Nógrád. 1983. április (39. évfolyam. 77-101. szám)

1983-04-01 / 77. szám

Kádár János fogadta Petar Sztambolicsot Nicaragua cáfolja Elutazott a jugoszláv államelnök Ünnepélyes búcsúztatás a Parlament előtt Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csü­törtökön a KB székházában fogadta Petar Sztambolicsot. a Jugoszláv Szocialista Szö­vetségi Köztársaság elnökségé­gének elnökét, aki hivatalos, baráti látogatáson tartózko­dik hazánkban.1 Kádár János és Petar Sztambolícs áttekintette a két szomszédos szocialista ország kapcsolatainak alakulását és véleménycserét folytatott a nemzetközi helyzet néhány kérdéséről. Megelégedéssel ál­lapították meg, hogy országa­ink együttműködése kiegyen­súlyozottan, gyümölcsözően fejlődik és megerősítették készségüket a kölcsönösen elő­nyös kapcsolatok további el­mélyítésére. ami megfelel né­peink érdekeinek. A szívélyes, baráti légkörű találkozón jelen volt Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Púja Frigyes külügyminiszter, Lazar Mojszov, a JSZSZK külügyminisztere, továbbá Si­mon Pál hazánk belgrádi és Milan Veres, Jugoszlávia bu­dapesti nagykövete. Hivatalos, baráti látogatását befejezve, csütörtökön, a dél­utáni órákban elutazott Bu­dapestről Petar Sztambolícs, a Jugoszláv Szocialista Szövet­ségi Köztársaság elnökségé­nek elnöke. A szomszédos ba­ráti szocialista ország állam- főjé. ünnepélyesen búcsúztat­ták. A jugoszláv államelnök lá­togatásának utolsó napján is sor került tárgyalásokra; Ká­dár János és Petar Sztambo- lics megbeszélésén kívül a ba­ráti ország elnökének kísére­tében érkezett politikusok is véleménycserét folytattak magyar partnereikkel. Púja Frigyes külügyminiszter ju­goszláv kollégájával, Lazar Mojszovvgl megvitatta a kölcsönös érdeklődésre szá- mottartó nemzetközi kérdé­seket, valamint a kétoldalú kapcsolatok alakulását. Heté- nyi István pénzügyminiszter, a magyar—jugoszláv gazda­sági együttműködési bizott­ság magyar tagozatának el­nöke Nedeljko Mandiccsal, a szövetségi végrehajtó ta­nács tagjával, az együttműkö­dési bizottság jugoszláv tago­zatának elnökével találkozott. A társelnökök áttekintették a külkereskedelmi forgalom, valamint a kooperációs kap­csolatok helyzetét, s kölcsö­nösen tájékoztatták egymást a legutóbbi találkozójuk óta végzett munkáról. Petar Sztambolics és kísé­retének ünnepélyes búcsúz­tatására a magyar és jugoszláv zászlókkal díszített Országház előtt, a Kossuth Lajos téren került sor, ahol felsorakozott a magyar néphadsereg dísz­zászlóalja. A vendégek bú­csúztatására megjelent Lo­sonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Sarlós István, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai, Péter Já­nos, az országgyűlés alelnöke, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Ka­tona Imre, az Elnöki Tanács titkára, Púja Frigyes külügy­miniszter, a kormány több más tagja, s az állami, a tár­sadalmi élet számos vezető képviselője. Ott volt Simon Pál, Magyarország belgrádi és Milan Veres, Jugoszlávia bu­dapesti nagykövete, valamint a Budapesten akkreditált dip­lomáciai képviseletek szá­mos vezetője és tagja. Kürtszó harsant, a díszzászló­alj parancsnoka jelentést tett Petar Sztambolicsnak, majd felcsendült a két ország him­nusza. A magas rangú vendég Losonczi Pál társaságában el­haladt a katonák sorfala előtt, majd üdvözölte a búcsúztatás­ra a téren összegyűlt buda­pesti dolgozókat, fiatalokat Ezután a vendégek Loson­czi Pál és felesége társaságában gépkocsikba szálltak és dísz­motorosok kíséretében a Ke­leti pályaudvarra hajtattak. A pályaudvaron Losonczi Pál és felesége baráti bú­csút vett Petar Sztambolicstól és feleségétől, s néhány perc múlva az elnöki különvonat kigördült a pályaudvarról. (MTI) Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­ki ülésen tájékoztatást kapott a lakásgazdálkodással kapcso­latos jogszabályok végrehajtá­sát, valamint a lakbérrendezés élőkészítését szolgáló munká­latok menetéről és a további tennivalókról. Ennek kereté­ben elfogadta azokat az irány­elveket, melyek alapul szolgál­nak a lakásépítés és -fenntar­tás helyi támogatási rendszeré­nek véglegesítéséhez. A kormány elfogadta a me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter jelentését, amelyben számot adott az 1983. évi fel­adatokra való felkészülésről. Megállapította, hogy az időben és jó minőségben elvégzett őszi és tavaszi munkák, vala­mint a rendelkezésre álló anya­gi-műszaki eszközök — átlagos időjárással számolva — meg­felelő induló feltételeket biz­tosítanak a termelési előirányzatok teljesítéséhez. A kormány fel­hívta az irányító szerveket, hogy a mezőgazdaság előtt ál­ló további feladatok végrehaj­tásához adják meg a szükséges támogatást. A Minisztertanács megtár­gyalta az Országos Anyag- és Árhivatal elnökének jelenté­sét a termelői és a fogyasztói árak ellenőrzésének 1982. évi tapasztalatairól. Megállapítot­ta, hogy az előző évekhez vi­szonyítva a helyzet javult, de tovább kell erősíteni az árak ellenőrzését és nagyobb szigor­ral kell fellépni a szabályok megsértőivé^ szemben. A ta­pasztalatokat az árrendszer to­vábbfejlesztésében is hasznosí­tani kell. A kormány megerősítette az Állami Tervbizottság állásfog­lalását, amely feladatul tűzi ki, hogy a számítástechnikai központi fejesztési program végrehajtásának menetében az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell helyezni a számítástech­nika alkalmazását, különösen a mikroszámítógépek tömeges elterjedését segítő társadal­mi, műszaki és gazdasági fel­tételek összehangolt fejleszté­sére. Szíriának erős barátai vannak Damaszkuszban megelége­déssel és megnyugvással fo­gadták a szovjet kormány szerdai nyilatkozatát, amely elítélte a Szíria megtámadá­sára szőtt izraeli terveket. A damaszkuszi sajtó vezető helyen közölte és vezércikkek­ben üdvözölte a határozott szovjet állásfoglalást. „Min­den jel arra vall, hogy Izrael nagyméretű agressziót készít elő Szíria ellen — állapítja meg a Tisrin című lap. — Á szovjet kormány most figyel­meztetést tett közzé ezekkel az előkészületekkel kapcsolat­ban, utalva rá, hogy Szíria az izraeli terjeszkedési tervek út­jában áll. Izrael és protekto- rai nagyon jól tudják azonban, hogy Szíriának erős barátai vannak, akik ellátják őt az agresszió visszaveréséhez szük­séges minden eszközzel”. Az Al-Baath szintén azt emeli ki, hogy Szíria bátor helytállásá­val kiérdemelte a békíszerető erők, mindenekelőtt a Szovjet­unió, a szocialista országok tá­mogatását. (MTI) A párbeszéd folytatódik Noha reálisan senki sem remélheti, hogy az Afganisz­tán körüli, világpolitikaivá mélyült ellentétek könnyen meg­oldódhatnak, valami tagadhatatlanul megmozdult a jeges­sé dermedt regionális vitában. Cordovez, az ENSZ főtitká­rának különleges megbízottja nemrég végigjárta a konflik­tusban közvetlenül érintett államokat. Tapogatózó tárgya­lásainak célja a tavaly Genfben megkezdett megbeszélések felújítása volt. Irán ezúttal is elutasította a tárgyalásokba való bekapcsolódást, Pakisztán viszont beleegyezett a dia­lógus áprilisi folytatásába. Már az első genfi eszmecsere is elég sajátságos volt, hisz’ a felek közvetlenül nem tárgyaltak egymással, az ENSZ-diplomata közvetített közöttük. Cordovez legutóbbi, Kabul és Iszlámábád közötti ingadiplomáciájával a felek legalapvetőbb követeléseit igyekezett tisztázni, s ennek nyomán felvázolta egy kompromisszumos megoldás körvo­Várkonyi Péter fogadta Honduras vádjait Gázon István, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti: Mintegy 200 somozista el­lenforradalmár van még Na- tagalpe nicaraguai tartomány­ban — jelentették be szerdán Managuában. Az ellenforradal­márokat a sandinista hadse­reg alakulatai körülzárták, a lakosság védelme érdekében több települést katonailag megerősítettek. Sergio Ramirez Mercado, a nicaraguai kormányzó tanács tagja ugyanakkor szerdán cá­folta azokat a híreket, hogy jelentősebb katonai összecsa­pások lettek volna az ország északi részén. A nicaraguai ellenfcrradalmárok hondura- si területen működő rádió­adója közölte, hogy „a fel­kelők elfoglaltak két telepü­lést és jelentős veszteségeket okoztak a sandinista hadse­regnek”. A nicaraguai politikus új­ságírók kérdésére válaszolva elmondta azt is, hogy Nicarar- gua nem szándékozik az elle­ne elkövetett hondurasi— amerikai agresszió miatt fel- függeszteni adósságainak tör­lesztését. Az ország folytatni kívánja adósságainak visz- szafizetését, de „ehhez szük­sége van a nemzetközi pénz­ügyi szervezetek segítőkészsé­gére is” — tette hozzá. Honduras szerdán tiltakozó jegyzéket juttatott el Nicára- guának a sandinista hadsereg alakulatainak hondurasi te­rületre történt állítólagos be­törése miatt Nicaragua Hon­durasi ügyvivője az Ann ni­caraguai hírügynökségnek- adott nyilatkozatában visz- szautasította a hondurasi vá-' dat és kijelentette; „Nicara­gua semmilyen ellenséges lé-' pást nem tesz Honduras el­len. legkevésbé katonai té-í ren”. Kambodzsai tiltakozás A Phnom Penh-1 külügymi­nisztérium közleményben ítél­te el Kínát amiatt, hogy Pe­king fegyvert szállít a vörös khmereknek, s a thai—kam­bodzsai határtérségben kínai tanácsadók képzik ki a reak­ciós khmer fegyvereseket. A közlemény utal a • Far Eastern Economic Review című hetilap információjára, amely szerint tavaly decemberben két, fegy­verekkel megrakott kínai ha­jó futott be thaiföldi kikötő­be, hogy rakományát a pol- potistáknak továbbítsák. A jegyzék részletesen elem­zi Peking Kambodzsa-ellene» tevékenységét, a térség béké­jét, biztonságát veszélyeztető politikáját. Követeli, hogy a pekingi vezető körök hagyja­nak föl Kambodzsa-ellenes ak­namunkájuk minden formá­jával és szüntessék meg a fegyverszállítást. A Phnom Penh-i dokumentum figyel­mezteti Thaiföldet is: „azok­nak, akik területüket a nép­irtó polnotisták rendelkezésé­re bocsátják, fegyvereket ad­nak nekik, viselniük kell a felelősséget cselekedeteik kö­vetkezményeiért”. (MTI) Véget ért a munkástanácskozás Varsóban Varsóban szérda éjszaka be­fejeződött az országos mun- kásaktíva-értekezlet. Wojciech Jaruzelski, a Lengyel Egyesült Munkáspárt KB első titkára, a minisztertanács elnöke zár­szavában elmondotta; a ta­nácskozáson építő szándékú javaslatok és megállapítások egész sora hangzott el. A pár­tot és a néphatalmat az az elv vezérli, hogy a népgazdaság számára alapvető, létfontos­ságú törekvéseket széles kör­ben ismertessék, országos megvitatásra bocsássák. A néphatalom egymagában nem küzdheti le a nehézsége­ket, ezt csak az egész nén, mindenekelőtt az ország első 783 számú gazdája, a munkásosz­tály teheti meg — mondotta Wojciech Jaruzelski. A tanácskozással kapcso­latban a LEMP KB első tit­kára hangsúlyozta: az ülésén elhangzott javaslatokat és hoz­zászólásokat közvetlenül az érintett minisztériumok és intézmények vezetéséhez jut­tatják el. A párttal, a népha­talommal, az állami vezetés­sel kapcsolatos javaslatokat, megjegyzéseket a párt Köz­ponti Bizottsága gazdasági és szervezési csoportjának szak­értői elemzik majd, s vala­mennyi hozzászóló érdemi vá­laszt kap. nalait A konfliktus lényege változatlan; adott a népi demok­ratikus rendszer felépítésén munkálkodó afgán kormány­zat, amely a konszolidáció legfőbb akadályának a Kabul el­len lázadó, kívülről támogatott ellenforradalmárokat látja. A Pakisztánt bázisterületnek használó, vallási mezbe bur­kolózó erőkkel szemben Kabul igénybe veszi a Szovjetunió közvetlen katonai segítségét. A pakisztáni álláspontot min­dig súlyos ellentmondások jellemezték. Iszlámábád nem ismerte be nyíltan, hogy segítséget adna az afgán ellenfor­radalmi csoportoknak, de az amerikai és kínai fegyverszál­lítmányok nyilvánvalóan csak hivatalos segédlettel juthat­nak el az észak-pakisztáni területen tanyázó afgán láza­dókhoz. Pakisztán a maga optikáján át mindenekelőtt a szovjet csapatok távozásának kérdését, a menekültproblé- ma rendezését tartja a legfontosabbnak. Ám, a Szovjetunió mindenkor hangoztatta, hogy kész csapatait maradéktalanul visszahívni, mihelyt megszűnnek a behívást kiváltó okok. Vagyis elsősorban épp a külső beavatkozás! Az egész regionális probléma rendezése, az afgán—pa­kisztáni tárgyalások sorsa valójában azon áll, vagy bukik, mennyire képes Iszlámábád függetleníteni magát fő szö­vetségesétől, az Egyesült Államoktól. Washington — az irá­ni sah rendszerének összeomlása után — láthatóan Pakisz­tánt kívánja megtenni bázisállamának az Indiai-óceán és a Perzsa-öböl olyannyira érzékeny térségében. Az ameri­kai politika emellett egyfajta hídfőállásnak tekinti Pakisz­tánt az arab világ, főleg az olajmonarchiák felé, s valószí­nűleg szívesen venné, ha Iszlámábád aktívan bekapcsolód­na egy Amerika irányította „regionális rendfenntartásba”. A realitásokat tiszteletben tartva, meg kell jegyezni, mindez éppenséggel nem idegen az iszlamabadi katonai rendszertől, s a mindent az Indiával való szemben állás szem­üvegén át szemlélő Pakisztán már eddig is nem kevés ag­godalomra okot adó katonai együttműködést épített ki Wa­shingtonnal. Csak remélni lehet, hogy a józanodásnak azok a jelei, amelyeket az Afganisztánnal folytatandó, (s Indiá­val immár huzamosabb ideje tartó) tárgyalások sugallnak, nem átmenetiek, s nem véletlenszerűek. Végül is Pakisztán egy nemzetiségi ellentétek sújtot­ta, gazdasági bajok gyötörte, kényes helyzetű fejlődő ország — így a regionális megnyugvás ugyanúgy nemzeti érdeke lenne, mint akár Afganisztánnak, akár Indiának. Győri Sándor 2 NÓGRAD - 1983. április 1., péntek Najef Havatmeht Várkonyi Péter, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra csütörtökön fogadta Najef Havatmeht, a Demokratikus Front Palesztina Felszabadí­tásáért szervezet főtitkárát, aki küldöttség élén tartóz­kodik hazánkban. A szívélyes légkörű találko­zón véleményt cseréltek a nemzetközi politika aktuális kérdéseiről. Különös tekintet­tel a közel-keleti helyzet leg­utóbbi eseményeire. Az MSZMP képviselője megerősí­tette a magyar nép szolidari­tását a palesztinai arab nép igazságos harcával, amelyet a PFSZ vezetésével folytat. A megbeszélésen részt vett Nagy Gábor, az MSZMP KB külügyi osztályának helyettes vezetője és Szaid Abdul Hádi, a front központi bizottságának tagja. (MTI) Magyar segély Vietnamnak Hanoiban átadták a viet­nami szolidaritási bizottság képviselőinek a Magyar Ha­zafias Népfront és a szolida­ritási bizottság . hárommillió forint értékű segélyküldemé­nyét, amellyel a tájfunkáro­kat szenvedett közép-vietna­mi Nghe Tinh tartomány la­kóit támogatják az újjáépí­tésben. Magyar részről Varga József, hazánk hanoi nagykö­vete adta át jelképesen Tran Duy Hungnak, a viet­nami szolidaritási bizottság elnöksége tagjának a Vietna­mi Kommunista Párt Köz­ponti Bizottsága, a Külügymi­nisztérium, a társadalmi szer­vezetek képviselői jelenlété­ben az élelmiszerekből, gyógy­szerekből, orvosi műszerek­ből, ruházati cikkekből álló küldeményt. A vietnami nép, a katasztrófasuitotta tarto­mány lakói nevében Tran Duy Hung meleg szavakkal mon­dott köszönetét a gyors, je­lentős segítségért. találkozója Reagannal Előtérben Namíbia Kaunda Bokor Pál, az MTI tudósí­tója jelenti: Reagan elnökkel, majd Ge­orge Bush alelnökkel folyta­tott szerdán megbeszéléseket Kenneth Kaunda, az amerikai látogatáson tartózkodó zambiai államfő. Az eszmecserék kö­zéppontjában a namíbiai hely­zet állt, de a közel-keleti kér­dés, a keleti-nyugati kapcsola­tok és más nemzetközi kérdé­sek is napirendre kerültek. A fehér házi megbeszélésen és az azt követő ebéden jelen volt George Shultz külügyminiszter, William Clark nemzetbizton­sági főtanácsadó és Donald Regan pénzügyminiszter is. Kaunda tárgyalásainak másik fontos témája ugyanis a kétol­dalú, elsősorban a gazdasági kapcsolatok fejlesztése volt. A zambiai vezető nem tagadta, hogy országának gazdasági helyzete a legfontosabb zam­biai exportcikk, a réz világpi­aci árának csökkenése miatt sokat romlott. Kaunda szerint a namíbiai kérdésről folytatott tárgyalások „igen kiterjedtek” voltak. Az egyetértés a két fél — a Dél- Afrika mellett álló Egyesült Államok és a vele szemben álló frontállamokat képviselő af­rikai vendég — között abban mutatkozott, hogy mindkét ál­lamfő ellenzi a faji megkülön­böztetés rendszerét, s annak mielőbbi felszámolását” az amerikaiak is hasznosnak te­kintenék a térség békéje és stabilitása szempontjából, ezt a politikát azonban csak a frontországok' tekintik a stabi­litás fő akadályának. Amerikai hivatalos személyi­ségek „az igen intenzív” tár­gyalásokról szóló tájékoztató­jukban elismerték a Zambia és az Egyesült Államok közötti nézetkülönbségeket. Kaunda elnök még Washingtonba érke­zése előtt világosan beszélt ar­ról, hogy országa számára nem elfogadható a kubai csapatok angolai tartózkodásának „ösz- szekapcsolása” Namíbia füg­getlenségének kérdésével. Kaunda pénteken utazott e! az Egyesült Államokból. Kitüntetések Hazánk felszabadulásának közelgő évfordulója alkalmá­ból csütörtökön kitüntetéseket adtak át Moszkvában a ma­gyar nagykövetségen a szov­jet-magyar kapcsolatok fej­lesztése és bővítése terén ki­fejtett kimagasló tevékenysé­gért több szovjet személyiség­nek. Az MSZBT aranykoszorús jelvényét Vladlen Puntusznak, az SZKP KB titkára tanács­adójának, Alekszandr Szoro- kinnak, az SZKP KB alosztály- vezetőjének, Igor Szavolszkij- nak, az SZKP KB munkatár­sának és Ivan Abqimovnak, a külügyminisztérium alosztály- vezettő-helyettesének Rajnai lándor, hazánk moszkvai nagykövete nyújtotta át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom