Nógrád. 1982. szeptember (38. évfolyam. 204-229. szám)

1982-09-21 / 221. szám

Immár negyedik esztendejét kezdi az Űttörösarok, amely ez idáig már sok száz pajtás levelének adott helyet. Még nem is hirdettük meg az újabb „Barátunk az újság” elne­vezésű akciót* amikor már érkeztek a levelek szerkesztő­segünkbe, így most a nyitánykor ezekből adunk közre né­hányat. Továbbra is szeretnénk, ha minél szélesebb körben népszerűvé válna az Űttörösarok, s azoknak az úttörőcsa­patoknak a tagjai is csatlakoznának a tudósítóink közé, akiknek korábban nem jutott idejük arra, hogy űttörőtár- saikat, a lap olvasóközönséget is tájékoztassák közössegük életéről. K ubavató Csécsén Amiről írok, az nagy örö­met jelent a csécsei fiatalok­nak — kezdi levelét Varbai Mária Csúcséról, majd így folytatja: — Eddig az ifjúsá­gi klub a könyvtárban volt, most a fiatalok önálló termet kaptak, amit rögtön be is rendeztünk. Az általános is­kolások jócskán kivették a részüket, hiszen ők takarítot­ták ki, tettek rendet a szek­rényekben. Azóta már birtokukba vet­ték a klubjukat a csécsei fia­talok, megtartották az első foglalkozásokat, rendezvé­nyeket, lassan a felszerelés is bővül — így hát most már csak a fiatalokon múlik, hogy milyen tartalommal töltik meg klubjukat. Táborélet — rímekben A nádújfalui Kotroczó Ró­bert a salgóbányai nemzetkö­zi úttörő- és sajtótábor egyik legszorgalmasabb résztvevő­je volt. Tábori emlékeit rí­mekbe szedte, íme egy csokor belőlük! az Űttörösarok jelentkezését, s mint a salgóbányai tábor résztvevője, nagy élvezettel számol be a táborozás utó­élményeiről. Pezsgő mozgalmi élet Taron A Tari Általános Iskola ha­todik osztályos diákjai arról számolnak be, hogy az iskola­év kezdetével hozzáláttak az úttörőmozgalom teendőihez is. Osztályukban két őrsöt alakítottak, s megbeszélték az idei feladataikat. — Mindjárt megtartottuk az első klubdélutánt — tájé­koztat bennünket Kalló Eri­ka — s a szórakozás mellett szellemi vetélkedőt és őrsi Ki mit tud?-ot is szerveztünk. A remek hangulatú és izgalmas délután, úgy érezzük, jól se­gíti majd osztályközösségünk kialakulását. Mellettük a nyolcadikosok is szorgalmasan dolgoznak. Az elmúlt hét végén ők is ta­lálkoztak: a mozgalmi mun­ka kellemes, ám ugyanakkor hasznos területeit ötvözték. Bujáki tervek „Sok szeretettel küldöm üdvözletem és első tudósítá­somat az új tanévben” — ol­vashatjuk a bujáki Gál Atti­la ötödik osztályos őrsvezető levelében. A sok-sok nyári élmény és játék után itt a komoly munka, a tanulás. Ötödikesek lettünk, s ahogy elnézegetem a sok új tan­könyvet, bizony kell igyekez­nünk. Viszont nagyon örü- tünk a szabad szombatoknak. Űj nevet választott az őr­sünk is — folytatja levelét Attila — a Fóka helyett Ki­nizsi őrs lettünk. Megtartot­tuk az első összejövetelt is, s programunkban szerepel üzemlátogatás, tanulmányi verseny, közös kirándulás, akadályverseny... Reméljük, hogy a tanulással sem lesz különösebb baj. Még egyszer a táborról „A hosszú és vidám nyár után újra jelentkezem” — kezdi so­rait Pogány Dóra, Kisterenyéről. Levelében a szorosnataki őrsve­zető- és rajtitkúrképzö-táborról számol be. — Színes, változatos progra­munk volt, melynek során ellá­togattunk Budapestre cs Debre­cenbe is. A kirándulások mellett nem hanyagoltuk el a tanulmá­nyokat sem, rengeteg vetélkedőt rendeztünk, dalokat, játékokat ta­nultunk, sőt még a tisztasági és a sportversenyeken is helytáll­tunk. A tábor végére az ötven­fős kis csapat úgy eggyc ková- csolódott, hogy bizony nehéz volt az elválás. Hogy mennyit ért mindez? Az majd az idei tanév úttörőmunkájában derül ki. Rodostó Szabad foglalkozás: Mit csi­náljak? Időm van! / Írni ké­ne valamit / De előbb alszom egyet rá / Aztán megmondom, hogy mit! / Takarodó: Jó éjszakát, ahogy mondják, / De lehet így aludni? / Csörömpölés, zörejek, / Kiabálás, kísérte­tek! / Megbeszélés: / Késéssel kez­dődik, / S rögtön jön a szö­veg / A fejmosás és dicséret, / Kritika és ötlet. / „Kisember nagy d * ír r ff icsosege írjátok be az alább felsorolt nyolc nevet az ábra vízszintes soraiba úgy, hogy a kezdőbetűk függőlegesen olvasva. Ro­dostó mai nevét adják megfejtésül. ANTAL. DÉNES, EME­SE, GABOR, ILLÉS, KOLOS, RÓKUS, TAMÁS. Fiatalok találkozója Egy vasárnap délután... Amikor a tisztes tizenéves elfogyasztotta bőséges ebédjét, s egy rövidet szundított már­is fölcsattant Rod Stewart bo- rongós-rekedtes hangja, rit­musokkal invitálva a fiatalok százait a salgótarjáni főtérre, ahol már készen állt a me­gyei ifjúmunkás-találkozó kel­léktára. E vasárnap délutánra az ifjúsági mozgalom bérelte ki a megyeszékhelyi agórát, hogy változatos, színes prog­ramokkal bizonyítsa: olyamy- nyira még nem öregszik a KISZ, hogy ne tudna egy re­mek délutánt „összehozni” a város aprajának-nagyjának, s ezzel — csak a sorok között mondva — némiképp növelve népszerűségét. MIFENE?! Mielőtt az olvosó megbot- ránkozna á fenti alcímen, elá­ruljuk, egy újabb mozgalmi zsargon gyors röptű terjedésé­ről van szó, ugyanis a MIFENE, nem más, mint a megyei ifjúmunkásnapok „le­zser” rövidítése. Pontosan há­romszáz KISZ-es, társadalmi munkás több mint egyhóna­pos munkájának gyümölcse ez a rendezvénysorozat, s e vi­szonylatokban számolva a költség sem nevezhető horri­bilisnek, hiszen az „össz-vissz” alig negyvenezer forintos számla másik oldalán több ezer ember — csemetétől az aggastyánig — kellemes és hasznos időtöltése mutatható ki. — Az idén inkább arra he­lyeztük a hangsúlyt, hogy a jelenlévők valamilyen módon kapcsolódjanak a különféle rendezvényekhez — mondotta két műsorszám közepette Ru- dlnszky László, a KISZ Nóg- rád megyei bizottságának munkatársa —, vagyis ne csupán „passzív szemlélőként”, hanem „aktív cselekvőként” vegyenek részt az ifjúmunkás- találkozón. — Évek óta sok ezer fiatal, idős vesz részt ezeken az ese­ményeken, s éppen ez az igény jelzi, hogy több hason­lóra lenne szükség Nem le­hetne az ilyen hót végi napo­kat gyakoribbá tenni? — Nem panaszkodásként mondom, de a KISZ sokszor magára marad ezeken a ren­dezvényeken. S nekünk sem pénzünk, sem emberünk és energiánk nincs arra, hogy hétről hétre hasonló progra­mot nyújtsunk. Egyedüli meg­oldás az lenne, ha a társszer­vek is, gondolok itt többek kö­zött a művelődési központra, az SZMT-re. sokkal aktívab­ban részt vállalnak ezekből a rendezvényekből... Sütik a finom palacsintát a Salgótarjáni Vasöntöde cs Tűz­helygyár dolgozói. Ez egy jó dobás volt. Porondon az ecsegi táncegyüttes — Képek: Gyurkó — A pásztói Lenin úttörőcsa­pat sportfelelőse, Fekete László, Bognár Attila negye­dik osztályos tanulóval ké­szített interjút abból az al­kalomból, hogy Attila egy nemzetközi tájfutóversenyen negyedik helyezést ért el. — Kik vettek részt a ver­senyen, és hol tartották? — ‘ Tatabányán rendezték, nagyon sokan voltak, a töb­bi között az NSZK, Anglia, Spanyolország, Csehszlovákia, Jugoszlávia versenyzői is in­dultak. Remek volt a szerve­zés, és nagyon nehéz küzde­lem után sikerült ezt a szép helyezést elérni. — És mi lesz tovább? — A napokban újabb kül­földi verseny következik, a helyszín ezúttal Románia lesz. Remélem ott sem vallók szé­gyent. Ugyancsak Pásztóról küld­te levelét Zeke Andrea, aki már nagy izgalommal várta Röviden, ennyi a levelekből. Várjuk az újabb beszámoló­kat, jelentkezéseket! Ismét játékra invitáljuk az Vttörősa- rok olvasóit cs tudósítóit, az alább közölt rejtvénnyel. A helyes megfejtők közölt öt könyvet sorsolunk ki. Kérjük, hogy a megfejtéseket címünkre (Űttörösarok, NÖGRÁD- szerkesztőség, Salgótarján, Palócz Imre tér 4.) szeptember 28-ig küldjétek be. BARI ÜL A FLASZTERON... — Ilyen még nem volt! — mondják az idősebb tarjániak is, s meglehet igazuk van, hi­szen vasárnap délután a vas­úti aluljáró egyik szögletében valóságos kis állatbirodalom Bognár Attila Jubilál a SZOVJET EXPORT Különös újság a SZOVJET EXPORT. Hírlapárusnál nem kapha­tó — legalábbis Magyaror­szágon nem árulják —, még­is sokan ismerik ezt a színes óriásfotókkal illusztrált, a legmodernebb nyomdatechni­kával előállított, kiváló pa­pírra nyomtatott, informa­tív és érdekes szovjet folyó­iratot, amelynek magyar nyel­vű kiadása címlista alapján jut el az üzemekbe, könyv­tárakba, mindenekelőtt a szak­emberekhez. A kéthavonta megjelenő SZOVJET EXPORT-ot — és ezt kevesen tudják róla — ki­lenc nyelven, nem kevesebb, mint százhúsz országban ol­vashatják. A folyóirat, amely tájékoztató tevékenységéért nemrégiben a nemzetközi Arany Merkur díjat nyerte el, idén ünnepli alapításának huszonötödik évfordulóját. Az 1957-ben megjelent első szám természetesen jóval szeré­nyebb volt a maiaknál, azó­ta bővült a közölt anyagok tematikái0. szépü’t a lap kül­alakja, nőtt az idegen nyel­ven megjelenő kiadások. szá­ma, s gyarapodott az olva­sók tábora. Érdemes, a műszaki és gaz­dasági szakembereknek pe­dig kifejezetten hasznos be­tekinteni ebbe a folyóiratba, amelynek legfrissebb, októ­berben megjelenő száma is egy sor új licencajánlatról tá­jékoztat. Emellett képet ad a Szovjetunió és nyugat-euró­pai országok közötti kölcsö­nösen előnyös perspektivikus együttműködésről, s egyebek között külön cikkben foglal­kozik a tőkéscégekkel kötött, úgynevezett kompenzációs megállapodások jogi sajátos­ságaival. Bemutatja a lap a tőkéscégek részvételével a Szovjetunióban létesült ipari objektumokat, egy másik cikkben pedig Szakosodás és kooperáció címmel a KGST- hez tartozó országok gépipari együttműködésének minősé­gét elemzi. A Korlátlan lehe­tőségek a kölcsönösen elő­nyös kereskedelemben című írá- a szovjet—japán keres­kedelem fejlesztéséről tájé­koztat, emellett megtudható a lapból, ■ hogy például a szov­jet fogyasztási szövetkezeteké képviselő Sojuzcoopvneshterj elnevezésű külkereskedelm szervezet milyen szerepet töl be a világpiacon. A folyóira egyebek között bemutat eg3 teljesen új és teljesen auto­matizált síkköszörűt, ismerte­ti a JAK—42 utasszállító re­pülőgépet, s tájékoztat pél­dául néhány Rjazanyban elő­állított szovjet exportcikk (szerszámgép, számítógép pénztárgép) minőségi muta­tóiról. A folyóirat központi szer­kesztősége a SZOVJET EX- PORT-on kívül különféle cé­gek számára periodikusan ti­zenegy más kiadványt is meg­jelentet, ezekben gépeket, be­rendezéseket, műszereket ex­portáló szovjet külkereskedel­mi egyesülések áruit mutat­ják be. A SZOVJET EXPORT ma­gyar nyelvű kiadását a lapki­adó vállalat gondozza, a szer­kesztőség címe —. ahol egyéb­ként az érdeklődő szakembe­rek bővebb felvilágosítást kan- hatnak — Budapest. 1076 Ga- rav u. 5., telefonszáma: 215- 447. létesült. Szűkre szabott ketre- merkedhetett a bányával. Igaz; cükben ott tolongtak a ceredi nem a szorospatakival, s nem termelőszövetkezet kisállatai: is kellett száz méterekre a a kecske, a birka, a kisborjú, föld alá szállni, de a salgóíar- a liba... jani bányamúzeum bőséggel — Jaj, de édes ez a kis bá- fogadta a látogatóival, akiket rány — sivít föl egy ötéves a főtérről különbusz szállított körüli fiúcska miközben a 32 akna bejáratához, büszke tekintetű kecske szar- A salgótarjáni öblösüveg- vait próbálja a hóna alá gyűr- gyár a helyszínre hozta el be- ni. Dehát a jámbor állat mit rendezéseit, mintegy ötvenféle sem tud a névkeresztelőről, üvegterméket lehetett vásárol- csak nagyokat csodálkozik a ni, sőt ruletten nyerni is! Az különös flasztervilág dolgain, üvegcsiszolók, a gravírozok aztán úgy estefelé teherautóra fáradtságot nem ismerve csi- rakják, s nekivágnak a ceredi szoltak-köszörültek órákon át. országúinak. S mint Scbmirel József, az Odébb néhány méterrel ír- öblösüveggyári KISZ-bizottság sai Olivérrel futunk össze, aki atkára elmondta összesen har­ismeri az jól tudja, hogy re- mlnc°t §yaM La-al vállalt tar­mek bora van... hiszen Irsai ,.n?u,n^at e napra’ 3 Olivér nem más mint a pász- délelóttol keso estig állták a tói Béke Termelőszövetkezet sarat­jóhírű szőlője! Termelőik, Bo- Az SVT — immár hagyo- gácsi István KISZ-titkár irá- mányt teremtve — ismét pa- nyításával arra is vállalkoz- lacsiníát sütött, a síküveggyá- nak, hogy a borkészítés kulisz- riak politikai kaszinót rendez- szgtitkaiba is betekintést ad- tek, a „kohászotok” játékmes- janak. Pillanatokon belül terkedtek, az építőipar a köz­megtelik a szőlőprés, s máris lekedési feladatokból vállalt halkan csörgedezik a mustlé. részt: ők rendezték a kerék- Mivel a kóstolás ingyenes, párversenyt. .. -Dehát fólso- akad olyan aki négyszer-öt- rolni is nehéz lenne mennyi szőr is lehúz egy-egy kupicá- program zajlott, hiszen még val, mígnem egy tapasztalt egyetlen szót sem szóltunk a szőlősgazda közli vele, hogy divatbemutatóról, a kulturális bizony az anyagcsere-folyama- műsorokról, s a délelőtti tokát meglehetősen meggyor- sportrendezvényekről. Vala- sítja az ízletes nedű. mennyit minősít, ha azzal fe­* jezzük be krónikánkat: jó len­GYERÜNK A BÁNYÁBA! ne gyakrabban hírt adni effé­le rendezvényekről! Nem vicc, akinek a kedve úgy tartotta valóban mégis- Tanka László NÓGRÁD — 1982. szeptember 21., kedd 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom