Nógrád, 1985. augusztus (41. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-18 / 194. szám

Köszőne! a liépveW Balassagyarmaton pénte­ken a népművelők napja al­kalmából a városi tanács nagytermében ünnepi meg­emlékezést tartott a város és a körzet népművelői és könyvtárosai számára, amely­re meghívást kaptak a köz­ségi tanácsok elnökei is. Ün­nepi köszöntőt Fábián Já- nosné, a városi tanács elnök- helyettese mondott, amit a családi iroda műsora köve­tett. Közművelődés dolgozói­nak virággal köszönték meg egész évi munkájukat. Unna, síi „titkos” eskütől tartott Madonna, a világhírű rock- énekesnő péntek este a kali­forniai Mal'i'butoan frigyre lé­pett Sean Penn színésszel. Nemcsak házasságkötésüket ünnepelhetik; Madonna pén­teken töltötte be 27. életévét, míg ifjú férje szombaton lett 35 éves. A mintegy három­száz főnyi násznép soraiban olyan hírességek is akadtak, mint Diane Keafton, Candy Clark, Cher és Andy Warhol. Az esküvő helyét állítólag olyannyira igyekeztek titok­ban tartani, hogy a meghí­vott vendégeknek is az utol­só pillanatban -telefonon kel­lett érdeklődniük a színhely felől1. A titkolózás ellenére mintegy 100 fotóriporter né­pesítette be a villa környékét, 6 felette nyolc-tíz, lapok, vagy szabadúszó fotósok által bé­reit helikopter körözött. A fotósok között elterjedt a hír, hogy akár 25 ezer dol­lárt is adhatnak bizonyos la­pok egy felvételért. A vállalkozás a fotósok szá­mára nerrj volt minden koc­kázattól mentes: egy fotós korábban egymillió dollárra perelte be Pennt, mert a szí­nész megverte, amikor a ri­porter kéretlenül és váratla­nul fed vételit készített róla és arájáról. Lottényeremények A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 33. játékhéten 5 találatos szelvény nem volt. 4 találatot 130 fogadó ért el, nyereményük egyenként 79 583 forint, 3 találata 11 391 fogadónak volt, nyereményük egyenként 454 forint, a 2 találatos szelvények száma 294 651, nyereményük egyenként 22 forint. Végrehajtó bizottsági ülés Rétságon Döntés a lakásépítések támogatásáról A következő tanácsülést ké­szítette elő szombati tanács­kozásán Rétság Városi Jogú Nagyközség Tanácsának Vég­rehajtó Bizottsága, emellett több más napirendét is meg­vitattak. Elfogadta a testület az első félévi fejlesztési terv és működési költségvetés vég­rehajtásáról szóló beszámolót: mindkét pénzalapot a tervek­nek megfelelően használták fel. A fejlesztési tervben és a működési költségvetésben meghatározott további felada­tok maradéktalan végrehaj­tásával összefüggésben utasí­totta a testület a település- fejlesztési és gazdálkodási osztályt a takarékossági követelmények érvényesítésé­re. A végrehajtó bizottság mó­dosító javaslatot is elfoga­dott az idei fejlesztési terv­ről és működési költségvetés­ről, majd lakásépítések támo­gatása ügyében döntött.1 A korábban elfogadott határo­zat szerint helyi támogatást azok a 35 éven aluli két- vagy többgyermekes — illetve, a gyermekeket vállaló — csalá­dok igényelhetik, akik lakás- problémájukat magánerőből kívánják megoldani, s az irányelvekben meghatározott vagyoni és jövedelmi feltéte­leknek is megfelelnek. A he­lyi támogatás elsősorban a korszerű csoportos családi ház építésére alkalmas állami te- iek vásárlásához, másodsor­ban a tartós használatba­vételi díj megfizetéséhez igé­nyelhető. Kérhető továbbá tá­mogatás korszerű csoportos és hagyományos családi ház építéséhez. A kérelmek elbí­rálásánál előnyben részesítik azokat, akik tanácsi bérlakást adnak le. Kaptár 1985. augusztus 18., vasárnap. Ilona napja. A Nap kel 5.44 — nyug­szik 19.51 órakor. A Hold kel 7.49 — nyugszik 21,11 órakor. 1985. augusztus 19., hétfő. Huba napja. A Nap kel 5.45 — nyug­szik 19.50 órakor. A Hold kel 9.11 — nyugszik 21.30 órakor. 1985. augusztus 20.. kedd. Alkotmány ünnepe. A Nap kel 5.46 — nyug­szik 19.18 órakor. A Hold kel 10.31 — nyugszik 21.49 órakor. Hetvenöt évvel ezelőtt, 1910. augusztus 18-án született, és 66 éves korában, 1976-ban halt meg Túrán Pál Kossuth-díjas akadémikus, egyetemi tanár, •á Kétszázöt évvel ezelőtt, 1780. augusztus 19-én született, és 77 éves korában, 1857-ben hunyt el Pierre Jean de Bé- ranger francia költő. it Százhetvenöt évvel ezelőtt, 1810. augusztus 20-án szüle­tett Kiskörén, és 88 éves ko­rában, 1898 novemberében hunyt el Párizsban Gruby Dávid orvos. Kulturális kaleidoszkóp Mit ajánlanak a hét végére ? SALGÓTARJÁN József Attila Városi-Megyei Művelődési Központ: A Nagy siker volt sorozatban vasár­nap a Ki kém, ki nem kém című filmet játsszák. Az épü­let előtti téren megtekinthető a szabadtéri szoborkiállítás, a fotógalériában id. Szabó Ist­ván szobrairól, az üvegcsar­nokban pedig a megyeszék­hely köztéri szobrairól ké­szül fotókiállítás. Kohász Művelődési Központ: A Vasas természetjárók tarta­nak országos találkozót j.8— 19—20-án a Zója-ligetben. He­lyi természetjárók csatlakozá­sát szívesen látják. Ifjúsági Művelődési Ház: Szombaton 18 órától — Kövi Tibor videodiszkója. BALASSAGYARMAT Mikszáth Kálmán Művelő­dési Központ: A kamaramozi­ban vasárnap délután kettő­kor a Rint tin tin és a Cápák tava, fél hatkor pedig a For­ró vérű kísértet című filmet vetítik. A szabadtéri színpa­don 20-án este fél kilenckor P. Mobil-koncert lesz. A Hor­váth Endre Galériában Fischer György szobrászművész ki­állítása látható. PÁSZTÓ Lovász József Művelődési Központ: A kisgalérióban Glatz Oszkár kiállítása te­kinthető meg. Kedden 20 óra­kor videodiszkó. BANK Vasárnap 20 órakor a vízi- színpadom bemutatkozik a berceli diszkótánccsoport, majd az Éretlenek című fil­met vetítik. Hétfőm este fél kilenckor a komarnői Hajós néptáncegyüttes lép fid. B A TON YTEREN YE A kisterenyei művelődési ház ifjúsági klubja sportnapot rendez 18-án. Szintén vasár­nap kiállítás nyílik Nógrád megyei kastélyok és kúriák címmel. BUJÁK A művelődési házban Ba­logh Balázs festőművész ál­landó kiállítása látható. Va­sárnap 20 órától I^engyei Jó­zsef videodiszkóba várja a fiatalokat. Időjárás héttőtől csütörtökig Előrejelzés az ország területére ma estig: mérséklődik a meleg. Legmagasabb nappali hőmérsék­let nyugaton 20, 25 fok, keleten 25, 20 fok között várható. Távolabbi kilátások hétfőtől csütörtökig: Főleg a keleti országrészben alakulhatnak ki még záporok, majd országszerte napos lesz az idő. Átmeneti hőmérséklet­csökkenés után mérsékelt felme­legedés várható. Legalacsonyabb hajnali hő­mérséklet 12, 17 fok között vár­ható legmagasabb nappali hőmér­séklet általában 26, 21, de az időszak elején 21, 26 fok között lesz. Jelentős mennyiségű (leg­alább 5 mm'napi) csapadék az ország területének 40 százalékán várható. — Kitüntetés elszármazott Nógrádosnak. A Népművészet ifjú mestere címet adomá­nyozták szombaton Andó Beá­tának. a fővárosi Ba/rtók tánc­együttes tagjának. A hír me­gyei aktualitása abból adó­dik. hogy Andó Beáta a fenn állásának 10. évfordu­lóját ünneplő Nógrád tánc- együttes egyik alapító tagja; a salgótarjáni táncos ebben az együttesben kezdte művészi pályafutását. Intézkedések a tüzelőeilátás javítására NYILATKOZIK A BELKERESKEDELMI ÁLLAMTITKÁR 'A rekkenő kánikula ebe­nere a lakosság nagy része már a téli jói fűtött szobák­ért aggódik, igyekszik besze­rezni a szükséges tüzelőt —, s ez bizony nem megy zök­kenők nélkül. Indokolt-e az aggodalom, s várható-e ja­vulás a tüzelőellátásban -még kellő idővel a fűtési szezon előtt? A , lakosságot joggal foglalkoztató kérdésekre And- rikó Miklós, belkereskedelmi minisztériumi államtitkár vá­laszolt az MTI munkatársá­nak. — Mi az oka annak, hogy hosszú évek kiegyensúlyozott tüzelőellátása után az elmúlt téi óta, s még a jelenlegi ká­nikulában is sorban állnak az emberek tüzelőért? — Az okok sokrétűek. A hazai bányászat múlt évi is­mert gondjai, a vállalattól el­maradó szállításai miatt a bel­kereskedelem kevesebb szenet és brikettet kapott a tervezett­nél, s a várható fogyasztásra vonatkozó előrejelzések is alacsonyabbak voltak annál, mint ami ténylegesen bekö­vetkezett. így az idei induló készletek is jóval kisebbek voltak a szükségesnél. Ezt követően az év eleji rendkí­vüli hideg tovább fokozta a problémákat, s a bányászat erőfeszítései, valamint a nö­vekvő importszállítások elle­nére sem tudták az első ne­gyedévben maradéktalanul ki­elégíteni a lakosság igényeit. A tüzelőanyagok iránti ke­reslet továbbra sem csökkent: az év első felében összesen 13 százalékkal nagyobb volt a forgalom, mint 1984 azonos időszakában. A szén azonban még így sem volt elegendő, mert a bányák a vállaltnál kevesebbet szállítottak-, az összetétel sem felelt meg az igényeknek, s a lakosság a múlt évi ellátási problémák megismétlődésétől tartva biz­tonságra törekedett, a szoká­sosnál többet vásárolt. — Mi történt annak érde­kében, hogy a sorbanállások mielőbb megszűnjenek, s ne .ismétlődjék meg a múlt év­ben kialakult helyzet? — A legfontosabbal kezdve: a népgazdasági tervben fog­lalt beszerzésekhez képest a kormány határozata alapján lényegesen több importot biz­tosít a külkereskedelem; az idén a tavalyinál közel 1 mil­lió tonnával több jó minősé­gű szenet és brikettet vásá­rolunk külföldről. Ennek je­lentős hányada már az or­szágban van, s a teljes meny- nyiség is megérkezik a fő fűtési időszak előtt. Szervezési intézkedésekkel is segítjük az ellátás . javítását, különösen ott, ahol a legnagyobbak a gondok. A hazai és külkeres­kedelmi szállítók elsőként az észak- és kelet-magyarorszá­gi, valamint alföldi területek­re, juttatják a szenet. — Az ismertetett intézke­dések alapján milyenek a ki­látások a sorbanállások meg­szűnésére? — A belkereskedelem szén­ből és brikettből az év máso­dik felében több mmt 24 szá­zalékkal nagyobb mennyiséget hozhat forgalomba, mint az elmúlt év azonos időszakában. A tüzelőkínálat ilyen mérvű növekedése elegendő lesz a lakosság ellátására. Intezked- j tünk arról is, hogy a szállí­tás, a telepek ellátása zavar­talan legyen. — Joggal vetődik fel a kér­dés, miért szervezett a belke­reskedelem az idén is áren­gedményes tüzelőértékesítési akciót, amikor nincs elegendő tüzelő? — Az engedményes akcióra számított a lakosság. Külö­nösen fontos ez az alacso­nyabb jövedelműek számára, hiszen az akció révén jelentős összegeket takaríthatnak meg. Az engedményes akcióban a belkereskedelem ebben az esztendőben 650 ezer tonna szenet és brikettet értékesí­tett, ez 34 százalékkal keve­sebb, mint tavaly. Az enged­ményes akció keretében ér­tékesített gyengébb minőségű szénféleségekből idén sem volt hiány, amit az is alátá­maszt, hogy az akció kereté­ben értékesíthető árualap egy kisebb része megmaradt. A lakosság csaknem százmillió forintot takaríthatott meg... „Ligásból” sosem elég Ha valaki nem tudta volna: szombaton munkanap volt. Hogy ezen a napon mennyit termeltek az üzemek, mennyien dolgoztak a hivatalokban, avagy mennyit nem termeltek az üzemek és mennyien nem dolgoztak - nos, erre nézve nincsenek ada­taink. Vannak viszont becsléseink. Az IBUSZ salgótarjáni irodájá­ban déli egy óráig (tehát „vas­tagon” a munkaidőben) 2700-an, azaz kettőezer-hétszázan for- dultak meg. Ám, egy ára után szinte senki nem ment! Murphy mondaná erre: amit munkaidő­ben a dolgozo elintézhet, azt munkaidőben fogja elintézni. Pedig az IBUSZ dolgozói va- sárnap-hétfőn-kedden is várják oz ügyfeleket - könnyen lehet hiába. Hasonlóak a tapaszta­latok az Állami Biztosítónál, minek is soroljuk, több más intézménynél is. Úgy tűnik hát, a háromnapos ünnepből jó né­hányon négynaoosat csináltak. Ám, hogy a tervlemaradások­ból miként csinálnak" majd terv- teljesítéseket év végén — ez a jövő titka. Sajnos, könnyen le­het, hogy az is marad... (tanka) — Tanfolyamok Bereden. A helyi művelődési ház nagy figyelmét fordít a lakossági igépyek. kielégítésére, jelenleg szeméi y gépk öcs i - v ezetői tan­folyaméit indított, ' amelyre több mint fél százan járnak. Most szervezik a motorfűré- szes tanfolyamot, erre eddig hetvenen jelentkeztek. — Elmarad a klubtalálko­zó. Augusztus 23—25. közötti időpontra hirdetett diósjenöi megyei klubtalálkozó techni­kai okok miatt elmarad. Szombaton véget ért a ru­házati kereskedelmi vállala­tok nyári szezon végi enged­ményes vására. A 37 Centrum Áruház vásá­ri forgalma becslések szerint 132 millió forint volt, 30 há­zalókkal kevesebb, mint a múlt esztendőben. Az áruhá­zak vezetői saját hatáskör­ben dönthetik el az elkövet­kezendő napokban, hogy a vásárra szánt árualap meg­maradt hányadát továbbra is ked vezmén yesen árusí tj ák -e, avagy elteszik jövőre a sze­zoncikkeket. A Skála Áruhá­zak vásári forgalma 270 mil­lió forint, valamivel több, mint az elmúlt évben. A 65 Skála Áruház közül a Buda­pest Nagyáruház és a Skála- Metró bevétele volt a legna­gyobb: összesen 33,1 millió forint. A vidéki kereskedelmi vál­lalatok zömében sikeres vá­Iflúgáríllstálc seregszemléié Augusztus 20—24. között a miskolctapolcai kemping ad otthont a XIII. országos Ifjú Gárda- .szem ’ének. A KISZ Központi Bizottsága, az Or­szágos Ifjú Garda Pa­rancsnokság, valamint a KISZ Borsod Megyei Bi­zottsága által szervezett öt­napos színes, változatos prog­ramsorozatra mintegy 800 fia­tal érkezik az ország minden részéből. Nógrád megyét 26 fős ' csoport képviseli, azok a salgótarjáni fiatalok érdemel­lek ezt ki, akik a májusban megtartott megyei versenyen a legsikeresebben szerepeltek. A csapat az elmúlt héten eay hetet töltött Salgóbányán, ahol az országos verseny fel­adataira készültek fel. TEMPRESS­pragram Nem mentek szabadságra a TEMPRESS irodalmi szin- játszócsoport tagjai az. idén sem, járják a táborokat, in­tézményeket műsorukkal. A többi között felléptek a szo- rospataki cigány-, a nagyme­zői úttörőtáborban, augusz­tus 20-án pedig az Ifjúsági Rendező Iroda szervezésében Kelenföldön, adnak műsort. Ezután Gödöllőre vezet útjuk, itt A béke napjai című ze­nés politikai összeállításukat viszik a közönség elé. — Diáksportfelelősök adnak randevút egymásnak augusz­tus 18—23. között. Balatonsze- mesen az ifjúsági táborban. A találkozón ott lesz Nógrgd megye 15 fős csoportja is. s részt vesznek a közelgő moz­galmi év elméleti és gyakor­lati felkészítőién. sárról számoltak be. A tata3 bányai áruházban például a két hétre tervezett nvári ked­vezményes vásár lényegében egy hét alatt lezajlott, ennyi idő alatt megvásárolták a mintegy hatmillió forint érté­kű kedvezményes árut. A Veszprém megyei ke­reskedelmi vállalatok is csak­nem teljes egészében eladták a kedvezményes árukészlete­ket. Bács-Kiskun megye ruháza­ti boltjaiban és Centrum áru­házaiban főként a cipőknek és a méteráruknak, volt nagy keletje. Székesfehérvár két nagy áruházában, valamint a Fe­jér Megyei Iparcikk Ke­reskedelmi Vállalat 16 üzle­tében összesen 24,5 millió fo­rint értékű kedvezménye« áru talált vevőre, több mint a tavalyi vásáron. (MTI) , A salgótarjániak egyik kedvelt kirándulóhelye a Zó.ia liget, amit a hosszabbra nyúlt hétvége alatt várhatóan most is sokan felkeresnek majd. A szalonnasütés, sportolás mellett a Vasas természetbarát országos találkozó is remek lehetősé­get nyújt a kikapcsolódásra. Fotó: Bábel NOGR4D, a Magvar gzoetaüsta Munkáspárt Nógrád Megyei Bizottsága és a Nógrád Megyei Tanács lapja. Főszerkesztőt VTNCZB ISTVANNP Szerkesztősig: Salgótarján. Palóca Imre tér «. Telefon: m m beszerkesztő: 11-504 Sportrovat: 14-5S«. Kiadja a Nógrád Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó BÁLINT TAMAS, a Nógrád Megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója. Kiadóhivatal: Salgótarján Palóez Imre iát t. Telefon: 12-542. Telex: 2» UM. Irányitószám: 3101. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető: bármely hírlap kézbesítő postahivatalnál, a híriapkézbesítőknél a Posta hírlapüzleteiben »* . Posta Központi Hírlap (■ódánál fKHT) Budapest V., József nádor tér L 1900 közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a (KHI) 215--9S1S? oénzforgalmi jelzőszámra Előfizetési díj egv hónapra: is forint negyedévről 12} forint, egy evreo 01« forint. Előállítja! a Nógrád Megyei Nyomdaipari Vállalat, 3i#l Salgótarján, Palóca Imre tér á. Pl.j K. Felelőt vezetői KELEMEN GAB OB igazgató. HU ISSN (UM-lsos. t Véget ért a nyári vásár

Next

/
Oldalképek
Tartalom