Nógrád, 1985. szeptember (41. évfolyam, 205-229. szám)

1985-09-02 / 205. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESüLJETEíH ■ Yr,-t AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLI. ÉVF., 205. SZÁM ARA: 1,80 FORINT 1985. SZEPTEMBER 2., HÉTFŐ Secsiniettek Vakítottak a fehér blúzok, ingek, virítottak a kisdobos­éi úttörőnyakkendök és fogy­tak a virágok a hét végén, amikor megyeszerte megtar­tották az 1985’86-os tanév ünnepélyes megnyitóit. A hétágra sütő nap vajon hány vidám, tettrekész arcot és hány szorongással teli szemet, sírásra görbülő szájat látott? — ez természetesen kifür­készhetetlen. Amit tudhatunk: Nóqrád megyében a 121 ál­talános iskolában 28 ezer tanuló —. közülük 3448 elsős —, a 11 gimnáziumban és szakközépiskolában 4300 di­ák -, 1150 első éves -, az öt szakmunkásképző intézet­ben 3840 tanuló —, 1148 most kezdő - számára rendeztek tanévnyitót. Ilyenkor mindig a „gó­lyák” állnak a figyelem kö­zéppontjában. Nem véletle­nül: a jó kezdés fél siker, tartja a szóiásmondás is. Különösen így van ez az általános iskolába lépőkkel. Ha úgy indulnak, hogy meg­őrzik eredendő- gyermeki kí­váncsiságukat, érdeklődésü­ket a világ dolgai iránt, ezt át tudják plántálni a tanul­mányok most még koránt­sem „iskolás”, hanem játé­kosabb formáiba, kevesebb a csalódás lehetősége. Az óvo­dákban az iskola-előkészítést nagyon komolyan veszik, ne­velési hibának tartják, ha egy gyereket valaki folyvást az­zal fegyelmez: „Na, majd az iskolában, ott megtanítják mi a rend, ott nem lehet rosszalkodni!" Az iskolának valóban az az egyik felada­ta, hogy a feladgttudatot ki­alakítsa a kisgyermekekben, de ezt az életkori sajátossá­goknak' megfelelően teszik. Nem csak a gyermek, a szülő is jóljár, ha nem csinál „mumust” az iskolából, a ta­nulásból. Más a helyzet, más • fe­szültségek jelentkezhetnek a középfokon kezdőknél. Az iskolaváltás, az új közösség, új tanárok, a nagyobb kö­vetelmények néhány tanuló­bon félszt teremthetnek. A pedagógusok mellett a szü­lők is sokat tehetnek ennek leküzdésére: ha fölzárkózta­tást javasolnak a gyereknek az év eleji fölmérők után, kapacitálják, vegye komo­lyan, ne a félévi értesítőből derüljön ki, sok még a hézag a tudásukban. Fontos az is, ne azzal induljon neki a di­ák a tanulásnak, hogy há­rom-négy év haladék ez a" döntéshez, majd eltelik az idő, majd lesz valahogy... Ahogy Cseperednek, egy® inkább meg kel! érteniük: a társulás munka! Ha komoiy- falctnul, lezserül veszik, ellé- becolják a középiskolai éve­ket, mi lesz később, amikor már nem csak önmaguk sor­sáért felelősek, hanem része­sei a társadalmi munkameg­osztásnak. Reméljük, a többség eb­ben a tanévben sem lesz ilyen. Sokan vannak, akik új területek meghódítására készülve, izgatottan várják a tanítást. Ha mi, szülők túljutva a tankönyvek, tan­szerek beszerzésén, a hiányzó sportfelszerelések, kinőtt is­kolaköpenyek, ruhák, cipők pénztárca-nyitogató pótlásán, — az igazi tanulás megkez­désekor is gondoskodunk o gyerekekről, törődünk tanul­mányaikkal, még többen lesznek.- gkm ­Stabil jövője van a bányászkodásnak A szocialista országok delegációival együtt ünnepeltek Nógrádban Bensőséges hangulatban ünnepelték megyénk bányászai és a meghívottak — köztük a szovjet, a cseh, a lengyel, és az NDK bányászdelegációk tagjai — a 35. bányásznapot. Szombaton délelőtt zajlott le az új bányamúzeum átadása, majd ezt követően Nagybátonyban, a felszabadulási emlék­műnél helyezték el a bányászaink a megemlékezés és hála koszorúit. Utána a sportpálya melletti szabadtéren tartot­tak meg politikai nagygyűlésükét. Az elnökségben helyet foglalt Géczi János, az MSZMP Központi Bizottsága tagja, a megyei pártbizottság első tit­kára, Devcsics Miklós, a megyei tanács elnöke, Kovács László, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára, Jakab Sándor a SZOT tagja, a Magyar Szolidaritási Bizott­ság elnöke, Medved Károly, az SZMT vezető titkára, a szo­cialista országok bányászdelegációinak vezetői, a vállalat kiváló dolgozói. Az egybegyűlteket-Farkas József, a vállalati szakszervezeti bizottság titkára köszöntötte, majd Czipper Gyula ipari miniszterhelyetes, mondta el ünnepi beszédét. Elöljáróban köszöntötte a nógrádi szénbányák hatezer főnyi kollektíváját, majd me­leg szavakkal, nagy tisztelet­tel emlékezett a hős elődök­re, felidézve a nógrádi szén­medence munkásmozgalmá­nak főbb kiemelkedő esemé­nyeit. Emlékezett továbbá azokra a hős bányászokra, akik a felszabadítást követő széncsatákban álltak helyt, azokra a munkatársakra, akik a munkában, a bányában ál­dozták életüket, a természet erőivel küzdve, hogy megsze­rezzék számunkra a föld mé­lyének kincsét, a nógrádi sze­net. Ezután a szénmedence kiemelkedő személyiségeiről szólt. Ennek során megemlí­tette Pothornik József nevét, méltatta tevékenységét. Rátérve a jelenlegi helyzet ismertetésére, a többi között megköszönte megyénk bányá­szainak azt az áldozatos mun­kát, amelyet a szénellátás fo­lyamatosságáért, szabad idejü­ket is feláldozva, az elmúlt télen tettek és azóta is tesz­nek. Tovább folytatva e gon­dolatot, a távlatokról szólva a következőket, mondta: — Nemcsak a hetedik öt­éves tervben, hanem hosszabb távon is feladat a szénmeden­cék fiatalításának folytatása. Ehhez felhasználjuk a földta­ni kutatás eredménveit, a bányaművelésbe kerülő új, korszerű technikai eszközö­ket. Kapacitásnövelést jelent majd a peremkiilfeitések megnyitása, a beruházási le­hetőségekkel arányosan, a li­ászprogram folytatása. A lét- számeláramlás megfordításá­ra is keressük, és meg kell hogy -találjuk, a megfelelő megoldásokat. Elismeréssel szólt még az olaj-, az urán- és ércbányászok munkájáról, a földtani kuta­tásban tevékenykedőkről, a segítőtársakról, a bányagép­gyártókról, majd méltatta a szocialista országok bányá­szaival kialakított együttmű­ködés előnyeit, utalt a 'to­vábbi lehetőségekre, mond­ván: ehhez kitűnő keretet nyújt mind a KGST. mind az egyes országokkal kötött két­oldalú műszaki-tudományos egyezmény. Ezután kéréssel fordult megyénk minden bá­nyászához. Felhívta a figyel­met a bányabiztonság foko­zására, az egymásra való vi~ gvázásra, a szabályok szigorú megtartására, a korszerű biz­tonsági berendezések, auto- matikák szakszerű használa­tára. Az előadó ezután a nógrá­di szénmedence jövőjével kapcsolatban a következőket mondta: — Szénbányászatunk egyik n'agymúltú és ma is jelentős feladatot teljesítő egysége a nógrádi szénmedence. Nagv- múltú, mert jövőre ünnepli 125. születésnapját. Két évti­zeddel ezelőtt termelése 32 bányából megközelítette az év.i 4 millió tonna szenet, munkáslétszáma pedig elérte a 15 ezer főt. De nemcsak nagr múltja van. hanem sta­bil jövőie a bánvászkodásnak. Ennek fontos tényezője az 1982-ben megkezdett kán.vasi rekonstrukció, amely több mint egymiiliárd forintba ke­rül. -A vállalat a meglevő bá­nyák gépesítésére évenként 100—lfifl millió forintot költ. Az elmúlt évben bányabizton­sági berendezésekre pedig 50 milliót fordítottak. Ennek kapcsán hangsúlyoz­ta a gépeket irányító, képzett, tapasztalt,, munkájukat sze­rető és értő bányász szakem­berek fontosságát és szerepét, majd így fejezte be gondola­tait: — Köszönetemet és elisme­résemet fejezem ki a szén me­dence minden dolgozójának, a szocialista brigádoknak, a politikai, társadalmi, műsza­ki-gazdasági vezetőknek az eredményekért, a sok erőfe­szítésért, a példás helytál­lásért. Kívánok további ered­ményes munkát, melyhez biz­tos alapot nyújt az itt isme­retes szénvagyon, a meglevő fejlesztés alatt levő bánya­üzemek. a nógrádiak szerete- te. ragaszkodása szénmeden­céjükhöz, hivatásukhoz. Az ünnepi beszéd elhang­zása után Hegyes Ferenc, a Magyar—Szovjet Baráti Tár­saság országos elnökségének tagja Mákos Nándornak, a vállalati pártbizottság titkárá­nak átadta az MSZBT-tag- csoport alapító okmányát. Be­fejezésül Czipper Gyula és Zsuffa Miklós, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága tagja, a nógrádi szénbányák vezérigazgatója kitüntetése­ket adott át. A Bányász Szol­gálati Érdemérem arany fo­kozatát 129-en, az ezüst fo­kozatot 82-en, a bronz foko­zatot pedig 151-en kapták meg. Első alkalommal került sor a gyémánt fokozat átadá­sára. Ebben 642 fő részesült. A Bánvamentő Szolgálati Ér­deméremben 20 fő részesült, közülük hatan aranvat. ti­zennégyen pedig ezüstöt kap­tak Vállalati kiváló dolgozó kitüntetést 51-en vették át. Kiváló bánvász kitüntetést. 3. Kiváló munkáért miniszteri kitüntetést 10. a KlSZ-érdem- érmot pedig 1 fő kapta meg. líj kiállítóterem a salgótarjáni bányamúzeumnál A térzene és a jo idő soka­kat kicsalogatott szombat reg­gel Salgótarjánban a 35. bá­nyásznap eseménysorozatának egyik kiemelkedő programjá­ra, az új bányamúzeum át­adására. Zsufla Miklós. a Nógrádi Szénbányák vezér- igazgatója köszöntötte a meg­jelent párt-, állami és szak- szervezeti vezetőket és mind­azokat, akik eljöttek a föld alatti bányamúzeum külszíni kiállítótermének megnyitásá­ra. A múzeum melletti épü­letből sok ember segítségével sikerült létrehozni ezt az ál­landó bányászattörténeti ki­állítást, amellyel teljesebbé vált a nógrádi bányászat ha­gyományainak megőrzése, be­mutatása. ■ Évente több mint 30 ezer látogató járt a föld alatti részben, a hagyományok megőrzését több művelődési csoport, zenekar is végzi. A legtöbb szakmai segítséget ter­mészetesen a Nógrádi Sándor Múzeumtól kapták a szénbá­nyák dolgozói, akik aktívan bekapcsolódtak a gyűjtőmun­kába. Az új múzeumot Pot­hornik Józsefről, a munkás- mozgalom kiemelkedő szemé­lyiségéről nevezik, el, aki so­kat tett a bányászhagyomá­nyok őrzéséért. Zsuffa Miklós ezután átad­ta a szót Czipper Gyula ipari miniszterhelyettesnek, ‘ aki megnyitójában először a bá- nvászelódök emlékének ápo­lásáról beszélt, visszatekintve arra az útra, amely napjain­kig vezetett. Tanulságos meg­ismerni az egykori nyomorú­ságos, küzdelmes munka- és életforma tárgyi emlékeit, do­kumentumait. Azoknak az embereknek a sorsát, akik sokat tettek a jobb jövő meg­alapozásáért, sokszor életüket is feláldozva. A Nógrádi Sán­dor Múzeum és a Soproni Központi Bányamúzeum ösz- szefogásából született gazdag anyagot rövidesen kiegészíti a termekben el nem helyezhető bányagépek szabadtéri bemu­tatója is. A megnyitó szavak után emlékplakettek átadásával fe­jezték ki, milyen nagyra ér­tékeli a vállalatvezetés a köz­reműködők segítséget. Többek között dr. Praznovszky Mi­hálynak, a Nógrádi Sándor Múzeum igazgatójának, László Gyulának, aki e kiállítás ve­zetője, Fazekas Férencnek, a beruházás irányítójának és az anyag gyűjtésében legtöbbet tevékenykedő bányai dolgo­zóknak adták át. Az ünnep­ség rövid tárlatvezetéssel ért véget. A hét végén más kulturális programokkal tovább folyta­tódott a bányász kulturális és sporthetek sorozata. A Bá- tonyterenyén szombat délután rendezett többórás szórakoz­tató műsorban népszerű ope­rett-, nóta- és táncdaléneke- sek, zenészek léptek föl, lát­hatták a jászberényi Munkás Ifjúsági és Művelődési Ház versenytánccsoportját. Vasár­nap a bátonyterenyei bányász fúvószenekar Szuhán és Do- rogházán, a salgótarjáni Ka­záron és Mátraszelén adott bányásznapi műsort. a -----------------------------------------------------------------,-------------------------­M AI SZÁMUNKBAN: Kényszerű együttélés A BRG salgótarjáni g^öréban az idén is nagy év végi hajrá kell ahhoz, hogy a tervet teljesíteni tudják. Ennek egyik legfőbb oka az anyagellátás rendszertelensége — ez derül ki Molnár László Kényszerű együttélés című írásából. (3. oldal) Ezüstös matekos Európa „ezüstös” matekosa Bán Rita, második lett a Finnországban megrendezett nemzetközi matematikai diákolimpián. A versenyről és a versenyző további ter­veiről szól G. Kiss Magdolna írása. (4. oldal ) Magyarosodén randevú A mezőgazdasági fiatalok és ifjúmunkások második ta­lálkozóját, rendezték meg vasárnap Magyarnándorban. Az eseményről képes tudósításban számolunk be. (5. oldal ) SBTC—Váci Izzó 2—0 (0—0) Nyomasztó vendégfölény után a hajrában kerekedett fölül a hazai gárda Urbányi és Jónás találatával. A há­rom perc alatt elért győzelem nyomán újabb salgótarjáni sikert köszönthetett a hazai közönség. (7. oldal ) Bányásznapon Czipper Gyula ipari miniszterhelyettes tartotta az ünnepi beszédet. Több ezer résztvevője volt a rendezvényeknek Első látogatók a bányamúzeum külszíni kiállítótermében — Képek: Bencze — Országos tanévnyitó ünnepség Kazincbarcikán Vasárnap Kazincbarcikán a Dózsa György úti új általános iskola aulájában tartották az 1985—86-os oktatási év orszá­gos tanévnyitó ünnepségét. Az ünnepségen részt vett Köpeczi Béla művelődési miniszter, ott voltak a megye és a város párt-, állami és társadalmi szerveinek képviselői. A tanévnyitón Köpeczi Béla mondott ünnepi beszédet. Az országos tanévnyitót az iskola avatásával kötötték össze. Köpeczi Béla 13 pedagógus­nak, illetve az iskola építésé­be . részt vett dolgozónak mi­niszteri kitüntetést, illetve mi­niszteri dicsérő oklevelet adott át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom