Nógrád. 1983. szeptember (39. évfolyam. 206-231. szám)

1983-09-01 / 206. szám

5/1 LAG PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK! NOGRÁD AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES'A MEGYÉI TANÁCS LAPJA ‘ XXXIX. ÉVF., 206. SZÁM ARA: 1,40 FORINT 1983. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Biztonságban, békében élni „Értelmes, szép emberi életet akarunk, amelyben nem lehet helye a háborúnak” — a prágai béke-világtalálkozó­ra küldött üzenetünkben fogalmazódott meg ez óhajunk, amely arra is utal, hogy mi mágyarofe a világ népeivel összefogva — lehetőségeinkhez mérten — mindent megte­szünk a nukleáris világégés elkerüléséért. A haladó moz­galmakat, békés törekvéseket támogatva szolidaritást vál­lalunk mindazokkal a népekkel, akik szabadságukért, füg­getlenségükért, társadalmi és nemzeti felemelkedésükért küz­denek. Ebben a szellemben hívta fel az idén is a Magyar Szo­lidaritási Bizottság hazánk állampolgárait, hogy tevéke­nyen vegyenek részt, ma a nemzetközi békenapon, az an­tifasiszta világnapon kezdődő őszi szolidaritási akcióban. A mai, feszültséggel és nehézségekkel teli időszakban különösen fontos, hogy hazánk békeszerető állampolgárai egységesen lépjenek fel a fegyverkezési verseny fokozó­dása — elsősorban az új amerikai rakéták európai telepí­tése — ellen és támogassák a Szovjetunió és a többi szo­cialista ország fegyverzetkorlátozási és leszerelési javasla­tait. Az elkövetkező négy hónap alatt a megyeszékhelye­ken, városokban, községekben számos fórumon — gyűlése­ken, baráti találkozókon, lakóterületi összejöveteleken — a lakosság nyilvánítsa szolidaritását az imperiializmusellenes harcot vívó közép-amerikai haladó és forradalmi erőkkel. Emelje fel szavát a közel-keleti térség problémáinak bé­kés, igazságos rendezéséért, az önálló palesztin állam lét­rehozásáért, továbbá az Afrika déli részén, a fajüldöző pre­toriai rezsim ellen küzdő népek érdekében. Támogassa a nehéz körülmények között a szocializmust építő vietnami, laoszi, kambodzsai népet. A társadalmi szervezetek közreműködésével ebben az időszakban országszerte — így Nóigrád megyében is —, sok politikai programot rendeznék, amelyekre meghívják a ba­ráti szocialista országok képviselőit. Vendégeket várnak a világ minden részéből: Latin-Amerikából, Afrikából, Ázsiá­ból. Itt lesznek Chiléből. Nicaraguából. Laoszból, a diák­találkozókra Kambodzsából, Vietnamból is érkeznék meg­hívottak. Az őszi szolidaritási akciósorozat programja tartalmaz«; za mindazokat az évfordulókat, történelmi eseményekét, amelyekről ez alkalommal megemlékezünk, többek között a már említett antifasiszta világnapát; szintén még e hó­napban 2—9-e között lesz a Vietnami Szocialista Köztár­saság nemzeti ünnepe és az indokínai népekkel való szoli­daritás hete. Ugyancsak szeptember 4—11-e között rende­zik meg a szolidaritási hetet a chilei néppel és más latin­amerikai népekkel, s 12-én köszömtjük Etiópia népét nem­zeti ünnepükön: a forradalom napján. Október is gazdag eseményekben: 1—7-e között a pa­lesztin néppel és más arab népekkel szolidaritási hetet tar­tunk:' 11-én lesz az ENSZ által meghirdetett apartheid el­leni küzdelem és a dél-afrikai politikai bebörtönzöttek nap­ja; 14-e a Jemeni Demokratikus Köztársaság nemzeti ün­nepe; 15—22-e között rendezzük meg a társadalmi haladás útjára lépett afganisztáni nép melletti szolidaritás hetét; 24-e az ENSZ napja, a leszerelési akeióhéb kezdete. November kiemelkedő eseménye lesz a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójának megünneplése, majd 11-én köszöntjük az angolai népet, köztársaságul-e (1975) megalakulásának napján. December 10-e az emberi jogok napja.' A szolidaritási bizottság felhívása így záródik: '„Meg­győződésünk, hogy az őszi szolidaritási akciósorozat fóru­main közvéleményünk támogatásáról biztosítja a Magyar Népköztársaság következetes békepolitikóját, melynek tar­tópillérei a Szovjetunióhoz és a szocialista országokhoz fűződő barátság és a világ haladó imperialistaellenes erői­vel vállalt szolidaritás”. Céljainkat csak közösen érhetjük el, a sok millió ha­ladó gondolkodású ember összefogásától függ a világ sorsa, az. hogy földünkön biztonságban, békében éljünk, s gyer­mekeink jövője is boldog legyen­H, A. Kedvezőbb műszaki feltételek a bányászatban Nógrádban 400 milliót fordítanak a szállítás korszerűsítésére Ä műszak! fejlesztés, a korszerűsítések nyomán egy- •e javulnak a bányászok ■nunkakörülményei, bizton­ságos munkavégzésük feltéte- ei. A mélyművelésű szénbá­nyákban ma már a jövesztés :saknem 70 százalékát gép­pel végzik, a szállítást szinte leljes egészében, a rakodást pedig több mint 80 százalék­ban gépesítették. A műszaki fejlődés egyben megalapozta a termelés növelésének lehe­tőségét is. Az utóbbi két- három évben mintegy 10 szá­zalékkal nőtt a szénbányá­szatban a termelékenység, bár a bányászok még így is csak túlmunka árán tudják kielé­gíteni .az igényeket. Ezen a munka jobb szervezésével, a vágathajtási technológiák fej­lesztésével, a kiszolgáló és já­rulékos munkafolyamatok további gépesítésével kíván­nak változtatni. A bányák biztonságának fo­kozására is újabb megoldáso­kat, eljárásokat, berendezése­ket fejlesztettek ki. Nemcsak az újonnan nyitott bányák­ban — ahol a technikai szín­vonal európai mércével mér­ve is magas —, hanem a ré­giek felújítása során is nagy­mértékben fokozták a bá­nyászok biztonságát. Az utób­bi hónapok tragikus esemé­nyei azonban arra is felhív­ták a szakemberek figyelmét, hogy a műszaki fejlesztés nem pótolhatja a munkavédelmi előírások szigorú betartását, annak ellenőrzését. Ezért a bányákban Sorra felülvizsgál­ják a működési és munkavé­.... (Folytatás a 2, oldalon.) Százezer SZOT-beutaló az uíóidényre Augusztus utolsó napjaiban valamennyi SZOT-üdülőben befejeződött a nyári főidény, melynek három hónapja alatt több mint 160 ezer vendéget fogadtak. A SZOT 214 üdülőépületé­ben nyáron fogadták a be­utaltak mintegy 40 százalé­kát: az idén 81 ezren kaptak erre az időszakra családos be­utalót, emellett 46 ezer fel­nőtt és 35 ezer gyermek, köz­tük 14 ezer szakmunkásta­nuló részére biztosítottak pi­henést, kikapcsolódást. Egy- egy turnusban egyszerre 27 ezer 500 beutalt pihenhetett, telt ház volt valamennyi üdü­lőben. Júliustól kapcsolódott a SZOT-üdültetésbe a Zala- karoson megnyílt új üdülő, mely turnusonként 300 fel­nőttet és 150 gyermeket fo­gadott. Ez az új üdülő — mely a zalakarosi gyógyfürdő tő- szomszédságában épült — egyébként télen gyógyüdülő­ként szolgál, orvosi javaslatra látja vendégül a gyógyulásra szorulókat! A SZOT-beutalók egyne­gyed része az utóidényre szól, tehát mintegy 100 ezren az év utolsó harmadában, szep­tembertől december végéig vehetik igénybe a hűvösebb időjárásra is berendezkedett SZOT-üdülők szolgáltatásait. Száztizenöt olyan üdülője van a SZOT-nak, amely egész éven át fogadja vendégeit, közülük 30-ban nagyszülők, szülők pi­henhetnek nem iskolás korú unokáikkal, gyermekeikkel. A többi üdülőben főként gyógy- és szanatóriumi beutalóval kaphatnak helyet a rászoru­lók. A tanév időszakában két gyermekszanatóriumot is mű­ködtet. a SZOT. Tévéalkatrószek Ersekvaiftlrff Kilenc esztendeje alakult meg az Érsekvadkerti Építőipari Szövetkezet elektromos szerelő­részlege, ahol jelenleg 73 fő részvételében az Orion gyár számára állítanak össze, televíziós vevőkészülékekhez szükséges csaíarnaváltókat, állomáskeresőket. Az idén tízmillió forint árbevételre tesznek szert tevékenységükkel, amelyért százezer darab tévéalka,trészt kell a megrendelőnek átadni. Képünkön Sípos Ferencné az elkészült termékek műszeres végrevizió- ját látja el. — kulcsár — SZMT-ELNÖKSÉGI ÜLÉS Minőség a szakszervezeti munkában! Ä megyei szakszervezeti munka, a szakszervezet ter­melést, gazdálkodást segítő te­vékenysége is hozzájárult ah­hoz, hogy Nógrádban az ipari termelés- két év alatt az or­szágos átlagot meghaladóan hét és fél százalékkal nőtt — állapította meg Medved Ká­roly, a Szakszervezetek Nóg- rád megyei Tanácsának veze­tő titkára. A tisztségviselő teg­nap Salgótarjánban, az SZMT elnökségi ülésén mondott be­számolót a legutóbbi küldött- gyűlés óta végzett tevékeny­ségről. A tanácskozáson jelen volt Illés Miklós megyei ta­nácselnök-helyettes és Török Tibor, a megyei KlSZ-bizott­ság titkára. Az SZMT „félidős” értéke­lésében elhangzott még az is — a gazdasági kérdésekről szólván —, hogy a megyei iparban korszerűsödött a ter­melési szerkezet és tíz szá­zalékkal fokozódott a termelé­kenység. Ugyanakkor voltak egységek,- ahol ' a termelés csökkent, s nem tettek meg mindent a veszteséges termé­kek gyártásának nyereséges árura való fölcseréléséért. Abban, hogy a „dollárexport” tizennégy százalékkal csök­kent, része volt az objektív körülményeknek, de annak is, hogy néhol nem volt eléggé HELYZETKÉP A TANKÖNYVELLÁTÁSRÓL Nyomdai késedelem, pontatlan szállítások = hiányzó könyvek Tanév elején évek óta visz- szatérő téma: a tankönyvel­látás helyzete. Visszatérő a gond is: némelyik tankönyv nem jelenik meg időben, bi­zonyos esetekben késnek a szállítmányok, így az iskolák­ban tankönyvek nélkül kény­telenek megkezdeni a tanítást. Van-e valami változás az idén a tankönyvellátásban? — érdeklődtünk megyénk néhány nagyobb iskolájában, illetve könyvesboltjában. Horváth László, a salgótar­jáni ipari szakmunkásképző in­tézet igazgatója még nem tudott érdemleges választ adni, mivel jelenleg folyik a könyvek el­osztása. A várt nagy tan­könyvszállítmány megérkezett az intézetbe, s ez örömmel tölti el a pedagógusokat, taná-, rókát egyaránt; arra következ­tetnek ugyanis, hogy az ellá­tásban lényeges fennakadás már nem lesz. A salgótarjáni Bolyai Já­nos Gimnáziumban — tájé­koztatott Herold László igazga­tó — sokkal jobb a helyzet a tavalyinál. A könyvek 90 szá­zalékát megvásárolhatták á tanulók. A hiányzó tanköny­vekre — például a IV.-es ir.o-. dalomtankönyv 1945 utáni részére — általában csak a tanév második felében lesz l szükség. Fordított ,a helyzet; a. salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági és Kereskedel­mi Szakközépiskolában, aho­vá a könyveknek csupán a 60—65 százaléka érkezett meg. A hiány mindegyik osztályt egyformán sújtja.' A késede­lem okát az intézmény veze­tése csak találgatni képes. Tapasztalataink -szerint a tönkönyvellátás problémái — hasonlóan az előző évekhez — komplex okok következményei. Szerepet játszik bennük a nyomda éppúgy, mint a keres­kedelem. A nyomdák kapaci­tása nem minden esetben ele­gendő, ezért egy-egy tankönyv a szükségesnél későbben ké­szül el, jut el az iskolákba. A kereskedelem pedig olykor nem méri. fel pontosan az igé­nyeket, a kelleténél többet, vagy kevesebbet r.endel, így pontatlanul szállít, illetve ál­landó utánrendelésre kénysze­rül. Nem érzékelhető javulás a tankönyvellátásban Pásztón és környékén. A Pohl Gáspárné vezette ÁFÉSZ-könyvesbolt rendeléseinek csak egy részét elégítette ki a központ, ezért folyamatosan újabb és újabb szállítmányokat kérnek. Bar- ta Miklósné, a balassagyarmati ÁFÉSZ-könyvesbolt vezetőjé­nek tájékoztatása szerint az •általános iskolás könyvekből csupán a - második félévben szükséges alkotmánytan hi­ányzik. A középiskolás-tan­könyvekből nagyobb a hiány. Főként az okoz itt gondot, hogy egy konténer nem érke­zett meg a könyvesboltba, s ez körülbelül 2800 könyvet je­lent.­A salgótarjáni pavilonsori 'könyvesholt általános iskolai könyveket árul. Simkó Jenő üzletvezető az ellátással, a rendelések kielégítésével elé­gedett, bár két nyolcadikos és egy hatodikos könyv hiányzik. ,A megyeszékhely oktatási in­tézményeit a Nógrádi Sándor könyvesbolt látja el. Ipacs Lászlóné boltvezető szerint az általános iskolás könyvek el­osztásával nincs gond. Négy gimnáziumi könyv azonban hi­ányzik, de hét végére min­denképpen beszerzik a buda­pesti raktárból. A szakközép- iskolások könyvei rendszerint kis példányszámúak, és fo­lyamatosan érkeznek a boltba. A Művelt Nép Könyvterjesz­tő Vállalat második éve vég­zi egyedül a tankönyvek vidé­ki elosztását, s úgy lát­szik a lebonyolítás még nem teljesen zökkenő- mentes. összességében azon­ban a helyzet semmivel sem rosszabb az előző évek átlagá­nál. kezdeményező a piackutatás; kifogásolható volt a termé­kek minősége, és 9sorbát szenvedett' a szállítási fegye­lem. A szakszervezetek többek közt azt tehetik a gazdasági föllendülésért, hogy a bizal­miak által tömegesen megis­mertetik a vállalati célokat, lehetőségeket. A megyénkben működő 3300 brigád, összesen 35 ezer taggal jelentős „bel­ső tartalék”, amely differen­ciáltabb feladatmeghatáro­zással, alaposabb értékeléssel, életképesebb ösztönzéssel na­gyot lendíthet a minőségi fej­lődésen. Ök azok, akik nagy részt vállalnak az újításokból és a baleset-elhárítasból. Az újítómozgalomban észlelhetők a megélénkülés jelei: nagyob­bodtak a díjkulcsok, rövidült az elbírálás ideje. A munka- védelemben is némi javulás mérhető, de a nagy ráfordí­tással javított technikai fel­tételek észrevehetőbb javulást is lehetővé tettek volna: fo­kozni kell a figyelmet! Az SZMT-beszámolóban szó volt még — többek közt — a jogsegélyszolgálatról, ame­lyet a következő lépésként a kisebb üzemekre, is ki kell terjeszteni. Javítani kell a táppénzhelyzeten: két év alatt 5,7 százalékról 6,3-ra nőtt a táppénzesarány. A munkakö­rülmények mellett a fegye­lem javítása is fontos ebberí a kérdésben. Az elért ered­mények ellenére nem mérsék­lődött a feszültség a fiatal családalapítók lakáshoz. ju­tását tekintve a két városban! A tömegpolitikai oktatás las­san alkalmazkodik az ötna­pos munkahéthez, a második gazdasághoz, a bejárás, nehéz­ségeihez. ■ A • „félidős”- -értékelésből származó feladatok közt em­lítésre méltó, hogy a - gazda­ságban főként a munkaver­seny minőségi fejlesztéséből vállaljon magára sokat a szakszervezet. Időszerű teen­dő továbbá-az átcsonortosítá- sokból, átképzésekből szárJ mazó esetleges konflik­tusok csökkentése a mun-í kahelyeken. * Az , oktatást tekintve a fiatalítás és a mi­nőségre való törekvés a szak-- szervezet fontos teendője. Ä szakszervezeti munkastílusban pedig lényeges követelmény az „érzékenyebb reagálás az egyes emberek problémáira’’ — hangzott a beszámoló.

Next

/
Oldalképek
Tartalom