Nógrád, 1985. július (41. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-01 / 152. szám

Amerikai lapértesülés egy csúcstalálkozó lehetőségéről r A The Washington Post cí­mű amerikai lap a hét végén azt az értesülését közölte, hogy a Szovjetunió 'és az Egyesült Államok között el­vi megállapodás jött létre egy esetleges csúcstalálkozó he­lyéről és időpontjáról. Ezek szerint Mihail Gor­bacsov és Ronald Reagan ta­lálkozójára Genfben kerülhet sor, ez év novemberének má­sodik felében. Az amerikai külügyminisztérium az érte­sülést nem erősítette meg, de nem is cáfolta; csupán any- nylt közölt, hogy a témáról tárgyalások folytak a két fél képviselői között. Hivatalos források azt is hozzáfűzték a jelentéshez, hogy a találkozó létrejötte természetesen szá­mos körülménytől függ, mindenekelőtt a genfi leszere­lési tárgyalások alakulásáról, valamint attól, sikerül-e meg­állapodásra jutni egy esetle­ges csúcstalálkozó témakörei­ben. (MTI) A túszok útban Damaszkuszba Átadták a Nemzetközi Vö­röskereszt képviselőinek, és útnak indították Bejrutból Damaszkusz felé azt a 39 amerikait, akiket a TWA lé­gitársaság repülőgépének jú­nius 14-i elrablása óta túsz­ként tartottak fogva. Nabih Berri libanoni síita vezető, aki az összes érintett féllel hosszas tárgyalásokat folytatott az ügy megoldása érdekében, vasárnap már ko­ra délután közölte: úton van az autóbuszkonvoj a szíriai főváros felé. A tényleges in­dulás mintegy két órát késett ugyan, mert a géprablók előbb sajtókonferenciát rendeztek a bejrúti repülőtéren, de végül valóban kigördült az autóka­raván a dél-bejrúti Bordzs el­Baradzsnéból. A 39 amerikait — 36 utast és a repülőgép 3 főnyi személyzetét — a Vö­röskereszt megbízottai mellett drúz milicisták, az Amal síita szervezet emberei, valamint a szírai katonai hírszerzés tiszt­jei kísérik. Egy amerikai katonai repü­lőgép már a szíriai főváros repülőterén várakozik, hogy — egyelőre ismeretlen időpont­ban — az NSZK-beli Frank­furtba vigye a szabadon bo­csátottakat. Már Frankfurtban tartózkodik számos túsz hoz­zátartozója, s ide várják a je­lenleg Párizsban tartózkodó George Bush amerikai alel- nököt is. A légikalózok vasárnap dél­után úgy nyilatkoztak, hogy személyes garanciákat kaptak Hafez Asszad szíriai elnöktől, azt követően, hogy Reagan el­nök Libanonra nézve, fenye­gető nyilatkozatot tett. A kö­zelebbről nem részletezett Asszad-garahciák után dön­töttek a szabadon bocsátás mellett. Egyelőre nincs szó arról, hogy szabadon engednék a Libanonban korábban elrabolt hét amerikait. Két, szintén li­banoni fogságban levő francia állampolgár — Nabih Berri be­jelentése szerint —, néhány napon belül kerül szabadláb­ra. Izraelben eközben azt kö­zölték. hogy az Átüt börtön­ben fogva tartott, több mint hétszáz libanonit „fokozatosan” engedik el. A nukleáris háború megelőzéséért T (Folytatás az 1. oldalról.) val — sikerült leküzdeni pél­dául a himlőt. Ehhez hasonló és még szélesebb körű össze­fogással meg lehetne szervez­ni a világ valamennyi gyer­mekének védőoltását, és ezzel számos fertőző betegséget győzhetnénk le. A himlő el-' len védőoltásokhoz 83 millió dollárra volt szükség, ezt az összeget 55 perc alatt költik el fegyverekre. A gyermekek életének megmentésére indí­tott nemzetközi orvosi prog­ram, mindössze 250 millió dol­lárt igényelnie, szemben a naponta fegyverkezésre költött 2,5 milliárddal. A szovjet és amerikai orvosok közötti, im­már 10 éves együttműködésről szólva említette a szívgyógyá­szatban folytatott közös kuta­tásokat, továbbá a több mint 170 tumorellenes gyógyszer együttes létrehozását is, majd így folytatta; ha valamennyi ország egyesítené anyagi esz­közeit és tudósainak ismere­teit az egészségügyi kérdések megoldására, ezzel az együtt­működéssel rendkívül jelen­tős eredményeket érhetnének el. Az orvosok feladata a nuk­leáris háború megelőzéséhez való hozzájárulás, a fegyver­kezési verseny megállítása, annak megakadályozása, hogy az kiterjedjen az űrre. Fel­adatuk az is, hogy elősegítsék a bizalom légkörének megte­remtését, s nemcsak a diplo­máciai tárgyalásokon, hanem az emberek között az egész világon. Arra kell tanítani az emberiséget — mondotta —, hogy egyesítse erejét a nuk­leáris fegyverkezés elleni harcban nemzetiségre, politi­kai meggyőződésre való tekin­tet nélkül. v Délután, a Magyar Tudo­mányos Akadémia várbeli kongresszusi termében kezdő­dött meg a kongresszus fő témájának megvitatása, az „Atomfegyverek s atomhábo­rú; orvosi áttekintés” címmel. Az ülésen nemzetközi szakte­kintélyek adtak tájékoztatást a fegyverkezési verseny orvosi vonatkozásairól, s beszámol­tak arról, milyen szerenet játszhatnak a világ orvos,;i a nukleáris háború megelőzé­séért folytatott küzdelemben. Szekcióüléseken folytatódott vasárnap a nukleáris háború megelőzéséért küzdő nemzet­közi orvosmozgalom budapes­ti kongresszusa. A szakembe­rek véleményt cseréltek az atomháború és a polgári vé­delem kérdéseiről, s foglalkoz­tak a nemzetközi orvosi együtt­működés további lehetőségei­vel. A kelet—nyugati bizalom, illetve bizalmatlanság pszicho­lógiai vonatkozásairól tanács­kozó szekcióban felhívták a figyelmet: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a katonai erők szembenállá­sát a békés célok érdekében folytatott együttműködés vált­sa fel. Az Országos Béketanács el­nöksége a magyar békemoz­galom, a béke ügyéért felelős­séget érző és azért cselekvő magyar közvélemény nevében levélben üdvözölte a kongresz- szus résztvevőit. A konferencia „Atomfegy­verek és atomháború: orvosi áttekintés” elnevezésű fő té­májának megvitatása ugyan­csak folytatódott vasárnap. A kongresszus ma az eszmecserék eredményeit ösz- szegző jelentések előterjesz­tésével, s dokumentumok el­fogadásával fejezi be mun­káját. (MTI) Olasz elnökválasztás Nincs lényeges változás Az olaszországi elnökválasz­tással nem történt lényeges változás, merj a kormányzati rendszerből hiányzik a stabi­litás, csupán egyfajta kény­szer tartja össze az ötpárti koalíciót — jelentette ki Alos- sandro Nat(a, az OKP főtit­kára abban a beszélgetésben, amelyet Emanuele Marcalusó- val, a L’Unitá főszerkesztőjé­vel folytatott, és amelyet a L'Unitá vasárnapi száma kö­zölt. Natta elutasította az Olasz Szociálisa Pártnak azt a vád­ját, amely szerint Francesco Cossiga támogatásával ez OKP-nak az volt a célja, hogy visszakerüljön az olasz politi­ka irányítói közé —- a szoci­alisták rovására. — Az elnökválasztás nem pártpolitikai kérdés, s az OKP a demokratikus nemzeti egy­ség érdekében döntött így, aká?csak hét évvel ezelőtt Pertini esetében. Az OKP nem lépett szövetségre a keresz- ténydemokrációval; követeli tőle, hogy ne csak mint ellen­zéki erőt ismerje el a pártot, hanem — a realitásoknak megfelelően — olyan demok­ratikus ellenzékként, amely maga is kormányzó erővé válhat. Az OKP-nak jelentős a tö­megbázisa — ezt a június eie- ji népszavazás is megmutatta —, ám a válságból való ki­jutáshoz nem elég egy esetle­ges baloldali szövetség, ha­nem a különböző politikai és társadalmi erők és irányzatok összefogására van szükség. A párt sosem tagadta az ilyen összefogás lehetőségét, ha a demokráciáról és a társadal­mi haladásról volt szó — mondotta Alessandro Natta. Natta annak a véleményé­nek adott hangot, hogy a szo­cialista pártnak, a kormány­zás ellenére nem sikerült vég­rehajtania az „áttörést” a nagy párttá válást, ég a szo­cialista párti nézetek a kor­mányban is kisebbségben ma­radtak. (MTI) Kiutasítás Szombaton kiutasították Kubából André Birukoffot, az AFP francia hírügynökség tudósítóját — jelentették be Havannában. Az indoklás sze­rint — mint arról a Prensa Latina beszámolt — az AFP- iroda vezetője Kuba nemzeti méltóságát sértő cikket írt. Orvosok a békéért Hazánk fővárosában tartja V. kongresszusát a nukleáris háború megelőzéséért küzdő orvosmozgalom (IPPNW). Eb­ből az alkalomból a Közpon­ti Sajtószolgálat lapunk szá­mára interjút kért dr. Far­sang Csaba egyetemi docens­től, a magyar orvosmozga­lom titkárától. — Szembetűnő, hogy ez a mozgalom igen dinamiku­san fejlődött a megalakulása óta eltelt néhány esztendő­ben. .. — Ez így igaz. Az utóbbi évek egyre fokozódó nemzet­közi feszültsége, a nukleáris háború lehetőségének mind nyomasztóbb fenyegetése hív­ta életre a mozgalmat. Elin­dítója dr. Bernard Lown vi­lághírű amerikai kardiológus volt, akihez rövidesen csat­lakozott Jevgenyij Csazov szovjet kardiológus professzor. Az a célkitűzés vezérelte őket, hogy az orvosok egye­sítsék erejüket a fegyverkezé­si hajsza megállítására, a maguk eszközeivel munkál­kodjanak a béke megóvásáért. A mozgalom első kongresz- szusát 1981-ben az Egyesült 'Államokban tartotta, azon 11 ország képviseltette magát. Egy évvel később a cam- bridge-i kongresszuson már 81 állam küldötte volt jelen, 1983-ban 43, 1984-ben pedig 54 ország orvosai részvételé­vel zajlottak a kongresszu­sok, A mozgalomban mun­kálkodó orvosok az alapvető célkitűzésen túl fontosnak tartják, hogy megóvják az emberiséget bizonyos káros illúzióktól. Ilyen illúzió pél­dául az, hogy az atomhábo­rúnak lehetnek túlélői, s hogy a nukleáris háború meg­nyerhető. Egyértelműen bebi­zonyították, hogy az atomhá­borút követő „nukleáris tél” nemcsak az emberi civilizá­ció, hanem az állat- és nö­vényvilág jelentős részének kipusztulását eredményezné földünkön. Kimutatták, hogy a háborús készülődés, az ed­dig soha nem látott fegyver­kezési hajsza már most gyil­kol, mert elvonja az amúgy is szűk anyagi erőforrásokat olyan létfontosságú terüle­tekről, mint ,az elmaradottság, az éhínség, a járványok elle­ni küzdelem. A mozgalom ezért sürgeti a nukleáris fegy­verek és hordozóeszközök gyártásának, kipróbálásának és telepítésének a megszünte­tését. a két- és többoldalú tár­gyalásokat az atomfegyverek korlátozására, végül teljes megsemmisítésére. A harma­dik, amszterdami kongresz- szus résztvevői 1983-ban kö­zös felhívással fordultak a világ összes orvosához, egész­ségügyi dolgozójához. Ezt a felhívást több mint 1 millióan írták eddig alá. — A magyar orvosok mi­kor kapcsolódtak be a moz­galom munkájába? — Mi 1982-ben a cambridge-i kongresszuson képviseltettük először magunkat. Ugyan­ebben az évben a Magyar Tu­dományos Akadémián or­vosgyűlést tartottunk a moz­galom népszerűsítésére, s 1983 májusában megalakult a magyar orvosmozgalom intézőbizottsága. Orvosaink tevékenyen vesznek részt a mozgalom munkájában. En­nek elismerése is, hogy az IPPNW hazánkban tartja kongresszusát. — ön személy szerint miért vesz részt a mozgalom mun­kájában? — Ügy gondolom, hogy nemcsak mint orvosnak, ha­nem mint embernek is köte­lességem harcolni az egész emberiség létét fenyegető veszély, a nukleáris háború ellen. Az orvosok régóta hir­detik, hogy a betegséget köny- nyebb megelőzni, mint gyó­gyítani. Az atomháború ese­tében az egyetlen lehetséges út a megelőzés, hiszen egv ilyen katasztrófa sérültjeit az orvosok — ha egyáltalán ma­radnak még néKányan élet­ben — nem tudnák ellátni. Nem lehet szörnyűbb egy hivatását szerető orvos szá­mára, mint tehetetlenül állni a szenvedők között a segít­ségnyújtás lehetősége hiányá­ban. — Milyen kérdések szere­pelnek a mostani kongresszus napirendjén? — A kongresszus fő jelsza­va: „Együttműködést, nem konfrontációt!” Foglalkoztunk a fegyverkezés és az elmaradottság összefüggései­vel, egy esetleges nukleáris katasztrófa következményei­vel. s minden olyan kérdéssel, amelyek megvilágítása révén hozzájárulhatunk e katasztró­fa elhárításához, a kölcsönös bizalom növeléséhez. Az IPPNW történetében elő­ször szerveztünk kórházláto­gatásokat a külföldi kollégák számára. Az eddiginél na­gyobb számban jöttek a kongresszusra orvostanhall­gatók és voltak politikus ven­dégeink is, hazaiak és külföl­diek, így például Willy Brandt, Bruno Kreisky. Én nagyon bízom abban, hogy ez a kong­resszus hozzájárul a mozga­lom célkitűzéseinek megvaló­sításához. szakmai súlya mel­lett politikai jelentősége is lesz, a népek, az emberek bé­kéjét. együttműködését fogja szolgálni. Kocsi Margit NÓGRAD — 1985. július ln hétfő Az Országos Béketanács elnökségének állásfoglalása Az Országos Béketanács állásfoglalást tett közzé abból sa alkalomból, hogy befejeződött a béke és barátság hónapjá­nak rendezvénysorozata. A dokumentum megállapítja: eze­ket a heteket a béke ügyéért vállalt felelősség és nagy­fokú cselekvökészség. a fiatal nemzedék fokozott részvéte­le. a különböző kezdeményezések változatos sorozata jelle­mezte. * Több száz gyűlésen, fórumon, beszélgetésen jutott kifeje­zésre, hogy hazánk békeszerető lakossága tisztában van a nukleáris háború szörnyű veszélyeivel, s minden tőle telhe­tőt elkövet a pusztító világégés elhárítására. A béke fenn­tartásának korunkban megvannak a reális feltételei: azok a történelmileg kialakult nemzetközi erőviszonyok, ame­lyek a kelet—nyugati s ezen belül mindenekelőtt a szov­jet—amerikai katonai egyensúlyra alapozódnak. Ezt az egyensúlyt nem szabad es nem lehet megbontani. Messzemenő egyetértés nyilvánult meg mindazokkal n békés kezdeményezésekkel, amelyek célja, hogy az egyen- súlvt a fegyverzetek minél alacsonyabb szintjén valósítsák meg és végleg felszámolják a fegyverkezési versenyt az egyenlő biztonság, a kölcsönös érdekek alapján. A ma­gyar békemozgalom meggyőződése, be kell fejezni a fegy­verkezési hajszát földünkön, s meg kell akadályozni annak kiterjesztését a világűrre. A ..csillagháborús” előkészületek fenyegetőek: az Egye­sült Államok nemcsak a fegyverkezési verseny minden ed­diginél költségesebb és veszélyesebb ágazatát nyitná meg, de kockáztatná a genfi tárgyalások folytatását is. Mint olyan nép, amely Európa szívében él és sok kese­rű történelmi tapasztalattal rendelkezik, síkraszállunk a felhívás megállapításai mellett, hogy a helsinki folyamat­ban részt vevő országok mondjanak le a katonai erő alkal­mazásáról, s földrészünket tisztítsák meg a nukleáris és vegyi fegyverektől. Az OBT állásfoglalása végül hangsúlyozza: a békehónap sikeres akciósorozata véget ért, de folytatódnak a békéért való kiállás és küzdelem hétköznapjai. A magyar béke­mozgalom a jövőben is mindent meg kíván tenni a háború elhárításáért, a békés viszonyok térhódításáért, valamennyi békeszerető erő cselekvő egységéért, határainkon kívül és belül. (MTI) Hazánkba látogat az eaviotomi külüavminiszter Vádemelés IRA-terroristák ellen Londonban vádat emeltek a múlt őszi brightoni szállodai robbantás feltételezett tettese és a most júliusra tervezett tengerparti pokolgépes me­rényletsorozat kijelölt végre­hajtói ellen. A brightoni robbantással, amely öt ember életét oltotta ki, és hajszál híján megtize­delte a brit kormányt, a bel­fasti illetőségű Patrick Ma- geet, az Ír Köztársasági Had­sereg tagját vádolják. Vele együtt áll hétfőn bíró elé hat további személy, közöttük há­rom nő. ök terrormerényi etek elkövetésére szőtt összeeskü­vésben vétkesek. Owen Coogan, akit a ten­gerparti „akció” ki tervelésével gyanúsítanak, szökésben van, és feltételezések szerint, vala­hol az ír Köztársaság terülj tén rejtőzködik. A vád alá helyezetteket Londonban, illetve Glasgow- ban fogták el. A skóciai nagy­városban ezenfelül — két nap­nál ezelőtt — nyomára buk­kantak „minden idők legna­gyobb illegális fegyverraktá- ’rának”. Ez valószínűleg az IRA céljait szolgálta. A nyári robbantássorozat, amelyet a rendőrség meghiúsí- tottnak tekint, tengerparti üdülőhelyeket sújtott volna. A The Observer legfrissebb száma szerint, a rá vonatko­zó akcióterv nem az ír Köz­társasági Hadsereg valamifé­le „renegátjainak” a műye, hanem az IRA „haditanácsa” által elkészített és jóváha­gyott. a legnagyobb fokú zűr­zavar és Dánik keltésére al­kalmas elképzelés volt. ^ Pretoriai támadás Angolában A Dél-afrikai Köztársaság hadseregének egységei újabb támadást intéztek Angola dé­li területei ellen. Constand Viljoen tábornok, a pretoriai hadsereg vezérkari főnöke be­jelentette. hogy szombaton dél-afrikai csapategységek ha­toltak Angola déli területeire, és ott negyvenöt személyt megöltek. A tábornok azt ál­lította, hogy a meggyilkoltak a Namíbia függetlenségéért küzdő SWAPO-szervezet har­cosai voltak. Constand Viljoen azt ígérte, hogy a szombaton behatolt csapategységeket hamarosan visszahívják Angola déli te­rületeiről. Pretoria ezt megelőzőleg a szomszédos Botswana ellen intézett több emberáldozattal járó támadást. Akkor arra hi­vatkozott, hogy a fajüldöző politika ellen küzdő Afrikai Nemzeti Kongresszus tagjai Botswanában támaszpontokat építettek ki. (MTI) Drágul a hús Lengyelországban Lengyelországban hétfőtől kezdve drágább lesz a hús és minden hústermék. Az ár­emelés átlagos 'mértéke mint­egy 10 százalék, ezen belül a legjobban dráguló termékek ára 15 százalékkal nő. A ser­téskaraj például 11,5 száza­lékkal drágul, és 470 zloty helyett 540 zlotyba fog ke­rülni kilónként. Lengyelországban a húst és hústermékeket csak jegyre lehet vásárolni. Ezt az áremelést eredetileg március elejére tervezték, de a kedvezőtlen társadalmi re­akció miatt az áremeléseket több lépcsőre bontva vezették be. ezen belül a húsárak eme­lését júniusról júliusra ha­lasztották, és mértékét is csök­kentették az eredeti tervezet­hez képest. Július 1-től egyben feleme­lik egy sor mezőgazdasági ter­mék állami felvásárlási árát. (MTU Dr. Várkonyi Péter külügy- . miniszter meghívására július < 1-én, hétfőn hivatalos láto­gatásra hazánkba érkezik dr. Ahmed Eszmat Abdel-Megid egyiptomi külügyminiszter. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom