Nógrád. 1983. augusztus (39. évfolyam. 181-205. szám)

1983-08-16 / 193. szám

Minden téren aktív munkát kell végeznünk Jurij Andropov a szovjet gazdaság és ideológia kérdéseiről A gazdaság és az ideológia kérdéseiről beszélt a töb­bi kozott Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke hétfőn. Andropov és több más szovjet pártvezető az SZKp Köz­ponti Bizottságának székházában találkozón vett részt a párt veteránjaival. termelés hatékonysá­az általános képben szúr sze­met különösen az, hogy a fi­atalok egy bizonyos része megpróbálja eltartatni ma­gát, passzív a munkában és a társadalmi életben, fegyel­mezetlen.” Andropov hangsúlyozta, hogy erélyesen harcolni kell az ilyen jelenségekkel és be- A fiatalokban A párt főtitkára a találko- dalmi zón elmondott beszédében gára. szólt az SZKP KB üléseinek Tllr:: „„tán legutóbbi határozatairól, ideológia^^munka kérdéseire bizottsággal amelyek a gazdasági építés és tért rá * kerdeseire olyan életszemléletet kell ki­az ideológiai munka jelenlegi ' . alakítani, hogy az anyagi ja­szükségleteinek megfelelően " Központi Bizottság vak (amelyekből idővel több- konkretizálták az SZKP ÜIeset megtartottuk, a határo- nek kell lennie és lesz is) ne XXVI. kongresszusának ha- zatot meghoztuk. Hátravan uralkodjanak az ember felett, tározatajt. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb: e határozat hanem legmagasabb rendű kijelentétte: a Szovjetunió az végrehajtása — mondotta. — szükségletei kielégítését szol­ország gazdasági fejlesztésé- jelent ez a gyakorlatban? gálják. Csakis az ember szel­nek olyan új szakába lépett, Azt jelenti, hogy le kell küz- lemi gazdagsága lehet való­amikor a megnövekedett le- óeni, meg kell szüntetni az ban határtalan, hetőségek és az ugyancsak eltérést a szavak és a tettek Jurij Andropov beszédének megnövekedett társadalmi között, ami sajnos még ta- befejező részében kijelentette, szükségletek azt diktálják, pasztaiható. Meg kell tanul- hogy az SZKP Központi Bi- hogy komoly mértékben nunk komolyan, őszintén be- zottságának Politikai Bizott- emeljék a gazdasági munka szélni az emberekkel, nem sza- sága egyetért azzal — a ta- színvonalát, lényegesen fo- bad megkerülnünk a kényes lálkozón kifejtett — véle­kozzák a gazdaság hatékony- kérdéseket. Azt is jelenti, ménnyel, amely szerint a ságát, 'az ország egész hatal- hogy rendszeresen növelnünk gazdasági és a társadalmi más gazdaságát szakadatlanul kell a dolgozók politikai kul- élet minden területén növelni működő, jól szervezett me- túráját, hogy minden egyes kell a párt veteránjainak sze- chanizmussá változtassák. embert öntudatossá, és a tár- repét. Mint mondotta, a Szov­— R» von sadalmi élet tudatos résztve- jetunióban csaknem 220 ezren — Be kell ismernünk, hogy vfli(Sv(5 »»evünk bar sokat tettünk, a legutób- V0Jeve tegyünk- bi kongresszusunkon kitűzött . ~ Olyan összetett és^ több­feladatokat még távolról sem Slkl^ feladat áll előttünk, viselik azt a jelvényt, amely arról tanúskodik, hogy tulaj­donosa 50 esztendeje az teljesítettük - mondatta. - amelynek megoldása feltétele- SZKP tagja. Ez óriási érti. A Mindenekelőtt nem halad ki- zi> ho§y minden téren aktív elégítő ütemben a gazdaság munkát végezzünk. Ez nem átállítása az intenzív fejlesz- csupán az ideológusokra vo- tésre. Ennek okai különböző- natkozik. Minden egyes nagy- ek. Valószínűleg az is hatás- szabású feladat olyan komp- sal volt, hogy nem kerestük lex megoldást igényel, amely a kellő energiával az új fel- számol mind a szellemi, az adatok megoldásának lehető- anyagi, mind pedig a szerve- ségeit, gyakorta megeléged- zési ténnyezőkkel. tünk félintézkedésekkel, s Andropov méltatta a párt nem tudtuk elég gyorsan le- veteránjainak érdemeit az or- küzdeni a felgyülemlett te- gzág társadalmi és politikai hetetlenségi erőt. életében és megállapította: az ... „ , _ idős párttagokon az új élet épí­“ Pótolnunk ken a tése o]yan egyedl tapasztala­kÖ?ött tának hordozói, amely az tCr' «86»* emberiséget gazdagítja. “ lráíyítfsban: * Ugyanakkor részletesen Ift^?gt^e^vniZTfan- szólt a fiatalok körében vég- U f a zett munkáról. Mint mondot­ta, nem túlságosan eredmé- felvértezve léphessünk az uj nyesek azok as viták „^ye­öteves tervidőszakba. a nemzedékTk kö­— Természet««, hogy egy zöttl nézeteltérésekről folytat- olyan méretű és olyan bonyo- nak- -A “»* fiatalok semmi- lult gazdaságban, mint ami- vei sem rosszabbak mint ml lyen a miénk, rendkívül óva- voltunk, mlndösa» mások, űj- tosnak kell lennünk. A nagy- szerilek. Társadalmunkban te- szabású döntések előkészítése hát nln« konfliktus a nemze- során ezért gondosan tanul- dékek között, ahogyan időn- mánvozunk minden egyes ként mondják, az apák és fi- kérdést, nagyarányú kísérle- úk között. — mondotta. — Ez teket hajtunk végre, hogy azonban egyáltalán nem je- nyugodtan. sietség nélkül ta- lenti azt, hogy nálunk ezen a nulmányozhassuk, miként mű- téren minden rendben lenne, ködnek a javasolt újítások, A mai fiatalemberek túlnyo- hogyan hatnak a munkaié- mó többsége a kommunista épí- gyelemre és a tervfegyelem- tés aktív résztvevője, az apák re, a munkatermelékenység- méltó örököt» és ügyének re, s egészében véve a társa- folytatója. De éppen ebben párt veteránjai különösen fontos szolgálatokat tehetnek ott, ahol az emberi személyi­ség tökéletesítéséről, az em­beri jellem formálásáról van szó — mondotta a többi kö­zött. (MTI) Zavargások Baszkföldön Baszk szeparatista zavargá­sok színhelye volt hétfő haj­nalban a spanyolországi San Sebastian. A város védőszent­jének egyhetes ünnepségsoro­zata idén azzal kezdődött, hogy 69 személyt kórházba kellett szállítani az utcai csa­tározások következtében. A tüntetők — zömmel „Herri Batasuna” nevű szél­sőséges szeparatista pártszö­vetséghez tartoztak — spa­nyol lobogót égettek el, bari kádokat emeltek és kőzáporral támadtak a rendőrökre, akik könnygázzal és gumilövedé­kekkel válaszoltak. Megsebe­sült a város polgármestere, valamint a közelmúltban fel­állított baszk rendőrség veze­tője is. Az autonómiával bíró Baszk­föld kormányfője élesen el ítélte a zavargások szervező­it. A „Herri Batasuná”-t az ETA nevű terrorista szervezet politikai szárnyaként tartják nyilván. Az éjszakai tünteté­sek egyik jelszava az a köve­telés volt, hogy kapjanak am­nesztiát az ETA tagjai. San Sebastiantól nyugatra, Motrico városkában két po- koLgép robbant hétfő hajnal­ban egy bank épülete előtt, de személyi sérülés nem tör tént. Baszkföldön az elmúlt he­tekben ismét megszaporodtak az elszakadást kívánók erő­szakos cselekményei. Három héttel ezelőtt mintegy 40 em­ber sebesült meg Renteria vá­rosában a rendőrség és a tün­tetők összecsapása következ­tében. (MTI) Függetlenségi évforduló Indiában India külpolitikai téren to- és a szegénység elleni küz- vábbra is a béke megőrzését delmet nevezte a legsürgetőbb tartja alapvető feladatnak, teendőnek. Emlékeztetett, hogy következetesen valóra váltja India függetlenségének kiví- az el nem kötelezettség elve- vása óta jelentős sikereket ért it és visszautasítja az impe- el a mezőgazdaság és az ipar rialista országoknak a fejlő­dő országokra gyakorolt gaz­dasági nyomását. Ezt hangoz­tatta Indira Gandhi Indiai kormányfő a* ország függet­lenné válásának 30. évfordu­fejlesztése terén. Mint az AP jelentette, Gandhi asszony kitért az Asz> szám szövetségi államban zaj­ló helyi zavargásokra is, amelyek során ez év eleje lója alkalmából Új-Delhiben óta több mint három és fél rendezett díszünnepségen. ezer ember vesztette életét. Gandhi, aki az el nem kö- Kijelentette: a központi kor­telezett országok mozgalmá- mány „pozitív lépéseket” tesz nak soros elnöke, beszédében a helyzet orvoslására. Gandhi rámutatott: az imperialista ugyanakkor bírálta a Pand­hatalmak azért gyakorolnak zsáb államban élő szikh nem­nyomást |a gazdaságilag el­maradott országokra, hogy megőrizzék uralmukat felet­tük. Belpolitikai téren a minisz­terelnök a munkanélküliség vényesíteni. zetiség elszakadási törekvése­it. Azt mondta, hogy az egyes népcsoportok jogos követelé­seit nem szabad India nem­zeti egységének rovására ér­(MTI) u ..................................................................................................................................................................................................................... A barátság nyomában Lengyelországban formák keletkeztek amelvek Az els6- 18az* csak helyi senek- A lengyel és magyar StS' hatiskörú. Lengyel-Magyar testvérvárosok korábban ki­Ä lengyel—magyar barát­ságnak közismerten mélyek, régiek a hagyományai. Túl­éltek minden történelmi vi­hart és most új kifejezést kaptak: a Lengyel Népköz- társaságban olyan szervezeti közvetítésével fenntartható, állandóan erősíthető a Baráti Társaság Poznanban alakult kapcsolatainak, az új­kanrqnlat.nk feilődése eav- alakult me« vajdasági veze- ságírók, tudományos dolgozók, „P ” ’ sy tőséggel, kerületi körökkel és üzemek cserelátogatásainak c 8 ' csoportokkal. A helyi önigaz- hatására újabb lengyel—ma­A múltba tekintve egyéb- gatási szervek támogatásával gyár baráti klubok alakulnak, ként a varsói egyetem böl- üzemekben és Iskolákban je- Mindezekkel tovább erősödik csészettudományi karán a lenleg is működnek csoport- a barátság népeink között, magyar szak mellett már a jai és körei. Ez a poznani Az egyik legfiatalabb szer­harmincas években megala- szervezet nemrég ünnepelte vezet a lódzi Lengyel—Ma- kult a varsói tudományos kö- fennállásának 25. évforduló- gyár Baráti Társaság, amely rökben működő Petőfi Sán- ját: az idén júniushan. magyar testvérvárosa, Szeged dór Lengyel—Magyar Baráti A poznanihoz hasonlóan, egyetemével együttműködő Társaság A háború féibesza- évek óta működik és szintén lódzi egyetem tudományos kitolta a társaság rövid, bár nagy eredményekkel: a tar- köreiben alakult. Részt vesz- eredm ánves munkáját, de a nówi magyarbarátok társa- nek benne a lódzi lapok új- fe'szthadulás után újrakezdte sága. Mint köztudott: Tar- ságírói is, akik már több működését. Sok száz új tagja nów Bem József tábornok mint 23 éve tartanak fenn lett. főleg olyan volt lengyel szülővárosa. Szépen tevékeny- kapcsolatot magyar újságíró- emia.ánsnk, akik 1939 és kedik a toruni magyar klub, körökkel. A lódzi Lengyel— 1945 között Magyarországon továbbá a Lengyel—Magyar Magyar Baráti Társaság 1981 személyesen tapasztalták, mit Baráti Társaság Varsóban, Pi- áprilisában alakult. Azért is jelent a magyar—lengyel ba- otrków Trybunalskiban. akkor, mert Lengvelország­rátság, a támogatás, az olta- Wloclawekben, Slupskban. ban az április lom. Ezért amikor hazatértek, Bialystokban és más városok- szükségesnek érezték, hogy a ban, vajdaságaikban épp- barátság javára dolgozzanak úgy, mint kisebb helyeken Sajnos 1948-ban, amikor a izeket a társaságokat sokol- népek tavasza századik év- 'inlúan támogatja a varsói gyón mozgalmas ünnepség­fordulójának megünneplésé Magvar Kulturális Intése1 sorozatként zajlott le. A tér­re készültek, akkor a Len- melytől filmeket, tájékoztató saság székházát magyar és gyei—Magyar Baráti Társasáé ;s kiállítási anyagokat kan- ’engyel nemzeti zászlókkal, a nem foglalhatott el ennek oan. Segítséget nyújt nekik várost színes plakátokkal dí- megfelelő helyet. E nemes ba- óbban is, hogy kapcsolótokat szítették. Magyar grafikai ki- ráti mozgalom tulajdonkén- teremtsenek magyar művé- állítást is szerveztek. A lódzi pen csak 1957 után kezdett székkel és közreműködő ;ük ájjászületni. kel ünnepségeket szervezhes hagyományo­san a lengyel—magyar ba­rátság hónapja. Már 1981 ok­tóberében Lódzban magyar napokat szerveztek. Ez na­2 I egvetemi könyvtár nagyter­mében Bartók Béla-kiálHtás kapott helyet. Egy filmszín­házban magyar filmhetet ren- Ifiitgfc »» két új filmet mu­tattak be. A magyar napok alatt előadássorozat is kezdő­dött .,A lengyel—magyar kap­csolatok története” címmel. A kéthavonta folyamatosan meg­tartott hat előadást sokan lá­togatták. Lódzban azóta magyar him- zőtanfolyam indult két cso­port számára. Ezt többnyire olyan magyar asszonyok ve­zetik, akik lengyelekhez men­tek férjhez, ezért élnek Lódz­ban. Magyar nyelvtanfolyamot is szerveztek két 30 személyes csoportnak. Az idén április­ban, Magyarország felszaba­dulásának évfordulóján a lódzi múzeumban ünnepi ta­lálkozóra jöttek sokan össze és ott színvonalas hangverse­nyen magyar zeneműveket adtak elő. A Lengyel—Magyar Baráti Társaság működése a szük­ségállapot idején sem szüne­telt. Sőt a szocialista Len­gyelország iránti rokonszenv, rugalmas kezdeményező­készsége folytán Lódzban a társaság tagsága meghaladta az ezres létszámot, az iskolai és az üzemi köröket nem is számítva. Megalakult nemrégiben a lengyel—magyar baráti tár­saságok országos tanácsa is. Ezáltal lehetővé vált a szer­vezett tapasztalatcsere, ami szintén kedvezően befolyásol­ja a baráti társaságok fejlő­dését, tagjainak gyarapítását. Bár — ahogy ezt mindenki tii'Ua — a magyarok barátai­nk- --"ima Lengyelországban mii 'kra tehető... Cczary JuizyniU Újabb robbanás? Volt idő, amikor az újságolvasó, rádióra, tévére figyeli ember szinté már unta az ír sziget északi csücskéből ér­kező rémséges híreket Észak-lrország jó másfél évtizede a merényletek, a politikai gyilkosságok, a vallási gyűlöl­ködés, egyszóval a rettegés, szimbóluma az európai politi­kában. Sajnálatosan igazolja ezt a helyzetet az idei nyár is,' amikor ismét súlyos konfliktusok, véres merényletek, ösz- szecsapások fenyegetik Ulster!. A feszültség a múlt hétfőtől fokozatosan nőtt. A na­pokban emlékeztek az északír katolikusok egy szomorú dátumra: 12 esztendeje hozták a londoni hatóságok azt a rendeletet, amelynek alapján bírósági eljárás nélkül le­hetett bárkit internálni. A polgári jogokat súlyosan sértő törvény évfordulóján nagy tüntetések voltak, s ahogy az errefelé lenni szokott, drasztikusan léptek közbe a brit rend- fenntartók. Egy áldozatul esett fiatal temetésén ismét óri­ási méretű zavargások robbantak ki Belfastban. Az össze­tűzések, a tüntetések máig tartanak, s erősíti őkét a kö­zelgő újabb dátum: most lesz 14 éve, hogy London rend- fenntartó — megszálló? — csapatokat küldött Észak-lror- szágba. Az ír történelem — dióhéjban — némi magyarázatot ad az elmúlt másfél évtized szomorú eseményeire. Az első világháború után jött létre az ír szabad állam, mint brit domínium, ám hat északi grófságot továbbra is saját terü­leteként tartott meg az angol korona. Az Ír Köztársaságot már a harmincas években kikiáltották, de London csak 1945 után ismerte el. Ulsterben semmi nem. változott, az angol kormány arra hivatkozva kormányozta a területet, hogy annak lakossága századunkban már kétharmad részben pro" testáns, a csak egyharmada ír eredetű' katolikus. A val­lási ellentétek állandósították a véres eseményeket Észak- Irországban, ahol a katolikusok elemi politikai-gazdasági jogaikért, s végső soron az egységes Írország eléréséért küz­denek. Politikai és — szélsőséges erőik — terrorista esz­közökkel egyaránt A protestánsok ultrái szintén sűrűn nyúlnak fegyverhez. Ebben a helyzetben semmi enyhülést nem hozott az országrészben mintegy másfél évtizede ál­lomásozó tízezernyi brit katona, bizonyítván: a robbanás­sal fenyegető feszültség politikai megoldásért kiált. En­nek kidolgozására azonban London mindeddig nem volt képes. Avar Károly II. János Pál Lourdes-ban A délnyugat-franciaországi emberek társadalmi felelős-" Lourdes-ban, magánjellegű ségéről szólt, zarándoklatának második Mint ismeretes, a Pireneu- napján II. ■ János Pál pápá sok lábánál fekvő kisváros­szabadtéri misét pontifikáit, ban eredő forrás vizének a Szentbesjíédében a katoli- katolikus hívők természetfe- kus egyházfő a lourdes-i lett! gyógyító erőt tulaj doni- kegyhelyhez zarándokolt tö- tanak. meg előtt főként a vallásos (MTI) Űj iskolák és tantermek készülnek el a tanévnyitásra Nógrádban (Folytatás az t. oldalról.) gyarapodott a megye iskola- hálózata. Új iskolát kapott Jászberény, ahol 16 tanter­mes, korszerű intézményt ké­szített el a Szolnok megyei Állami Építőipari Vállalat. Szolnokon 8 termes épület- szárnnyal bővítették a szán- daszőlósi iskolát, ezzel a me­gyeszékhelyen újabb város­részben szűnik meg a váltott tanítás. Emellett Tiszapüspö- kiben öt, Tószegen négy, Ti- szatenyőn, Kunmadarason és Karcag-Kiskulcsoson . két-két új tanterem javítja majd az oktatás feltételeik A közép­iskolák közül Szolnok pati­nás alma matere, a Verseghy Gimnázium teljes felújítása áll befejezés előtt; a vízügyi szakközépiskola egy régi is­kolaépület felújítása Után im­már végleges helyére költöz­het. Az építések, a korszerű­sítések mellett egyéb intéz­kedések is szolgálják a zök- kenőmentesebb iskolakezdést. A megyeszékhely új város­részében, a Széchenyi-lakó- telepen élő kisiskolások utaz­tatásának elkerüléséért a kö­zelben levő gyermekváros tíz alsó tagozatos csoportot fogad a tanévkezdettől. Zala megyében is számos tanteremmel bővül az új tan­év kezdetére az általános is­kolai hálózat. A gyarapodás­ra nagy szükség is van, mert a tavalyi 36 ezernél mintegy ezerrel több kisdiák jár majd az alsófokú tanintézetekbe. A helyiséggondok enyhíté­sére a lakosság és a külön­böző gazdálkodó egységek egyaránt áldozatot is vállal­nak. Jelentős helyi összefo­gással már csaknem elké­szült Galambokon a kétszin- es, négy tantermes iskola. Bagódon, Búcsúszentlászlón, Sálomváron és Pacsán egy­aránt 2—2 — társadalmi se­gítséggel épült — új tanter­met adnak át szeptember 1- ig. Még az idén birtokba ve­hetik a gyermekek és a pe­dagógusok a négy tantermes csonkahegyháti általános is­kolát is. Szinte valamennyi zalai tanintézetben jó ütemben fo­lyik a szokásos nyári felújí­tás, karbantartás. A legna­gyobb munka a nagykanizsai Landler Gimnázium renová­lása, amivel teljesen csak l övőre végeznek az építők. Hamarosan befejeződik vi­szont a megye több mint öt­ven általános iskolájában a világítás korszerűsítésé. A Nógrád megyei Magyar- nándorban új, nyolc tantermes; Rimócon négy tantermes is­kola épül, Salgótarjánban fel­újítják a gépipari szakközép- iskolát és fiúkollégiumát. Ba­lassagyarmaton még dolgoz­nak a Rákóczi úti iskola teljes korszerűsítésén, pász- tón hamarosan elkészül a 120 személyes kisegítő iskola és nevelőotthon. A vanyar- ci nyolc tantermes általá­nos iskola — sok tár­sadalmi munkával — szin­tén elkészül a tanévkez­désre. A kállói és a buják! iskola építését, illetve bőví­tését az idén kezdik meg. Hasznoson, valamint a rétsá­gi járásban, Nézsán, Tolmá­cson és Szátokon folynak je­lentősebb felújítási, épület­átalakítási munkák. Szegeden nem avatnak új iskolát, de számos új tante­remben kezdődhet meg az ok­tatás. A városi tanács az is­kolákban levő szolgálati la­kások megszüntetésével 16 új tanteremmel bővítette az ok­tatási intézményeket. A 600. számú Ipari Szakmunkáskép­ző Intézet tanulói maguknak teremtették meg a jobb ta­nulási lehetőséget. A tanács egy régi raktárépületet vásá­rolt meg az intézménynek. Az építőipari tanulók gya­korlati foglalkozásaikon, szak­oktatójuk irányításával nyolc új tantermet, szakelőadóter­met és kondicionálótermet építettek ki itt. A kisegítő is­kolát szintén egy régi épület megvásárlásával és átalakí­tásával bővítették négy új tanteremmel. A napokban fejeződött be a Hámán Kató Általános Iskola évekig tar­tó rekonstrukciója is. A 16 tantermes iskola födémszer­kezetének teljes kicserélése után az alsóvárosi gyerme­keknek már nem kell távo­labbi Iskolákban vendéges- kedniök az új tanévben. A városban levő alsó- éa középfokú oktatási intézmé­nyekben a szokásos nyári karbantartásra, festésre, a vi- lágosítás korszerűsítésére, a homlokzatok felújítására mintegy 25 millió forintot költenek az idén. Néhány iskolában a tetőfedés befejez zését sajnos cseréphiány aka­dályozza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom