Nógrád. 1983. április (39. évfolyam. 77-101. szám)

1983-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK* NÓGRÁ AZ MSZMP NÓQ R ÁO MgGYEl Bl Z OTT S Á ÖA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 'V XXXIX. ÉVF., 77. SZÁM ARA: 1,40 FORINT 1933. ÁPRILIS 1., PÉNTEK Nytroftégeten gaxdálKodtak az ipari szivdkezefek Tanácskozott a K1SZÖV megyei elnöksége A tavalyi év munkájának eredményeit és az idei tenni­valókat tűzte napirendjére az Ipari Szövetkezetek Nógrád megyei Szövetségének tegna­pi elnökségi ülése. Az áprili­si küldöttközgyűlés előké­szítését is szolgáló tanácsko­záson megállapította az el­nökség, hogy a nógrádi ipari szövetkezetek reális mérték­kel mértek a termelés gazda­ságosabbá tételének megter­vezésekor, jól alkalmazkod­tak az ár- és szabályozórend­szerhez, a piaci viszonyokhoz. Kihasználták a szövetkeze­tek a szervezet korszerűsíté­séből kínálkozó lehetősége­ket: 3 kisszövetkezet, 14 szak­csoport látott munkához ez idő alatt, s javítják a lakosság ellátását az átalányelszámolá­sos részlegek is. Az ipari szövetkezetek mun­kájának egyik fokmérője a nyereséges gazdálkodás. Ta­valy 117 millió forint hasz­not hoztak, 25 százalékkal többet mint az előző évben, s ez jócskán meghaladja az ipari szövetkezetek nyere­ségességének országos átla­gát. Kiemelkedő jövedel­mezőséggel dolgozott a Sal­gótarjáni Tervező és Építő­ipari Szövetkezet, a Pásztói Építő- és Szerelőipari, a Ka- rancsvölgyi Építő, a nagybá- tonyi Pentamer, a Szécsényi Szolgáltató Szövetkezet. A termelőberendezések kor­szerűsítése és a technológiai színvonal emelkedése segí­tette, a létszám csökkenése pedig kényszerítette a gaz­dálkodókat az élőmunka ha­tékonyságának javítására. Ki­vált az ' építők és a szolgálta­tók törekvését kísérte siker, itt az egy foglalkoztatottra . jutó termelés 17, illetve 8 szá­zalékkal nőtt. Kihasználatla­nok azonban az újítómozga­lomban rejlő lehetőségek. No­ha az. újítások száma emel­kedett, a tavalyit megelőző év 3 millió forintjával szemben gazdasági eredményük alig több, mint 800 ezer forint. Az állami nagyipart hasz­nosan kiegészítő tevékeny­ségek értéke tavaly 10 mil­lió forinttal nőtt, s elérte az 50 millió forintot. A mennyi­ségi emelkedésen túl minősé­gileg is kedvező fejlődést mu­tatnak. a kooperációs kapcso­latok: a vállalatok egyre gyakrabban keresik meg a szövetkezeteket, s az egysze­rű bérmunka helyett a ter­melési kooperáció kezd ki­alakulni. Az idei évre 874 millió fo­rint értékű termelést tervez­tek az ipari szövetkezetek. Exportjuk tervezett értéke megközelíti a húszmillió fo­rintot. A továbbiakban az elnök­ség megtárgyalta az MSZMP Nógrád megyei Végrehajtó Bi­zottságának az ipari szövet­kezeteket érintő februári ál­lásfoglalását, valamint az el­lenőrzési iroda tevékenységét, feladatait. A budapesti Arpád-híd felújításához szükséges acélszerkezetek utolsó darabja is elkészült a Ganz-MÁVAG mátranováki gyáregységében. A negyvenhat méter hosszú és tizenkét méter széles egynyílású hídelemet főtartóikkal együtt adják át a megrendelőnek. A mátranova- kiak 1980-tól összesen hat egységet gyártottak az Arpád-hídhoz, 1300 tonnányi acélszerbe« zetet szereltek össze, amely 70 millió forintot biztosított számukra. — kulcsár — filmes ok az elégedettségre ülést tartott a megyei közlekedésbiztonsági tanács ünnepi nagygyűlés, koszorúzás, kulturális műsor Lovász Józsefre emlékeztek Pasztán Ne a vendég kezdeményezzen Aktívaértekezletet tartott a Nógrád megyei Vendéglátó Vállalat Üzlet- és brigádvezetők, szak- ízervezeti bizalmiak, a szállí­tópartnerek képviselői, össze­sén 250-en vettek részt teg­nap a Nógrád megyei Vendég­látó Vállalat eredmény­értékelő és feladatmeghatá­rozó aktívaértekezletén. Az S/1MT székházának nagyter­mében tartott tanácskozáson Dombi András, a vállalat igazgatója vont mérleget a ta­valyi munka eredményeiből. Á vállalat áruforgalmából adódó bevétel tavaly megkö­zelítette a .400 millió forin­tot, 12 százalékkal meghalad­va a megelőző évit. A saját készítésű ételek értékesítése a tervezettől kedvezőbben ala­kult, különösen nagymérték­ben fejlődött az előfizetéses étélförgalom. - Előfizetésre nemcsak ebédet és vacsorát, hanem reggelit, tízórait és uzsonnát is ad a vendéglátó- vállalat. Több alkoholtartalmú ital fogyott tavaly, mint koráb­ban, ami részben a szerződé­ses üzletek egy részének ilyen irányú törekvését mutatja. Viszont hasonlóan emelkedett az alkoholmentes üdítő italok fogyasztása is — ezek meny- nyisége és választéka nem ad kifogásra okot. A szállítópartnerek zöme korrekt magatartással, kész­séges együttműködéssel segí­tette a vendégek ellátását. Az iskolai konyhákon felhasznált friss zöldségek, gyümölcsök beszerzésére több termelővel épített ki kapcsolatot a ven­déglátó. Háromszázkor fosmával túlteljesítették negY©^©^©s tervüket a szénbányászok Kiemelkedő teljesítménnyel az üzemben is, .ahol magas zárták az első negyedévet a fokon gépesített/ frontfejtés­hazai szénbányászat dolgozói; ben kezdték meg a termelést. a három hónap alatt 6,8 mil­lió tonna szenet termeltek, 300 000 tonnával többet a ter­vezettnél. A több tüzelőanyag felszínre küldése nem kis erő­feszítésükbe került, mert az igényekhez igazodva ismét kénytelenek voltak a hét végi napokon is dolgozni. Míg a múlt év első negyedévében átlagosan 4,9, az idén 5,9 sza­badnapon termeltek a bányá­szok. -így sikerült a szerző­désben vállaltnál , több sze­net szállítani a Magyar Vil­lamosipari Trösztnek, s ugyan­csak lényegesen több minősé­gi szenet adtak át a bánya­vállalatok a kereskedelem­nek is. A túlteljesítésben ki - emelkedő szerepük volt a veszprémi és a borsodi bá­nyászoknak. Ez azért is jelen­tős. mert tavalv a Borsodi Szénbányák kerültek a legne­hezebb helyzetbe, rendkívül mostoha geológiai viszonyok­kal kellett megküzdeniük a vállalat fekete-völgyi üzemé­ben. Az idén ismét szép 'tel­jesítményeket érnek el ebben Az első negyedévi szép tel­jesítmények eredményeként vált .lehetővé, hogy az idén a szokottnál hamarabb hir­dessék meg a lakosság szá­mára a tavaszi árengedmé­nyes ■ tüzelőakcióí. Bőséges szén- és brikettkészlettel ren­delkeznek a TüZÉP-telepek, s ezért már március eleje óta olcsóbban vásárolhatja téli tüzelőjét a lakosság. A második és a harmadik negyedévben csökkenthetik a bányaüzemekben a munka tempóját, mert erre az idő­szakra kevesebb szenet kér­nek a megrendelők. Ezért a nyári hónapokban már nem lesz szükség a szabadnaai ter­melésekre, jobb munkaszer­vezéssel, a kapacitások foko­zott kihasználásával a rendes munkaidőben akarják megol­dani a feladatokat. A cél az, hogy az erre az évre terve­zett 26 millió tonna szén ki­termeléséhez a tavaimnál ke­vesebb szabadnapot használ janak fel. Az ötnapos munkahétre va­ló átttéréskor több egység bevezette, a rugalmas, forga­lomhoz igazodó munkaidő­beosztást. Az egyenlőtlen, osz­tott munkaidő előnyei mára egyértelművé váltak. ■ Harmincöt üzletét adta ki szerződéses működésre a vál­lalat: a vállalkozói kedv csak az utóbbi időben lendült föl, újabbafi már licitálásra is sor került. Néhány szerződő azon­ban nem tudott megbirkózni a feladattal, ezért öt ízben fel kellett bontani az egyez­séget. Idén 420 millió forint be­vétellel számol a vállalat. To­vább növeli az ételek és al­koholmentes italok értékesí­tését, bővíti a kímélő ételek választékát. Nem lehet arra várni, hogy a vendég kezde­ményezzen — erről sok szó esett a tegnapi tanácskozáson. Olyan rendezvényeket, szol­gáltatásokat kell felkínálni, ami vonzó a vendég számára. S ha a vendég nem jön be az utcáról az üzletbe, a ven­déglátó is kimehet — erre va­lók például a teraszok. Tegnap Salgótarjánban, a lezettek negyven százaléka szakszervezetek Nógrád megyei sem köti be, vagy nem viseli oktatási és művelődési intéz- szabályosan. Nem egyedi ^ az ményében kibővített testüle- erőszakos, agresszív, a mások ti ülést tartott a Nógrád me­gyei Közlekedésbiztonsági Ta­nács, amelyen részt vett dr. Kovács József, a megyei párt- bizottság osztályvezetője. * Szerénái Sándor rendőr ezre­des, megyei főkapitány, az MKBT elnöke megnyitója után Berki Mihály, a Nógrád megyei Tanács elnökhelyettese, az MKBT társelnöke ismertette a megye 1982. évi közúti, közle­kedési helyzetét, a balesetek alakulását, a közlekedésbiz­tonsági tanács elmúlt évi tevé­kenységét. Mint hangsúlyoz­ta: a-jól összehangolt orszá­gos, és az arra épülő megyei intézkedések eredményeként a növekvő közúti , forgalom mellett, a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma négyszáz alatt maradt. Berki Mihály ugyanakkor kije­lentette: elégedettségre azon­ban nincs okunk még akkor sem, ha az utóbbi két évben csökkent a személyi sérüléses balesetek száma. A közúti fe­gyelem, a közlekedési morál sok kívánnivalót hagy maga után. A vitában is _ azt hangsúlyoz­ták a hozzászólók, hogy elsza­porodott az ittas vezetés, a ti, ips jelzésen való áthaladás, a cserbenhagyás és »a gyorshaj­tás. A biztonsági övét a köte­jogait nem tisztelő gépjármű vezető. Lazult a gyalogosok közlekedési fegyelme. Az el­rendelt fokozott közúti ellenőr­zés, a meghirdetett és megtar­tott akcióprogram nem hozta a kívánt eredményt. Az elnökségi beszámoló is szólt arról, hogy a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma az utóbbi két évben mérséklődött. Csökkent a halálos kimenetelű balese' tek, de növekedett az Ittasan okozott balesetek száma. Míg 1981-ben 71, addig tavaly már 93 esetben volt kimutatható a balesetet okozó személy ittas­sága. Berki Mihály beszámolójában elemezte a megyei közlekedés- biztonsági tanács területi szer­vei, aktivistáinak elmúlt évi munkáját, amit jónak ítélt meg. Szólt az idei év főbb fel­adatairól, s mint mondotta: fontos tennivaló az ittas jár­művezetők hatékonyabb kiszű­rése a forgalomból. A kibővített tanácskozó tes­tületi ülésen tegnap értékelték a Vezess biztonságosan ver­senymozgalom 1982. évi ered ményét, s átadták az első he­lyezetteknek járó serleget, ok­levelet és a pénzjutalmat. A vitában elhangzottakat Szerénái Sándor foglalta össze. *• Ünnepi előkészületek Nógrádbem Mentesítő járatokat indít o Volán - Füstölt áruk, tőkehús igény szerint — Elfogytak a húsvéti csokoládé figurák A küszöbönálló több napos ünnepre való felkészülés ja­varészt befejeződött. A 2. sz. Volán Vállalat is elkészítette az ünnepek közlekedési rend­jét. E'elmérték, hogy a jármű­vek nagyobb igénybevételére inkább a. Nógrád megyei hely­ségek és a főváros közt érde­mes fölkészülni. Ezért péntek délutántól Budapest felé mentesítő járatokat indít út­nak a Volán, megerősíti ezt a szakaszt egészen hétfőig. Nem terveznek erősítést a he­lyi járatokon, itt a szokásos menetrend szerint közleked­nek a buszok. Szükség esetén rásegítő járatot állíthat be a forgalomirányító, erre hat tartalék kocsi áll készen. A MÁV különvonatokat nem indít az ünnepnapok alatt, a szerelvények a me­netrend szerint közlekednek. Azaz április 1-én a hét utolsó munkanapjára, 2-án szabad­napra, 3-án munkaszüneti napra, 4-én a hét első mun­kanapját megelőző napra és 5-én a hét első munkanapjá­ra vonatkozó menetrend ér­vényes. Ezen a héten a szokásosnál kétszer annyi tőkehúst, hús- készítményt hoz forgalomba a Nógrád megyei Élelmiszer­kiskereskedelmi Vállalat, üz­leteiben sertéshús is igény szerint kapható ez idő alatt. A választékot jól egészíti ki a pecsenyebárány és -kacsa, valamint a hízott liba. Kielé­gítő a füstölt áruk kínálata, kötözött sonkából például a tavalyitól jóval nagyobb mennyiség várja a vásárlót. A kishatármenti áruforgalom révén nagyobb mennyiségű szlovák sör érkezett, így a ta­valyitól jobb ellátásra lehet számítani. Rosszul számítot­ták viszont ki a húsvéti cso­koládé figurák iránti keres­letet: a szezonáru a hét ele­jén szinte valamennyi üzlet­ből eltűnt. Szombaton a vállalat vala­mennyi boltja nyitva lesz néhány üzlet hosszabbított nyitvatartási időben áll a vevők rendelkezésére. Lovász József születésének 75. évfordulójára emlékeztek csütörtökön Pásztón. Kora délután kezdődött az események sora, pásztói fia­talok keresték föl Lovász Jó» zsef szülőházát. ' Itt Tóthné Csikós Csilla, a nagyközségi KlSZ-bizottság titkára kö­szöntötte az egybegyűlteket, köztük a megye és a pásztói járás párt-, állami és tár­sadalmi szerveinek képvi­selőit. Ezután a helyi Mik­száth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépisko­la irodalmi csoportja mutat­ta be műsorát, majd Juhász András, a KISZ Nógrád me­gyei bizottságának első titká­ra mondott beszédet. — Lovász József rövid éle­te is bizonyította, hogy az igaz eszmékbe vetett nit, az igaz ügy szolgálata, milyen nagy erőt adhat a megpróbál­tatások elviselésére — mon­dotta bevezetőjében. Majd azt hangsúlyozta, hogy az esemé­nyek sorozata szinte jelképes híd március 21. és április 4. között. Beszéde további részé­ben Juhász András a mun­kásosztály forradalmi szere­péről szólt, a marxizmus—le« ninizmus időszerűségéről és a szocialista világrendszer jelentőségéről. Majd így foly­tatta: — Mondják rólunk, mai fiatalokról, hogy „beleszület­tek a szocializmusba”. Ge­nerációk nőnek fel, akik nem ismerik a munkanélküliség, a kiszolgáltatottság érzését. A múltat, a jelent és a jövőt képviselő nemzedékek egy­beforrnak. Tudjuk, vannak gondjaink, rs hogy újítanunk kell az erőteljesebb fejlődé­sért. Ebben biztosan építhe­tünk a műveltebb, a felké­szültebb, a felelősen gondol­kodó emberekre, a mai fia­talokra is. Ezután kitüntetések átadá­sára került sor. Az elismeré­seket, három aranykoszorús jelvényt, s nyolc dicsérő ok­levelet Balogh Tibor, a KISZ pásztói járási bizottságának titkára adta át, megemlítve, hogy korábban már kétKISZ- szervezet a kiváló, három pe­dig a dicsérő oklevelet át­vette. Ezt követően a kegyelet és a hála virágait helyezték el az emléktáblánál, a párt-, ál­lami és társadalmi szervek, az üzemek, az intézmények képviselői, majd kulturális program kezdődött. Négy helyszínen több mint tucat­nyi csapat mérte össze tudá­sát ifjúságpolitikái, mozga- lomtörténeti vetélkedőkön.

Next

/
Oldalképek
Tartalom