ven esztendővel ezelőtt kiki­áltották az ország független­ségét. Az eseményen megje­lent Le Duan, a Vietnami Kommunista Párt KB főtit­kára. több más vietnami párt- és állami vezető, ott volt az alapkőletételnél Vitalij Vorot- nyikov, az SZKP KB PB tag­ja, az Oroszországi SZSZSZK Minisztertanácsának elnöke. Nagy-Britannia a jól ismert szólás szerint a hagyományok hazája. Ilyen tradíció az is, hogy szeptember elején a kü­lönböző pártok, politikai erők egymás után megrendezik or­szágos kongresszusukat, mint­egy „új évadot” nyitva a nyá­ri szünet után a belpolitikai porondon. Az idén a brit szakszervezetek konferenciája jelenti a nyitányt: a TÚC küldöttei ma ülnek össze Blackpoolban, hogy megvitas­sák a szervezetük előtt álló problémákat, beleértve az el­lenzéki munkáspárthoz fűző­dő viszonyt, és a jelenlegi konzervatív kormánvzat tevé­kenységének értékelését. A tanácskozásnak három té­nyező ad különös jelentőséget. Egyrészt ez lesz a legmaga­sabb szakszervezeti fórum azóta, hogy a tavasszal gya­korlatilag a sztrájkolok meg­hátrálásával befejeződött a hosszú hónapokon keresztül húzódó óriási, több milliárd fontos veszteséget hozó bá- nvász-munkabeszüntetés. Az a politikai kötélhúzás, amely a A blackpooli nyitány szervezett dolgozók, és a me­rev, meglehetősen egyoldalú gazdaságpolitikát folytató Thatcher-ka-binet között folyt, a bányászsztrájkkal persze nem fejeződött be, de a ta­nulságok értékelése, a közeljö­vőben követendő irányvonal kialakítása mindenképp fon­tos feladat a TUC számára. A másik számfoavevő tény. hogy nem kis részben épp a tory- kormány szociálpolitikai kér- lei hetet lens égének köszönhető­en — az elmúlt hetekben csökkent először a közvéle­mény-kutató irodák kimutatá­sai szerint érezhetően, konk­rét százalékokban is kimutat­hatóan a kormánypárt nép­szerűsége. Arról persze egye­lőre szó sincs, hogy veszélybe került volna a miniszterelnök­asszony pozíciója, ám az ada­tok teljes figyelmen kívül ha­gyása is komoly hibát jelen­tene. A blackpooli nyitány hangu­latát meghatározó harmadik tényező az a programtervezet, amelyet a fő ellenzéki erő. a munkáspárt dolgozott ki a TUC képviselőinek bevonásával. Ez az új gazdasági es politikai viszonyt felvázoló dokumen­tum már most arra a lehető­ségre készült, hogy a labour venné kezébe ismét az ország irányítását a következő par­lamenti választásokon aratan­dó, remélt győzelem után. Az „új partneri viszonyt” előtér­be helyező program augusztu­si közzététele óta nem kevés vitát kavart a munkáspárton beiül éppúgy, mint á jobbol­dalibb pártok soraiban, s elő­reláthatólag napirendre kerül a többi politikai erő küszöbön- álló tanácskozásán. A TUC- kóngresszus ugyanis valóban csak a nyitány: az előttünk álló hetekben egymás után megtartják konferenciájukat a konzervatívok, a szociálde­mokraták, a liberálisok és « munkáspártiak is. «*• *•

Next

/
Oldalképek
Tartalom