Nógrád. 1982. szeptember (38. évfolyam. 204-229. szám)

1982-09-21 / 221. szám

Korvalóság és fals nosztalgia Kétségtelen, hogy az elmúlt hét legjelentősebb műsorese­ménye Miroslav Krleza Glem- bay Ltd című, különlegesen nagyívű drámájának kétrészes tévéjáték-változata volt, amit pénteki és szombati sugár­zásban láthattunk. A dél-szláv irodalom két­ségkívül már életében klasz- szikussá vált írója, aki hosz- szú élete során úgyszólván minden műfajban otthonosan érezte magát; lírától novellán, regényen át a drámáig, vi­lágirodalmi mérték szerint is számottevőt hagyott hátra. Többek között a Glembay- trilógiát, a letűnő, pusztulás­ra érett polgári életforma, lí­rai és lélektani motivációkkal komponált tablóját Mert ám­bár a történet egyetlen csa­lád generációkat betekintő és elénk bontakoztató krónikája, Krleza társadalomkritikája ál­talános érvényű mondandó­kat hordoz. A drámai képlet ezért hat oly ismerősnek ná­lunk is, hogy akár szerves részként illeszthetnénk iro­dalmi sajátunkba. S ezért is dicséretes Dö- mölky János rendező vállal­kozása, hogy az Agónia és a Léda után elkészítette a tri­lógia hármadik, talán legha­tásosabb, s legérettebb része, a Glembay Ltd tévéjáték­változatát. Igényes alapmű adaptációs felvállalása felelősségteljes elhatározás — és Dömölky ez­úttal is pontosan tudta, mire vállalkozik. Az az önbecsülő igényesség, mellyel Krleza drámájához közelített, mind­végig jól érzékelhető. Lényeg­re tőrön szűkszavú, különö­sebb látványosságok nélküli ez a rendezés, mégis szinte a legapróbb részletekig plasz­tikusan érzékeltető. Filozófia, líra, indulat az író által meg­szabott aránykeverékben töl­ti be a kilövelésekre minden pillanatban hajlamos drámát. Vulkanikus erők dolgoznak a drámai folyamatban mind jobban lemeztelenülő sorsok­ban, amíg teljes pőreségében elénk tárul egy nálunk im­már eltűnt társadalom és be- népesítőinek lelki anatómiája. A rendező olyan ábrázoló művészeket választott partne­rül munkájához, akik tökéle­tesen értik Krleza irodalmi üzenetét a korról és meggyő­ző hitelességgel voltak képe­sek tolmácsolni azt. Darvas Iván például színészi esz­köztára eddig szinte ismeret­len rekeszeit nyitotta meg a dráma szolgálatában, de re­meklésekkel lepett meg ben­nünket Tahi Tóth László, Szemes Mari, Drahota And­rea, Haumann Péter, Benkő Gyula, Kern András, Bozóky István, Tóth Máté is. Sajnos, a műsorkínálat egye­bekben jóval mögötte maradt a korábbi hétnek. Szegé­nyesebb és sekélyesebb programból kényszerültünk válogatni az „ügyeletes” sorozatok mellett, melyek kö­zül egyedül a Kórház a város szélén című XIII. részes cseh­szlovák vállalkozás méltó em­lítésre meglepő igényességével, gondolati humánumával. Közhelyes és végig valósze­rűtlennek ható volt a thai­földi miliőbe ágyazott, a ká­bítószer-kereskedelemről szóló, A sárkány szürke lehelete cí­mű NDK tévéfilm, kedden a második műsorban. Szatírá­nak szellemtelen, vígjátéknak kommersz históriát ismertünk meg szerdán, szintén a máso­dik adásban Daisy címmel. S nem jártunk szerencsésebben csütörtökön a San Francisco utcáin című amerikai sorozat legújabb produkciójával sem. A „krimi” már a legelső filmkockákkal véget ért, tel­jes terjedelmében nyilvánvaló, így a továbbiakra érdektelen volt E napon az igényesség látszatával kínálta magát a második műsorban a Fajankó című lengyel tévéfilm, egy halászlegény, s egy úri3ághoz szokott cselédlány szerelmé­ről. Sajnos, csak látszatát kap­tuk az igényességnek. Meg enyhe unalmat. A Glembay Ltd. után pén­teken a második műsorra váltva egy, a burleszk szélső­ségeiben tobzódó NSZK film­vígjátékon mulathattunk. Az Adjuk a bankot a maga har- sányságában a történet min­den zűrzavarossága ellenére gondűző szórakozásul szolgált, csinos női látványokban sem fukarkodott. A történet, ha nélkülözte is minden hiányát az élet valóságának, bőkezűen tárta elénk a meztelen valót. Zsoldos Imre és Sárosi Ka­talin műsora, a Mennyi szép dal lenne még ..., szombat este a maga sziruposságában, ragacsosságában a tömény nosztalgia émelygősségében fogant. Sárosi Katalin, a ma is szép hangú dizőz, de a re­mek trombitás Zsoldos is ke­reshetett volna őszintébb, ben­sőségesebb formai összefogót a közös jelentkezésnek. A vasárnap jelentéktelen, igénytelen kínálatában még ismétlésként is, s a maga drá- maiatlanságában is kimagas­lót jelentett a második mű­sorban Tamási Áron: Hul­lámzó vőlegény című színmű­vének tévéjátékformája, a maga öde derűjével, bensősé­ges li'raiságával és nemes költőiségéveL (b. t) Trópusi fahozam Az erdei fenyő (Pinus sil- vestris) sokkal gyorsabban nö­vekszik a trópusokon, mint például Skandináviában; svéd erdőmérnökök ezt tapasztalták a Libériában 1975 óta végzett termesztési kísérletek sorén. A jelenség maga nem meglepő, ismereles ugyanis, hogy a nö­vények anyagcseréiének gyor­sasága, növekedése (ha az egyéb környezeti körülmények, főképp, a vízellátás, a fény­viszonyok és a tápanyaggal való ellátottság szintén kedve­zők) egy bizonyos határérté­kig egyenes arányban vaira hő­mérséklettel. A svéd szakem­berek' kísérletei azt igazolták, hogy e biológiai törvénysze­rűség az erdei fenyő „étköl­töztetésével” gazdasági hasz­not hoz. A szakértők számításai sze­rint ugyanis az erdei fenyők Libériában már mintegy más­fél évtized alatt el fogják érni a 25 méteres átlagos magassá­got, míg Skandináviában eh­hez 00—120 évre van szükség. Remélhető, hogy az erdei fe­nyő afrikai termesztése némi­leg mérsékeli majd a haszon­fának jelenleg világszerte mu­tatkozó hiányát Ságvári Endre- emléktúra Tizennegyedik alkalommal rendezte meg vasárnap a Kommunista Ifjúsági Szövet­ség budapesti bizottsága és a Budapesti Természetbarát Szö­vetség a hagyományos Ságvá­ri Endre-emléktúrát. Kitűnő kiránduló időben fiatalok ez­rei kerekedtek fel, hogy Bu- dakalászról, Csillaghegyről, Pomázról és Szentendréről gyalog, kerékpárral jussanak el a Lajos-forráshoz, a Ságvá­ri Endre-turistaházhoz. A déli órákban már csaknem 13 ez­ren érték el a célállomást. KOSSUTH RADIO: *.27: Hagyomány és modernség a mai Indiában ».57: A Népzenei Hanges Újság melléklete 9.44: Csipkerózsika meg a töb­biek m.05: MR 10—14 10.35: Giulietta Slmionata opera- felvételeiből jo.57: Kamarazene 11.24: Jellel vagy anélküli 11.39: Wilhelm Meister tanuló­ével 12.45: Törvénykönyv 13.00: A Rádió Dalszínháza Bob herceg 14.32: Járóka Sándor szerzemé­nyeiből 14.40: Arcképek a Szovjetunió népeinek irodalmából Örményország 15.05: Kodály-müvek 15.28: Nyitnikélc — Kisiskolások műsora 10.00; Nicolai Gedda francia ope­rákból énekel 16.30: Zengjen a muzsikai 17.05: Mae culpa. Gdzslu Elek novellája 17.27: Állami Áruház 19.15: Boross Jolán és Lerner Ferenc nótákat énekel 19.48: A Rádlószfnház bemutatója 20.35: Walter Gieseklng Beethoven- szonátákat zongorázik 21.29: Lélek és test — VIII. rész 22.30: Romantikus kórusmüvek 22.50: Mit ér a nevem? 23.00: A Magyar Rádió és Tele­vízió szimfonikus zenekará­nak felvételeiből •.10: Toronyzene PETŐFI RÁDIÓ: *.05: ökrös Oszkár cimbalmozik 8.35: Társalgó 10.00: Zenedélelótt 12.25: Gyermekek könyvespolca 12.35: Melódiákoktól 13.20: Muzsikáló természet 13.35: Dörmögő muzsika 14.00: A Petőfi rádió zenés délutánja 16.35: Csúcsforgalom 18.00: Tinl-tonik 18.47: Barangolás régi hanglemezek között 19.06: Stan Getz együttese Játszik 19.35: Csak fiataloknak 20.35: Utazás a Balaton körül 20.53: Népdalkörök pódiuma 21.18: Slágermúzeum 22.11: A Philharmonia zenekara Arnoll-táncokat Játszik Vezényel: Robert Irving 22.40: Genesy Sári énekel 23.20: A mai dzsessz MISKOLCI STÚDIÓ: 17.00: Hírek, időjárás, műsor- ismertetés. — 17.05: Egészségünk védelmében a szívpanaszokról. Dr. Pénzes Géza előadása. — 17.10: Zenedoboz. A stúdió zenés rejt- vénymüsora. Szerkeszti: Bély Ka­talin. — 18.00: Eszak-magyaror­szágl krónika. (A Nógrád megyei Tanács VB a gyermek- és Ifjúság- védelem helvzetéről tanácsko­zik. — A BNV-ről jelentjük). — 18.25—18.30: Lap- és müsorelőze- tes. MAGYAR TELEVÍZIÓ: 8.00: Tévétorna (ism. — sz.) 8.05: Iskolatévé. Magyar nyelv (ált. lsk. 4. oszt.) 9.00: Magyar irodalom (ált. lsk. alsó tagozat) Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön 10.00: Történelem (ált. lsk. 5. oszt.) 10.30: Deltácska 13.45: Magyar nyelv (ism. — sz.) 14,05: Deltácska (ism.) 14,á5: Magyar irodalom (Ism.) 14Í55: Történelem (Ism.) (sz.) 15.20: Napköziseknek, szakköröknek 15.50: Hírek 15.55: Életet az éveknek 16.25: Reklám 16.35: Prine, a katona Tévéftlmsorozat 13/4. rész: Az első levél (ism.) 17.10: Reklám 17.20: Slágerbazár 17.50: sportmúzeum 18.10: Göcsej 1982. Dokumentumfilm (sz.) 19.00: Reklám 19.10: Tévétorna (sz.) 19.15: Esti mese (sz.) 19.30: Tv-híradó (sz.) 20.00: Kórház a város szélén Magyarul beszélő csehszlo­vák filmsorozat. 13/10. rész: Az űj főorvos (sz.) 20.55: Stúdió ’82. 21.55; In memóriám Török Vidor. Portréfilm (sz ) 22.35: Tv-híradó 3. (sz.) 2. MŰSOR: 20.00: Sztravinszkij: A katona története. Balettfilm (ism.) (sz.) 21.00: Tv-híradó 2. (sz.) 21.20: Reklám 21.35: Súlyemelö-vb. Közvetítés 4 NÓGRÁD — 1982. szeptember 21,, kedd Pintér István dokumentumripoitja: Á veréb is akció (7.) „Hagyjuk a mesét1.“ A Veréb-akcióra küldött amerikai tiszti különítmény három tagja 1944. március 19- én, a kora reggeli órákban meglehetősen ingerülten hagy­ta el a magyar kémelhárítás vezetőjének, Ujszászy István vezérőrnagynak a szobáját. Akárhogyan is vették: nem kellemesebb hírt közöltek ve­lük, minthogy a hitleristák kezére adják őket — saját bőrük mentése érdekében. Visszavitték őket abba a helyiségbe, amelyet ők cel­lának véltek, de bármi volt, érthető, hogy ők, akik az Egyesült Államok elnökének személyes üzenetét hozták a magyar államfőnek, egészen más elbánásra számítottak. S arra semmiképpen sem, hogy kiszolgáltatják őket a hitle­ristáknak. így aztán nem cso­dálható, hogy amikor Ujszá­szy szobájából az őr lekísér­te őket a földszinti, négy szalmazsákkal és ráadásul még pokrócokkal is ellátott „lakosztályba”, s egymás közt maradtak, meglehetősen ta­nácstalanul mérlegelték a te­endőket. Azt javasolta Duke a többieknek, hogy várjanak a sorsukra, mást úgysem tehet­nek. Suarez őrnagy más vér­mérsékletű ember volt. Azt indítványozta, hogy üssék le az őrt, szökjenek meg, lop­janak egy autót, s valami­lyen erdőben bújjanak meg, így talán megússzák a ka­landot. Duke ezt kivihetet­lennek tartotta. Mindeneset­re a meztelen derekára csa­tolt bőrövből elővette a biz­tonsági tartalékként magá­val hozott 300 Napóleon-ara­nyat. Testvériesen elosztot­ták: mindegyiküknek jutott száz Napóleon. Mire végzett ezzel a művelettel, a ismét felöltözött, megérkezett a reg­geli és azzal Király őrnagy. Ö sem látszott nyugodtabb- nak, mint a főnöke. Azt kérdezték tőle, hogy tudna-c gépet szerezni, amely- lyel elhagyhatnák Magyar- országot. — Nem — felelte. — Az éjszaka felrobbantottuk a magyar repülőgépek motorja­it — Búvóhely? — Nincs. Király őrnagy azt tanácsol­ta, hogy a Luftwaffenak ad­ják meg magukat mielőtt a Gestapo megérkezik. Ebben megállapodtak. Gondjaira bízták a rádiót és a Napóle­on-aranyakat (a hatezer dol­lár értékű érmeket 1945-ben egy magát megnevezni nem akaró férfi beszolgáltatta a budapesti amerikai katonai missziónak). Amíg Király őr­nagy a német légierők össze­kötő tisztjének telefonált, Duke ezredesék megbeszélték, Ljubljanából (sz.) (60 és 67,5 kg.) BESZTERCEBÁNYA: 19.30: Tv-híradó 20.00: Csekélységek nagy követ­kezményei 21.30: Nemzetközi hatnapos motor­kerékpár-verseny 21.55; Ez történt 24 óra alatt 22.10: Kamarahangverseny 22.55: Hírek 2. MŰSOR: 18.15: Az Ifjúsági tv-klub műsora 1. rész 19.30: Tv-hiradó 20.00: Az Ifjúsági tv-klub műsora 3. rész 21.15: Időszerű események 21.45: Matematika mindenkinek 22.25: Az élő Japán művészet moziműsor: Salgótarjáni November 7.: Fél 4-től: Rohanj velem! Színes ma­gyar film. — Háromnegyed 6 és 8-tól: Tanú ne maradjon (16). Szí­nes jugoszláv krimi. — Kohász: Meztelenek és bolondok (14). Színes, szinkronizált amerikai fllmvígjáték. — Tarján vendéglő: A pap, a kurtizán és a magá­nyos hős (14). Francia kaland­film. — Balassagyarmati Madách: Háromneeyed 6-61: A kereszt­apa, I—II. (16). Színes, szink­ronizált amerikai bűnügyi film. — Nagybátonyi Bányász: Az ősz­szekötő jönni fog. Színes, szov­jet pnrtizánfllm. — Nagybátonyl Petőfi: Találkozás az Atlanti­óceánon (141. Színes, lengyel film. — Pásztói Mátra: Csak semmi pá­nik . . . színes magyar bűnügyi fllmvígjáték. — Rétság: Szuper- exoressz (14). Színes szinkroni­zált janán k"tasztrófafilm. — Kis- terenyci Pr'őfi: Egy elvált férfi ballépései (14). Színes szinkroni­zált. amerikai fllmvígjáték) — Jobbágyi: Fehér farkasok. Szí­nes NDK indiánfilm. hogy szigorúan és következe­tesen tartják magukat a Ti- to-meséhez, rangjukon és ka­tonai sorszámukon kívül mást nem közölnek. Király őrnagy jelentette, hogy minden rend­ben van, jönnek értük, ez­után gyorsan eltűnt. A vára­kozási időt az amerikaiak az­zal töltötték, hogy egymást keresztkérdésekkel tették próbára, nehogy a németek kifogjanak rajtuk. „Nyilatko­zataikat” a genfi nemzetközi hadifogoly-egyezménnyel kezdték és fejezték be; ha mégis rászorítanák őket a vallomásra, akkor csak any- nyit árulnak el a szövetséges katonai titkokból, amit a New York Times-ban, vagy a Time magazinban már ol­vastak. Meséjüket azonban nem adhatták elő Budapesten. Az a német különítmény, amely hétfőn, március 20-án rájuk tört, rá sem hederített, ami­kor az amerikaiak a genfi egyezményre hivatkoztak, hanem rabomobilon azonnal a Keleti-pályaudvarra, onnan pedig vonattal Belgrádba szál­lította az amerikaiakat. Ott székelt a Luftwaffe balkáni hírszerző és kiértékelő irodá­ja. Krüger őrnagy hallgatta ki őket (jóval később az új n-ugatnémet hadseregben tábornokká és az új német légierő vezérkari főnökhe­lyettesévé lépett elő), s elég udvariasan viselkedett. Kihallgatójuk úgy tett, mintha elhitte volna az elő­adottakat, és a genfi konven­ciót tiszteletben tartva, ha­difogolytáborba küldené a cso­portot. A három amerikai fel- lélegzett: legszebb reményeik látszottak valóra válni, meg­úszhatják a lehető legkisebb rosszal. Szinte boldogan fog­laltak helyet azon a katonai autóbuszon, amely a környé­ken lelőtt angol és amerikai repülőgépeket gyűjtötte össze, s amely a hadifogolytábor fe­lé indult. Alig iramodott meg azonban a katonai busz, hir­telen fékezett. Egy bőrkabá­tos Gestapo-tisztviselő tépte fel az ajtót, Duke, Suarez és Nunn nevét kiabálta, akik kénytelen-kelletlen jelent­keztek. Leszedték őket a buszról. Nem a Luftwaffe fogdájába, hanem a Gestapo belgrádi épületébe szállították őket. Itt már kevésbé udvarias volt a bánásmód, mint amilyet Krüger őrnagy tanúsított. Du­ke és társai újra és újra el­mondták a Tito-mesét, de eiv nek kihallgatóik nem adtak hitelt. A foglyok mindeneset­re tartották magukat eredeti vallomásukhoz, s még a pest­vidéki fogházban, a budapes­ti Fő utcai börtönben is azt ismételgették. Belgrádból ugyanis ideszállították őket, teljesen elkülönítve a többi letartóztatottól. Időnként fel­szállították őket a Svábhegy­re, ahol a Majestic nevű lu­xusszállóban rendezkedett be a Gestapo egyik magyarorszá­gi részlege. Klages SS-alezredes foglal­kozott az ügyükkel. Egy al­kalommal, miután Duke is­mét csak azt mondta, amit addig, az asztalra csapott: — Ezredes, hagyjuk a me­sét! ön is szakmabeli, te­gyük az asztalra kártyáinkat: miért jöttek Magyarországra? — Nem tudom, miről be­szél. Én Titohoz akartam el­jutni. Klages eléje tett egy szé­pen legépelt angol nyelvű jegyzőkönyvet: — Olvassa el, Ujszászy val­lomása ! Duke — az ő előadása sze­rint — azután sem vallott, hogy kénytelen volt meggyő­ződni róla; a német titkos- szolgálat a szintén letartózta­tott magyar partnereitől már mindent tud. Ujszászy verzióját — nem sokkal a háború után meg­halt — riem ismerhetjük, de Kádár Gyulának módja volt megírnia, és kiadnia emlék­iratait. És ő viszont azt állít­ja: mindaddig tagadott, amed­dig kihallgatója, a magyarul tökéletesen beszélő Do- mánszky háromnapos éhez- tetés után egy tányér levest és egy darab kenyeret adott neki, majd nvugodt hangnem­ben az arcába vágta: — Kérem, hagyjon fel ezek-' kel a mesékkel, az amerikai­ak sokkal értelmesebbek, mint ön, nem hagyták magukat gyötörni. Tessék, felolvasom magának a vallomásukat. A legvalószínűbb, hogy ma­gyar „bizalmi embereik” — értsd: besúgóik — tájékoztatá­sa alapján a gestapósok a letartóztatottak közreműkö­dése nélkül is el tudták ké­szíteni azokat a jegyzőköny­veket, amelyek tökéletesen megfeleltek a tényeknek, s foglyaik azok után már va­lóban nem tagadhattak to­vább. (Következik: „Fájdalmasan érinti”.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom