Nógrád. 1982. szeptember (38. évfolyam. 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

Az integráció előhírnöke volt Húszéves a kőolajvezeték Húsz esztendeje annak, hogy a Barátság kőolajvezetéken megindult a rendszeres kőolaj­szállítás 'Magyarországra. Eb­ből az alkalomból tanácskozás kezdődött kedden Hajdúszo­boszlón a vezeték építésében és üzemeltetésében részt vevő országok — Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK és a Szovjetunió — szakembereinek részvételével. A megnyitó plenáris ülésen elmondották, hogy a Barátság kőolajvezeték-rendszer az európai szocialista országok közötti integrációs folyamat egyik előhírnökeként épült meg. A vezetékrendszer északi ágán Lengyelországnak és a Német Demokratikus Köztár­saságnak, déli ágán pedig Csehszlovákiának és Magyaror­szágnak szállít a Szovjetunió kőolajat a Volga menti me­zőkről. 1962-től ez év szeptem­beréig 100 millió tonna kő­olaj érkezett Magyarországra a Barátság kőolajvezeték­rendszeren, a felhasználó négy országba együttvéve több mint 700 millió tonna. A Barátság vezetéken érkező olaj nélkül elképzelhetetlen lett volna a korszerű magyar kőolaj-feldol­gozó és petrolkémiai ipar megteremtése. A tanácskozáson részt vevő szakemberek szekcióüléseken tárgyalják meg a két évtizedes együttműködés tapasztalatait, s egyeztetik a következő idő­szak tennivalóit. (MTI) Rendbontó akciók Lengyelországban Lengyelországban a kora délutáni órákig nyugodtan telt az 1980-as gdanski megállapo­dások második évfordulójának napja, de délután három és négy óra között utcai zavar­gások kezdődtek Varsóban, Wroclawban, a Krakkó köze­lében levő Nowa Hutában és Gdanskban. Mint Jerzy Urban, a kor­mány szóvivője kedd esti sajtóértekezletén elmondotta, a rendbontásokban főleg a szo­cialistaellenes földalatti ellen­zék által felhecceit fiatalok vesznek részt. A sajtóértekez­let alatt is folytak a rendbon­tó akciók Varsóban. Krysztof Protakiewicz őrnagy, a bel­ügyminisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy a jól fel­készült rendfenntartó erők mindent megtesznek a nyuga­lom helyreállítása érdekében. A sajtóértekezlet időpontjáig nem álltak rendelkezésre ada­tok arról, hányán vettek részt a zavargásokban, annyi azon­ban bizonyos, hogy a tünteté­sek során mindeddig senki sem vesztette életét. A sebe­sültek száma egyelőre isme­retlen. Varsó egyes negyedeiben es­te fél nyolckor is folytatód­tak a rendzavarások, a rend­őrök és a karhatalmisták könnygázzal és vízágyúval lépnek fel a tüntetőkkel szem­ben. Urban hangsúlyozta, hogy a hatóságok határozottan fel­lépnek a tüntetőkkel szemben, nem engednek meg semmifé­le nagyobb arányú zavargást. Őszi szolidaritási akció A Magyar Szolidaritási Bizottság kedden nyilatkozatot tett közzé az őszi szolidaritási akciósorozat alkalmából. Nehéz időszakot él át az emberiség. Évtizedek óta nem volt ennyire feszült, ellentmondásokkal, veszélyekkel terhes a világ. Az Egyesült Államok politikájában az éles konfron­táció, a fegyverkezési verseny új hulláma került előtérbe. Földünkön mélyülnek és szaporodnak a nemzetközi bizton­ságot fenyegető helyi válságok; mindezek miatt a világ or­szágai növekvő belső gazdasági nehégségekkel küzdenek — állapította meg bevezetőben a dokumentum. A békét féltő tömegek mind bátrabban és erőteljeseb­ben lépnek fel az emberiséget fenyegető veszélyek ellen. E világméretű küzdelemben — elsősorban a hatékonyabb szocialista építőmunkával — részt vállal a magyar nép is. A Szovjetunió, a szocialista országok, a világ népei és ha­ladó erőinek cselekvő szolidaritása, összefogása a béké­ért, a háborús politika feletti győzelem döntő feltétele. A Magyar Szolidaritási Bizottság ez évben is szeptem­ber 1-től, az antifasiszta világnaptól kezdődően meghirdeti hagyományos őszi akciósorozatát. Az akció keretében sorra kerülő politikai fórumok, szolidaritási gyűlések, kiállítások é® más rendezvények segítik, hogy közvéleményünk minél szélesebb körben megismerje a rendkívül bonyolult nemzet­közi helyzet összefüggéseit, a világbékéért, a politikai eny­hülésért, a leszerelésért, Európa békéjéért és biztonságáért, a társadalmi haladásért folytatott világméretű küzdelem legfontosabb eseményeit, az imperializmus ellen küzdő né­pek jogos és igazságos harcát. A programsorozat jó alka­lom arra. hogy a magyar nép ismételten kifejezésre juttas­sa a nemzetközi helyzet alakulásáért, a társadalmi haladá­sért a szocializmusért, a béke ügyéért érzett mély felelős­ségét, cselekvő szolidaritását az elnyomott népek felszaba­dító antiimperialista harcával. A Magyar Szolidaritási Bizottság felhívással fordul a magyar közvéleményhez: határozottan ítélje el az Ameri­kai Egyesült Államoknak és szövetségeseinek, a NATO-nak agresszív, a világbéke szempontjából beláthatatlan követ­kezményekkel járó konfrontációs politikáját. Tiltakozzon Iz­rael közel-keleti agressziója, a palesztin és a libanoni nép elleni támadásaival szemben. Emelje fel szavát a latin-ame­rikai népek és Afrika déli részének haladó és felszabadí­tást mozgalmai elleni helyi háborúk, a független államok belügyeibe történő beavatkozás és a reakciós erőknek nyúj­tott támogatás ellen. Biztosítsa szolidaritásáról Vietnam, Kambodzsa és Laosz népeit békés épííőmunkájukban, s tiltakozzon a nemzetközi imperializmust támogató kínai he- gemonizmus és a térség más reakciós erőinek törekvései ellen. Nyilvánítsa ki szolidaritását az afgán néppel, ítélje el az afgán forradalom külső és belső ellenségeinek a po­litikai kibontakozást akadályozó provokációit. A bizottság nyilatkozatában köszönetét fejezi ki azok­nak a kollektíváknak és egyéneknek, akik önkéntes hoz­zájárulásukkal lehetővé tették, hogy az év első felében se­gítséget nyújtsanak a Palesztina;, a libanoni, az angolai, a namíbiai, a nicaraguai, az etióp, a vietnami, a laoszi, az af­ganisztáni, a kambodzsai népnek hősies küzdelmükhöz és enyhítsék a függetlenségért, a társadalmi haladásért har­coló népek szenvedéseit. A dokumentum a továbbiakban leszögezi: a világ kü­lönböző népei a jövőben is számítanak támogatásunkra, ami jelentősen erősíti szocialista hazánk nemzetközi tekin­télyét. A Magyar Szolidaritási Bizottság ezért köszönettel fogadja a számlájára történő önkéntes befizetéseket. Abban a meggyőződésben hirdetjük meg az őszi akció­sorozatot, hogy a magyar nép internacionalista hagyomá­nyaihoz méltóan ezúttal is kifejezésre juttatja társadal­munk egészének tevékeny hozzájárulását a békéért, a nem­zetközi enyhülésért vívott közdelemhez, a nemzeti felszaba- dítási mozgalmak harcának támogatásához — fejeződik be a nyilatkozat. ☆ A Magyar Szolidaritási Bizottság MNB egyszámlaszáma: 235—96852. (MTI) 2 NÖGRAD — 1982. szeptember 1., szerda Kijelentette: a keddi inciden­sek, bármilyen méreteket öl­tenek is, nem téríthetik el a kormányt attól a szándékától, hogy folytassa a nemzeti meg­egyezés politikáját, szélesítse a vezetés iránti társadalmi tá­mogatást. A belügyminisztérium szó­vivője mindehhez hozzátette, hogy a rendzavarásokba a szocialistaellenes csoportoknak nem sikerült bevonniuk a munkásokat. Kivétel Nowa Huta, ahol mintegy ezer mun­kás is részt vett a tünteté­sekben. * A lengyel állambiztonsági szervek Varsóban elfogták a 42 éves Zbigniew Romaszews- kit, a földalatti Szolidaritás egyik jelenlegi vezetőjét. A szükségállapot kihirdetése óta illegalitásban működött, mint a mazowszei körzet illegális Szolidaritás szervezetének ve­zetőségi tagja. Jelentős szere­pe volt a konspirációs hálózat kiépítésében, ezenkívül ő irá­nyította az úgynevezett Szoli­daritás rádió működését is. A szélsőséges, kalandorirány­vonalat képviselő Romaszewski a hatalommal való nyílt konf­rontáció irányvonalát követ­te, jelentős része volt az el­múlt hónapokban lezajlott za­vargások szervezésében, s a gdanski megállapodás aláírá­sának évfordulójára tervezett provokatív akciók előkészíté­sében. A szükségállapot bevezetése előtt Romaszewski a „KOR” egyik alapító tagjaként műkö­dött, később pedig a Szolida­ritás országos bizottságának és mazowszei körzeti vezető­ségének tagja volt. (MTI) Hazánkba érkezik a norvég külügyminiszter Svenn Stray, a Norvég Ki­rályság külügyminisztere Púja Frigyes külügyminiszter meg­hívására ma hivatalos lá­togatásra hazánkba érkezik. Gázvezeték Közbenjárás George Shultz amerikai kül­ügyminiszter és Malcolm Baldrige kereskedelmi minisz­ter hétfőn telefonon sürgette a Santa Barbarában tartózko­dó Reagan elnököt: enyhítse a John Brown nevű brit cég ellen tervezett szankciókat. A két amerikai miniszter egy kormányforrás szerint ar­ra kéri az elnököt, hogy az olaj- és gázipari berendezések szállítását tiltsa le a brit vál­lalatnak. A John Brownt ugyanis kiterjedt üzleti kap­csolatok fűzik amerikai cégek­hez, s a teljes amerikai kivi teli tilalom csődbe vinné. A gázvezetékügyben kelet­kezett viszályt az amerikai elemzők egy része máris a második világháborút követő időszak legsúlyosabb kereske­delmi konfliktusának nevezi a nyugati világban. Különösen súlyos következményekkel jár hat a tízezer munkást foglal­koztató John Brown tönk szé­lére juttatása, amikor a Thatcher-kormánynak 13,8 százalékos munkanélküliség­gel kell viaskodnia. „Itt az ideje a gázvezeték­tűzszünetnek” — ezzel a cím­mel közölte keddi kommen túrját a The Washington Postban Joseph Kraft, aki az amerikai közírók elsöprő több ségéhez hasonlóan — ebben a kérdésben — a kormány ellen foglal állást. Kraft meg­állapítja, hogy az óceán mind­két partján az amerikai szankciók érvénytelenítését követelik. Elismervén, hogy igen komoly gazdasági és po­litikai érdekkülönbségek van­nak, Kraft magas rangú ame­rikai közvetítő kinevezését ja­vasolja a washingtoni, vagy a szerinte leginkább érdekelt francia kormánynak, akinek a segítségével azonnali „tűzszü- neti tárgyalások” kezdődné­nek „a nyugati szövetség se­beinek elmérgesedésével fe­nyegető” konfliktus megszün­tetésére. (MTI) Szíriái csapatok hagyták el Nyugat^Bejrútot Kedden továbábi ezer szíriai katona hagyta el az izraeli hadsereg által bekerített Nyu- gat-Bejrútot, hogy csatlakoz­zék a kelet-libanoni Bekaa- völgyben állomásozó arab bé­kefenntartó erőkhöz. A több­nemzetiségű haderő olasz egy­ségei által elkísért, 265 jár­műből álló konvoj a távozó csapatok nehézfegyverzetét, páncélosait is magával vitte. Ezzel befejeződött az 1976 óta Bej rútban tartózkodó szíriai egységek kivonása. A kiürítési művelettel egy­idejűleg izraeli—szíriai légi­csata zajlott le Libanon lég­terében, amelynek során egy szíriai harci gépet lelőttek. A repülőgép egy lakóházra zu­hant Bejrút közelében. Közben váratlan feszültsé­get okozott Nyugat-Bejrútban az az izraeli vád, hogy a Pa­lesztinái Felszabadítási Szer­vezet — a kiürítési egyez­ményt megsértve — nem a libanoni hadseregnek, hanem a libanoni baloldali milíciák­nak, főként a független nasz- szeristák mozgalmának (Al- Murabitun) adta át nehézfegy­verzetét. Az An-Nahar című bejrúti lap értsülése szerint Izrael a hét végéig adott ha­ladékot arra, hogy a palesztin nehézfegyverzeteket átadják a libanoni hadseregnek. Ellen­kező esetben — hangzott a fe­nyegetés — az izraeli hadsereg „saját eszközeihez” folyamodik a nehézfegyverek összegyűj­tése végett. Izrael a palesztin nehézfegy­verek összegyűjtésétől tette függővé Kelet-Bejrút, a déli külváros, a nemzetközi repü­lőtér környékének kiürítését- A repülőtér megnyitását kés­lelteti továbbá, hogy Izrael igényt tart az egyik kifutó­pálya folytatólagos használatá­ra. A libanoni ikormány eluta­sítja ezt a követelést és azt tervezi, hogy a palesztin kiü­rítés befejezése után kezdemé­nyezi a .„zöld vonal” kelet­bejrúti oldalán elhelyezkedő izraeli csapatok kivonását. Csiang Csing továbbra is ellenfél Kínában jelezték, hogy nem fogják végrehajtani a halálos ítéletet Csiang Csingen, Mao Ce-tung özvegyén. Csiang Csinget 1981. januárjában ítélték halálra, de az ítélet végrehajtását két évre felfüg­gesztették. Hu Jao-pang, a KKP KB elnöke kedden francia nem­zetgyűlési képviselők fogadá­sakor újságíróknak elmondot­ta, hogy Csiang Csing jól van a börtönben és „továbbra is politikánk ideológiai ellenfe­le. Minden a bíróságtól függ, amely mérlegelni fogja a kü­lönleges körülményeket”. Hu Jao-pang nem részletezte, hogy melyek ezek a „külön­leges körülmények”. (MTI) A béke A TASZSZ szovjet hírügy­nökség kedden kommentár­ban foglalkozik a béke napjá­val, amelyről szeptember 1-én emlékeznek meg világszerte. A világ népeit nyugtalanítja az imperialista körök, minde­nekelőtt az Egyesült Államok kormányának fokozódó agresz- szivitása. Ezek a körök a ter­monukleáris háború felé ta­szítják az emberiséget. A jó­zanul gondolkodó politikusok és közéleti személyiségek ugyanekkor egyre határozot­tabban szállnak síkra a fegy­verkezési hajsza megfékezésé­ért, a nukleáris háború elhá­rításáért. A szovjet hírügynökség utal a varsói Pugwash-értekezlet napja határozatára, amelyben 97 el­ismert — Lenin- és. Nobel- békedíjas — tudós foglalt ál­lást a teljes nukleáris lesze­relés mellett. A kommentár emellett párhuzamot von a Szovjetunió és az Egyesült Ál­lamok leszerelésre irányuló lépései között és megállapítja, hogy most Washingtonon és a többi nyugati nagyhatalmon van a sor. A szovjet hírügynökség vé­gezetül leszögezi: a népek nem nyugodhatnak bele abba, hogy létérdekeiket figyelmen kívül hagyják, s fokozni kell erőfe­szítéseiket a nukleáris ka­tasztrófa elhárítása érdeké­ben. (MTI) Ma Mitterrand—Papandreu találkozó Francois Mitterrand francia köztársasági elnök és Andre- asz Papandreu görög kor­mányfő ma Athénban kez­dődő találkozója alkalmat ad arra, hogy a két vezető összehasonlítsa a nyugat-euró­pai szocialista kormányzatok „francia” és „görög” változa­tát — és megtalálja a közös vonásokat a különbözőségben. Akkor, amikor Papandreu a polgári házasság intézményé­nek bevezetését, az állam és az egyház szétválasztását még elérendő célnak tűzte ki, Mit­terrand — felidézve a De Gaulle-i idők ambícióit — a francia „grandeur” legjobb hagyományai alapján kijelen­tette: döntöttem- Azt akarom, hogy Franciaország az évtized végére a tudományos és mű­szaki fejlődés élenjáró orszá­ga legyen — azaz harmadik az Egyesült Államok és a Szovjetunió mögött. Franciaország — a tőkésvilág egyik vezető hatalma — nagy­szabású államosítást valósí­tott meg a szocialisták győzel­me nyomán. Görögország — ez idő szerint a Közös Piac legszegényebb tagja — ;,szo­cializál” — azaz igyekszik megvalósítani a termelőeszkö­zök feletti „társadalmi ellenőr­zést” — anélkül, hogy állami kezelésbe venné azokat. A gö­rög gazdaságot összeroppantot- ta volna a tőke menekülése, a külső gazdasági és politikai nyomás. Mitterrand kormányában kommunista miniszterek is vannak — a Francia Kommu­nista Párt a nyugati világ má­sodik legnagyobb kommunista pártja, tömegbázisa jelentős. Görögország vezetésében nin­csenek kommunisták — a Pa- sok abszolút többségben van a két ellenzéki párttal — a Görög Kommunista Párttal és a konzervatív Űj Demokráciá­val — szemben. Franciaországban Mitter­rand elnök hatalmas politikai tapasztalatokkal rendelkező vezető gárdával együtt irányít — mindegyikük a polgári de­mokrácia emlőin nevelkedett. Görögországban Andreasz Pa­pandreu a vezéregyéniség. Mel­lette új a politikusgárda —, mint ahogy viszonylag új a „görög” szocializmus eszméje is. hiszen a Pasok 1974-ben alakult. Franciaország a NATO tag­ja — de 1966-ban kilépett az észak-atlanti tömb katonai szervezetéből. Görögország — hatéves kihagyás után — visz- szalépett a NATO katonai szervezetébe, (az Üj Demok­rácia döntése után), de a NA- TO-n belül külön utakon pró­bál járni. Ha Franciaország — természetesen korlátokkal — híve is az atlantizmus eszmé­jének, Görögország ezt — ép­pen sajátos érdekei miatt — jóval nagyobb megszorítások­kal vallja magáénak és nem egyszer „lépett ki a sorból”. Görögország az egyetlen a „tí­zek” között, amely diplomá­ciai elismerésben részesítette a PFSZ-t —, Mitterrand elnö­köt pedig éppen ellenkezőleg, Izrael barátjaként tartották számon; Izrael libanoni ag­ressziója nyomán fordult a kocka és az egyetértés egyik jelentős területévé fejlődhet a közel-keleti kérdéscsoport. Heg jelent a Béke és Szocializmus augusztusi száma A létező szocializmus és a kommunisták felelőssége cím­mel közli a folyóirat Ib Nör- lundnak, Dánia Kommunista Pártja KB végrehajtó bizott­sága tagjának cikkét. A szerkesztőség kérésére Heng Samrin, a Kambodzsai Nép' Forradalmi Párt KB fő­titkára, az államtanács elnö­ke interjúban tájékoztatja a lap nemzetközi olvasótáborát Kambodzsa belső helyzetéről, a párt tevékenységéről, a meg­újhodás három esztendejének sikereiről, a megoldandó fela­datokról. Németh Károly, az MSZMP KB Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára A tömegek bíznak a pártban című cikké­ben elemzi a párt és a töme­gek közti viszonyt, s megál­lapítja: a pártnak és a nép­nek közös feladata, hogy vég­rehajtsa az MSZMP XII. kongresszusának határozata­it. Ennek fő feltétele adott: a párt bízik a tömegekben, a tömegek bíznak a pártban. Mi rejlik az Észak—Dél párbe­széd fordulatai mögött? cím­mel a folyóirat részletes elem­zést közöl a nemzetközi gazda­sági kapcsolatok radikális át­alakítását követelő fejlődő or­szágok és az ezt ellenőrző fej­lett tőkésországok között folyó vita legújabb mozzanatairól. A Francia Kommunista Párt XXIV. kongresszusáról számol be Danielle Bleitrach, az FKP Központi Bizottságának tag­ja Célunk: a szocializmus fran­cia színekben című írásában. A kommunista szervezet jel­legéről hónapok óta folyó esz­mecsere újabb állomásaként több ország kommunistái ar­ról fejtik ki véleményüket, mi­lyen a mennyiség és a minő­ség viszonya a forradalmi pártban, és hogyan töltheti be a párt az élcsapat szerepét. Űj párt születik című ri­portjában a Jemeni Népi De­mokratikus Köztársaságban szerzett tapasztalatairól szá­mol be Vszevolod Ribakov, a szerkesztőség munkatársa. A mai háborúellenes moz- galom új vonásairól elmélke­dik írásában Jan Debrouwere, Belgium Kommunista Pártja KB Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára. Latin-Amerikáról ad hely» zetképet Julio Silva Colmena«. res, a Kolumbiai Kommunis­ta Párt KB tagja Az ellenté­tek ijövekednek, a függőség fokozódik című cikkébeen. Izrael újabb közel-keleti ag­ressziójának gyökereit tárja fel Rafic Samboun, a Libanoni Kommunista Párt Politikai Bi­zottságának tagja. Roland Bauer, a Német Szocialista Egységpárt KB tagja A tör­vényszerű — a tapasztalatok sokféleségében című cikkének témája az általános és a külö­nös dialektikája a szocializ­mus építésében. A szavakat nem fogja a go­lyó címmel olvasható beszá­moló arról a kerekasztal-be- szélgetésről, amelyet az ille­galitásban működő kommunis­ta pártok sajtójáról rendeztek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom