Nógrád. 1984. április (40. évfolyam. 78-101. szám)

1984-04-01 / 78. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NÓGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XL ÉVF., 78. SZÁM ARA: 1,40 FORINT 1984. ÁPRILIS 1„ VASÁRNAP KOMMUNISTA MŰSZAKOK NÓGRÁDBAN Szorgos iiveggyártók — Zárszerelés Szécsényben — Készültek a tűzhelyek Nógrád megye számos üzemében, intézményében szer­veztek e hét végén kommunista műszakokat, amelyek zöm­mel kapcsolódnak az éves tervcélokhoz. Az esős, borongós idő ellenére több ezren jelentek meg munkahelyeiken, s dolgozták le az önkéntesen vállalt műszakot. Az alábbiak­ban három üzem munkájáról adunk tudósítást. o A salgótarjáni síküveggyár 2100 dolgozója közül közel 1700-an vállalták, hogy kommu­nista műszakon vesznek részt a március 20—április 15. közötti időszakban. Mint Fejérváry Géza gazdasági igazgatóhelyettestől megtudtuk, szombdton ismét több százan mentek be dolgoz­ni. A hőszigetelő-, az edzett- üveg-gyártás területein, a ragasz­tottüzemben, valamint a húzó­üzemben is szorgosan munkál­kodtak a dolgozók. Az irodisták egy része a jászárokszállási üdülő áttelepítésének előkészü­letein dolgozott, mások a teke­pályát építették, mintegy negy­venen a ládatelepen voltak, nyolcvannyolcan pedig parkosí­tottak, takarították a gyárud­vart. Az elképzelések szerint a mostani és a jövő szombati kommunista műszak eredménye­ként mintegy tízezer négyzetmé­ter síküveg hagyja el a gyárat, ami körülbelül tizenötezer dol­lár értéket jelent. A közel egy­hónapos időszak társadalmi munkálatai 2,2 millió forint többlettermelést hoznak a sík­üveggyáriaknak, míg a 270 ezer forint bért a gyár szociális cé­lokra hasznosítja. e Az ELZETT szécsényi gyá­rában 518-an jelentkeztek szombaton reggel munkára a nyolcszáz fős összdolgozói lét­számból, kellőképpen képvi­seltetve valamennyi munkate­rületet. Ki-ki szakmájának, beosztásának megfelelő munkát kapott, igy zárszerelést, alkat­részgyártást végeztek, az iro­dai dolgozók pedig a szebb munkahelyi környezet kialakí­tása érdekében lapátot, ásót, kapát fogtak, parkosítottak, fát ültettek. A KISZ-esek cso­portja a ráróspusztai gyári üdülő tereprendezésén szor­goskodott. Várhatóan mintegy 700 ezer forintot jelentett ter­melési értékben ez a műszak a szécsényieknek. Ami pedig a bért illeti: a közel 45 ezer forintot a nagyközség iskolái­nak. intézményeinek támoga­tására ajánlották föl. 0 A Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyár kollektívája is bizonyította önzetlenségét: szombaton 830-an dolgoztak a kommunista műszakon. Va­lamennyi üzemrészben folyt a munka, készültek a tűzhelyek, a tmk-sok, az öntödések és a többi részlegek is kivették részüket belőle. Mintegy négy­százan már korábban ledol­gozták a vállalt műszakot, így az összlétszám közel két­harmada tett eleget vállalá­sának. Az ebből származó termelési érték hozzávetőle­gesen két és fél millió forint, amely nagyban segíti a gyár célkitűzéseinek megvalósítá­sát. Az innen befolyt bérösz- szeget teljes értékben szociá­lis célokra fordítják. HÁROM HÓNAP TERMELÉSE Magyar—szovjet gazdasági tárgyalások Március 26. és 31. között hazánkban tartózkodott Nyi- kolaj Bajbakov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnök- helyettese, az állami tervbi­zottság elnöke. A KGST ter­vezési együttműködési bizott­ságának elnökeként részt vett a bizottság ülésén, majd tár­gyalást folytatott Faluvégi La­jos miniszterelnök-helyettes­sel, az Országos Tervhivatal elnökével. A kétoldalú meg­beszélésen áttekintették az 1986—1990. évekre szóló gaz­dasági együttműködés legfőbb kérdéseit. Tárgyaltak a szov­jet energiahordozó- és nyers­anyagszállításokról, valamint a magyar feldolgozóipari és mezőgazdasági szállítás lehe­tőségéről. Megállapították, hogy az áruszállításokat az ed­digi együttműködésre alapoz­va, a két ország lehetőségeit, illetve szükségleteit figyelem­be véve kell továbbfejleszte­ni és bővíteni. Hangsúlyoz­ták, hogy a gazdasági együtt­működés további elmélyítését elsősorban a feldolgozóipari szakosítási és kooperációs kapcsolatok bővítésével kell megalapozni. Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Havasi Fe­renc, a PB tagja, a KB titká­ra pénteken szívélyes, baráti légkörű megbeszélést folyta­tott Nyikolaj Bajbakovval. Nyikolaj Bajbakov találko­zott Kapolyi László ipari mi­niszterrel és előadást tartott a Magyar Tudományos Aka­démián a kőolaj- és földgáz- kitermelés és -felhasználás legújabb tudományos eredmé­nyeiről. A szovjet miniszterelnök­helyettes elutazása előtt meg­tekintette az országos teher­elosztót, ahol az ország villa- mosenergia-ellátásáról tájé­koztatták. Nyikolaj Bajbakov szomba­ton elutazott Budapestről. A Ferihegyi repülőtéren jelen volt Faluvégi Lajos minisz­terelnök-helyettes és Vlagyi­mir Bazovszkij, a Szovjetunió budapesti nagykövete. (MTI) Újítások a bútorgyárban Fölélénkülő újítókedve jellemezte az első negyedévben a balassagyarmati Ipoly Bútorgyár ötletembereit. Az üzemben „hagyomány”, hogy túlnyomórészt az év utolsó hónapjaiban pattannak ki az ötletek a fejekből, s esztendőként tizenkét- tizenhárom műszaki kezdeményezéssel rukkolnak ki az újí­tók. Most egy negyedév alatt öt figyelemre méltó kidolgo­zott javaslatot nyújtottak be; ezek közül hármat épp a kö­zelmúltbeli napokban fogadtak el, kettőt már be is vezet­tek a gyakorlatban. Örvendetes, hogy a gyár szécsényi asztalosüzeméből — a tavalyi „teljes csend” után — idén már két életképes újí­tás érkezett az elbírálók asztalára. Mindkét ötlet gazdája Zsíros Lajos tmk-lakatos. A leleményes szakember az egyik tippjével „élőmunka”-megtakarítást, másikkal anyagspórolást ért el. Először átalakította a lapszabászgépet úgy, hogy a korábbi négy ember helyett most kettő dolgozó szolgálja ki a félautomata masinát. Ennek a két embernek is jóval köny- nyebb a dolga, mint korábban, amikor négyen fáradoztak a gép körül. A másik Zsíros-újítás egy élfóliázó gépre helye­zendő visszahúzó szerkezet, amellyel mérhető hulladékcsök­kentést érnek el. A találékony lakatos kezdeményezéseit kel­lő summával jutalmazták az elbírálók. A „törzsgyáriak” leginkább figyelemre méltó újítása energiamegtakarítást szolgál. Rubint Pál osztályvezető és László Károly energetikus a kondenzvíz korábbi vesztesége­it csökkentette. A két ötletmester a kiáramló gőz visszanye­résére dolgozott ki hatásos módszert. Javaslatuk az előszá- mítások szerint évi száznyolcvanezer forint megtakarítást eredményez. További jó újítás is szerepel a benyújtottak listáján, ennek rugalmas elbírálása zajlik. A mozgalom megélénkülé­se — belső értékelés szerint — a gyárvezetők tüzetesebb figyelmének, és díjazással kapcsolatos egészséges nagyvo­nalúságnak köszönhető. számunkban Forintok — vitán felül Család, otthon, szabad idő Nógrádi kaleidoszkóp iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«i«ifiitiiiiitniii«iiiiiiiiiiiiiiiliitfiM*i>tMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiii>iiiiiiii*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi)in Tavaszi ifjúsági programok tavaszi időszak kétségkívül a legmozgalma­sabb részét képezi a KISZ-szervezatek akcióprogramjai­nak. Ez idáig is szá­mos rendezvény­re került sor a for­radalmi ifjúsági na­pok eseménysoroza­tának keretébn, így például ünnepi gyű­léseket, megemléke­zéseket tartottak, tú­rákat, kiránduláso­kat szerveztek, a propagandisták Rút­ságon és Pásztón ta­pasztalatcserén vet­tek részt, megren­dezték az Éneklő if­júság bemutatókat, a sportot kedvelők pe­dig több versenyág­ban mérhették össze tudásukat. Sokan vannak, akik egy-egy külföldi ki­rándulással is em­lékezetessé teszik e napokat. Az Express Ifjúsági és Diák Uta­zási Iroda szerve­zésében csupán ápri­lis első két hetében több mint félezer fi­atal kelt útra, hogy megismerkedjen a nagyvilág történel­mi és természeti ne­vezetességeivel, be­pillantást nyerjen más nemzetek életé­be. A távközlési üzem fiataljai Becs­be, az SKÜ kollektí­vája Jugoszláviába, Bulgáriába, s Tö­rökországba, a pász­tói gimnazisták Prá­gába, a salgótarjáni gépipari szakkö­zépiskolások pedig az NDK-ba utaztak, il­letve utaznak néhány napra. A jó munkát végző ifjúkommu­nisták jutalmul szov­jetunióbeli testvér­megyénket, Keme- rovót kereshették föl, s épp e napok­ban töltenek ott, bi­zonyára emlékezetes napokat. Ha már az iroda tevékenységéről esett szó, említsük meg, hogy április 13-án a Karancs étteremben tavaszi bált rendez­nek, mintegy két és fél száz résztvevővel, S, mint Payer György irodavezető-helyet­tes megerősítette, a hónap végén most már biztos az LGT együttes salgótarjáni koncertje, amelyen elözenekarként a Front együttes is fel­lép. KlSZ-szerve- zetek a há­rom tavasz ün­nepének április 4-i eseményeire készü­lődnek. Ez alkalom­ból a salgótarjániak felszabadulási hála­stafétát futottak, majd sor kerül koszo­rúzásokra, sport- és kulturális rendez­vényekre, valamint elismerések átadá­sára. Kivágták a rezet a bányászok A második negyedév első napján időszerű a Nógrádi Szénbányák termelésének mérlegre tétele. Az eredmé­nyek szívderítőek, mert az eiőzetes adatok szerint a havi tervet 5000 tonnával, a ne­gyedéves előirányzatot pedig 8000 tonnával teljesítették túl. Ami gondot okoz: ezúttal is a remek külfejtési eredmények ellensúlyoz­zák a jóval nehezebb kö­rülmények között tevé­kenykedő mélyművelésű aknák lemaradását. Márciusban a külfejtés több mint 9000, Ménkes 2000 ton­nával teljesítette túl az elő­irányzatot. Szorospatak 300 tonna és Tiribes 250 tonna le­maradása nem számottevő, ám Kányáson 5500 tonnával termeltek kevesebbet, mint amennyit a feszített terv elő­írt. Az első három hónapot fi­gyelembe véve a külfejtési üzem előnye 25 ezer tonna, Tiribesen 2000 tonna. Ménke- sen 140 tonna. Szorospatak 5 nappal ezelőtt még 1000 ton­nás hátrányban volt, de jól hajráztak. Kányás 18 ezer tonna körüli adósságának le­dolgozása már a második ne­gyedévre marad. Vágathajtásban az első ne­gyedévben a vállalat 351 mé­terrel maradt el a tervezettől. A lemaradás csaknem min­den aknaüzemre jellemző. Kányáson nagy munkát je­lentett az egyik sikló légvá­gatában a szállítószalag be­szerelése, amely hamarosan személyszállításra is alkalmas lesz. A 23. számú frontfej­tésen befejezték az önjáró berendezésekkel végzett kí­sérleteket. Ménkesen egy szál­lítószalag üzemzavara okozott gondokat, amelyet csak öt nap múlva sikerült elháríta­ni. Az üzemzavar mégsem okozott termeléskiesést, mert a szállítás gyors átszervezésé­vel a ménkesi bányászok úrrá lettek a gondokon. Szorospatakon szállítóberen­dezések üzemzavarai nehezí­tették a munkát. A 48-as szá­mú frontfejtésen vágatharán- tolási műveletek okoztak ne­hézségeket. A gondok ellenére kiemel­kedő eredmények is születtek. A ménkesi 8. számú frontfej­tésen 11 tonnát termeltek egy műszakban, a 14-es fejtés 9 tonnás teljesítménye is elis­merésre méltó. Szorospatakon a jelenlegi és jövőbeli ter­melési színvonal biztosítéka a 46-os számú fronton elért 8 tonna körüli teljesítmény. Tiribesen és Kányáson megközelítették az igénye­ket, ami a bányaművelé­si körülményeket figye­lembe véve elfogadható­nak nevezhető. A szakemberek remélik^ hogy az első negyedév lendü­lete nem hagy alább, ellentét­ben az utóbbi években ta­pasztalt visszaeséssel. Ifjúgárdisták versengése A rétsági lőtér adott ott­hont a járási KISZ-bizottság és az MHSZ helyi szervezete rendezésében megtartott ver­sengésnek, melynek során a környék ifjúgárdistái mér­ték össze tudásukat lövé­szetben. Az izgalmas küzde­lemből Szátok nyolcfős csa­pata került ki győztesen, meg­előzve a nőtincsi és a rétsá­gi Globus Nyomba csapatát. Egyéniben Hébel Ferenc bizo­nyult a legjobbnak, a máso­dik helyen Szakái Éva, a har­madikon Makra' Zoltán vég­zett A

Next

/
Oldalképek
Tartalom