Nógrád. 1983. október (39. évfolyam. 232-257. szám)

1983-10-01 / 232. szám

*1* MLÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! t/ *•;?’ . * • ' ',1 NOGRAD AZ'MS^P ■ rt'O'Sfl A..J'MiT.Y-E> Bl i O FtS Ä Cí»- 6« A1' Mt<S*EI IAHACS Ut'JA XXXIX. ÉVF„ 232. SZÁM ARA: 1,80 FORINT 1983. OKTÓBER 1„ SZOMBAT ?■ wi Ma a legsürgetőbb feladat a nukleáris leszerelés Az ENSZ-közgyülés 38. ülésszakának csü­törtök délutáni plenáris ülésén — közép- európai idő szerint a késő esti órákban — szólalt fel Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnöke. A nemzetközi helyzettel kapcsolatos ma­gyar állásfoglalást az ülésszak résztvevői nagy érdeklődéssel fogadták. Elhangzása után an­nak mértéktartó, felelősségteljes hangnemét, ugyanakkor határozott állásfoglalását 'emel­ték ki. A délutáni ülésen Losonczi Pálon kívül Ecuador elnöke, valamint Zambia, Irak, Ku­vait és Spanyolország külügyminisztere mon­dott beszédet. Az ülés után az ENSZ-palotá- ban fogadást tartottak, amelyet Javier Perez de Cuellar, az ENSZ főtitkára adott az ülés­szakon és az Indira Gandhi által azzal pár­huzamosan összehívott csúcstalálkozón részt vevő állam- és kormányfők tiszteletére. A fogadáson az Elnöki Tanács elnöke mel­lett magyar részről jelen volt dr. Várkonyi Péter külügyminiszter, Hollai Imre külügy­miniszter-helyettes és dr. Somogyi Ferenc, a magyar ENSZ-képvisclet ideiglenes ügyvi­vője. Losonczi Pál beszéde az ENSZ-közevblésen r Elnök úr! Ügy érzem, a kérdés maga zelfogható közelségbe került az Mindenekelőtt tisztelettel is illuzórikusnak hat a jelen olyan globális problémák meg­üti vözlöm önt, és szívből gra- történelmi pillanatban, ame- oldási lehetősége, mint az új tulálok megválasztásához. Az lyet sajnos a nemzetközi fe- energiaforrások feltárása, az ön személyében annak a la- szültség kiéleződése jellemez, óceánok kincseinek kiaiknázá- tin-amerikai földrésznek ki- Fokozódik a konfrontáció, ki- sa, a világűr békés meghódí- emedkedő személyiségét kö- sértetek történnek a világbé- tása, az éhínségek és a pusz- szöntöm. amelynek népeire, ke fenntartását biztosító eró- tito népbetegségek felszamola— kultúrájára, eredményeire a egyensúly megbontására, ka- sa, a rohamosan romló termé- Magyar Népköztársaság elis- tona‘ fölényszerzésre, a né- szeti környezet megmentése, méréssel tekint. Biztosíthatom, bök nemzeti és társadalmi Vajon elképzelhető-e globális hogy a magyar küldöttség felszabadulási folyamatának együttműködés nélkül e való­minden támogatást megad visszafordítására. Mindez ag- ban nagyszerű lehetőségiek va- önnek fontos teendőinek el- kódadómmal tölti el a Ma- lóra váltása? látásában. syar Népköztársaság népét és Hiszen már szervezetünk Elnök úri kormányát. alapokmányának elfogadásával Két viláséeés rtórnvfl ta- ,,E v®sztlyes helyzet kialaku- erre tettünk ünnepélyes ígé- pasztalala nvomán szerveze- ^sanak °kat a fegyverke- retet: egymással jó szomszéd­ai hajsza fokozódásában lát- ként békességben élünk együtt, juk. A példátlan arányú fegy- ©s előmozdítjuk a szociális verkezés nemcsak közvetle- haladást s az életfeltételeik nül, a nukleáris katasztrófa javítását eshetőségével fenyegeti civi- A Magyar Népköztársaság­tünket éppen az a nagy elha­tározás hívta életre, hogy — alapokmányunk szavaival — „megmentsük a jövő nemze­dékét a háború borzalmai­, t, n , , ooizaimai- Nációnkat, hanem közvetve „„t y,a srahad h<v mondanom tol”. E munkánknak otthont , azáltaj. hogy ©Itékozoljp saba?.W .mo™anom’ Palota falaba is ezt az az emberiség anyagi és sze, évezredes emberi óhajt vés­ték: i „Nemzet ne emeljen kar- í dot nemzetre, és ne tud- I ja meg soha többé, hogy mi a háború”. tol tj munKanKnak otthont ■ azáltal, hogy eltékozolja hitvallása a különböző társa-’ adó palota falába is ezt az emberiség anyagi és szel- ÄlSÄ­-elm erőforrásait, mvgfcso.ja kas egytnfee mellett élése. £2- *i a népeket a munkájuk áltál m. nem pusztán azt értjük, létrehozott javak jelentős re- hogy nil5cs háborút bár ^ szétől, tartósítja a gazdasági sem bevés! Számunkra a koeg- elmaradottságot egész sor fej- riaaitanctai: a népek és kor- lodo országban. Vajon nem hányok tevékeny együttműkö- De vajon elmondhatjuk-e, kepteien enentmondás-e ez ^se kölcsönösen előnyös po- hogy akárcsak a közelébe a tudomány és a technika sza­jutottunk már e nagy célnak? zadában? Akkor, amikor kéz- (Folytatás a 2. oldalon.) Múzeumi hónap Köszöntjük a Madách Imre-emléknap résztvevőit A magyar múzeumügy szép nyos és közművelődési tévé- kulturális életében ki em elite- és gazdag ünnepségsorozata kénységévei, publikációival, dót alkották. A kitüntető el­kezdődik a mai napon, október gazdag és változatos kiállítási met eddig csaknem száz sze- hagyományoscun a múzeumok programjával. Ezt jelzi egye- mély, illetve kollektíva kapta és műemlékek hónapja. Az beken kívül az az érdeklődés meg, köztük külföldi tudósok, ünnepi események többi kö- is, amely megyénk múzeumai, műfordítók is. A találkozón, zott alkalmat nyújtanak arra, a szécsényi Kubinyi Ferenc, a amelynek külföldi és hazai hogy múzeumaink az egész balassagyarmati Palóc, a sál- résztvevőit tisztelettel köszönt- éven át tartó folyamatos te- gótarján.i Nógrádi Sándor Mú- jük a díjazottak Madách esz- vékenységüfcről összefoglaló zeum, valamint a hollókői falu- meiségéhez való kapcsoiódá- igénnyel adjanak számot, kö- múzeum, a banki szlovák nem- suferól, munkájukról, legújabb zönseg elé tárják tudományos zetiségi állandó kiállítás, a ka- kutatásaik eredményeiről szá- munkássaguk eredményeit, to- rancsberényi Nógrádi-parti- mainak be az érdeklődőknek, vábbá szélesítsék kapcsolatai- záncsoport emlékmúzeuma., a Kiemelkedő jelentőségű ese. kát a közönséggel. Kiállítások, horpácsi Mikszáth Kálmán- meny színhelye lesz ma Cseszt- tudományos és ismeretterjesz- emlékmúzeum iránt idén is ve is. Felavatják a teljesen tő előadások, egyéb rendezvé- megnyilvánult Nógrád lakos- felújított Madách Imre-emlék- nyek szolgálják ezt a célt. Dr. sága s a hozzánk látogató ha- múzeumot s az új Madách Praznovszky Mihály, a Nógrád zai és külföldi vendégek ré- Imre állandó kiállítást. T. E. megyei múzeumi szervezet széről. __________________, ig azgatója hangoztatja, hogy a A múzeumi és műemléki’ múzeumi hónap még ennél is hónap programja idén is gaz- többet jelent.'Mint írja: „Je- dognak, sokrétűnek ígérkezik. lenti azz, hogy a magyar köz- A Nógrádban élők számára művelődés egészében a mú- külön fényt ad azesemények- zeumok szerepe az utóbbi év- nek az, hogy egész évben Ma­tizedekben jelentősen megnőtt, dách Imrére emlékezünk a hogy a művelődési, oktatási kettős évforduló kapcsán. A folyamatok szerves részévé költő a világirodalom egyik je­nált mindaz az egyetemes és lentős emberiségkölteményé- nemzeti kincs, amit a múlt nek írója 1823-ban, 160 éve emlékeinek őrzői, a múzeumok született Alsósztregován, és. összegyűjtöttek, feldolgoztak és száz éve, 1883. szeptember 21- változatos formában a közön- én mutatták be először' a hű­ség elé tárlak. Ma már a mú- dapesti Nemzeti Színházban zeum nem holt tárgyak vigyá- Az ember tragédiáját. zója, hanem az ismeretátadás- A mai napon Madách Imre- nak. a teljes emberi lét ki- emléknapot tartanak, e prog- teljesedgsének napról napra ramok központja Balassagya-r- fcjlödö és közözönséget hódító mat és Csesztve íész. Többi kő­eszköze.” zött ma rendezik meg a Ma­Természetesen. jgy van ez dách-díjasok találkozóját Ba- Nógrádban is. Megyénk múze- lassagyarmaton. A díjat a urrti hálózata napjainkra mél- Nógrád megyei Tanács Végre- tén vívott ki elismerést mind hajtó Bizottsága 1964 óta azok- a szakmai közvélemény, mind mák a személyiségeknek adó­perig a közönség körében az mányozza, akik a tudományos intézményekben folyó túdomá- és művészeti életben, a megye Alighanem Szandán található a megye legkisebb óvodája, ahu! 13 kisgyermek napközi elhelyezését biztosítják. A gyermekintézmény ugyan 25 férőhelyes, azonban a sokat em­legetett demográfiai hullám elkerülte ezt a vidéket, így „fél házzal” üzemei az óvoda. A családias légkörű gyerekcsapatot Kozma Tamásné gondozza, az étkezésüket biztosító konyhában szinte mindenkinek a szája íze szerint főznek. . — kulcsár — A szakszervezetek ifjúságpolitikai tevékenysége Korszerűbb módszerekre van szükség a- jövő érdekében A szakszervezetek törté­nelmi tradíciókra támaszko­dó kettős funkciója a dolgo­zók érdekképviselete és ér­pasztalatok ezen a területen a tóvá bbtanul ás elő segítésében, támogatásában. A gyárakban, szövetkezetekben továbbta- fiatalok aránya csak­nem 80 százalék és a moz­Á szakszervezetek ifjúság- Nógrádban a dolgozó fia­politikai tevékenysége szer- talság aránya megközelíti a vés része a fiatalság neveié- 34 százalékot, de például a sében kialakult társadalmi BRG-ben, ez az arány 80, a, munkamegosztásnak. Ezért Salgótarjáni Ruhagyárban 70 Kedvezőek a ta­nom közömbös, hogy a szak- százalék. Érthető hogy ezek- jJ^£?»tíSr , termeten, szervezetek milyen mód- ben áz egysegekben igen je- szerekkel, milyen eredmény- lentős tényező a fiatalság te­nyel tevékenykednek a min- vékenysége, munkához való dennapi gyakorlati munká- hozzáállása. A szakszerveze- w ban, s mindez hogyan hat a tek véleménye szerint, a nem, ^ „ fiatalokra. Az MSZMP ifjú- fiatalok értelmes célok eléré- galom sokat tesz a kéder_ ságpolitikai határozata es a se érdekeben jól es tömege- utánpótlásban számításba SZOT állásfoglalása óta el- sen mozgósíthatok, igénylik es vett fiatalók érdekében. Ta­téit tizenhárom esztendő idő- képesek nagyobb ^ önálló fel- jan ennek is része van ata- szerűvé teszi annak vizsgá- adatok elvégzésére. Sokan bar,; bogy a 30 aven a]ujj latát, hogy milyen eredmé- vannak viszont közöttük, aki- fiataloknak mintegy 11 szá- nyek születtek megyénkben két kevésbé foglalkozhat a játéka dolgozik vezető be- ezen a területen, és milyen közélet, a közösség, a politi- osztásban, feladatok várnak még meg- ka- A szakszervezetek réteg­oldasra. ____ & szakszervezetek viszont politikai tevékenysége —, ami nem alakítottak ki új, hatá- az ifjúságit illeti — nem tar- sos módszereket, gyakran hi- tozik az elismerésre méltó te­ámyzik a közvetlen kapeso- rd!'.?t.!!k Iíeves helyen ,, , , . működik ifjúsági bizottság, lat a fiatalokkal es arra hl- Rieri; ©légnek ítélik a KISZ- vatkoznak, hogy a fiatalok szervezetek meglétét, amely- gondjainak megoldása a lyel viszont nem működnek KISZ -szervezetek feladata, igazán eredményesen együtt, pedig a munkakapcsolat ja­Erről esett sző az ifjúsági bizottságának teg­napi salgótarjáni ülésén. Mint Rudinszky László, az IB titkára előterjesztésében mondotta, a megyében csak­nem 50 gazdálkodó egység­nél, intézményben informá­lódtak a szakszervezetek if­júságpolitikai ről. tevékenységé- egyszóval helytelenül érté- vitása hasznos lenne az ifjú­kelik a munkamegosztást ság nevelésében. XXIII. KPVDSZ kulturális napok Hagyomány már a keres- Nógrádban mintegy nyolc- A kulturális napok alatt kedők, vendéglátósok, pénz- ezer kereskedő, vendéglátó- indul az 1983/84-es oktatási intézeti dolgozók körében, ipari, pénzintézeti dolgozó te- év a politikai képzésben is, hogy októberben kulturális kint várakozással az ideikul- ahol a szervezett tagság vi- életük. tevékenységük meg- turális napok elé. A tázik majd az időszerű társa- élénkül. A KPVDSZ először KPVDSZ Nógrád megyei bi- dalmi, politikai, kulturális 1961-ben indítolta útjára azt zottságához tartozó vállala- kérdésekről, a kezdeményezést, hogy ok- tok. szövetkezetek, pénzinté- A kereskedelmi és vendég- tóbert a művelődésnek szén- zetek szakszervezeti bízott- iátóipari szakmunkástanulók teljék az aktivisták és a ta- ságai a megszokott lelkese- már javában tanulják a kö- gok egyaránt. A 23 évvel ez- déssel készítették elő a mun- telező Juhász Gyula-verset és előtti kezdeményezésből je- kahelyi programokat. Ez év a .szabadon választott költe- i5nl<^„®E5Í,?lénye,k születtek, októberében is vetélkedők, ményt az október 19-1 szava­A KPVDSZ-tagok széles ré- lóversenyre, mert fontos do­Legeiben sikerült felkelteni adások, színhazlatogata- log a syér) magyar beszéd is, az igényt az aktív és rend- sok, kiállítások, író-olvasó ta- főleg, ha valaki pult mögött a lálkozók, kulturális jellegű áll vagy ügyfelekkel foglal­ás Vi „Z ./ItiIIbaI. 1-1 g szeres művelődésre, bár kereskedelmi pénzügyi és kirándulások zökkentik kfa kozik. Sok és színes a prog- vendeglatoipari dolgozok sa- . . , . ... ram, ezeket szakszervezeti iát kulturális intézmények- "M-ndennapok egyhangúsága- aktivisták tervezték és szer­kel alig rendelkeznek. hói a KPVDSZ tagjait. vezik. Parlamenti kiildöltsépk Grúziában Pénteken folytatódott amaJ gyár parlamenti küldöttség látogatása a Grúz Szovjet Szocialista Köztársaságban. A magyar képviselők Apró Antalnak, az országgyűlés, el­nökének vezetésével a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsá­nak meghívására szerdán ér­keztek hivatalos baráti láto­gatásra a Szovjetunióba. s csütörtökön utaztak Tbiliszibe. A grúz fővárosban eltöltött első napon szívélyes légkörű megbeszélést folytatott a Grúz SZSZK Legfelsőbb Ta­nácsában. Apró Antal és Pa­vel Silasvili,- a köztársaság Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom