Nógrád, 1985. március (41. évfolyam, 50-75. szám)

1985-03-01 / 50. szám

Róma ufón Madrid Gromiko tárgyalásai Andrej Gromiko szovjet k ülügym'itn isziter olaszországi hivatalos látogatását befejez­ve csütörtökön elutazott az olasz fővárosból. Rómáiban az elméit három napon a szovjet diplomácia vezetője olasiz kollégájával, Giulio Aindreottivail, illetve Bettino Graxi mitniszterelnök- kel és Sandiro Pertini állam­fővel a kelet—nyugati kap­csolataikat, a leszerelést és a kétoldalú együttműködést érintő legfontosabb kérdése­ket tekintette át. Andrej Gromilko ezen kívül találkozott II. János Pál pá­pával és Alessandro Naftával, az OKP főtitkárával is. Gro- mikót Andreotti külügymi­niszter kísérte ki a repülőtér­re. A szovjet külügyminiszter útjának következő állomására Madridba érkezett. Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a miniszterta­nács első elnökhelyettese, kül­ügyminiszter csütörtökön dél­előtt Madridban megbeszé­lést folytatott Felipe Gonzá- lez spanyol kormányfővel. A baráti jellegű megbeszélésen áttekintették a kétoldalú kap­csolatok helyzetét és azok fej­lesztésének távlatait, valamint megvizsgálták a nemzetközi helyzet néhány fontos kérdé­sét. A felek kijelentették, hogy elégedettek a szovjet—spanyol gazdasági, tudományos-mű­szaki és kulturális együttmű­ködés alakulásával, méltatták a két ország politikai' kapcso­latainak erősödését. Gromilko bírálta a-z Egye­sült Államok militarista poli­tikáját és kijelentette: min­den államinak aktív erőfeszí­téseket kell tennie a nemzet­közi biztonság megszilárdítá­sára, a nukleáris katasztrófa elkerülésére. Meg kell akadá­lyozni, hogy tovább növeked­jen Európában a konfrontáció — mondotta a szovjet kül­ügyminiszter. González üdvözölte a szov­jet—amerikai megállapodást a genfi tárgyalásokról. Mindkét fél reményét fejezte ki, hogy Genf meggátolhatja a világűr miiiitarizálását és elvezethet a nukleáris szembenállás szintjének csökkentéséhez mind Európában, mind pedig az egész világon. Andrej Gromiko megújítot­ta a Feiipe Gonzáleznek szó­ló hivatalos meghívást a Szovjetunióba. A meghívást spanyol részről elfog adták, időoontiát később rögzítik. González ebédet adott Gro- miko tiszteletére. (MTI) Nicaraguái békekezdeményezés A Contadora-csoport tag­államai által előterjesztett békekezdeményezések végre­hajtásának első lépéseként májusban Nicaraguából tá­vozni fog ötven kubai kato­nai tanácsadó, a későbbiek­ben pedig újabb ötven hagy­ja el a közép-amerikai or­szágot. Egyebek között ezt tartalmazza Daniéi Ortega nicaraguai államfőnek szer­dán este, az elnöki hivatal­ban diplomaták, sandinista vezetők és újságírók előtt el­mondott beszéde. Ortega kijelentette: meg van győződve arról, hogy Ni­caragua lépése arra készteti majd a töbhi érintett kö­zép-amerikai országot is, fogadja el a Contadona-tag- államok (Kolumbia, Pana­ma, Venezuela, Mexikó) bé­kejavaslatait és tegyen lépé­seket azok megvalósítása ér­dekében. Ortega kifejezte re­ményét, hogy az Egyesült Ál­lamok vissza fog térni a nanzanillói nicaraguai— Hermann Axen, » Német Ssodalista Egységpárt KB PB tagja, a KB titkára vezetésé­vel csütörtökön küldöttség ér­kezett Bonniba, hogy a Német Szociáldemokrata Párt Egon Bahr elnökségi tag vezette delegációjával a vegyi fegy­verektől mentes európai öve­amerikai tárgyalásokhoz. (A tárgyalásokat az Egyesült Ál­lamok januárban egyoldalú­an megszakította.) Ortega a továbbiakban hangsúlyozta, hogy országa kész befagyasztani az ország védelmét szolgáló fegyverke­zést is. Mint ismeretes, a Contado- ra-tagállamok békejavasla­tai többek között előirányoz­zák a külföldi katonai ta­nácsadók kivonását a közép- amerikai térségből és tar­talmazzák a további fegy­verkezés beszüntetését. A tervet egyedül Nicaragua fo­gadta el. A többi érintett or­szág — Honduras, Costa Ri­ca, Guatemala — az Egye­sük Államok nyomására a Contadora-béketerv olyan irányú módosítását szorgal­mazz? amely Nicaragua számára elfogadhatatlan, mi­vel alapvetően sérti a közép­amerikai ország szuverenitá­sát. (MTI) Betek létrehozásának lehető­ségéről folytasson vélemény­cserét. Hermann Axen ma találkozik Wolfgang Schäuble államminiszterrel a kancellá­ri hivatal vezetőjével, s eset­leg Hans-Dietrich. Genscher külügyminiszterrel is. (MTI) Lengyelország Nem volt sztráik Lengyelországban nem volt semmiféle sztrájk, munkabe­szüntetés vagy demonstráció csütörtökön, azon a napon, amelyre korábban általános sztrájkot hirdetett az egykori Szolidaritás szakszervezet il­legalitásban tevékenykedő ve­zető csoportja, közölte a kor­mány sajtóirodája az MTI varsói tudósítójával. A Szolidaritás gdanski úgy­nevezett ideiglenes koordiná­ciós bizottsága korábban feb­ruár 23-ra 15 perces orszá­gos általános sztrájkra szó­lította fel a dolgozókat, a március elejére tervezett szé­les körű élelmiszerár-emelé­sek elleni tiltakozásul. A sztrájkfelhívást a szer­vezők szinte az utolsó perc­ben lefújták, mert kudarctól tartottak. „Csütörtökön az or­szágból sehonnan sem érke­zett jelentés olyan akcióról, amelyet a földalatti Szolida­ritás-csoport felhívására való válasznak lehetne tekinteni” — közölte telefonon Jerzy Urban kormányszóvivő. Eb­ben nagy szerepet játszott az is, hogy a kormány elébe ment a közvélemény és a szakszervezetek kívánságá­nak, s hétfőn úgy döntött, hogy az eredetileg március elejére tervezett széles körű élelmiszerár-emeléseket több lépcsőben fogja bevezetni, a lakásrezsi-költségeket jelen­tősen megnövelő áremelések egy részét pedig egy évvel elhalasztja. Egyidejűleg mó­dosították a nyugdíjak eme­léséről korábban hozott dön­tést, s a szakszervezetek ál­tal követelt 7000 zlotyis ősz- szegre emelték fel a mező- gazdasági dolgozók nyugdijá­nak alsó határát. Vörös golyó emelkedett a tenger fölé, körülötte a fel­hők a szivárvány színeiben játszottak. Ám a tüneményből csakhamar szörnyű valóság lett. Néhány perc múlva rob­banás hangja érkezett ahhoz a japán halászhajóhoz — a Fukuriu Maruhoz, magyarul a Szerencsés Sárkányhoz —, amelynek legénysége az imént leírt jelenséget észlelte. Két és fél óra múltán fehér port hozó eső hullott; három nap múlva a matrózok bőre elszí- neződött, vörös foltok, fájdal­mas hólyagok lepték el őket; két hét elteltével ágynak es­tek; és fél esztendő után egyikük meghalt, huszonkettő hosszú kezelésre szorult. Su­gárfertőzés. A Szerencsés Sárkány — nevéhez igazán nem méltóan — annak az övezetnek a kö­zelében hajózott, ahol az amerikaiak 1954. március el­sején felrobbantották első hidrogénbombájukat. Erre emlékezünk, ez a március el­seje lett a nukleáris fegyve­rek elleni harc nemzetközi napja. Háromszorosan is jel­képes a robbantás, amelyet az Egyesült Államok az azóta nevezetessé vált Bikini-szi­geteken végzett. A hely — fekély a bűbájos déltengeri Kedvező folytatás Az ’dei év jól kezdődött — hangsúlyozta a minap az olasz külügyminiszter, akit újságírók arról faggattak, hogy mit vár Róma Gromiko szovjet külügyminiszter olaszor­szági látogatásától. A jó évkezdet természetesen a január elejei szovjet—amerikai tanácskozásra és a leszerelési- fegyverzetkorlátozási tárgyalások folytatásáról szóló megálla­podásra volt célzás, s egyben jelzés is arra, hogy a Gro- miko-vizit során megvitatandó témák középpontjában ter­mészetesen a fegyverzetkorlátozás, és általában a kelet—nyu­gati viszony kérdései állnak. Így is lett: tudjuk ezt a tegnap lezárult olasz—szov­jet megbeszélésekről kiadott közleményből, illetve a po­litikusok beszédeiből. A jó kezdetnek kedvező a folyta­tása, hiszen amikor Gromiko elutazott Rómából Madrid­ba, az újságok szerte a világon azt jelenthették, hogy a leg­nagyobb szocialista ország és egy fontos NATO-állam egy sor kulcsfontosságú világpolitikai ügyben hasonló törek­véseket tudott megfogalmazni. Nevezetesen azt. hogy egy­formán szeretnék, ha Genfben, a nemsokára induló szov­jet—amerikai tárgyalásokon mielőbb megállapodások szü­letnének a legfontosabb fegyverzetkorlátozási kérdésekben. Egyformán kedvezően értékelték a tényt, hogy a két nagy­hatalom összekapcsolja, s egymással összefüggésben kíván­ja megvitatni az űrfegyverek, a hadászati és a közép­hatótávolságú nukleáris rendszerek kérdésköreit. Ha tekintetbe vesszük, hogy Gromiko utoljára 1979- ben járt Itáliában, s azóta a mostani vizit volt a legma­gasabb szintű szovjet látogatás, akkor nem lehet nem re- ménytkeltóen pozitív fejleménynek minősíteni a római tár­gyalásokat. Annál is inkább, mert Olaszország maga is azok közé tartozik, amelyek területén helyet kapnak az amerikai közép-hatótávolságú rakéták. A látogatás arra utal, hogy Moszkvában új lehetőségeket látnak az idén a NATO-országokkal fennálló kapcsolatok megjavítására, s •nnek érdekében a szovjet politika mindent meg is kíván tenni. Ezt a szándékot húzza alá, hogy Gromiko útjának má­sodik állomása, Spanyolország, amely sajátos helyzetben van a NATO — politikai és földrajzi értelemben egyaránt — „határszélén”. Minél eredményesebben képes tárgyalni a szovjet diplomácia vezetője a NATO különböző államai­val, annál nagyobb az esélye az előrelépésnek Genfben, hiszen Washington nem hagyhatja figyelmen kívül szö­vetségesei véleményét és szándékait. Avar Károly 2 NÓGRÁD - 1985. március 1., péntek Hermann Axen Bonnban Csernyenko átvette képviselői igazolványát Csütörtökön Moszkvában át­nyújtották Konsztantyin Cser- nyenkónak az Oroszországi Föderáció Legfelsőbb Taná­csának képviselői igazolvá­nyát. Az SZKP KB főtitká­rát, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnö­két Moszkva kujbisevi vá­lasztókerületének szavazói vá­lasztották kipviselőjüknek az OSZSZSZK Legfelsőbb Taná­csába. A vasárnapi választások eredményeiről szóló jelenté­seiket szerda délután tették közzé a köztársasági válasz­tási bizottságok. A Szovjet­unió tizenöt szövetséges köz­társaságában összesen 6 728 legfelsőbb tanácsi küldöttet választottak. A köztársaságok több mint kétharmadában a legfelsőbb államhatalmi szerv tagjainak több mint hatvan százaléka először kapott ilyen megbízatást. A képviselői igazolvány át­vétele kapcsán Konsztantyin Csernyenko kijelentette, hogy a választási tapasztalatok szerint megnőttek a választó­polgárok elvárásai képvise­lőikkel szemben. Kedvező je­lenségként említette meg azt is, hogy a különböző szintű tanácsok az eddigieknél ha­tározottabban élnek jogaikkal a lakosság jó minőségű fo­gyasztási cikkekkel történő ellátása érdekében, a koráb­binál aktívabban vesznek részt az országos méretű is­kolareform megvalósításában, a törvényhozó szervek tevé­kenységének ellenőrzésében, a rend és a fegyelem megszi­lárdításában az élet különbö­ző területein. (MTI) Ali Hasszer Mohammed Szíriában A* Ainmambajn létrejött Jordániái—palesztinéi megál­lapodás a Palesztina! arab nép önrendelkezési és önálló államalapítási jogára mért csapást jelent — hangoztatta szerdám Datmaszikuszban a Je­meni NDK államfője, a Je­meni Szocialista Párt KB fő­titkára. A megérkezésékor adott in­terjúban Ali Nasszer Moham­med hozzáfűzte: „a megálla­podás eltávolodik az arab csúcsértekezletek döntéseitől és a palesztin parlament ha­tározataitól, keresztülhúzza a Palesztinái Felszafoadítási Szer­vezet egységének megőrzésé­re tett erőfeszítéseket”. A dél-jemeni vezető szer­dán érkezett hivatalos látoga­tásra Damaszkuszba. (MTI) A Minisztertanács napirendién A zöldség- és gyümölcsellátás javításáét Az élelmiszer-vásárlásra fordított pénz 8—9 százalékát költi a lakosság a zöldség­gyümölcs félék beszerzésére. Valamennyien tudjuk, hogy e termékek ára és kínálata igencsak befolyásolja a lakos­ság hangulatát és közérzetét. Az évenként átlagosan meg­termelt 5 millió tonna körü­li burgonya-, zöldség-gyümölcs mennyiségből mintegy 3,3 millió tonna értékesül áru­ként. A zöldségfélék és a burgo­nya szántóföldi vetésterülete évek óta folyamatosan, a gyümölcsösök területe máso­dik éve hirtelen csökkent. Szerepet kapott ebben a tu­datosan elhatározott, közpon­ti intézkedéssel is elősegített, termelésszabályozás, a nem­zetközi piaci igényekhez va­ló jobb igazodás, közreját­szott ugyanakkor a nagyüze­mi termelés visszaszorulása, az érdekeltség romlása is. CSÖKKENT A VETÉSTERÜLET A kertészeti termékekből a nagyüzemi volumen stagnált, illetve visszaesett. Ennek okaként az átlaghozamok las­sú növekedése, a termés idő­járástól függő erős ingado­zása, egy-egy cikkből a túl­kínálat termelői kedvet ron­tó hatása említhető. A kisgazdasági termelés bő­vült ugyan, ám nem annyi­ra. hogy képes lett volna el­lensúlyozni a nagyüzemek elmaradását. Az sem változ­tatott ezen. hogy bővült a kisgazdaságok által is igény­be vehető vetőmag- és szapo- ' rítóanyag-kínálat, kis tétel­ben is hozzáférhetővé váltak a műtrágyák, egyéb növény­védő szerek, s beszerezhetők a kisgépek és berendezések is. Mindezek eredménye, hogy jelenleg a zöldségfélék több mint 60 százalékát, a gyü­mölcs csaknem felét a kis­gazdaságok állítják elő. A kialakult munkamegosz­tás szerint a nagybani fel­használók, felvásárlók — fő­ként a tartósítóipar és az exportőrök — döntően a nagyüzemekből szerzik be szükségleteiket, a belföldi pi­acra, friss fogyasztásra jutó áruk 70 százaléka viszont a kisgazdaságokból származik. A nyugodt, kiegyensúlyo­zott lakossági ellátás biztosí­tása, valamint a tartósítóipar és az export igényeinek ki­elégítése bosszú távra érvé­nyes intézkedéseket igényel. Mindenekelőtt arra van szük­ség, hogy a kül- és belpiaci igényeknek megfelelően ala­kuljon a termékkínálat. BŐVÍTENI kell A KÍNÁLATOT Kiemelt figyelmet érde­melnek a meghatározó ter­mékek: a paradicsom, a? ét­kezési és a fűszerpaprika a zöldborsó, a zöldbab, az uborka, a téli káposzta, a vöröshagyma, a gyökérzöldség, a burgonya, az alma, az őszibarack* a kajszi és a bo­gyós gyümölcsök. Nyilván­való. hogy a komplexen gé­pesíthető termékek növekvő részét a nagyüzemekben cél­szerű előállítani. Ugyanakkor az is bizonyos, hogy számos termék megfelelő kínálata csak a kisgazdasági termelés szintentartásával, illetve bő­vítésével érhető el. A termelési rendszereknek, a termeltető kereskedelmi szervezeteknek, az áfész- eknek, és a ZÖLDÉRT-eknek egyaránt javítaniok kell ter­melésszervező tevékenységü­ket. Bőven van feladatuk a termelés eddiginél jobb mű­szaki-anyagi megalapozásá­ban, az érdekeltség javításá­ban. s — alkalmasint — a kockázat csökkentése terén is. Érezhetően javítaná a kí­nálatot, ha — élve a koráb­bi kezdeményezés lehetőségé­vel — a feldolgozóipar árui alapjának részleges átirányí­tásával részt vállalna a friss piaci igények kielégítésében, a niac szabályozásában, és a felesleges készletek felvásár­lásában. A SZERZŐDÉSEK RANGJA Általános tapasztalat, hoev a többcsatornás forgalmazási rendszer szélesítése az ellá- tásbeli eredmények mellett új ellentmondásokat hozott fel­színre. Gyengült a piac szer­vezettsége, a termékek érté­kesítési biztonsága, és meg-' ingott a szerződések tekinté- lye. Kétségtelen eredmény az áru útjának rövidülése a szo­cialista kereskedelemben — a ZÖLDÉRT-ek egymás közti forgalma egyharmadára csök­kent —, ám az áru útját bossiábbító, indokolatlan ár­növekedést okozó lánckeres­kedelem is kialakult eseten­ként. Több fórumon is el-' hangzott már, hogy — első-' sorban áruhiány esetén — a kereskedelemben nem reália piaci viszonyok érvényesül­nek, s a termelői és fogyasz­tói árak között néha indoko­latlan különbségek keletkez­nek. A közérdek védelme érde­kében mindenekfelett az ér­tékesítési fegyelem erősítése, a kötelezettség teljesítéséhez fűződő érdekeltség javítása, a jogi követelmények szigorí­tása a cél. Lényeges, hogy a szocialista kereskedelmt szervezetek árualapjaik zömét a lakosság fogyasztása szem­pontjából alapvető zöldség- gvümölcs termékekből szer-' ződéssel alapozzák meg. G. R. A Szerencsés Sárkány intelmei világ testén — máig szörnyű­séges (a lakókat akkor kite­lepítették), viseli a kísérlet nyomait és mutatja: ahol egyszer az atombomba le­esett. .. A másik ok, amiért nem felejtjük el a 31 évvel ezelőtt történteket, az a figyelmez­tető tény, hogy a nukleáris robbantás nem korlátozható egy-egy területre. A Fukuriu Maru 30 kilométernyi távol­ságban halászgatott a zárt övezettől, de még a 130 kilo­méterre lévő Marshall-szige- teken is szedett áldozatot az első hidrogénbomba. Ami ilyen „kicsiben” nem korlá­tozható, az nagyban nyilván még kevésbé, hiszen a folya­matok bonyolódnak, és hat- ványozódnak. Végül tanulsá­gos az akkori katasztrófa ab­ból a szempontból is, hogy nemcsak azonnal pusztít el embereket és más élő kör­nyezetet. alattomosan, hosz- szabib idő múltán is megteszi. Ki tudja, hogy a 22 japán matróz közül hány halt meg azóta idő előtt? Amióta a világ fejet hajt a Szerencsés Sárkány legénysé­gének emléke előtt, a tudó­sok felfedezték a nukleáris tél fogalmát. Kiszámították, hogy egy esetleges nagysza­bású atomháború a föld északi felén (ezt a területet vették számításba, hiszen itt össz­pontosul a világ fegyverzeté­nek nagy része), szörnyű kö- vetkezeményekkel járna. Eu­rópában, Észak-Amerikábgip és Japánban azonnal meghal­na 1,8 milliárd ember a rob­banás, a tűz és a sugárzás együttes hatására. Az eget por és korom borítaná el, el­takarná a napot, ennek kö­vetkeztében hirtelen mínusz 40 fokra zuhanna a hőmér­séklet. Megállna a növények­ben a fotoszintézis, vógyis megszűnne a napsugár éltető ereje, felborulna a természet rendje, vastagon befagynának, akár fenékig is a vizek, el­pusztulnának az élelmiszer- tartalékok. A mai értelemben vett mezőgazdaság megszűnne, megváltozna az időjárás, szennyeződne a termőtalaj és a környezet, megindulna az erózió, vízhiány lépne fel. Hónapok múlva újfajta su-, gárzás venné át a régi helyét, s ez tovább rontaná a helyze­tet. Ezt a katasztrófát Ikét- három milliárd ember élné túl, közülük igen kevesen az északi féltekén. Miért festjük föl e riasztó képet, hiszen még az ameri­kaiak (az első hidrogénbom­ba fel robban tói) is határozot­tan azt mondják, hogy a nuk­leáris rakáték bevetése ön- gyilkossággal ér fel, e fegy­verek „csupán” az elretten­tést szolgálják, egy esetleges támadó elriasztását. Csakhogy ma már jóval több mint égy- millió, a hirosimaival azonos pusztító erejű 1 atomtöltet van a világon, s ki tudja, mi lesz, ha tovább szaporodnak. Nem lenne sokkal jobb. ha. meg­állna ez a szaporítás. és fogyni kezdenének a számok? Ha elfogadnák a szovjet ja^ vaslatot: befagyasztanák az atomfegyverzetet, majd el­kezdenék leépítésüket?.. A Szerencsés Sárkány matrózait kéne megkérdezni. hogyan vélekednek minderről. Tatár Imr«

Next

/
Oldalképek
Tartalom