Nógrád. 1983. május (39. évfolyam. 102-127. szám)

1983-05-20 / 118. szám

Pillanatképek egy munkáscsalád életéből KGST-együttműködés a mezőgazdasági gépgyártásban Az első munkásigazgató lánya Romhányban Á szakosítás lehetőség Nein is olyan régen a világ élelmiszer- termelésének helyzetét optimistán ítélték meg a szakemberek. A hatvanas években alapja is volt a derűi Hásnak, hiszen a vi­lág élelmiszer-termelése gyorsabban növe­kedett, mint a népesség s.’áma. A KGST-or- szágok érték el a legnagyobo növekedési üte­met, a termelés évente 4,5 százalékkal emel­kedett. Egy évtized múltán a világ vala­mennyi térségében csökkent a növekedési ütem. Egyes KGST-országokban a hetvenes évek második felében csökkent az egy főre jutó élelmiszer-termelés is. Ennek következ­ménye, hogy mérséklődött az önellátás képes­sége, emelkedett az élelmiszerimport. Né­hány szocialista ország a mi éghajlati öve­zetünkben nem termelhető termékeken kí­vül gabonából, húsból és egyéb mezőgazdasá­gi termékekből is importra kényszerült. A kiegyensúlyozott élelmiszer-ellátás va­lamennyi országban fontos tényezője a köz­hangulatnak, éppen ezért a termelés fej­lesztése a szocialista országokban megkü­lönböztetett figyelmet érdemel. A lehetőség is adott arra, hogy a KGST-országok sok­oldalú együttműködéssel úgy fejlesszék a mezőgazdasági termelést, hogy az kielégítse a lakosság szükségleteit. A szocialista orszá­gok területen előfordul a hideg égöv, meg­található a szubtrópikus klíma, tehát sok-sok növény termelhető eredményesen. Egyes or­szágokban együttműködésre ösztönöz a bel­földi ellátás javítása, másutt — így hazánk­ban is — az élelmiszerexport fokozása. Mind­ehhez szükség van a tudományos és ipari háttérre, ami az együttműködés révén szé­lesíthető. Hazánk mezőgazdasági exportjában és im­portjában is meghatározó szerepe van a KGST közösségének. Több szocialista országban vásárolunk gépeket, eszközöket, fát, s szál­lítunk mezőgazdasági termékeket. Az együttműködésben rejlő lehetőségek ki­aknázását serkenti, hogy egyes felmérések szerint a mostaninál ésszerűbb munka­megosztást lehetne kialakítani az élelmi» szer-termelésben, és a mezőgazdaságot ki­szolgáló ágazatokban. Erre ösztönöz a nyu­gat-európai országok agrárprotekcionizmu­sa, és az a technikai, technológiai fejlődés is, ami az utóbbi években világszerte kibon­takozott. A tapasztalatok szerint a KGST-országok­ban éppen a mezőgazdasági és élelmiszer- ipari termelést kiszolgáló gépek tervezése és gyártása jelenti a legfőbb gondot. A mező- gazdasági célprogramnak ezért szerves része például a gépgyártási együttműködés fej­lesztése. Az élelmiszer-termelés anyagi, mű­szaki bázisának továbbfejlesztése, a műsza­ki haladás gyorsítása mérsékelné a függő­séget a fejlett tőkésországoktól. A törekvé­sek kibontakozását sürgeti, hogy a szocia­lista országok mezőgazdaságának gépesítése főként minőségileg marad el a kívánatostól. Ez különösen érzékelhető a traktorok, vala­mint a zöldség- és gyümölcstermesztésbe« szükséges gépek gyártásában. E gépek egy részét nem is gyártják a szocialista orszá­gokban, holott a gépipar kapacitása ezt le­hetővé tenné. A szakembereknek gyakori pa­nasza az is, hogy hiányos az alkatrészellá­tás, ami esetenként akadályozza a gépek ren­deltetésszerű használatát. A KGST-országok közötti munkamegosz­tásra az úgynevezett végtermék-szakosítás a jellemző. Éhnek egyik alapja, hogy a piac biztosított. Ez ugyan lehetővé teszi a soro­zatgyártást —, ami a gazdaságosabb terme­lés feltétele — ám kevésbé serkent a jobb, korszerűbb termékek gyártására, hozzájárul a műszaki színvonal stagnálásához. Ezért egyes javaslatok szerint az együttműködés során arra kellene törekedni, hogy a végter­mék-szakosítást fokozatosan váltsa fel a rész­egység- és alkatrészgyártás szakosítása. A KGST-együttműködés arra is lehetőséget ad, hogy a kooperáció ne korlátozódjék a gyár­tásra, annak része legyen a tervezés, a mű­szaki fejlesztés, a szervizelés. F. J. Lengyelek a V ECVÉPSZER ben Such Györgynét, ezt a ked­ves, közvetlen, barátságos asszonyt, a Romhányi Építé­si Kerámiagyár pártvezetősé­gének tagját úgy ismerik, mint aki a gyár, a közösség érdekében szívesen és önzet­lenül cselekszik, s amióta ő látja el a pártvezetőségben a nőfelelősi tisztet, azóta az asszonyok, lányok megmoz­dultak; szívesen vállalkoznak közösségi munkára, pedig többüknek kettő-, illetve há­romféle társadalmi funkciója is van. Főleg a középkorosz­tály-beliekről van szó. — Őket jobban lehet akti­vizálni, mozgósítani. Fegyel­mezettebbek, mint a férfiak, minden tekintetben helytáll­nak. Mivel igen megnőtt a gyárunk,' ezért hát a vezető­ség egymás között felosztot­ta a területet. Rendszeresen felkeressük nőtársainkat, el­beszélgetünk velük, jogos ké­réseiket eljuttatja oda. ahol intézkedni tudnak. Igen, van foganatja — állítja határozot­tan Such Györgyné, akinek bő három éve van még a nyugdíjig, s a technológiai la­boratóriumban dolgozik. * Édesapja, 1928-ban került Romhányba, az építési kerá­miagyárba Pécsről, ahol a zsolnai porcelánban tanulta a szakmát, mint korongos. — Édesapámnak rendkívül ügyes keze volt, amit sajnos én nem örököltem tőle. A család életében jelentős állo­mást jelentett, amikor 1943- ban államosításkor kinevez­ték a gyár első munkásigaz- gatójának. Annyira váratla­nul érte a megbízatás, hogy örömében könnyes lett a sze­me. 1956-ig látta el ezt a tisztséget. Egyébként nyolcán vagyunk testvérek és abból hatan itt dolgozunk, egy test- vérwft pedig a szomszédos gránitban. Annak idején mi is akárcsak sok más ideveió, kértük a felvételünket a gyár­ba. Az én esetemben ennek már 38 esztendeje. Felvettek, mert nagy volt a család, és meg kellett élnünk. Nekem az első perctől kezdve min­dig és mindenben példát kel­lett mutatnom. Ha pedig a művezetőm jutalomra java­solt, egyesek száján hamar kicsúszott a szó: persze azért kap, azért javasolta a műve­zető, mert az igazgatónak a lánya. Pedig hajnali 3 órakor én is ugyan úgy szedtem ki a kemencéből az árut, mint a Az ügy —, amelynek jóvol­tából most itt ülhetünk a nagybátonyi tanács egyik ter­mében — még 1976-ra nyúlik vissza. Akkor tette meg első bejelentését Sz. László nagy­bátonyi lakos, telekszomszéd­ja, K. László ellen. Mint a vízfolyás K. László ugyanis föld és egyéb anyagok Kecskés-pa­takba történő hordásával meg­változtatta a medret, ami ugyebár elítélendő cseleke­det. így vélekedett Sz. Lász­ló is, annál inkább, mert sze­rinte a vízfolyás az ő telké­ből „sajátított ki” egy dara­bot. Mivel valamerre csak el kellett folynia... A tanács illetékes szerve annak rendje és módja sze­rint felszólította K. Lászlót, hogy szüntesse be a patakel­térítési hadműveletet. Ezt követően néhány hónapig nyugalom volt a víz mindkét partján. De hamarosan min­den kezdődött elölről. Üjabb bejelentés, újabb kivizsgálás, újabb felszólítás. Évente két- három alkalommal. Vélt tu­lajdoni érdekeket sértő huza­vona olyan terület fölött, amely nem volt egyik félé sem, lévén a magyar állam tulajdona. Hosszas csatározás után, 1982-ben a nagybátonyi ta­nács ezer forint pénzbünte­tést rótt ki K. Lászlóra, mert többiek. Amikor pedig ideig­lenes elbocsátásokra került a sor. én is rákerültem a lis­tára Pedig akkor már terhes voltam. A személyzetis jött le Budapestről, s az győzte meg édesapámat, hogy tör­vényellenesen cselekedett, amikor elküldött, mert terhes növel ezt nem szabad meg­tenni. így kerültem vissza a gyárba. — Annak idején így kivé­teleztek a munkásszülők, munkásvezetők gyermekeivel — jegyzi meg a mellettünk álló Fejes Frigyes, a pártve- zetőség titkára. * Ha kézügyeségben nem is, de a munkában, a szorgalom­ban, az igyekezetben, a fele­lősségvállalásban, a közösség érdekében végzett munkában, az akkori lánv, illetve a ké­sőbbi fialalasszony, édesapja nyomdokain haladt és halad. Soha sem tudták őt megelőz­ni a munkában. Ezt bizonyít­ják az alábbiak: az elsők kö­zött kapta rneg a Sztahano­vista oklevelet, az Élmun­kás jelvényt, többször vette át a Kiváló dolgozó kitünte­tést, egy esetben az építő­ipar Kiváló dolgozója, később pedig a Kiváló munkáért mi­niszteri kitüntetést vehette át. Nemrégen a Munka Ér­demrend bronz fokozatával tüntették ki. A múltbeli élményeket, eseményeket, epizódokat visz- szaidézve bizonyos idő után kesernyéssé, illetve vibrálóvá válik a hangja. Arra az idő­szakra utal, amikor fájó szív­vel ott kellett hagynia a tel­jesítménybéres fizikai mun­kát. Irigyei kikezdték. Olya­nokat mondtak rá, hogy őmi­atta nem kapnak mások ju­talmat, mert úgy hajt... Any- nyira szívére vette a bántó, rosszindulatú, megalapozatlan megjegyzéseket, hogy idegileg csaknem teljesen kiborult. Eb­ben az időben az R—1-ben a mázszalagon dolgozott. — Azóta már hívtak visz- sza, de nem mentem. Az bán­tott és bánt most is a legjob­ban, hogy azok voltak elle­nem, akikkel már hosszabb ideje együtt dolgoztam. A. ke­vés tapasztalattal rendelkező fiatalok viszont mellettem álltak ki. Mondanom sem kell, nagyon elkeseredtem. a patak partján trágyát tá­rolt. Már-már úgy tűnt, hogy ezzel vége a dalnak, de az ál­datlan kötélhúzás csak to­vább folytatódott, s az idén már fennállásának nyolca­dik évébe lépett. Lépett azonban a tanács Is, és áprilisban a vitatott — állítólagos patakeltérítésből származó — földterületet K. László részére használatba adta, mint állami tulajdont. Azzal a kikötéssel, hogy K. László a jövőben ezt a 12 négyzetméternyi területet a jövőben tisztán tartja, és raj­ta szennyező anyagot nem tárol. Sz. Lászlónak azonban mindez nem elég. Ezért ülünk most itt... Szalonnázni lenne jó A tanács két illetékese megpróbálja csitítani az ügy­feleket, akik bár tegeződnek egymással, úgy tűnik, kibékít- hetetlenek. — Arrébb toltad a patakot! — így Sz. László. — Dömper­rel hordattad bele a földet! — Én, dömperrel? A kérdést követően Sz. László tanúért szalad. Tanú Állandóan arra kerestem vá­laszt, hogy miárt ezt érdemel­tem ki a lekiismeretes mun­kámmal? Abban az időszak­ban az P.—1 gyárban éven­te 500 ezer négyzetméter csempét kellett gyártani. A mi kollektívánk 700 ezerre növelte a mennyiséget. Se­gédkeztem a II Rákóczi Fe­renc brigád megalakításában. Ügy dolgoztunk, hogy helye­zést értünk el. A saját újí­tásomat pedig a brigád nevé­re adtam be, a kapott pénzt egyenlően osztottam szét. Szerencsére a pártvezetőség mellém állt, s úgy kerültem át ide a technológai laborba, ahol a fiatalokkal együtt azóta is megértésben dolgo­zunk. * Anyagi gondjaik nincsenek, mert addig nyújtózkodnak, ameddig a takarójuk ér. Fér­je is itt dolgozik, targoncás beosztásban. 1971-ben meg­vették a gyár komfort nélküli munkáslakását, amit azóta korszerűsítettek. A kétszobás otthonukat szépen berendez­ték és részben gépesítették a háztartásukat. A munkaidő után közösen elvégzik a ház­körüli teendőket, majd az ezt követő szabad idejüket olva­sással, tv-nézéssel és egyéb hasznos tevékenységgel töltik el. A hét végeken — jó idő­ben — motorra ülnek és ki­rándulnak a Duna-kanyarha, Mátrába vagy pedig megláto­gatják felnőtt gyermekük családját Nagyorosziban. * A nyugdíjkorhatárhoz kö­zeledve önként kínálkozik a kérdés: mit szeretnének még elérni a közeljövőben, az életben? — Ha a fiam meg tudná venni azt a tanácsi-szolgá­lati lakást, amiben most la­kik, akkor mi a szükséges pénz előteremtésében segíte­nénk neki. * Reméljük sikerül, e gondo­lattal búcsúztunk el egymás­tól. Hét közben magam elé képzelem a két aranyos uno­kát; a 10 éves fiút és a 7 éves kislányt, akikről igen-igen nagy szeretettel beszél a nagymama. Nem csoda, mert mindkettőjük a nagyszülők szeme fénye. szerencsére nincs. Különben rögvest átalakulhatnánk bí­rósággá. .. — Laci bácsi mit akar? — kérdi atyai hangon az egyik tanácsi ember, bár vagy húsz évvel fiatalabb Sz. Lászlónál. Laci bácsi azonban nem tud­ja pontosan mit akar. Ami nem is nagy csoda és ezen az sem segít, hogy nyolc évvel ezelőtt még valószínűleg tudta. Áz embernek önkéntelenül is olyan érzése adódik, hogy Laci bácsinak jóval több az ideje erre az ügyre — lévén nyugdíjas —, mint a kára ebből kifolyólag. Ellenlábasa K. László viszont dolgozó em­ber, aki jelenleg is szabadsá­gát tölti ebben az egyébként hangulatos kis irodahelyi­ségben. — Én csak szeretnék kiül­ni a patakpartra — mondja panaszosan. — Esetleg süt­hetnék szalonnát is — réve- dez távolba tekintete. A szalonna említése Laci bácsinak is meghozza az ét­vágyát. — Rendben van — mond­ja. — Arrébb tolta a patakot, én károsodtam. Adjon ne­kem a tanács öt évig ked­vezményt a községfejlesztési hozzájáruláshoz. Napirenden a TIT termelést segítő tevékenysége Csütörtökön ülést tartott a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Országos Elnöksége a TIT természettudományi stúdiójában. A tanácskozáson Kornidesz Mihály, az MSZMP KB tagja, a tudományos, köz­oktatási és kulturális osztály vezetője tájékoztatót tartott időszerű művelődéspolitikai kérdésekről. Ezt követően a tudományos ismeretterjesztő társulatnak a termelést köz­vetlenül segítő tevékenységé­ről, a TIT által szervezett szakmai át- és továbbképző tanfolyamokról hallhattak beszámolót a résztvevők. Mivel nem szoktam még hozzá a hivatali munka lég­köréhez, kishíján súlyos hibát követek el. Majdnem elneve­tem magam... Törékenynek tetsző béke A tanácsiak azonban ed­zettebbek is, szigorúbbak is, tudomására hozzák. Sz. Lászlónak, hogy a hozzájáru­lás mértéke ebben az ügyben nem képezheti vita tárgyát. — A Kecskés-patakot 1984- ben szabályozzák, s valószínű, hogy ott fog folyni, ahol ed­dig még nem, így nem sok értelme van a huzavonának — így az egyik illetékes. Térképek kerülnek elő, tü­relmes magyarázat következik, mindenki érdeklődve szem- lélgeti az új nyomvonalat jel­ző vastag barna csíkot. Ezután már nem sok rábe­szélésbe kerül, hogy Sz. László és K. László aláírják a béke­kötésről szóló jegyzőkönyvet. A várt kézfogás azonban —, legnagyobb sajnálatomra —, elmarad, így miközben rész­vételem jutalmaként kapott jegyzőkönyv egyik példá­nyát hajtogatom, arra gondo­lok találkoznak még itt a te­lekszomszédok. Ezt igazolja a vb-titkár is. akivel váltunk néhány szót, s eközben említést tesz 10—15 éve húzódó, hasonló ügyekről Szó, ami szó nem irigylem az ezzel foglalkozókat. Z. T. Január első hetétől húsz lengyel szakmunkás dolgo­zik a megyeszékhelyi VE- GYÉPSZER gyárban. — Hat-hat munkatársunk tevékenykedik az esztergá­lyos-, a lakatos- és a hegesz­tőszakmában a gyár kü­lönböző üzemeinek munka- csoportjaiban — mondta a csoport vezetője, Henryk Prusek mérnök, Tóth Im- réné, a lengyel származású tolmácsnő fordításában, amikor a gyári ebédlőben reggeiizés közben megke­restük őket. Majd így foly­tatta: — Minden dolgozót a Firma Comobex nevű vál­lalat irányított e külföldi munkára. Vállalatunk ha­sonló építési, szerelési jel­legű tevékenységet végez, mint a VEGYÉPSZER. Szin­te az út- és vasútépítéstől a szolgáltatóipari létesít­mények, vegyipari üzemek gyártásáig, szereléséig min­denféle munkát elvégzünk. Eljárnak dolgozóink ven­dégmunkásként építeni, sze­relni mind a szocialista, mind a kapitalista orszá­gokba. Voltunk már Bul­gáriában, Csehszlovákiában, Magyarországon, de Auszt­riában, az NSZK-ban is. Sőt, dolgoznak munkatár­saink Líbiában és Irakban. Jelenleg vállalatunk mun­kásgárdájának 80 százaléka dolgozik külföldön. — Hogy érzik nálunk ma­gukat? — Érdekes a munkánk. Bár sok nehézség adódik, igyekezünk megértetni ma­gunkat, s melegében, a munkahelyen megoldjuk a problémákat az itteni, kész­séges vezetők segítségével. Nem okoz különösebb gon­dot a nyelvi akadály sem, hiszen tolmácsunk minden­kor rendelkezésünkre áll, és az is sokat segít, hogy már nem először dolgozunk Ma­gyarországon. Ismereteket szereztünk az építőipari vál­lalatnál Veszprémben és Ajkán, ahol még villany- szerelési munkákat is vé­geztünk. — Lengyelország melyik részeiről érkeztek? Járnak- e gyakran haza látogatóba? — Többen jöttünk Czes- tochowából, Gropolból, egy- egy kollégánk Szczecinből, Toronyból, vagy a lengyel— német hátságról, Szkrzselec- ből érkezett. Sokfelől jót* tünk. Nálunk is megnézik, kiknek adnak külföldi mun­kalehetőséget A vállala­tunk évente háromszori hazautazást tesz lehetővé. Természetesen kihasználjuk, de, akik úgy gondolják, s a szabad idejük engedi, többször is hazautaznak. Tolmácsuk, Irina elmond­ta még, hogy igyekszik a vendégek szabad idejét Is színesebbé tenni. Nevük­ben mond köszönetét a Bu­dapesti úti iskola vezetőjé­nek, amiért térítésmente­sen lehetővé tette, hogy a csoport tagjai hetenként, szombaton másfél órán át igénybe vehetik az iskola tornatermét, s nagy foci­csatákat vívnak. — Szeretnénk a munka- kapcsolatokon túl a len­gyel—magyar barátságot szabadidős-tevékenysé­günkben is erősíteni, ápolni — vette át a szót Prusek mérnök. — Szeretnénk még a nyáron, vagy talán előbb is meghívni családtagjain­kat látogatóba, megmutatni nekik, hol, milyen szép környéken, hogyan élünk. Csak egy kérésünk van: jó lenne elérni, hogy szállás­helyeink a szerződésben foglaltaknak megfelelőek legyenek. Vagyis, hogy egy- egy IBUSZ-lakásban csak két munkatársunkat kelljen elszállásolni. Jelenleg ugyanis négyen laknak egy- egy szobában s az egyik lakás annyira nedves, nyir­kos, hogy alkalmatlan a kulturált használatra. A gyár gondja azonos a vendégmunkásokéval. Meg keli találni a lehetőséget a megyeszékhely idegenforgal­mi szolgáltató hálózatában, hogy megoldódjék a húsz lengyel vendégmunkás : zál- lásgondja. A. M. j NÚGRAD - 1983, május 20., péntek 3 — venesz — PATÁK KERINGŐ Nacpybátonyban

Next

/
Oldalképek
Tartalom