Nógrád, 1983. január (39. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-03 / 1. szám

l ói j&iOOO fi* € Onsepi termelés: átlag ffif&tt NOCRAD •»W • A L MS ZMP NQC'-AÜ MEGYEI BIZOTTSÁGA ES4 MEGYEI TANÁCS .APJA XXXfX. ÉVF., 1. SZÁM ARA: 1,40 FŐSÍNT 1983. JANUÁR 3., HÉTFŐ Losonczi Pál újévi köszöntője A nemzeti egység állja az idő prébáját Tiszteit honfitársak! Kedves elvtársak! Ismét eltelt egy esztendő. Gondokkal és megpróbáltatásokkal nehéz tizenkét hónap áll mögöttünk. Válságokkal, feszültségekkel terhes világban, a vártnál nehezebb feltéte­lek mellett kellett dolgoznunk. A kedvezőt­len változások év közben, előre nem látható gazdasági, pénzügyi intézkedések meghoza­talára kényszerítettek bénnünket, hogy meg- védjiik az ország fizetőképességét és meg­őrizzük szociális vívmányainkat; A nehéz és bonyolult körülmények között elért eredményeink értéke így különösen nem lebecsülendő. Eredményeinkről, országunk stabilitásáról, állapotáról megbecsüléssel beszélnek határa­inkon túl is. Engedjék meg, hogy pártunk és kormányunk köszönetét tolmácsoljam honfi­társaimnak a helytállásért, a nehéz körülmé­nyek közt végzett szorgalmas munkáért és a bizalomért, amely forrása és záloga eredmé­nyeinknek. Kedves elvtársak! Az 1983. évi népgazdasági terv a szokásos­nál szerényebb mennyiségi növekedést irá­nyoz elő. A világgazdasági hanyatlás követ­keztében mind több akadályba ütközik ter­mékeink külföldi értékesítése. A megválto­zott körülmények most arra kényszerítenek, hogy mérsékelt növekedési ütem mellett a minőségi követelményeket helyezzük előtér­be. Ez nem kisebb, hanem nagyobb feladat, hiszen egy gyorsan változó világgazdaságban kell helytállnunk. Gazdasági szabályozóink is a jobb munkára ösztönöznek, sőt kény­szerítenek is erre. Versenyképességünk nö­velésére hozott intézkedéseink kezdeti ered­ményei mutatkoznak abban, hogy az igénye­sebb hazai és külső piaci követelményeknek mind jobban elegét tudtunk tenni. Kedves barátaim! Szocialista társadalmunk eredményei az egyes osztályok, rétegek, csoportok, emberi közösségek támogatása nélkül nem valósul­hattak volna meg. Szocialista nemzeti egy­ségben munkálkodunk közös céljainkért. Eb­ben jut. kifejezésre a párt, a kormány és a nép közötti kölcsönös bizalom, ami nemcsak feltételezi, de kívánja is az alkotó vitát. Ki­bontakozó szocialista demokráciánkat a nyílt­ság, a sokszínűség és az őszinteség élteti. Ez egyaránt jelenti a jogok kiteljesedését és a felelősségvállalást közös dolgaink előre- vitelében. Szocialista elveink, de igazságér­zetünk is követeli a színvonalasabb, az ered­ményesebb munka méltóbb megbecsülését, ugyanakkor az emberiesség szellemében a társadalom legnehezebb körülmények között élő rétegeiről való fokozottabb gondoskodást is. Kedves elvtársak! Békés építőmunkánk hazai feltételeit ne­hezíti a nemzetközi helyzetben kialakult fe­szültség. Külpolitikai törekvésünk, hogy az államok közötti viszonyt az enyhülés légkö­re hassa át. A békés egymás mellett élés szellemében minden országgal és néppel a kölcsönös előnyök alapján jó viszonyra, együttműködésre törekszünk. Változatlanul küzdünk azért, hogy az országok közötti vi­tás kérdéseket tárgyalások útján, békés esz­közökkel rendezzék. Mindent elkövetünk, hogy a fegyverkezési hajsza újabb fordulója helyett a tömegpusztító fegyverek gyártásá­nak befagyasztására, majd a fegyverzetek csökkentésére kerüljön sor. Meggyőződésünk, hogy az államok biztonságát a fegyverzetek alacsonyabb szintje is garantálhatja. A feszültebb világhelyzet arra int bennün­ket, hogy békés építőmunkánk zavartalan folytatása érdekében tovább erősítsük barát­ságunkat és együttműködésünket a Szovjet­unióval, a többi szocialista országgal, szö­vetségünk és a kölcsönösen előnyös együtt­működésünk volt a záloga eddigi fejlődé­sünknek, és az marad a jövőben is. A szo­cialista országokkal folytatott együttműkö­dés szolgálja a legjobban nemzeti érdekein­ket is. A fejlődő országokhoz fűződő sokoldalú kapcsolataink fejlesztéséhez hosszú távú ér­dekeink fűződnek. Gazdasági adottságaink, az új társadalom építésében szerzett tapasz­talataink szinte kínálják az alkalmat a gyü­mölcsöző együttműködéshez. A békés egj'más mellett élés elveinek meg­felelően, egymást tisztelve, jó viszonyra, köl­csönösen előnyös együttműködésre törek­szünk a fejlett tőkésországokkal. A külön­böző társadalmi rendszerű országok jó vi­szonya a kétoldalú előnyökön túl hasznosan járulhat hozzá a jelenlegi nemzetközi légkör javulásához. Kedves honfitársaim! Bonyolult viszonyok között kezdjük az új évet, de bízunk a világ haladó erőiben, a béke megőrzésének lehetőségében. Mélyen meg vagyok győződve róla — ha békében él­hetünk, tehetséges és szorgalmas népünk az előző évekhez hasonló odaadással veszi ki részét nagy nemzeti ügyünk előbbreviteléből. Bízunk abban, hogy társadalmunk megér­ti a gondokat és vállalja azok megoldására az egyetemes felelősséget. A felelősséget ab­ban, hogy a szocialista társadalom építése során kibontakozott anyagi és szellemi erő­inket megvédjük és a jó gazda gondosságá­val a nemzet javára azokat tovább kama­toztatjuk. Meggyőződésünk, hogy a közös ügy, a kölcsönös bizalmon, a közös célok össz­hangján alapuló szocialista nemzeti egysé­günk, a súlyosbodó körülmények ellenére is állja az idő próbáját. Gondjainkkal nem vagyunk egyedül és nem is maradunk magunkra. Hű szövetségeseket és mind több jó barátot, korrekt partnert tud­hatunk magunk mellett. Ez megkönnyíti dol­gainkat itthon és a nagyvilágban egyaránt. Engedjék meg, hogy 1983 első napján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, az Elnöki Tanács és a kormány ne­vében, honfitársaimnak, hazánk valamennyi állampolgárának, minden barátunknak ered­ményes és békés új esztendőt kívánjak. (MTI) ZiHÉenő nélkül láttak mimkáh8Z Hográd iizemeLen Sok fontos feladatot oldot­tak meg az év első munka­napján megyénk üzemeiben. A szabadságolásból túlnyomó- részt visszatérve, új erővel láttak munkához a dolgozók. Kidolgozott tervek, tisztázott, rangsorolt megrendelések alap­ján, jó előkészítés után in­dult meg — illetve a folya­matos üzemekben folytatódott — a termelés. A Magyar Kábel Művek ba­lassagyarmati kábelgyárában kül- és belföldi megrendelés­re egyaránt gyártottak árukat tegnap. Az erősáramú üzem­ben földkábel és szigetelt ve­zetéket készítettek, országon belüli igény kielégítésére. A szabadvezeték-üzemben a gé­pek hetven százaléka kivitel­re termelt. Egy iráni cégnek szabadvezetéket állít elő a gyarmati kollektíva. Az úgy­nevezett acélüzemljen drótok, sor rátok készültek, ezeket a gyáron belül dolgozzák föl késztermékei khez. A hét folyamán a termelé­sen belül a belföldi igények kielégítése kerül túlsúlyba, a honi megrendelők készleteit töltik föl. Az elmúlt év ne­gyedik negyedévének ütemét — amely igen kedvező volt — tartják a gyarmatiak, emel­lett a minőségre is ügyel­nek. A salgótarjáni síküveggyár­ban az ünnepnapok alatt is kellő mennyiségű, jó minősé­gű üvegtáblákat húztak a ke­mencéből. Fennakadás nem történt, így tegnap mintegy huszonötezer négyzetméter síküveget állítottak elő a Zagyva III. üzemben. Ezeket a lapokat részben exportálják — az NSZK-ba, Angliába —, részben a gyáron belüí dol­gozzák fel, s értékesebb ter­mékként dobják piacra. Mintegy harmincfajta zá­rat, lakatot gyártottak teg­nap az ELZETT Művek szé- Cí-.nyi gyáregységében. Mun­kájuk értéke hozzávetőleg fél­millió forint volt. A termé­kéknek mintegy negyven szá­zaléka kerül exportra, a töb­bit a határokon belül hasz­nálják föl: a belkereskede­lem értékesíti, illetve a bútor­ipar építi be gyártmányaiba. A külföldi vevők listáján jugoszláv, iráni, közel-keleti és észak-afrikai cégek neve sorakozik. Kikristályosított program szerint termeltek tegnap a Romhányi Építési Kerámia­gyárban. A kollektíva idén — a tervek szerint — egymillió négyzetméter mázos padlót, két és fél millió négyzetmé­ter csempét állít elő. A teg­napi termelést teljes egészé­ben belföldre szánták. Pár nap múlva veszi kezdetét a kivitelre történő gyártás. Feb­ruár tizedikéig több tételben egy NSZK-beli vevőnek ké­szítenek árut: tízfajta csem­A Tatabányai Szénbányák megrendelésére kazán készül a VEGXÉPSZEU Vállalat salgótarjáni gyárában. Az újfajta berendezés az eddigi olaj- és gáztüzelésű kazánok ' lyett már szén tüzelésére is alkalmas, mely az új energiafelhasz­nálási irányzatot képviseli. Január végéig megrendelőiknek két darabot szállítanak, s már ez évre is közel tucatnyi meg­rendelésük van. pét. Dolgozott a gyár fritt- üzeme is, ők idén nyolcezer tonna anyagot gyártanak; a színtestüzemben az év első mun­kanapján narancsszínű testet állítottak el" Javában dolgoztak a varró­nők Kazáron, a Váci Kötött­árugyár helyi üzemében az év első munkanapján. Export­ra termeltek a varrógépsza­lagokon. Igényes nyugatné­met megrendelőknek készül­tek a melegítők. Sok megren­delésük van belföldről is, ezek jelentékeny részét bedolgozók munkájával elígítik ki. Átlagon felüli termelés zaj­lott az ünnepnapok alatt a Salgótarjáni Ötvözetgyárban. Sikeres volt az első munka­nap is: minden termelőberen­dezés működött, s ugyancsak: átlagon felüli eredménnyel dolgoztak: mintegy ötven ton­na ferroszilícium készült ná­luk. Zömmel hetvenöt száza­lékos „feszi” került ki a ke­mencékből, erre a fontos öt- vözőre most nagy szüksége van a magyar kohászatnak. Kisebb hányadban negyvenöt százalékos ferroszilíciumot ál­lítottak elő Zagyvarónán, ezt az anyagot az öntödék hasz­nálják föl. A hét további nap­jaiban többféle termék is ké­szül az ötvözetgyárban: javá­ban készülnek az értékes ferro- wolfram gyártására, ehhez rö­videsen beérkeznek az Ázsiá­ból importált nyersanyagok. Inke László színművész, alias Stro zniayer Ödön fővállalkozó és „angyalai”, azaz Mr. Kojak Salgótarjánban... A „Nyo­mozz velünk!” társasjáték szilveszter, délutáni szerencsevadászatáról képes riportunk a 4. oldalon. (Kulcsár József felvétele) fijf !©SJ©3Kf»l2«r«f®E* Január Möl Előtérben álló társadalom- politikai és népgazdasági tö­rekvéseket tükröznek, a so­ron levő feladatok megoldá­sát szolgálják azok a felsőbb szintű jogszabályok, amelye­ket az elmúlt esztendőben al­kotott meg az Elnöki Tanács és a kormány, s hatályba lé­pésük időpontjaként 1983. ja­nuár 1-ét jelölték meg. Az új törvényerejű rendeletek, jog­szabály-módosítások, minisz­tertanácsi rendeletek, illetőleg határozatok olyan kiemelkedő jelentőségű témák és teendők részletes szabályait tartalmaz­zák, mint például a lakáshely­zet javítása, a nyugdíjasok se­gítése, a szigorúbb fellépés az alkoholizmus ellen, a szerve­zeti és irányítási rendszer korszerűsítése, a gazdálkodás területén a hatékonyabb veze­tés, a dolgozók fokozottabb anyagi érdekeltsége. Az új rendelkezések sorában főként a legtöbb állampolgárt közvet­lenül érintő' paragrafusokat emelte ki összeállításában — sorrendben az Elnöki Tanács, majd a kormány által alkotott jogszabályokat tekintve át, — Tóth Ferenc, az MTI főmun­katársa. A társadalombiztosítást újabb rétegekre terjesztették ki. illetve jogszabállyá ösztö­nözték a nyugdíjasok széle­sebb körű foglalkoztatását. Ami az érdekeltek körének bővülését illeti: rendeződött az egyéni gazdálkodók és az eseti megbízás alapján dolgo­zók társadalombiztosítási hely­zete. Az egyéni gazdálkodók például jogot szerezhetnek családi pótlékra, nyugellátás­ra, baleseti ellátásra. Az ügy­védek és a munkaviszonyban nem álló előadóművészek is jogosulttá váltak táppénzre, terhességi-gyermekágyi se­gélyre és családi pótlékra. A nyugdíjasoknak az elmúlt esz­tendő végéig egy naptári év­re szóló 840 órás foglalkozta­tási időkeretét felemelték 1260 órára. Emelkedett az egy év alatt kereshető összeg is: 30 ezer forint helyett ezután 60 ezer forint; s ugyanakkor megszűnt a nyugdíj és a ke­reset együttes összegéből ko­rábban számított havi 10 ezer forintos korlát. A változások a fizikai és a nem fizikai munkaköröket egyaránt érin­tik. A szövetkezetekkel kapcso­latos új szabályokkal elsősor­ban a szövetkezeti demokrácia alsó fórumrendszerét erősítik, növelve különösen a munka­helyi, s a területi tanácskozá­sok szerepét, hatókörét. A kül­döttgyűlésnek például nagyobb hatásköre lesz ezután az éves terv, , nemkülönben a zár­számadás jóváhagyása tekinte­tében; s érdemibb lehetősége­ket biztosítanak a felügyelő bizottságok működéséhez. Le­hetőség nyílt — egységes in­tézményként — úgynevezett célrészjegy bevezetésére; eb­ben nem csak a szövetkezet­hez tartozás, erősödő kötődés, a tulajdonosi érzés fejlődhet (Folytatás a 2. oldalonj t

Next

/
Oldalképek
Tartalom