Nógrád. 1982. július (38. évfolyam. 152-178. szám)

1982-07-01 / 152. szám

SffLÁG PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK! 0 M NOGRAD AZ MSZMP NOGRAD M EGY EI Bl Z O TT S A GA ES A MEGYEI TANACS LAPJA »XXVIII. ÉVF., 152. SZÁM ARA: 1,40 FORINT 1982. JÚLIUS 1., CSÜTÖRTÖK Ülést tartott a szakszervezetek megyei tanácsa Megállítani a kedvezőtlen folyamatot a munkavédelemben r A Szakszervezetek Nógrád megyei Tanácsa tegnapi ülé­sen megvitatta a megye gazdálkodó szerveinek munkavé­delmi helyzetét, valamint a további feladatokat, az 1978— *1. évi értékelés alapján. Az előzőleg írásban kiküldött anyag­hoz Sarló Béla, az SZMT titkára fűzött szóbeli kiegészí­tést. nyekkel illusztrálta az eddig tett intézkedéseket. Főcze La­jos, a SZÓT munkavédelmi osztályának vezetője elemezte a balesetek növekedésének okait, utalt a szükséges in­tézkedésekre, végül a szabá­A testület megállapította, méiyi-s^ezg feltéteiek hi- gSLÄSSfa Ssímt hogy megyénk ipari üzemei- anya miatt fordulnak elő. A gyebizottság ifjúmunlcás-fele- nek termelése hatékonysága a Jogszabályok; változása is ok^ ffat|!ok Jsajátos \e^ vizsgált időszakban az átlag- zoftt némi bizonytalanságot.^ A vaixjr(ci hp«?7élt T F1p­nál dinamikusabban fejlődött, vezetők eüiézo ™kf^r^i mérné, a Volán 2. sz. Vállalat Ezzel egyidoben munkakorul- mmtt lazult a mut^avedelmi munkavédelfni vezetője is- ményeket javító és munkabiz- fegyelem Több üzemben nem azokat az intézkedé­tonságot fokozó létesítmények kellő színvonalú a termeles sekete is épültek. Növekedett a mű- szervezése tfflórázf ják elözni a baleseteket. Kiss szaki megelőzés színvonala. A alakulnak ki, fokozott tuloraz- HVDSZ meevei bi­termelés és gazdálkodás függ- tatással oldják meg a felada- L^nak mkára fökte, vényében jelentősen differen- tokát. Hiányos a dolgozok hogy a szakszervezetek sokat ciálódott a munkavedelem munkavede mi ismerete az teU4 a munkavédelemért, de tárgyi feltétele. sütése. Mindezek hozzáiá- ez irány.ú tevékenységükben A helyzet megítélésekor fi- rultak' ahhoz, hogy 1980-hoz T^lktr^rdlké­gyelembe kell venm, hogy a képest több mint 20 százalék- L° ­megye gazdaságában egyszer- kai növekedjen a balesetek eeLe Martát g re jelen van a régi és új tech- száma 1981-ben. Ez év első öt B nológia, az elavult és korsze- hónapjában újabb 39-cel nőtt. Havas Ferenc, a megyei ta- xű gyártási eljárás. Ez kihat Szomorú képet jelez a halá- nács elnökhelyettese közölte, a termelőberendezések javító- Jós baleseti statisztika. Idén hogy a tanácsi irányítás alá karbantartó tevékenységének eddig 12-en haltak meg, 1981- tartozó vállalatok, költségveté- színvonalára. Különösen sú- ben pedig heten. s* üzemek a munkavédelemre lyosak a gondok a targoncák, a munkavédelem társada- szánt összeget a korábbi idő- a forgácsológépek, a kivágó- lom politikai kérdés, az ezzel sza^ millió forintjáról 28 lyukasztó- és présgépek mege- kapcsolatos feladatok komp- millióra növelték. Bejelentet- löző karbantartásában. Ráa- lex munkát jelentenek. Ennek te; h°§y a jövőben a vezetők dásul a javítás tárgyi feltété- megfelelően kell végezni fel- minősítésénél figyelmbe ve­iéi sincsenek biztosítva, kép- adatát az állami szerveknek zettségbeli fogyatékosságok is és a szakszervezeteknek. Kö- g ától ják az eredményesebb zös feladat megállítani a ked- munkát. Fokozza a gondot a vezőtlen folyamatot, nullára leírt gépek nagy szá- Erről szóltak a szóbeli ki- ma, egy-két helyen pedig ne- egészítést követő vitában a hezen tudják megszüntetni a felszólalók. Tózsér Gáspár, a majd a testület elfogadta az munkavédelmi határozatban Nógrádi Szénbányák szak- írásos és szóbeli beszámolót, közölt hiányosságokat. szervezeti bizottságának mun- a vitában elhangzottakkal ki­A balesetek nagyrészt sze- kavédelmi megbízottja té- egészítve. Perli czi-plakettek, kitüntetések Semmelweis-ünnepség Salgótarjánban szik a munka biztonsága ér dekében kifejtett tevékenysé­güket, ugyanakkor növelik a helyszíni ellenőrzések számát. A vitában felvetődött kér­désekre Sarló Béla válaszolt, Már hagyomány, hogy Sem- konstrukciójára. Növekedett kály Mária osztályvezető me- melweis Ignác születésének a kórházi ágyak száma, komp- gyei főorvos, dr. Orsai Kata­az lex fejlesztés valósult meg az lin főigazgató föorvos-helyet- anya- és gyermekvédelemben, tes, továbbá kiváló munkáért gyei megemlékezésre szerdán kiépült az alapelláttás háló- kitüntetést Patakfalvi Ist- délután Salgótarjánban, az zata, egy orvosra Nógrádban vánné, a megyei kórház cso- SZiMT székházában került sor. 2375 lakos jut. Elemezte a portvezető szülésznője. Végül Az ünnepséget —, melyen hatodik ötéves terv legfon- Wisinger Jánosnak, a diósjenői a megye egészségügyi dolgo- tosabb feladatait. Ebben az szociális foglalkoztató inté­időszakban fejlesztésre 458 zet igazgatójának átadták tíz­millió forint áll rendelkezés- éves egészségügyi munkájáért tói, köztük Gordos János, az re. Tovább javulnak az alap- a törzsgárdajelvény ezüst fo- MSZMP megyei bizottsága tit- ellátás tárgyi feltételei, de kozatát. Az ünnepséget dr. kára is részt vett — a Him- már érezhetők a bérezésben, Harakály Mária zárta be. nusz hangjai nyitották meg. az életkörülmények javulásá- Ezután dr. Harakály Mária ban az egészségügyi dolgozók osztályvezető megyei főor- fokozottabb megbecsülésének vos köszöntötte a jelenlevőket kezdeti eredményei is. és méltatta a 164 évvel . ez- Az ünnepi beszéd után ki- előtt született nagy felfede- tüntetések átadására került ző és tudós küzdelmes életét, sor. Az egészségügyben vég- Hangsúlyozta: az anyák meg- zett kiváló munkájuk elis­évfordulóján ünnepük egészségügy dolgozóit. A me­zóinak képviselői mellett a párt- és állami szervek veze­Szakmunkásovatós a megyeszékhelyen Néhányan a legkiválóbbak közül: Barna Anikó üvegcsiszoló, (aki az oklevél mellett a sal­gótarjáni öblösüveggyár ajándékát is átvehette), Farkas Gyula telefonszerelő és Bajnóczi Má­ria női szabó. A három esztendő alatt nem csak a választott szakmájuk mesterfogásaival ismerkedtek meg, de az elméleti tárgyakban is jól szerepeltek. »..csak az uralkodik, azé a tak ahhoz, hogy jó munkások tőket, a leendő munkatársa- hatalom, az hódit hazát, jö- és közéleti emberek legyenek, kát pedig arra kérte, segítsék vöt, lelkeket, kié az erkölcs, nagyobb az általános művelt- beilleszkedésüket, az elnézés, tudás, szorgalom.” Váci Mi- ségük. Hazánk népgazdasági fölösleges bábáskodás helyett hály e szép verssorait válasz- helyzete és társadalmi viszo- értelmes feladatokkal várják tották mottóiul a salgótarjáni nyaink alakulása elsőrendű őket. kérdés — az eltelt évek alatt Az ünnepi köszöntő után a a fiatalok a munkahelyeken kiválóan és jelesen végzettek- jára, e gondolat jegyében megismerkedtek ezzel, hama- nek Horváth László igazgató, folyt le tegnap a bensőséges rosan pedig maguk is forrná- a többieknek az igazgatóság Kohász lói lesznek. A gazdasági élet- többi tagja adta át a szak­ben nagyobbak lettek a kö- munkás-bizonyítványt.. M i- váth László igazgató köszön- vetelmónyek, minőségi mun- után az oklevelek gazdára ta- tötte a megjelenteket, a vál- kára kell törekedni — ezért láltak, Ürmössy László, a lalatok, állami és politikai is döntő az emberi tényező, a Salgótarjáni Kohászati Üze- szervek képviselőit, a végzett szakmai tudás, a felelősség- mek vezérigazgatója kért tanulókat és tanáraikat. Idén tudat, a kezdeményezőkészség szót az üzemek, vállalatok fiatal lehetőségeinek kiaknázása, nevében. Nagy esemény ez az 211-es ISZI szakmunkásava­tó ünnepségének meghívó­hangulatú avatás a Művelődési Központban. Hor­Salgótarjánban szakmunkással város, az iparmedence mun­zülük jeles, illetve kiváló mi­nősítésű oklevelet kaptak. Bizottságának tagja, MSZMP Nógrád megyei Bi 243 gazdagodott a Amikor a szakmunkás-ibizo- alkalom, amikor a jól felké­nyítvánnya-1 kilépnek az élet- szített szakmunkás-utánpót- kássága, közel negyvenen kö- be, már nem védik őket az is- lást üdvözölhetik — fejtette kola falai — a munkahely ki. A folyamatos figyelemmel „keményebb”, harcot, vállal- kísérés mellett szellemi és A megnyitó szavak után kozást kíván. Géczi János azt anyagi támogatással is igye- Géczi János, a párt Központi kérte a fiataloktól, a jó szak- keztek támogatni az intézeti az ember tekintélyének meg- képzést. A gazdasági verseny- szerzése mellett arra tőre- ben csak kvalifikált munká- zottságának első titkára mon- kedjenek, hogy a közéletben sokkal lehet helytállni, ezért dott ünnepi köszöntőt. Szólt is jól megállják a helyüket, szükség van az ismeretek ál- arról, hogy ez a már hagyó- Vegyenek részt a demokrati- landó bővítésére, amihez min- mányossá vált ünnepély is kus munkahelyi légkör for- den segítséget meg fognak a-d­mutatja a fiatal szakmunká­sok, a kibocsátó intézmény üzemi megbecsülését. A most végzett kára, múlásában, használják ki az ni a munkahelyeken. Ezután fórumokat. Jó mun- Gyurkó István géplakatos szorgalomra, felelős- szakmunkás mondott köszö­fiatalok elődeiknél jobb kö- ségváilalásra és tanulásra, netet a végzettek nevében. Az rülmények között készülhet- önképzésre biztatta a hama- ünnepség a Vasas Központi a rosan munkába álló ifjú szak- Művészegyüttes fellépésével munkásokat. Az üzemi veze- zárult. tek a munkáshivatásra, szakmájukra. Jó alapot kap­mentője a mai korban is ki­emelkedő embereszmény. méréséül a Nógrád megyei Tanács VB Perliczi János­A Salgótarjáni Egészségügyi emlékplakettet adományo- Szakközép- és Szakiskola hall- zott dr. Dancsok Gyulának, a gatóinak irodalmi összeállítá- balassagyarmati véradóá-llo- sa után Berki Mihály, a Nóg- más vezető főorvosának, dr. rád megyei Tanács elnökbe- Cserkuti Gábor salgótarjáni lyettese emelkedett szólásra, körzeti orvosnak, és Kará- Ünnepi beszédében köszön- csony Jánosnak, a kisterenyei tötte a megye egészségügyi gyógyszertár vezetőjének, dolgozóit, majd áttekintette Harmincketten kaptak kiváló az V. ötéves terv egészség- munkáért kitüntetést, húszán ügyi és szociális célok érdé- miniszteri dicséretet. A ki­kében tett erőfeszítéseit. Töb- tüntetéseket átadó Berki Mi­ma ün- Kiváló dr. Hara­bek között elmondotta, hogy hály bejelentette, hogy a tervidőszakban 250 millió Budapesten a központi forintot használtak fel intéz- népségén veszi át a menyek fejlesztésére, re orvos kitüntetést Ipari szeminárium Miskolcon Háromnapos ipari szeminá- levők az energiagazdálkodás rium kezdődött szerdán Mis- és energiafelhasználás kér- kolcon. a Nehézipari Műszaki déseiről, a takarékos ener- Egyetemen, a hazai kohászati, giafelhasználási módsze­gépipari, élelmiszer-ipari és rekről folytattak eszmecserét, más ipari üzemek, kutatóinté- közöttük azokról a hő- és zetek, egyetemek és főiskolák pnereiahasznosító berendezé- több mint háromszáz szak- onergianasznosno Derenaeze emberének részvételével. Az sekről, amelyeket a közelmúlt­ipari szemináriumon a jelen- ban konstruáltak. A NEB táigyalta Milyenek a dolgozók élet- és munkakörülményei? A gazdálkodó egységek egy lesztést valósított meg. A gaz- gondjainak megoldását az adott időszakban — 1980—81- dálkodó egységek folyamaté- üzemek anyagi lehetőségeik­ben —, hogyan tettek eleget san figyelmet fordítanak a tői függően messzemenően tá- a szociálpolitikai célkitűzé- biztonságos munkavégzés mogatják. sekből rájuk eső feladatok- műszaki, szervezési és szemé- A a nak? Mennyire vállaltak részt lyi feltételeinek javítására, kulturális és mortéletet az a dolgozók élet- és munka- a dolgozók egészségének testi ^ atasi te^kenSfet ’ körülményeinek javításából? épségének megóvására. J Miként hasznosították az erre A m.unkavédelmi oktatás a célra rendelkezésre álló esz­közöket? Többek között ezek­re a kérdésekre keresett vá­laszt 29 népi ellenőr, 126 tár- , sadalmi munkanap felhasz­nálásával. A dolgozók élet- és munkakörülményeinek hely­zete, a szociális tervek vég­rendszere, színvonala alapve­tően megfelelő, de az ellen­őrzés feltárt hiányosságokat. városgazdálkodá­si üzem — sóik esetben for­mális, van ahol pedig — a Karancsvölgyi Építő- és Fa­ipari Szövetkezet egyik rész­rehaj fásának tapasztalatai , ében _ " című vizsgalat során, amely- * Az üzemek — a társadalmi igényekhez igazodva — egy­re növekvő mértékben veszik ki részüket környezetükben, vonzáskörzetükben, a lakos­ság életkörülményeinek • ja­vításából, a települések la­kosságmegtartó képességének növeléséből. A vizsgált egysé­gek többsége — a Nógrádi Szénbányák üzemei, a salgó­tarjáni ötvözetgyár, a BRG, a KARANCSHŰS — rendelke­zik a helyi tanáccsal kötött öt, illetve egy évre szóló1 együttműködési sz -i ami biztos1'4' vizsgálat koordir * keresetfejlesztési előirányza- kedvezőnek ítélte a dolgozók közig, taikat teljesítették. Sőt né- orvosi ellátását, az egészség- tésé' hány vállalat, szövetkezet a ügyi felvilágosító, nevelő sáb tervezettnél magasabb fej- munkát. A dolgozók lakás- né eve nem volt oktatás. Az üzemi ™ ' vál«™»«* sén vitatta meg a Salgótarjá ni járási-városi Népi Ellenőr' zési Bizottság. Megállapították, hogy a vizsgált egységek a terveik­ben megfogalmazott bér- és egységnél emelkedett. A jegy­zőkönyvek szerint döntő több­ségüket a dolgozók felelőt­lensége, mulasztása idézte elő. A népi ellenőri Tanácskozóit a TOT elnöksége A termelőszövetkezetek ér-’ tékesítő-, beszerző- és szóig4 tató közös vállalatának forgalma az alapítástól négy év alatt csaknem kétszereződött, de ha gáltatásokat is besz' összforgalom két sere emelkedett a Termelőszövf gos Tanácsán' ségi ülésén a TSZKEP Rámutatt tásával idő al nagy, dasáf szeh ti vé g; p:

Next

/
Oldalképek
Tartalom