Nógrád, 1985. augusztus (41. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-01 / 179. szám

C. Becker^ Judit (e számunk­ban portréban mutatjuk be). Qyörffy Dezső általános tanácselnökhelyettes, 1945. áp­rilis 16-án született Balaton- henyén. Innen költözött szülei­vel Salgótarjánba, ahol a középiskola elvégzése után az acélgyárban vállalt lakatos- munkát. 1964—69. között a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója, majd főépítésve­zető a Dunámén ti Vízműtár­sulatnál. 1975-ben a Salgótar­jáni Városi Tanács Mélyépítő Üzemének vezetője, majd két éyvel később, a városi párt- bizottság gazdaságpolitikai csoportvezetője, 1983-tól pe­dig az általános tanácselnök­helyettesi tisztséget tölti be. Or. Balogh Miklós tanáes- elnökhelvettes, 1953. június 27-én született Kisvárdán. A Marx Károly Közgazdaságtu­dományi Egyetem elvégzése után került Salgótarjánba, ahol előbb a Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola tanára, majd igazgatóhelyette, se. 1983-ban kerüit a városi tanács művelődésügyi osztá­lyának élére, majd egy évvel később megválasztották ta­nácselnök-helyettesnek. Kassainé Karácsony Éva 1351. szeptember 1-én szüle. tett Salgótarjánban Közép­iskolai tanulmányainak be, felezése után műszaki főisko­lát végez, majd a Nógrad Me­gyei Állaim Építőipari Válla­latnál dolgozik technikusként Kiemelkedő KISZ-munkája révén 1976 decemberétől a városi KISZ-bizottság politi­kai munkatársa, később tit­kára. 1983 szeptemberétől a salgótarjáni pártbizottság munkatársa, ez év januárjától pedig titkárként dolgozik Dr. Sándor Gyula, a végre­hajtó bizottság titkára hiva­talból tagja a testületnek. 1937. december 2-án szülelett Vizsláson. Iskolái elvégzése után á Nógrádi Szénbányák­nál dolgozott, a többi között géplakatosként, szállításveze­tőként, majd 1962 januárjától a Salgótarjáni Járási Tanács főelőadója, csoportvezetője, később osztályvezetője. 1971- től a Nógrád Megyei Tanács igazgatási osztályvezető-he­lyettese. Közben diplomát szerez az ELTE jogtudományi karán, s 1983 márciusában nevezik ki határozatlan időre Salgótarján Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának titkárává. Hopka László 1936. június 28-án Gyöngyöshalmajon született. 1962-ben szerzett ko- hómérnóki diplomát, s ettől kezdve él Salgótarjánban. Előbb csoportvezető-hengerész az SKÜ-ben, majd osztályve­zető-helyettes, gyárrészlegi főmérnök, részlegvezető, s jelenleg a műszaki igazgatói teendőket látja el. Földi László Zagyvarónán született 1936. július 3-án. Is­kolái elvégzése után Buda­pesten dolgozott egy ideig, maid visszakerült Salgótar­jánba. ahol az ÉMÁSZ al­kalmazottja lett. Jelenleg a fenntartási csoport munkáját irányítja. Több mint húsz éve tagja a. tanácsnak, és 1973-tól , vesz részt a végrehajtó bízott- j ság munkájában. íviezőji Zoltánná 1938, már­cius 12-én született Hajdúhad- házán. Az óvónőképző iskola elvégzése után 1959 májusá­ban került Salgótarjánba. 1964 szeptemberétől a város óvodáinak felügyeletével bíz­zák meg, s jelenleg is ebben a beosztásban dolgozik. Tag­ja a pedagógus pártbizottság és a Pedagógusok Szakszerve­zete Nógrád Megyei Bizottsá­gának is. Divéki László 1945. október 26-án született Szurdokpüspö­kiben. Munkáját bolti eladó­ként kezdte, miközben elvé­gezte a közgazdaságtudományi egyetemet. 1973-M10. között a Nógrád Megyei Tanács keres, kedelmi osztályának csoport- vezetője, innen került jelen­legi munkahelyére, a Nógrád Megyei Iparcikk-Kiskereske­delmi Vállalat igazgatóhe­lyettesi beosztásába. Zalavári György 1939. már. cius 30-án született Pásztón Salgótarjánba 1965 októberé­ben költözött, s előbb az IKV-nál, majd a NÁÉV-nál dolgozott, innen került jelen­legi munkahelyére, a NOM- BER osztályvezető-helyettesi beosztásába. A Hazafias Nép­front városkörzeti szerveze­tében és a helyi pártvezető, ségben végez rendszeres mun­kát. SÄH-CÖTÄS8JÄM A ¥ O s u A NÓGRAD SALGÓTARJÁN! MELLÉKLETE Munkában az újjáalakult tanács Nem sokkal a választások után. még június derekán megtartotta alakuló ülését Salgótar­ján Váéosi Tanácsa. A hatvanhárom tagú testület megválasztotta a tisztségviselőket, a végrehajtó bizottság fajait, illetve döntött a különféle bizottságok vezetőiről, résztvevői­ről. Városi mellékletünkben ezúttal a végre­hajtó bizottság tagjait mutatjuk be, s az új tanácselnök hétköznapi munkájába tekint­hetnek be az olvasók. fi Salgótarjáni Népi Ellenőrzési Bizottság Tanácsi bizottságok Ügyrendi bizottság: Barna Ferencné (elnök) Balázs Istvánná Bozó Béla Diószegi Mihályné Szabó István Számvizsgáló bizottság: Mateidesz Mátyásné (elnök) Bálint László Mester György Molnárné Gyepesi Edit t Szojka Lászlóné Elnök: Ponyiné Oszvaid Ka­talin. Társadalmi elnökhelyettes: Kajzinger János, a Magyar Nemzeti Bank. Nógrád Megyei Igazgatóságának osztályveze­tője. NEB-tagok: Kovács János, a Salgótar­jáni Ötvözetgyár műszaki igazgatóhelyettese, Kelemen Gábor, a Nógrád Megyei Nyomdaipari Vállalat igazgatója, Farkas Barnabás, a Nógrád Megyei Beruházási Vállalat igazgatója, Gordos István, a Duna Élel­miszer Nagykereskedelmi Vál­lalat igazgatóhelyettese, Némedy Zoltán, a TESZÖV munkatársa. Korill Ferenc, a Nógrád Megyei Mozi üzemi Vállalat igazgatója. Tóth Sándorné. a Salgótar­jáni Kohászati Üzemek galva­nizálója. <1 városi tanács elnöke: „Meghatározó a hely szelleme” i Üj elnöke van Salgótarján . Város Tanácsának C. Becker Judit személyében széles körű tanácsi tapasztalatokkal ren­delkező vezető kerüit a testü­let élére. A választási előké­születek során sokan megis­merhették életútját, eddigi te­vékenységét is. C. Becker Ju­dit tizenhatodik éve él Salgó­tarjánban, a várossal való kapcsolatáról annak idején ő maga így nyilatkozott: — Még építészhallgató vol­tam, amikor kapcsolatba ke­rültem Salgótarjánnal. Taní­tották ugyanis a városköz­pont tervezését, abban az idő­ben ez volt a példa. Az építészhallgató 1962-ben szerezte meg a diplomáját. Mi több, diplomadíjjal végzett a városrendezési szakon, s az elismerésnek köszönhetően még abban az évben tagja lett a Magyar Építőművészek Szövetségének. A szokásos, kötelező kivitelezési gyakor­latot követően — röviden ösz- szefoglalva — így alakult C. Becker Judit pályája: a fővá­rosban végzett tanácsi munka után 1969-ben Nógrádba ke­rült. előadó, majd osztályve­zető főmérnök lett a Nógrád Megyei Tanácson. Ezt a fel­adatot látta el akkor is. ami­kor a városi tanács elnökének jelölték,. majd választották. Néhány hét tejt el azóta csu­pán, a felelősségteljes megbí­zatás első tapasztalatairól vál­tunk szót. — Járom a várost, rendre találkozom a partnerekkel — mondja C. Becker Judit. — Az új munka jellegéből adó­dóan más szemmel nézek mindent Salgótarjánban, hi­szen a korábbinál sokkal em_ berközelibb munkát kell vé­geznem. S hogyan fogadták az el­nökasszonyt? Erre a kérdésre igencsak elégedetten vála­szolhat a tanácselnök. — Ilyen nyitottságra nem számítottam. Meglepett és megtiszteltetésnek veszem, hogy azonnal elfogadtak part­nernek. Az ismerkedés ugyan­is nem valamiféle udvariasko. dásból áll,- hanem azonnal a gondok sűrűjébe csöppen­tem: a napi. az éves és a kő. zéotávú teendőkről esik szó. Mindenképpen jólesett, hogy kaoásból elfogadtak, s ez is arra ösztönzi az embert, hogy a bizalomnak megfeleljen. A tanácsi intézmények kö­zül még nem mindegyikre ke. ríthetett sort az új tanácsel­nök. A sorrendet azonban egyébként is úgv állította ősz. sze. hogy azokat vette előre. akikkel eddig még nem voft módja szorosabban együtt dolgozni. Ismerkedni termé­szetesen nem csak a vállala­tokkal kell, sok múlik a köz­vetlen munkatársakon is. Erről így vélekedik C. Becker Judit: — Nagy segítségemre van a városi tanács apparátusa. Ügy tapasztaltam, hogy régi tanácsi dolgozóként fogadtak. Meghatározó élményei kö­zött tartja számon az elnök az első fogadónapot, amikor szinte megállás nélkül kopog­tattak az ügyfelek. — Személyes sorsokat, nera egyszer tragédiákat is meg­ismertem. Sajnos, néha nemet kell mondani akkor is, ami­kor szíve szerint azonnal se­gítene az ember. De a lehe­tőségek határt szabnak, a ve_ zetői munkának sajátja a nemet mondás kényszerűsége is. ..Nagy feladvány” — ilyen találóan jellemzi új munkáját a tanácselnök. Kiváltkéopen most, amikor nemcsak új ta­nácsi ciklus kezdődött, ha­nem előkészítjük a VII. ötéves tervet is. — Felpörögtek az ezzel kap­csolatos események, a terv- koncenciónak végén már a (Folytatás a 2. oldalon) Dr. Telek Vilmos 1939. ok­tóber 23-án született Ipoly- tarnócon. Az orvosi egyetem elvégzése után 1964-ben ke­rült a megyei kórházhoz, ahol jelenleg főigazgató-főorvos be­osztásban dolgozik. 1980 óta tagja a tanácsnak és a vég­rehajtó bizottságnak. Kovács Ferenc 1953. szep­tember 2-án született Salgó­tarjánban. A szakmunkás- képző intézetben tanulta az esztergályosszakmát, majd a bányagépgyárban helyezke­dett el, ahol jelenleg is dol­gozik. Szbcialista brigádveze- tő, 1980 óta tanácstag. dán. Érettségizett, majd fő­iskolát végzett, 1954 decembe­rében avatták tisztté, s a BM különböző területein dolgo­zott. 1978 augusztusától ve­zeti a városi és járási rend­őrkapitányságot, 1980 óta ta­nácstag, illetve végrehajtó bizottsági tag. II végrehajtó bizottság _ m m tagjai

Next

/
Oldalképek
Tartalom