Nógrád, 1985. augusztus (41. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-01 / 179. szám

Szovjet—amerikai külügyminiszteri találkozó Helsinkiben r (Folytatás az 1. oldalról) vemberi csúcstalálkozó terv szerinti lebonyolítását, Ana- tolij Dobrinyin a Time ma­gazin véleményét idézte, amely szerint Reagan élnök ott lesz a genfi találkozón. A háromórás külügymi­niszteri eszmecserén első íz­ben alkalmazták az egyidejű szinkrontolmács módszerét, amely így a régi tolmácsolási rendszerhez képest időben sok­kal „gazdaságosabbá” tette a megbeszélést. Szovjet részről a tárgyaló- asztalnál Eduard Sevardnadze mellett ott ült Viktor Komp- lektov külügyminiszter-he­lyettes és Anatolij Dobriny;r washingtoni szovjet nagykö­vet is. Jelen voltak a tár­gyalóteremben más szovjet diplomaták is, köztük Julij Kvicinszkij, aki Genfben a fegyverzetkorlátozási tárgya­lásokon a közép-hatótávolságú rakétákkal foglalkozó mun­kacsoportot vezeti szovjet részről. Az amerikai oldalon Shultz mellett ott volt Max Kampelman, a genfi amerikai tárgyalóküldöttség vezetője, Paul Nitze, az amerikai elnök íegyverzetkorlátozási főta­nácsadója. Rozanne Ridgway, az európai ügyekkel foglalkozó új amerikai külügyi államtit­kár. Mark Palmer államtitkár­helyettes, a kelet-európai ügyek vezető külügyminiszté_ riumi szakértője és több más diplomata. Shultz amerikai külügymi­niszter a találkozó befejezté­vel amerikai újságírók előtt kijelentette, hogy az eszme­cserét „értékesnek és fontos­nak” találta. Később az „ér­dekes, hasznos, őszinte, gya­korlatias és termékeny” jelző­ket használta a háromórás megbeszélés légkörének és eredményeinek jellemzésére, de annak tartalmáról nem sok információval szolgált. Amerikai hivatalos szemé­lyiségek tájékoztatása szerint, Shultz négy témában terjesz­tette elő kormánya álláspont­ját. A fegyverzetkorlátozás kérdésében, az úgynevezett regionális témákban (ezalatt a közel-keleti és közép-ame­rikai helyzetet szokták érteni, de amerikai részről gyakran ebben a „rubrikában” tár­gyalják az afganisztáni és kambodzsai problémát is). Szóba hozták az emberi jo­gok témáját, s az amerikai háttértájékoztatón csak utol­só helyen említették a kétol­dalú kapcsolatok kérdését, el­ismerve, hogy a mostani meg­beszélés ..jó első léoés volt ahhoz, hogy a genfi csúcsta­lálkozót hasznossá tegyék”. A csúcstalálkozóról megkezdett dialógusnak *— közölték to­vábbá amerikai részről — folvtatása lesz: Fduard Se­vardnadzé az ENSZ-közgyű­lés ülésszaka idején a wa­shingtoni Fehér Házban talál­kozik Reagan elnökkel. Az egyéb megvitatott kér­désekről amerikai részről meg­jegyezték, hogy új javaslatok ezúttal nem hangzottak el, s a két külügyminiszter első találkozójáról lévén szó, nem is ez volt a cél. Shultz kül­ügyminiszter a tárgyalások eredményét abban foglalta össze, hogy „míg egyes terü­leteken látunk bizonyos előre­haladást, bizonyos, nagyon mély nézetkülönbségek to­vábbra is megvannak”. ☆ Csehszlovákia, Málta. Nagv. Britannia, Svédország, Cip­rus. Olaszország és Spanyol- ország külügyminiszterei ér­tékelték az európai kontinens­nek a helsinki záróokmány aláírása óta megtett útját a külügyminiszteri találkazó szerda délutáni pelnáris. ülé­sén. Bohuslav Chnoupek cseh­szlovák külügyminiszter az évtized fő tanulságát abban jelölte meg, hogy a záróok­mány kiállta az idők próbá­ját. noha a szocialista or­szágok mindig tudták: az enyhülés útján a haladás nem lesz akadálytalan. Az enyhülés számos kezdemé­nyezése hiúsult meg Chnou­pek szerint a szükséges po­litikai akarat hiánya, a stra­tégiai stabilitás megbontását célzó kísérletek, az új ame­rikai elsőcsapás-mérő esz­közök Európába telepítése mi­att. A csehszlovák külügymi­niszter kifogást emelt továb­bá a kontinens egyes orszá­gaiban tapasztalható revan- sista törekvések, a jaltai és a potsdami megállapadások megkérdőjelezését célzó kí­sérletek ellen. Elítélte azt a próbálkozást, hogy az emberi jogok és szabadságjogok kér­dését szembeállítsák a leg­fontosabb emberi joggal, az embereknek azzal a jogával, hogv békében éljenek. Chnoupek mindamellett hangoztatta: a csehszlovák kormány megítélése szerint sem az enyhülési korszak szerződései, sem maga a zá­róokmány nem veszítettek je­lentőségükből, semmiképpen nem tekinhetők ..holt tőké­nek”. ellenkezőleg, hatékony eszközök, amelyeket tovább­ra is fel kell használni az összes európai ország népei javára, a kontinens biztonsá_ gi helyzetének javítására. Sir Geoffrey Howe elisme­rését fejezte ki azok „képze­lőereje és elszántsága” iránt, akik tíz évvel ezelőtt tető alá hozták a helsinki meg­állapodást. megszerkesztették a záróokmány szövegét. A brit külügyminiszter pozitív értelemben említette azt is, hogy 35 ország külügyminisz­terei nem azért jöttek össze most.'Helsinkiben, hogy vala­miféle nemzetközi válsággal nézzenek szembe, s nem is valamiféle háború utáni ösz- szejövetelt tartanak. A talál­kozó célja, hogy „lerombol­ják a gátakat egy megosztott földrészen”. Howe nem adott választ arra, lehetségesnek látja-e a brit kormány ma a helsinki ajánlások megvalósí­tását. vagy azokat „soha el nem érhető délibáboknak” te­kinti. Hangsúlyozta azonban, hogy kormánya megítélése szerint a záróokmányban fog. laltak eddig nem valósultak meg, s ennek oka „az em­beri jogok brutális megsér­tése egyes résztvevő országok­ban”. Emellett Howe rámutatott arra is, hogy az európai biz­tonsági folyamat legfontosabb céljai közé tartozik a feszült­ség enyhítése Európában és a világban, a fegyverzetkorlá­tozást megállapodások létre­jöttéhez viszont a bizalom légkörére van szükség. A kül­ügyminiszterek fő feladata a mai világban, mondotta a brit diplomácia vezetője, en­nek a légkörnek a megterem­tése. Várkonvi Péter külügymi­niszter szerdán Helsinkiben hét kétoldalú találkozón vett részt — közölte a magyar külügyminiszter szóvivője. Délelőtt a magyar diplomá­cia vezetője a Finlandia-pa- lotában eszmecserét folytatott norvég kollégájával. Svenn Strayjel. majd Joe Clark kanadai külügyminiszterrel. Később Franciaország hel­sinki nagykövetségén Roland Dumas francia külügyminisz­terrel találkozott. A kora délutáni órákban a Hotel Hesperiában Várkonyi Péter Hans-Dietrich Genscher nyugatnémet külügyminisz­ter meghívásának tett eleget. Később ismét a Finlandia- palotában Sir Geoffrey Howe brit külügyminiszterrel, dr. Ieopold Gratz osztrák külügyminiszterrel és Peter Barry írországi külügymi­niszterrel tárgyalt. A kétoldalú találkozókon a feleket kölcsönösen érdeklő nemzetközi kérdések közül el­sősorban azokról cseréltek vé­leményt, amelyek szoros kap­csolatban állnak a helsinki záróokmány aláírásának 10. évfordulóján, a .35 ország kül­ügyminiszteri tanácskozásán felmerülő problémákkal. Szó­ba került a helsinki folyamat jövője, s ezzel kapcsolatban valamennyi kétoldali találko­zón hanesúlvozták az októ­berben Budapesten megren­dezendő európai kulturális fórum jelentőségét. (MTI) Üj kormányfő Ugandában Az ugandai katonai tanács szerdán kinevezte a kelet­afrikai ország új miniszter- elnökét, Paulo Muwanga sze­mélyében. A politikus a múlt szombaton megbuktatott Mil­ton Obote elnök rendszere alatt négy és fél éven át, egvidőben alelnöki és had- ügyminiszteri tisztséget látott el. Muwanga ma teszi le a hivatali esküt, majd összeállítja a kormány név­Sajtótájékoztató a nők III. világkonferencia óról f (Folytatás az 1. oldalról) A konferencián egyetértés­sel elfogadott dokumentum­ban — 2000-ig szóló straté­giai tervben — összegeztek azokat a feladatokat, amelyek teljesítése hozzájárulhat a nők évtizedének jelmondata: Egyenlőség, fejlődés. béke megvalósításához, a nők hely­zetének kedvező alakulásához. Számos határozati javaslatot az ENSZ közgyűléséhez to­vábbítottak. Az ezredforduló­ig előreláthatóan a világszer­vezet két alkalommal elemzi majd világkonferencián a nők helyzetét. A konferencia időszakában rendezett fórumon a nem kor­mányokat képviselő szervek­nek, a nők legkülönbözőbb rétegeinek küldöttei — továb­bi mintegy 9 ezren — tanács­koztak tíz napon át. Megvi­tatták többek között a nők gazdasági, művelődési, egész­ségügyi helyzetét, jogainak érvényesülését, a családter­vezés, a városi és a vidéki nők, a menekültek és a be­vándorlók problémáit. A fóru­mon elvégzett elemzés és az ottani kritika nagy hatással volt a konferenciára, amely teljesítette feladatát, további jelentős segítséget nyújtott a világ asszonyainak. (MTI) NÓGRAD — 1985. augusztus 1., csütörtök Del-Af rika Hazarendelték a nagykövetet Dél-Afrika kedden konzul­tációra hazarendelte Washing­tonba kinevezett nagykövetét. Herbert Beukes mintegy két hónapja tartózkodik állomás­helyén, megbízólevelét azon­ban még nem adta át a Fe­hér Házban. A pretoriai kül­ügyminisztériumban nem ad­tak részletesebb magyarázatot az ügyre. Mindössze annyi történt, hogy a múlt héten Washing ton a dél-afrikai vezetés tu­domására hozta, hogy diplo­matája addig oem is tér visz- sza. amíg Pretoria meg nem szünteti a közelmúltban be­vezetett szükségállapotot. (MTI) Folytatódik a XII. Világifjúsági Találkozó Berecz János hazaérkezett lUloszkuöből Berecz János, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára július 27. és 30. között a VIT-en részt vevő magyar küldöttség díszvendégeként részt vett a XII. Világifjúsági Találkozón Moszkvában. Fogadta őt Borisz Ponomar. jov, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagja, a KB titkára. Megbeszélést folytatott Konsztantyin Ru- szakovval, az SZKP Közpon­ti Bizottságának titkárával, valamint Oleg Rahmanyinnal, az SZKP KB tagjával, az SZKP KB nemzetközi osz­tálya vezetőjének első helyet­tesével. A találkozókon vé­leménycserét folytattak az MSZMP és az SZKP idősze­rű feladatairól, továbbá a két pórt együttműködésének to­vábbi fejlesztéséről az agi­táció és a propaganda terén. A megbeszéléseken részt vett Rajnai Sándor, az MSZMP KB tagja, hazánk szovjetunióbeli nagykövete. Berecz János szerdán ha­zaérkezett Moszkvából. Fo­gadására a Ferihegyi repülő­téren megjelent Ivan Abou mov, a Szovjetunió magyar- országi nagykövetségének kö­vettanácsosa. ☆ Ötödik napja, ragyogó nap­sütésben tart már Moszkvá­ban a XII. Világifjúsági Ta­lálkozó. A megnyitó előtti na­pon pedig még zuhogott az eső, s a fesztivált megelőző hetekben szinte mindennap hatalmas záporok, felhősza­kadások áztatták a szovjet fővárost. Az időjárás ilyen gyors kedvező változása a Moszkva meteorológiai vé­delmét ellátó vállalat mun­kájának köszönhető. Mint a Trud szerdai száma beszámol róla, a szolgálat nyolc darab IL—14-es és AN— 30-as repülőgépe július 26 óta naponta felszáll. hogy Moszkva körül kétszáz kilo­méteres körzetben száraz jéggel szórja be a gyülekező felhőket, így kényszerítve őket arra, hogy még a város elérése előtt megszabadulja­nak esőterhüktől. Egyhek­tárnyi felhőre elegendő mind­össze egy gramm száraz jég, így nem csoda, hogy a meg­nyitóünnepség napján a re­pülőgépes meteorológiai szol. gálát a jó idő biztosításához kevesebb száraz jeget hasz­nált fel, mint amennyit a luzsnyiki stadion fagylaltr árusai árujuk hidegen tartásá­hoz. Moszkvában 1981 óta mű­ködik a környezeti ártalmat nem okozó meteorológiai vé­delem. Az elmúlt, télen pél­dául 30 millió köbméter havat sikerült távol tartani a város­tól, több millió rubellel csök­kentve így a hóeltakarítás költségeit. ☆ A VIT-delegátusokon kívül mintegy 1500, az Express If­júsági és Diák Utazási Iroda szervezésében utazó fiatal magyar turista is jelen van a Világifjúsági Találkozó ese­ményein. Mint Szakács János, az Express moszkvai képvise­lője az MTI tudósítójának elmondta, az utazási iroda két csoportot szervezett. ame­lyek a fesztivál félidején vált­ják egymást, s összesen 7—7 napot töltenek Moszkvában. Az első csoport tagjai a nyi­tó-, a másodiké pedig a záró- ünnepségen vehetnek részt. Meghívót kapnak nagygyű­lésekre. az egyetlen óriási kultúrközponttá átalakult Gorkij-parkba, koncertprog­ramokra, a magyar nemzeti klub műsoraira. Szálláshe. lyükön, a korszerű Mologyozs- naja hotelben naponta ren­deznek nemzetközi klubeste­ket, amelyeken művészegyüt­tesek is fellépnek. Kirándulás sokat is szerveznek'számukra, így többek között ellátogatnak két ősi orosz városba Vlae gyimirba és Szuzdalba. ☆ Továbbra is rendkívül élénk a moszkvai Világifjúsági es Diáktalálkozó politikai fóru­mainak, a tematikus közpon­toknak a munkája. A termek ugyan az ötödik napon sem teltek meg zsúfolásig, de a vita csaknem kivétel nélkül minden központban mind ér­demibbé válik. Kialakult az igazi párbeszéd — mondják a küldöttek. Kétségtelenül a béke és a leszerelés kérdéseivel foglal­kozó egyes számú központban folyik a legtevékenyebb mun­ka. Vitánként ötven. hatvan felszólaló is szót kér, mind­egyikükre természetesen nem is kerülhet sor, pedig az el­nök szigorúan betartja az ötperces időtartamot. A vitákban a többség vé­leményétől eltérő nézetek is elhangzanak. Szerdán például egy norvég küldött az afga­nisztáni helyzetről fejtette ki nézeteit, amelyeket azután ke­ményen megbírált több. a fejlődő országból jött küldő' . A fesztivál talán legszebb kiképzésű központja a környe­zetvédelem kérdéseivel fog­lalkozik. Itt szerda reggel gyűlést tartottak Az ifjúság, a diákság és a környezetvéde­lem problémái címmel. A v- ta témája a környezetvéde­lem fejlődése, az új technoló­giák, a természeti kincsek ész­szerű felhasználása volt. Eb­ben is három görög, továbbá egyiptomi, bolíviai, kubai, in­diai. osztrák, finn. jugoszláv és más küldöttek szólaltak felt, A Lumumba egyetemen az antiimnerialista szolidaritási központban a faji megkülön­böztetéssel foglalkoztak a vita során. A küldötteknek al­kalmuk volt találkozni a nemzeti függetlenségért. a diktatórikus rezsimek ellen vívott harc kiemelkedő szemé­lyiségeivel. Havannai találkozó — Zamjatyin a Közel-Keletről Á rendezés kulcsa a nemzetközi összefogás ezer képviselővel Slmárdi Tamás, az MTI tu­dósítója jelenti: Fidel Castro kubai állam- és kormányfő meghívására a la­tin-amerikai és karibi orszá­gok több mint ezer képvise­lője kezdett tanácskozást ked­den Havannában a térség or­szágainak eladósodása nyo­mán kialakult helyzetről. 115 különböző iránvaztú politikai párt- és tömegszervezet kül­döttein kívül volt katonai ve­zetők. közgazdászok, értelmi­ségiek. egyházi személyiségek is jelen vannak a szombatig tartó találkozón, hogy kötet­len formában, előzetes napi­rend és záróközlemény ki­munkálása nélkül folytassanak párbeszédét. Fidel Castro megnyitó be­szédében hangsúlyozta, hogy a mostani a legszélesebb körű találkozó, amelyet valaha is tartottak a kontinensen. Ki­emelte. hogv az eladósodás a térséget példátlanul súlvos gazdasási nehézségek elé állí­totta. Felhívta a figyelmet ar­ra. hogv nem egyszerűen gaz­dasági gondról van szó. mivel a csődbe jutott országokban éleződnek a társadalmi fe­szültségek. A megoldás átfo­gó társadslrm-ffazdasági intéz­kedésekkel képzelhető el. A keddi felszólalók hangsú­lyozták. hogy a térség orszá­gai csak egységes fellépéssel orvosolhatják a jelenlegi gaz­dasági problémákat, Többen kiemelték, hogy a földrészen a teljes gazdasági függetlensé­gért vívott küzdelem folyik jel enleg. A találkozó iránt igen nagy a nemzetközi sajtó érdeklődé­se. amit az is jelez, hogy kö­zel 300 újságíró érkezett La- tin-Amerika különböző orszá­gaiból Havannába, A közel-keleti válság meg­oldásával kapcsolatos szov­jet álláspontról, a térség leg­égetőbb problémáiról, vala­mint a Szovjetunió és a tér­ség országai közti kapcsola­tokról adott nyilatkozatot egy kuvaiti lapnak Leonvid Zam- jatyin, az SZKP KB nemzet­közi tájékoztatási osztályának vezetője. Az Al-Kabasz című lap kérdéseire válaszolva Zam- jatvin hangsúlyozta, hogy a közel-keleti válságot csak minden érdekelt fél együttes erőfeszítéseivel lehet megol­dani. A Szovjetunió szerint olyan nemzetközi konferen­ciát kellene összehívni a tér­ség problémáinak rendezésé­re. amelyen részt vennének a Palesztinái Felszabad') ási Szervezet, a Szovjetunió és az Eavesült Államok teljes jogú képviselői is. A Szovjetunió elutasít minden olyan kísér­letet — mondta Zamjatvin—, ameiv a rendezés ürügyén megfosztaná a palesztinokat törvényes jogaiktól, megmásí­taná az önálló palesztin ál­lam létrehozásáról hozott ENSZ-határozatot. A közel-keleti válság kulcs­kérdése- a palesztin probléma — mutatott rá Zamjatvin. A palesztinok soraiban keletke­zett ellentétek — függetlenül a kiváltó okoktól, aláássák a PFSZ nehéz és hosszú harc­ban kivívott pozícióit. A Szovjetunió szükségesnek tartja, hogy mindenkinek, akinek erre lehetősége van, segítenie kell a Palesztinái arab nép egységének helyre- állítását. Jelenleg a PFSZ egységének a megőrzése a legfontosabb feladat — mond­ta Zamjatvin. Zamjatyin végezetül kije­lentette, hogy mindaddig, amíg fennállnak a szovjet- izraeli diplomáciai kapcso'at megszakadásának okai. min­den realitást nélkülöznek a szovjet álláspont változásával kapcsolatos találgatások (MTI) Merénylet Indiában Két fiatalember szerdán le­lőtte az indiai parlament egy tagját, feleségét és egy láto­gatójukat. Lalit Makent, aki Gandhi miniszterelnök kong­resszuspártjának képviselője volt, akkor ölték meg, ami­kor házából kilépve, gépko­csijába készült beszállni. A 34 éves képviselő jelen­tős szerepet játszott a szak- szervezeti mozgalomban. Rad- zsiv Gandhi miniszterelnök szerint az ország egyik leg­dinamikusabb és ígéretesebb politikusa volt. Maken felesége korábban a párt diákmozgalmának, az indiai országos diákszövet­ségnek volt az elnöke — kö­zölte a belügyminiszter a parlamentben. Ez volt az első olyan gyilkosság Indiában, amely Radzsiv Gandhi egyik közeli híve ellen irányult — mutatnak rá helyi mentve, lók. (MTI) sorát — hírek szerint az ösz- szes Obote-ellenes politikai csoportosulás tagjaiból. A hatvanas éveinek végén járó politikus korábban diploma­ta volt. Egy ideig Párizsban szolgált nagykövetként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom