Nógrád, 1985. május (41. évfolyam, 101-126. szám)

1985-05-02 / 101. szám

Képünk támogatja a fejlett szocializmus épításét! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MSZMP nograd m eg ye i bizottsága MEGYEI TA NA CS U XLI. ÉVF., 101. SZÁM ÁRA: 1,80 FORINT 1985. MÁJUS 2., CSÜTÖRTÖK Ünnepségek a 41. szakad május elsején Országszerte nagygyűlése­ken. látványos felvonulásokon ünnepelték május elseiet. A nemzetközi munkáso&zaá'y ün­nepének előestéjen — kedoen — Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kára Angyalföldre látogatott, hogy miként sok éve már, személyesen is üdvözölje az ipar-negyed dolgozóit, tájéko­zódjon a városrész életerői, fejlődéséről. A vendéget a pártbizottság székhazában Grósz Karoly, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára. Deák Gabor a XIII. kerületi pártbizottság első tit­kára és Bornemissza Sándor, a városrész tanácselnöke kö­szöntötte. Deák Gábor tájé­koztatójában többek között el­mondta, hogy az angyalföldi gyárakban a munkások, a kommunisták közösségeiben mindenütt tapasztalható a XIII. kongresszuson megfogal­mazott fő célok támogatása. A tájékoztatót, megköszönve Kádár János, a pártikongresz- saus határozatainak valóra váltásában sikereket, minden- Bapos feladataik elvégzéséhez erőt, egészségét kívánt, az an­gyalföldieknek. A párt főtit­kára ellátogatott . többek kö­zött az Autóvillamossági Fel­szerelések Gyárába is. A mun- ikasikerek elismerése után Kádár János rámutatott: az ember értekteremtő tevékeny­ségéről sok szó esett a párt XIII. kongresszusán. S így folytatta: ,.E nyílt. minden fontos kérdést megtárgyaló fórumon természetesen ele­meztük a mögöttünk levő na­gyon nehéz éveket is, ame­lyeket eredményesen küzdöt­tünk végig. S amikor ered­ményekről beszélünk, akkor mögöttük mindig a nép erő­feszítéseit látjuk.” A 41. szabad május elsejét Budapest n-egyedlmiilió lakosa köszöntötte. Az ünnepien dí­szített felvonulási téren úttö- rököszöntővel vette kezdetét, a fővárosi dolgozok május l-i seregszemléje. Az úttörői: egy csapata a központi tribünhöz vitte a virágokat, a dászemei- vényen ott. volt. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás-' párt főtitkára, Losonczi Pál. a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke, Lá­zár György, a Miniszte’” anács elnöke. Németh Károly, a párt: főtitkárhelyettese, Aczél György, Gáspár Sándor, Grósz Károly, Havasi Ferenc, Hámori Csaba, Maróthy László, Óvári Mik­lós, Sarlós István, Szabó Ist­ván, a Politikai Bizottság tag­jai; Gyenes András, a Köz­ponti Ellenőrző Bizottság el­nöke: Berecz János, Horváth István, Pál Lénárd, Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkárai. A felvonulási téren Kádár János, az MSZMP főtitkára és Gáspár Sándor, a SZOT el­nöke találkozott a Szakszer­vezeti Világszövetség képvise­lőivel és azokkal a külföldi szakszervezeti vezetőikkel, akik reszt vettek a budapesti dol­gozók május elsejei ünnepsé­gén. Az MSZMP főtitkára kér­te a jelenlévőket: hazájukba visszatérve tolmácsolják a magyar nép jókívánságait mindazoknak, akik a társa­dalmi haladásért, s népek sza­badságáért küzdenek és a be- ke ügyét támogatják. Május elseje alkalmából ün­nepi rádió- és tv-beszédet mon­dott kedden este Nagy Sán­dor, a SZOT titkára. A tötoffi között megállapította: ,.Ha alapvetően' más körülmények között is. de a küzdelem, az erőfeszítés szimbóluma hazánk­ban is e nap. 40 éve szabad hazánk népiének teremtő mun­káját, sikereit és munkájának örömeit egyaránt ünnepeltük. Ünnepeljük szocialista társa­dalmi rendünk legfőbb érté­két és érteimét, a dolgozó embert. A feladatokat illetően hangsúlyozta: olyan helyzetet kell teremteni, hogy aki töb­bet és jobban dolgozik, az jobban is boldoguljon.'’ Az ünnep tiszteleiére ked­den! a. Parlament előtti Kos­suth Lajos téren katonai tisz­teletadással felvonták az ál­lami zászlót. Ugyancsak ka­tonai tiszteletadás közepette vonták fel a magyar nerpzeij lobogót és ' a munkásmozga­lom vörös zászlaját a gellért­hegyi felszabadulási emlék­művön. Szerdán délben zenés őrségváltás volt a Kassu h La­jos téren, a Magyar Népköz- társaság állami lobogója előtt. A katonai tiszteletadás után a zenekar térzenével szórakoz­tatta az érdeklődőket. A nemzetközi munkásmoz­galom nagy ünnepéről Nóg- rád megye városaiban es fal­vaiban is nagygyűlésekkel, felvonulásokkal emlékeztek meg. Színpompás és látványos felvonulás Salgótarjánban Az emberi lelkesedést, az ünnép önfeledt örömét nem ronthatja el még a csípős, sze­les időjárás sem — szép bizo­nyítékot szolgáltatott erre Sal­gótarjánban a felszabadulás utáni negyvenegyedik május elseje. Kora reggel zenés éb­resztők jelezték az ünnep nyitányát, s hamarosan be­népesülték az utcák. Hideggel és széllel dacolva, több mint huszonötezer ember — kisis­kolás, munkás, értelmiségi, termeiőszövetkezeti dolgozó — vonult fel az ünnep jelké­peivel a kezében, hogy meg­emlékezzen május elsejéről, a munkásosztály nemzetközi ün­nepiéről. Tíz óra előtt pár perccel benépesült a Pécskő* Üzletház előtt felállított dísztribün, a megyeszékhely kiváló eredmé­nyeket elért üzemeinek, intéz­ményeinek képviselői mellett ott voltak a megye párt-, ál­lami és társadalmi életének vezetői. Megjelent Kovács László, az MSZMP KB tagja, a Bányaipari Dolgozók Szak- szervezetének főtitkára; Géczi Janos, az MSZMP KB tagja, a Nógrád megyei pártbizott­ság első titkára: Devcsics Miklós, a Nógrád megyei Ta­nács elnöke; Szalai László, a salgótarjáni városi pártbizott­ság első titkára; Juhász And­rás, a megyei KISZ-bizottság első titkára; Letovai Ildikó, a Hazafias Népfront , Nógrád megyei Bizottságának titkára. A dísztribünön foglalt helyet Jakab Sándor, a Miagyar Szo­lidaritási Bizottság' elnöke. A május 1-i ünnepségen meg­különböztetett tisztelettel kö­szöntötték a tribünnel szem­ben helyet foglaló veteráno­kat, a munkásmozgalom régi harcosait. A nógrádi dolgozók­kal együtt ünnepelték május elsejét az ideiglenesen ha­zánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport vendé­gül látott képviselői is. Tíz órakor felcsendült Sal- gótarjárí szignálja. Ezt követő­en Medved Károly, a Szak­szervezetek Nógrád megyei Tanácsának vezető titkára kö­szöntötte Salgótarján és a vá­roskörnyék dolgozóit. Elöljá­róban megemlékezett a mun­kásmozgalom veteránjairól, majd a XIII. pártkongresz- szusról, hazánk felszabadulá­sának 40. évfordulójáról be­szélt. Megemlékezett a nem­zetközi munkásszolidaritás­ról, aztán a következőket mondotta: — Május elseje alkalmából is elmondhatjuk, hogy ha­zánkban szilárd a munkásha-. talom, egész- népünk támogat­ja a fejlett szocializmus épí­tését. A szocialista nemzeti egység erős, a belpolitikai helyzet kiegyensúlyozott. Né­pünk békében, biztonságban él, támogatja a párt politi­káját. A népgazdaság bonyolult feladatokat is megoldó képes­segének erősítése . után Med­ved Károly Nógrád megye kapcsán megjegyezte: Több mint huszonötezer dolgozó köszöntötte Salgótarjánba» május elsejét — Üzemeink, intésynényeink többsége is teljesítette' kitűzött feladatait, . Közülük számos gazdasági egység' tnunkáját jutalmaztak különböző kitün­tetésekkel. x ' Az ünnepség -szónoka' elis­merő hangon emlékezett meg azokról a szocialista brigádok­ról és dolgozókról, akik a kongresszusi és íeiszabadu- ■ lási munkaversenyben kima­gasló teljesítménnyel járultak hozzá javaink gyarapításá­hoz, a népgazdasági feladatok megoldásához. Mint hangsáJ, lyózla: az előttünk álló idő­szakban a XIII. kongresszus határozatainak végrehajtásáé rá. a'VI. ötéves terv teljesí­tésére kell Összpontosítani érőinket. Arra kell-'törekedni, hogy az eddiginél is jobb munkával,' nagyobb erőfeszíté­sekkel a kongresszuson még» fogalmazott . főbb politika^' gazdasági és kulturális célo­kat elérjük. (Folytatás a 2. oldalon.) Fiatalos lendülettel Bizakodva nézhetünk ■ 11 r# I a jovobe Kádár János mái elsejei mfiltéozata Kódár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára a bu­dapesti dolgozók május elsejei felvonulásán nyilatkozatot adott a saponak:- Május elseje hűvös idővel virradt ránk, de a budapestiek itt felvonuló tömege magabiztosságot, jókedvet sugároz. Ennek alapja: nemrégiben ünnepeltük felszabadulásunk 40. évforduló­ját, s ezt megelőzően megtartottuk pártunk XIII. kongresszusát. Az elfogadott országépitő program fő céljait magáévá tette a Hazafias Népfront is. Ezért kérhetjük az egész magyar népié!; támogassa politikánkat, a fejlett szocialista társadalom felépí­tésének töretlen folytatását célul tűző elhatározásunkat az or- sz°9Syű!ési képviselő- és tanácsiagválasztásokon is. Ügy: ahogyan azt a munkás hétköznapokon is teszi.- A közelmúltban a lengyel fővárosban aláírtuk a Varsói Szerződés meghosszabbításáról szóló dokumentumot. Ezzel nö­veltük népünk biztonságát, s - meggyőződésem - hozzájárultunk Európa és a világ békéjének megőrzéséhez, erősítéséhez is. Ezeket a gondolatokat felidézve szeretném e jeles napon szív­ből köszönteni - pártunk Központi Bizottságának nevében is - munkásosztályunkat, szövetkezeti parasztságunkat, értelmisé­günket, egész dolgozó népünket. Bizakodva nézhetünk a jövőbe, mert van jó programunk, népünk egységes, s elkötelezett, hoqy tisztességes helytállással végezze országépítő munkáját. Ehhez minden honfitársamnak, kisebb és nagyobb közösségeknek, né­pünk fiainak és leányainak, a családoknak jó egészséget, to­vábbi sikereket kívánok.- Megköszönöm a sajtó, a hírközlő szervek munkatársainak is, hogy országnak, világnak hűen tolmácsolják ezt a bizakodó hangulatot, beszámolnak arról, hogyan köszönti népünk a mun­kásosztály nagy nemzetközi napját, a szoiidaritás ünnepét, má­jus 1 -ét. (MTI) v

Next

/
Oldalképek
Tartalom