Nógrád, 1985. március (41. évfolyam, 50-75. szám)

1985-03-01 / 50. szám

VILÁG PROLETÁRJA f, EGYESÜLJETEK! AZ M'SZMP NOG R A D M EGYE) Bl Z OTTS AGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLI. ÉVF., 50. SZÁM ARA: 1,80 FORINT 1985. MÁRCIUS 1., PÉNTEK A kormány tárgyalta Program a zöldség- és gyümölcstermelés növelésére II Magyar Szolidaritási Bizottság nyilatkozata A Magyar Szolidaritási Bizottság csütörtökön nyi­latkozatban ítélte el az iz­raeli megszállók libanoni kegyetlenkedéseit, követel­ve, hogy Izrael azonnal ves­sen véget a polgári lakos­ság ellen is irányuló cse­lekményeknek, s vonja fe­lelősségre azok irányítóit, végrehajtóit, továbbá ha­ladéktalanul vonuljon ki a megszállt, területekről. Csak az izraeli agresszió követ­kezményeinek felszámolása teremtheti meg annak fel­tételeit, hogy Libanon né­pe békében és szabadon él­hessen — hangsúlyozza a nyilatkozat. (MTI) Bevonuló fiatalok között Salgótarjánban Az egész életre kiható emlékezetes esemény A bevonuló fiatalok adatait pontosítják kor az emberek egyre inkább érzik a földrészünket és az egész világ békéjét fenyegető veszélyt. A továbbiakban Szabó Fe­renc kijelentette: — Nagy feladatok, felelős­ségteljes, egész embert kívá­nó férfias tennivalók várnak a bevonulókra. Egész társa­dalmunk bízik abban, hogy becsülettel helytállnak és tel­jes odaadással .teljesitik a reájuk váró feladatokat... Ezután meleg szavakkal át­adta a bevonuló újoncokat a katonai alakulatok képviselői­nek. akik nevében Géczi Im­re őrnagy e szavakat intézte a fiatalokhoz: — Az itt lévő parancsno­kok nevében elmond hatom, hogy mindvégig büszkék vol­tunk a Nógrád megyei fiata­lokra... ígérjük, mindent meg­teszünk azért, hogy a bevo­nuló fiatalok megerősödve, tudásban gazdagodva kerülje­nek vissza családjukhoz. Elköszönt a bevonuló fiata­loktól Pintér László, a KISZ Nógrád megyei, bizottságának titkára, aki arra tett ígére­tet, hogy miig a bevonult fi­atalok , fegyverrel ä kézben védik szocialista vívmányain­kat, addig az itthon maradot­tak nagyobb munikalendület- tél pótolják óikét a termelés­ben. A balassagyarmati katonai kollégium hallgatói műsorral köszöntötték a bevonuló fi­atalokat, a hozzátartozókat, szülőket, feleségeket, meny­asszonyokat. Radiics János zárszava és az Internaeionálé hangjai után elindultak az autóbuszok, a vonat. Elkezdődött a katona­élet. Családvédelem gondoskodás A Magyar Vöröskereszt országos végrehajtó bizott­sága csütörtökön ülést tar­tott. A testület megvitatta a Pest megyei társadalmi csa­ládgondozó szolgálatok mun­kájáról készült beszámolót. Megállapította: nagy tömeg­bázisra épült, kiszélesedett a családvédelmi tevékenység Pest megyében. A Vöröskereszt megyei ve­zetősége 1982-ben célul tűzte ki, hogy az alapszervezetek­nél a korábban párhuzamos családvédelmi munkát komp­lex tevékenység váltsa fel. Ennek érdekében — az or­szágban elsőként — létrehoz­ták a Magyar Vöröskereszt családvédelmi szolgálatát, amely összehangolja az ál­lami és társadalmi szervek család-, ifjúság- és gyermek- védelemmel, szociálpolitiká­val közvetlenül foglalkozó munkatársainak, valamint ak­tivistáinak munkáját. Fel­adataik közé tartozik a ve­szélyeztetett helyzetű csalá­dok és az ott élő gyermekek társadalmi segítése, a rászo­ruló idős emberek gondozá­sa, házi betegápolása, az anya- és csecsemővédelem- ben való közreműködés, a veszélyeztetett terhes nők segítése, illetve a fiatalok családi életre való felkészí­tése. A vöröskeresztes akti­visták az elmúlt három év­ben majdnem kétszer annyi embert patronáltak, mint ko­rábban : mintegy, háromezer rászorulót gondoztak. \ A kormány Tájékoztatási Hivatala közli:, A Minisztertanács csü­törtöki ülésén Lázár György tájékoztatást adott, dr. Fred Sinowatznak, az Osztrák Köztársaság szövetségi kancellárjának meghívására Ausztriában tett hivatalos látogatásáról. A kormány a tájékoztatást tudomásul vette. A kormány a gazdaság- irányítási rendszer tovább­fejlesztésére tett intézkedé­sekkel való összhang bizto­sítása céljából módosította a gazdasági ágazati irányí­tásról, az állami ellenőrzés­ről valamint a munkavé­delemről szóló korábbi ren­deletéit. A kormány elfogadta a gazdaságirányítási rendszer fejlesztésének 1985. évi mun­kaprogramját. A Minisztertanács meg­erősítette a zöldség- és gyü- ' mölcstermelés növelésére kidolgozott programot, egy­idejűleg utasítást adott a forgalmazás szervezettebbé tételéhez szükséges feltéte­lek megteremtésére. (Kommentáruk a 2. oldalon.) Fejlesztés a versenyképességért Üiést tartott a KISZÖlf megyei elnöksége A Nógrád megyei ipari szövetkezetek fejlesztési kon­cepcióiról, az ezzel kapcsola­tos további teendőkről tár­gyalt tegnap ülésén a KISZÖV megyei elnöksége Salgótar­jánban. A fejlesztési elkép­zeléseket évekkel előre a mostani, változékony piaci viszonyok közt igen nehéz meghatározni, érdemes azon­ban olyan támpontokat rög­zíteni, melyek biztos fogód­zók lehetnek. A nógrádi ipari szövetke­zetek műszaki-gazdasági bá­zisa kevéssé kedvező: az esz­közökkel való ellátottság színvonala általában alacsony, kevés a műszaki felsőfokú végzettségű szakemberek szá­ma, így a fejlesztések jelen­tős részét külső szakemberek bevonásával végzik. A terme­lési kooperációs kapcsolatok zömmel megyén kívüli válla­latokkal alakultak ki. Szűkö­sek a fejlesztésre fordítható pénzügyi keretek, s miután több iparágban csak egy-egy szövetkezet képviseli a me­i gyét, közös fejlesztésekre- sincs lehetőség. Mindezekből- is következik, hogy kevés az- exportképes termék, a tőkés- / export elsősorban helyszíni- szerelőmunkákból adódik. a A termékek versenyképes- ,j sége, az erősödő külpiaci ori- z entáltság minőségi változáso­kat igényel a megye szövet­kezeti iparától is. Az inten­zív fejlődést a termelési szer­kezet folyamatos korszerűsí­tése, a technológiai fejlesz­tések, az élő- és holtmunká­val való takarékosság, az in- novációs képesség növelése, a , hatékony üzem- és munka- f szervezés kell, hogy biztosít­sa. >- Az ipari szövetkezetek fej- ki lesztésénék pénzügyi fedezete- szűkebb a korábbi évekhez k képest. Idén folyamatban lé­- vő beruházásokra, fejleszté­- sekre mintegy 15 millió fo- ó rint jut, az újonnan induló n beruházásokra pedig 23 mil- y lió forintot terveztek. Ezen- felül 1990-ig csak százmillió forint fejlesztési pénzeszköz­zel számolhatnak a szö­vetkezetek, az összegből bő 80 millió forintnyi a saját forrás, a többit elsősorban OKISZ-támogatásból, illetve hitelből kívánják biztosítani. A következőkben a szövet­kezetek közötti elmúlt évi szocialista munkaversenyt ér­tékelte az elnökség. Csák minden második ipari szövet­kezet pályázott a legjobbak­nak járó kitüntetésekre, elis­merésekre. Több szempontot: gazdálkodási eredményeket, bérfejlesztést, mozgalmi te­vékenységet figyelembe véve az elnökség úgy határozott, hogy további elbírálás végett Kiváló szövetkezet címre az ipari kategóriából a Balassa Ruhaipari Szövetkezetét, az építőpari kategóriából a Sal­gótarjáni Tervező és Építő­ipari Szövetkezetei terjeszti fel. A kisszövetkezetek közűi tavaly eredményeik alapján legjobb a káliói építőipari, a salgótarjáni faipari és az Uni- ver Kisszövetkezet lett. A Budapesti Finomkötöttárugyár balassagyarmati gyárának termékei az idén is túl­nyomó részben, határainkon túlra kerülnek. A legnagyobb kereskedelmi partnerük a Szovjetunió, ahová az első negyedévben 70 ezer női ruhát és 16 ezer dzsekit szál­lítanak. Tőkésexportjuk Ausztriába és Franciaországba irányul — az előbbibe közel 10 ezer női ruha, az utóbbiba 4 ezer szoknya kerül áprilisig. Hazai boltokba 28 ezer női és bakfisruhákat készítenek. Gyári képriportunk a harmadik oldalon található. — Bencze — A KáSZ Nógrád megyei bizottsága tárgyalta II tervezettnél több pénz ifjúságpolitikai célokra poríthatja a KlSZ-esek forintj jait. A beszámolót követően Varga István az alaposabb, részletesebb tervezéseket szor­galmazta; Cserey Miklós, a KISZ Központi Bizottságának! munkatársa, megyei instruktor hangsúlyozta, hogy a tartalmi feladatokhoz kell hozzáigazít tani a pénzeszközök felhasz­nálását. Török Tibor, a KISZ Nógrád megyei bizottságának titkára arra hívta fel a fi­gyelmet. hogy a területi ta­nácsoknál megmaradt mintegy négyszázezer forint azt jelzi, nincs kellő összhang a ter­vezés és a realitás között, Lichner András Salgótarján város KISZ-bizottságának el-J ső titkára a helyi tapasztala­tokat ismertette, megemlítve,’ hogy a KISZ-szervezetek vé­leményét olykor nem kellő­en veszik figyelembe a taná­csi szervek. Juhász András, a KISZ Nógrád megyei bizott­ságának első titkára a vita összefoglalójában arra utalt, hogy a jövőben a területi KISZ-szervezetek hatékonyab­ban kapcsolódjanak majd be a tanácsok ifjúságpolitikai munkájába. A tanácskozás második ré­szében Mihályné Balázs Me­linda, a KISZ Nógrád megyei bizottságának gazdasági osz­tályvezetője adott tájékoztatót az 1984. évi költségvetés tel­jesítésének tapasztalatairól. Költségvetési kérdéseket tárgyalt csütörtöki ülésén a KISZ Nógrád megyei bizott­sága Salgótarjánban. Előbb Losonczi Tamás, a Nógrád megyei Tanács ifjúsági titkára adott tájékoztatót a tanácsi ifjúságpolitikai alap felhasz­nálásáról. Egyebek 1 között el­mondotta, a tervezett több mint kétmillió forint helyett csaknem hatmilliót fordítottak ifjúságpolitikai célokra. A növekedés révén felújulhatott a káptalanfüredi úttörőtábor, jelentős támogatásban ■ része­sült a ráróspusztai, a salgó­tarjáni váltótábor, a szécsé- nyi, a palotáshalmi és a ber- celi ifjúsági klub, valamint több szak- és üdülőtábor. A megyei alap mellett a területi tanácsok mintegy kétmillió forintot költöttek a szűkebben vett ifjúságpoliti­kára, csaknem négyszázezer forinttal kevesebbet. mint amennyit terveztek. Losonczi Tamás fölhívta a figyelmet, hogy az összegek reálértéke csökkent, a fölhasználás még korántsem igazodik a valós igényekhez. így például több KISZ-szervezet csak a ta­nácstól várja az anyagi gon­dok megoldását. Ugyanakkor kedvező, hogy számos helyi tanács először a fiataloknak kínálja fel azokat' a munka- lehetőségeidet, amelyekért pénzt tud fizetni, így ez sza­Yegnap és tegnapelőtt is­mét jelentős ünnepség szín­helye volt a salgótarjáni spor- csannok: a Hazafias Népfront Nógrád megyei Bizottsága és a Nógrád megyei Hadkiegé­szítési és Területvédelmi Pa- rancspokság e két napon itt rendezte meg az újoncolk be- vonul tatást üpnepségét. Ra­dies János ezredes, a hadki­egészítési és területvédelmi parancsnokság vezetője így szólt a fiatalokhoz: — A mai napon a bevonu­lok egész élet ük,re kiható és emlékezetes eseményhez ér­keztek. Megkezdik alkotmá­nyos kötelezettségük teljesíté­sét, a katonai szolgálatot. Ez alkalommal köszöntőm és üd­vözlöm önöket abban a tu­datban, hogy felelősségteljes szolgálatukat igaz hazafi módjára, példamutatóan tel­jesítik majd. Szabó Ferenc, a Hazafias Népfront Salgótarjáni városi Bizottságának titkára a nép­front megyei-városi és lakó­helyi közössége nevében kö­szöntötte a bevonuló fiatalo­kat, többi között azt hangsú­lyozva: — Nagyon fontos, hogy a bevonuló fiatalemberek ne csak értelmileg, hanem érzel­mileg is azonosulni tudjanak a haza védélmének ügyével. Ezt az érzelmű azonosulást segítette elő a szülői ház, az otthon, a lakóhely' közössége. A haza szeieletére és más né­pek megbecsülésére, interna­cionalizmusra nevelt az isko­la, az ifjúsági szrvezet, ezt az érzést mélyítették el a munkahelyi kollektívák... A hazaszeretet és a haza védel­me szarosain összefügg. Külö­nösen jelentős ez a mai nem­zetközi viszonyok között, ami­

Next

/
Oldalképek
Tartalom