Nógrád, 1985. augusztus (41. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NOGRAD AZ MSZMP N0GRÄD-MEGYEI BIZOTTSÁG A ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLI. ÉVF„ 179. SZÁM ARA: 1,80 FORINT 1985. AUGUSZTUS U CSÜTÖRTÖK Szovjet—amerikai külügyminiszteri találkozó Helsinkiben lflagyimir Lomejko a megbeszélésről A szovjet—amerikai viszonyról, mindenekelőtt a novem­beri Gorbacsov—Reagan-találkozóról, továbbá nemzetközi kérdésekről folytatott háromórás megbeszélést Helsinkiben Eduard Sevardnadze szovjet és George Shultz amerikai külügyminiszter. Vlagyimir Lomejko, a szov­jet hivatalos szóvivő a talál­kozót „érdekesnek, őszintének és hasznosnak” minősítette a Fihlandia-palotában megtar_ tott sajtótájékoztatóján, köz­vetlenül a .külügyminiszteri eszmecsere befejezése után. Lomejko szavaiból kitűnt, hogy a két miniszter igen ala­pos eszmecserét folytatott a nemzetközi helyzetről, a szov­jet—amerikai viszonyról és a novemberi csúcstalálkozó­ról* Szovjet részről ezen egyebek között aláhúzták, hogy a csúcstalálkozón meg kell teremteni a feltételeket, hogy a kétoldalú kapcsolatok_ ban fordulat álljon be. Hang­súlyozták továbbá, hogy a két ország közötti dialógus középpontjába a világűrbeli fegyverkezési hajsza megelő­zésével és a földön folyó fegyverkezési hajsz>a leállítá­sával kapcsolatos kérdéseket kell állítani. Eduard Sevardnadze a meg­beszélésen kijelentette: meg­engedhetetlen. hogy újabb te­rületekre terjesszék ki a ka­tonai előkészületeket, óvott attól is, hogy kísérleteket te­gyenek a Szovjetunió bel- ügyeibe való beavatkozásra. A szovjet vezetés szerint egy szovjet—amerikai csúcstalál_ kozó, amennyiben az egyen­lőség. a be nem avatkozás és a kölcsönös érdekek tiszte­letben tartása alapján ke­rül megrendezésre, minden területen ösztönzést adhat a kapcsolatok javításához. Sevardnadze ezt az alkal­mat is felhasználta arra, hogy ráirányítsa a figyelmet Miha_ i! Gorbacsovnak, az SZKP KB főtitkárának az atom­fegyver-kísérletek teljes mo­ratóriumára vonatkozó kezde- •ményezésére. Kérdésekre válaszolva Vla_ gyimir Lomejko elmondta, hogy szovjet részről nem te­kintik véglegesnek a morató­rium kérdésében eddig tett amerikai megjegyzéseket, köztük Shultz külügyminisz­ternek a helsinki repülőtéren hétfőn elhangzott elutasító nyilatkozatát. Ismét felhív­ták az amerikaiak figyelmét, arra. hogy a Szovjetunió a január 1-i határidő után is kész tartózkodni a nukleáris robbantásoktól, ha az ameri­kai fél mégis úgy döntene, hogy csatlakozik a kezdemé­nyezéshez. Ami a nevadai amerikai atomrobbantásokra Való meghívást illeti (az amerikaiak szovjet megfigye­lőket hívtak meg Nevadába), a szovjet szóvivő rámutatott: a két ajánlatban két ellen­tétes koncepció ütközött. Az egyik fél a nukleáris rob­bantások megszüntetését. a másik lényegében azoknak a szovjet jelenlét általi törvé- nyesítését szeretné elérni. Arra a kérdésre válaszolva, vajon Reagan elnök betegsége megakadályozhatja-e a nö­(Folytatás a 2. oldalon) lagyoroszitől Szondáig Félidőnél az csrciésfbssn A szügyi termelőszövetkezet nógrádmarcali körzetében, a Pirosalma-dűlőben hozzálát­tak a búzaszalma bálázásához és elszállításához. — kép: kulcsár — Á nők helyzete a társadalom fejlettségének fokmérője SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A NŐK III. VILÁGKONFERENCIÁJÁRÓL r A magyar kormányküldött­ség, amely Duschek Lajosné- nak, az Elnöki Tanács tagjá­nak, a Magyar Nők Országos Tanácsa elnökének vezetésé­vel július 15. és 27. között Nairobiban részt vett a nők ITT. világkonferenciáján — szerdán az MNOT székhazában sajtótájékoztatót tartott a nagyszabású tanácskozásról. A delegáció tagjai elmondták: csaknem 160 állam és számos nemzetközi szervezet képvi­selői —, mintegy hatezren — vettek részt a Kenya főváro­sában lezajlott világkonferen­cián, amely az ENSZ 1975- ben meghirdetett akciójának, a nők évtizedének záró ren­dezvénye volt. Az ENSZ-tag- országok kormányainak dele­gációi Nairobiban számba vet­ték: milyen mértékben való­sult meg a nők I. és II. világ- konferenciáján elfogadott ak­cióprogram, a kormányok mit tettek a nők egyenjogúságá­nak kiteljesítéséért, gazdasá­gi, társadalmi helyzetének ja­vításáért. A konferencián fel­szólalók megállapították: a nők helyzete minden állam­ban a társadalom fejlettségé­nek fokmérője, szorosan ösz- szefügg a világ égető problé­máival. A világgazdasági vál­ság. a fokozódó fegyverkezési verseny, a helyi háborúk hát­ráltatták a nők helyzetének javítását. Rámutattak: a nők évtizedének legjelentősebb eredménye, hogy az államok lényegében egyetértenek a nők egyenjogúságának kérdéseiben. Ugyanakkor felhívták a fi­gyelmet: az ENSZ-tagorszá­goknak csupán mintegy fele iktatta törvénybe a nők elleni diszkrimináció megszünteté­sét. A tanácskozáson számos kérdésben éles vita alakult ki. Sokan , hangsúlyozták, hogy a világ békéjének és bizton­ságának fenntartása, az égető gazdasági, társadalmi problé­mák megoldása, a fejlődés, az államok békés kapcsolatainak bővítése alapvető feltétele a nők és a gyermekek életkö­rülményei javításának. A magyar delegáció tevé­kenyen részt vett a konferen­cia munkájában, képet adott szocialista társadalmi viszo­nyainkról. eredményeinkről, céljainkról, a magyar nők helyzetéről. (Folytatás a 2. oldalon) Július végén a részered­mény szerint a Nagyoroszi Egyetértés Tsz áll a legjob­ban a búza átlagtermését te­kintve. Náluk 61 mázsa termett hektáronként. Az ősz- szesített kimutatás szerint a Szanda környéki határ bizo­nyult idén — az aratás ed­digi mutatói szerint — a leg­kevésbé termékenynek: ott hektáronként 35 mázsa bú­zát arattak. A harminchat mezőgazdasági üzem összesí­tett eredményéit vizsgálva kitűnik, hogy az idei hozam valamelyest elmarad a tava­lyi csúcsterméstől. Eddig mintegy a kétötödét aratták le a kalászosoknak NógTád földjein. Búzából több mint ötvenezer tonna került már 'a magtárakba, silókba. Rozsból négyszáz tonnát, árpából — ősziből, tavasziból — öt és fél ezer tonnát takarítottak be az üzemiek megyeszerte. A szalma összegyűjtése még az elején tart: hozzávetőleg a várható mennyiség egyötödét takarították be, ennek nagy részét már bálázták is a tsz-ek. állami gazdaságok emberei. A kalászosok mellett más kultúrnövények betakarítása is javában zajlik Nógráó földjein. A káDosztarepcét például teljes egészében ösz- szegyűjtötték: 747 tonna az összes terménymennviség. azaz a tervnek megfelelő. A borsómagvakból ezer tonna körüli mennyiséget gyűjtöt­tek össze, azaz a munkának valamivel több mint a fele még hátravan. Kint a földeken a másod- és tarlóvetés kilenctizedét már elvégezték. A nyári talajmunkák kilenctizedé vi­szont még a közeljövő fel­adatai közé tartozik az erre kijelölt földterületeken ösz- szesen csaknem 37 ezer hek­táron. Miként a gabonafelvásár- lóknél mért adatok mutat­tak: a búza víztartalma T5 és 20 százalék közt változik a különböző helyeken A tisztaság 92—96 százalékos. Idáig több mint ezer tonna búzát vettek át szárításra, ennek túlnyomó részét már „leszárították” az üzemek­ben. Szombaton es vasárnap Nemzetiségi napok Bánkon iwmwiHiiiHMmiiiHMHiiimmniimHiMMtwmiimimHimmw*—«tmmimmmiimHUBumin Megnyílt a Kulacs kisvendéglő Jó másfél esztendeje csu­kott be a salgótarjáni Kis- kulacs vendéglő, hogy átadja b terepet az egység korsze­rűsítésére vállalkozó terve­zőknek, építőknek. Tegnap új köntöst öltve nyílt meg a kisvendéglő a vendé­gek előtt, s akik megte­kintették a Nógrád Megyei Vendéglátó Vállalat egységet •— aligha ismertek rá a ré­gire. A tetőtől talpig megifjftott kisvendéglő — a város egyet­len ilyen üzletkörrel rendel­kező vendéglátóhelye — jó példája annak, hogy szeré­nyebb anyagi lehetőségek kö­zepiette sem kell az üzlethá­lózat színvonalának emelé­séről lemondani. Igaz, aKi- lacs kisvendéglő mai képé­nek kialakítása nem volt ol­csó — ám olyan vendéglátó- egységet nyert vele Salgó­tarján, mely most már nem­csak jó konyhájáról, hanem hangulatos, esztétikus külszí­néről is nevezetes lehet. Az ünnepélyes megnyitón az eddigi munkákért felelő­sek mellett ott volt Szabó István, a megyei pártbizott­ság osztályvezetője. C. Bec­ker Judit, a Salgótarjáni Vá­rosi "Tanács elnöke és dr. Scholcz Rezső, a Pénzügy­minisztérium főosztályveze­tője is. Az új kisvendéglőt Havas Ferenfc, a megyei Ta­nács általános elnökhelyette­se adta át rendeltetésének. — A VI. ötéves tervidő­szakban fontos célkitűzésként jelöltük meg a lakossági életszínvonal elért szintjének megőrzését, az életmód javí­tását, s ennek egyik ténye­zőjeként a vendéglátás fo­gyasztásban betöltött szere­pének fenntartását, a vendég­látó-szolgáltatások általá­nos színvonalának, kulturált­ságának fejlesztését — mon­dotta többek között Havas Ferenc. — Ma, amikor a fo­gyasztók meggondoltabbak jö­vedelmük elköltésében, nincs könnyű helyzetben a vendeg- látószakma Üj módszerek­kel, nívósabb munkával keli a vendégeket megnyernie. Ezért döntött a vendéglátó- vállalat az elavult étterem átalakításáról — s az ered­mény igazolja • a döntés he­lyességét. Az egyedi jellegű, hangu­latos kisvendéglő 260 négy­zetméter alapterületen (60 személyes étteremben, 16 személyes különteremben, s szép, kerti bútorokkal beren­dezett kerthelyiségben) fo­gadja a vendégeket. A kor­szerű technológiával felsze­relt, századagos konyhán a személyzet által fáradságos munkával összegyűjtött ere­deti nógrádi receptek alap­ján készülnek az ételspecia­litások. A kivitelezésért a Salgó­tarjáni Tervező és Építőipiri Szövetkezetét illeti elisme­rés: az építők munkája ki­fogástalan, napra tartották a határidőt is. A tervekért a Delta Műszaki Iroda g óik­nak, elsősorban Szathmári Bélánénak és Czebe István­nak jár dicséret, apró rész­leteket is gondosan kidolgoz­va teremtették meg az egy­séges harmóniát. A belső be­rendezés elkészítésével piedig az Ipolyvidéki Erdő- és Fa- feldolgozó Gazdaság szemlél­teti: kollektívája felkészült a legigényesebb feladatok tel­jesítésére is. Délelőtt kerül sor a nemze* tiségi találkozó politikai ese­ményére. A viziszínpadon fel­állított dísztribünről ünnepi beszédet Letovai Ildikó, a Ha­zafias Népfront Nógrád Me- gvei Bizottságának titkára mond. Az ünnepi köszöntő után kezdődik a nemzetiségi mű­vészeti csoportok bemutatója. Ezen a megyei nemzetiségi együttesek mellett az ország más részéről érkező csoportok is ízelítőt adnak hagyomány- őrző művészetükből, de ott lesznek a vendégek között a besztercebányai, a losonci já­rás vendégegyüttesei is. A kétnapos, gazdag progra­mot a vasárnap délután 3 órakor kezdődő Népi hagyo­mányok virágai című műsor­összeállítás zárja. 1 szüljél nagyfa! teniaiiozó láíogalásai Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, Lázár György, a Mi­nisztertanács elnöke és Sarlós István, az Országgyűlés elnö­ke bemutatkozó látogatáson fogadta Borisz Sztukalint, a Szovjetunió Budapesten akkre­ditált rendkívüli és megha­talmazott nagykövetét. Augusztus 3-án és 4-én, szombaton és vasárnap, im­már tizenkilencedik alkalom­mal rendezik meg Bánkon a nemzetiségi’ napokat. A gyö­nyörű környezetben szomba­ton este a víziszinpadon gaz­dag műsort ígér a beszterce­bányai Urpin népi együttes fellépése. Másnap, vasárnap reggel 8 órakor kezdődik « színes program. A 19. Nógrád megyei nem­zetiségi találkozó nyitányát a tóparti bejáratnál népművé­szeti vásár jelenti. Ezután a község központjában térzene szórakoztatja a helybelieket és az ide érkező vendégeket. A műsorról a vecsési nemzetisé­gi együttes fúvószenekara gondoskodik. Az eseménysorozat 9 órától folytatódik. A nemzetiségi mű­vészeti csoportok népviselet­ben felvonulnak a falu főut­cáján a víziszínpadhoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom