Nógrád. 1982. július (38. évfolyam. 152-178. szám)

1982-07-01 / 152. szám

Franciaország '82 (2.) Mi /esz a SALT-ll-vel? ' Pirityi Sándor és Szabó Zol- korlátozását, illetve rakéták lítési módjainak, ellenőrzési tán, az MTI tudósítói jelentik: esetében az indító állások szá- technikájának megmentésére Szerdán délelőtt először ta- mának korlátozását irányoz- is, hiszen a hadászati fegyve- Jálkozott a szovjet és az ame- ták elő, abból kiindulva, hogy rek kategóriájában egyéb- rikai küldöttség teljes lét- ezek az úgynevezett nemzeti ként lényeges változás nem számban azokon a tárgyaié- technikai eszközökkel ellen- történt Plenáris ülés Genfben sokon (Salart), amelyek előző őrizhetek nap kezdődtek Genfben a két nagyhatalom hadászati raké­táinak, repülőgépeinek korlá­tozásáról és csökkentéséről. Az amerikai fél most a nuk­leáris robbanó töltetekből és csak részben a rakétákból va­ló kiindulást Mindkét küldöttség maga sabban kvalifikált szakembe­rekből áll — katonai vonalon tábornoki és ellentengerna­gy! szinten — és nagy tanács­,A-,SZÍÍ“Sí" ami "ellenőrzési “ÄS ®dói ^rátusra támaszko vethet fel (egy rakéta ugyan- dlk\Edward Rowny> az ame­tal az amerikai fél genfi kép viseletének épülete volt, ahol hetenként egyszer meg­fordulnak az „eurohadászati” is több töltetet is szállíthat), túl fegyverekről tárgyaló szovjet ^súlyi kép!etet kel1 felá1' és amerikai küldöttségek is. A megbeszélés zárt ajtók mögött folyt, de genfi fórrá rikai küldöttség vezetője há azon'"hogy "új "hadászati rom ^tizede foglalkozik ka azon, hoBy uj hadászati tonapolitikai kérdésekkel( a szovjet Viktor Karpov pedig sokáig vezette a SALT—II-ről Amikor szovjet részről az tárgyaló szovjet küldöttséget, eddigi SALT-folyamat pozi- Az amerikai delegáció egyik sok szerint arról volt szó, tívumainak megőrzése mel- tagja, Michael H. Mobbs egy hogy mi legyen a SALT—II- lett foglalnak állást, nemcsak évig (1969) a leningrádi egye­ben előirányzott fegyverzet- az egyenlőség és az egyenlő temen tanult, korlátozással és -csökkentés- biztonság követelményének Rowny nagykövet jól tud sei. miután Reagan elnök „ha- változatlan érvényesítésére oroszul, Karpov nagykövet lottnak” minősítette a SALT gondolnak, hanem az 1972- kiválóan beszél angolul. Most —II szerződést. ben és 1979-ben kötött megái- már csak az a kérdés — Az eddigi SALT-megállapo- lapodások meghatározásának, mondják Genfben — megér- dások a célbajuttató eszközök terminológiájának, megköze- tik-e egymást. . Ülést tartott a KISZ Központi Bizottsága Szerdán ülést tartott a KISZ legáció munkáját. Megálla- en betöltötték funkciójukat Központi Bizottsága. A tes- pította, hogy a Demokratikus — hangsúlyozza az állásfogla- tület tagjai meghallgatták Ifjúsági Világszövetség köz- lás. Módot adtak az állami if- Fejti Györgynek, a KISZ KB gyűlésén elfogadott határo- júságpolitikai tevékenység első titkárának tájékoztatóját zatok a világ haladó ifjúsági ellenőrzésére, mozgósították az MSZMP Központi Bizott- szervezetei számára olyan cse- a fiatalokat a társadalom előtt ságának június 23-i üléséről, lekvési programot nyújtanak, álló feladatok megoldására, majd Kovács Jenő, a KISZ amelynek megvalósítása jól lehetővé tették a fiatalok szá- tájékozta- szolgálja a béke megőrzéséért, mára véleményük és javasla- a leszerelésért, a nemzetközi talk kifejtését az őket és a kér- együttműködés elmélyítésé- közösségeiket érintő kérőé­ért küzdő fiatal nemzedék vi- sekben. KB titl^ára adott tást a nemzetközi ifjúsági és diákmozgalom időszerű ééseiről. A Központi Bizottság jóvá- lágméretű harcát. Támogatá- a viták igazolták a KISZ hagyólag tudomásul vette a sáról biztosította a XI. köz- x. kongresszusán elfogadott lenini Komszomol XIX. kong- gyűlés által „Egységbe ifjú- az ifjúság élet- és munkakö-’ resszusán részt vett magyar ság, jogunk van a békéhez” rülményeivel, tanulási, mű­delegáció jelentését és támo- jelszóval meghirdetett béke- velődési testedzési lehetősé- biztosította a kong- világkampányt és megerósí- geivel kapcsolatos megálla- kezdeményezéseit, tette, hogy if júsági szövetsé- pítások és kezdeményezések lág haladó, de- günk hazai éj nemzetközi helyességét Néhány helyen mokratikus ifjúsági szerveze- munkája során kész tévé- azonban kedvezőtlen tapasz- teinek összefogását célozzák kény szerepet vállalni az ak- tálatok, szervezési hibák is " * wi’ '"A —* voltak. Nem mindenütt szá­ntásáról resszus melyek a világ haladó, háború elkerülése, a béke ció sikeres megvalósításában. megőrzése, a leszerelés és a A XI. közgyűlésen a DÍVSZ rnoltak be az intézkedési ter- társadalmi haladás ügyéért főtitkári feladatok ellátásával végrehajtásáról egyes vívott harcban. A Központi újból Barabás Miklóst, a helyeken nem éltek eléggé a Bizottság hangsúlyozta, hogy KISZ KB titkárságának tagját KISZ-jogok adta lehetőségek- if júsági szövetségünk a jövő- bízta meg. kel. Az állásfoglalás hangsú­ben is kiemelkedő jelentősé- Ezután Juhasz András, ^ a lyozza, hogy az ifjúsági par­get tulajdonít a Komszomol KB titkára az 1981 82-es if- lamentek megrendezésének és a KISZ közötti kapcsola- júsági parlamentekről adott alapelvei, főbb funkciói ldőt­tök erősítésének, a közös cél- tájékoztatást, amit a KB jó- állónak bizonyultak Ezen megvalósítását segítő váhagyólag tudomásul vett belül azonban szükség van együtt- Ezután állásfoglalást foga- az ágazati sajátosságoknak a dott el a rendezvénysorozat jobban megfelelő, differen­jaink tapasztalatcsere és működés elmélyítésének, népeink, Ifjúságaink közötti tapasztalatairól és az iíjúsá- cláltabb szabályozására. barátság kiszélesítésének. A Központi Bizottság jóvá' hagyta a DÍVSZ XI. közgyű­gi parlamentek rendszerének A Központi Bizottság hang­továbbfejlesztéséről. Az ifjú- súlyozta: az elkövetkező idő­Í£én~n£zt vett magyar “de- sági parlamentek alaPv«tő^nelf nagy figy^mef k^r^for­|dítaniuk arra, hogy a fiata­lok a parlamenteken elhang­zott minden észrevételre, ja­vaslatra érdemi választ kap­janak. Fontos feladat az in­tézkedési tervekbe« foglaltak megvalósításának folyamatos ellenőrzése és a fiatalok rend­szeres tájékoztatása a végre­hajtás tapasztalatairól. Kijárási tilalom megszüntetése Varsóban június 30-val — a május eleji rendbontá­megszüntették az éjszakai kt- sok miatt rendelték el. A var- járási tilalmat mind a fiatal- sói polgármester most a vaj- korúak, mind az idősebbek dasági honvédelmi bizottság számára. Egyidejűleg ismét és a rendfenntartó szervek engedélyezték az ifjúsági képviselőivel konzultálva úgy klubok működését. határozott, hogy a májusi in­Az éjszakai kijárási tilal- tézkedést hatálytalanítani le- mat, valamint az ifjúság szá- hét, mert a fővárosban az el- mára fenntartott szórakozó- múlt hetekben ismét megerő- helyek működésének felfüg- södött a közrend és a fegye- gesztését — mint emlékezetes lem. (MTI) Tanácskozott a TOT elnöksége itatás az 1. oldalról) gos szinten képesek apró, ki­nyagi alapját a tag- sebb jelentőségű mezőgazdasá- "tek vagyoni betétek gi termékek exportfeldolgozá- al teremtették meg. sára és forgalmazására, a meg- vagyon mégha- levő pénzeszközök hasznosítá- illió forintot. A sára és a téeszek kiegészítő szóródás igen tevékenységének fejlesztésére, kétmillió fo- A TSZKER fontos üzletpoliti- el a cseké- kai feladatának tekinti, hogy ájárulással a gazdaságokat munkájukhoz :etek ke- szükséges, gépekkel, eszközök- ’’orgaljm kel, anyagokkal is ellássa. — az Folytatni kívánják azt a si- ’int — keres tevékenységet, amely az igyoni egyes, felesleges kapacitással kell rendelkező termelőszövetkeze- az teket összehozza az ipari üze- ve- mekkel. Az ilyen ügynöki te- a vékenységből származó bevé- k telt az ipari termelés fejlesz- ,- tésére fordítják. A jövőben tovább fokozzák a lakosság ■<i való részvételt, a megtermelt ■vövidebb rói jut­z. 1 Küzdelem a munkanélküliséggel Kérdezz meg száz franciát; arra a kérdésre, hogy mi a legsúlyosabb gond az ország­ban, 99 biztosan azt feleli: le chomage, azaz a munkanélkü­liség. Jelenleg kétmillió mun­kaképes francia állástalan, s köztük aránytalanul sok a fia­tal. — Igen, elsőként kellett vol­na említeni — mondták szo­cialista párti beszélgetőtársa­im —, azokat az erőfeszítése­ket, amelyeket a kormány mát eddig is lehetőség szerint tett új munkahelyek előteremté­séért, a munkaalkalmak növe­léséért. Tekintélyes összeget, 11 milliárdos támogatást sza­vazott meg a kormány példá­ul a kis- és középüzemeknek abban a reményben, hogy et­től a segítségtől kedvet kap­nak majd szülő új beruházásokra. für <M| <M«r »«»linrTWPi: «.lim ln «tMkee». du>* le vMk lusj* Marti*** »5 «le !**■■•>• Mt. MtMW MM' >Mi:; (M 4 Hl Mir ... ér 4<Ji Jött ( mmm ■“S ....* ^ "77 juu ily i- - DQ, A L’Unité rajza, ön kutató? Igen. És ezt mondja, ez az cr önnek jelentős volt? Igen. Miért? Talált valamit? Igen — munkát! ÜJ MUNKAHELYEK küli, de sikerült valamelyest lás okozóját, a munkanélküli*' munkaalkalmat ™,eef1IRani a növekedés mér- séget . téket. Ha azt vesszük, hogy Mitterrand mar közben a szomszédos orszá- hadjárata idején, a gokban évente 10—20 száza­lékkal több a munkanélküli, akkor a „stagnálás” ered­ménynek mondható. Egyelőre még csak a kezde­ti, de biztató eredmények lát­szanak. Az államnak sikerült jó néhány vállalattal szerződést kötni, hogy azok — állami tá­mogatás ellenében — növelik ^érT^— vélik választás Giscard d’Estaing-nel való televíziós csatározásban ezt a problémát állította az első helyre. Ám tisztán kell látni: Franciaor­szágban a baloldal került ugyan hatalomra, de nem vál­toztak meg az alapvető társa- Egy csapásra nem megy min- dalmi és osztályviszonyok, s a beszélgetőpart- legjobb elképzeléseknek ip út­VARÄZSPÄLCA HELYETT a munkahelyek számát. Eddig nerejm a kormánynak nincs ját állhatják a tőkés világ mu .ahdy csodatévő varázspálcája, de a törvényei szabta korlátok. Éop az állami gazdaság reformjaival, a kü­lönféle intézkedésekkel született, főleg szektorban. Ám a helyzetet megnehezíti, sikerül elérni, hogy a gazda- hogy a baloldal kormányának sági élet fellendülésével még­súlyos örökséggel kell meg­küzdenie, hiszen 1981-ben 20 százalékot is meghaladta a ezért van abban sok igazság, talán amit Evryben egy útjavító munkás mondott, amikor a változásról faggattam: „on iscsak megjön majd a vállala- verra’, azaz majd meglátjuk tok beruházási kedve, más- — volt tömör válasza. Amiben részt a nyugdíjkorhatár le­munkanélküliek emelkedése. így eredmény­ként könyvelhető el — ha megnyugvásra persze nem is számának szállítása, a munkaidő-csök­legalább annyi volt a jövőbe vetett remény, mint a jövőért kentése és más eszközök al- érzett aggodalom. kalmazása meghozza az ered­ményt, s a franciák feje fö­ad okot —, hogy ha idén még lül el lehet űzni sok-sok sző­ném is kevesebb a munkánál- ciális bajt, sőt morális bom­Következik. gárúton. Yalkó Mihály 3. A Kiéber su* Á malaysiai külügyminiszter szerdai programja Tan Sri Muhammad Ghazali ke. A megbeszélésen jelen Rabi Béla minisztériumi ál- Bin Shafie, Malaysia külügy- volt Házi Vencel külügymi- lamtitkárral. minisztere, aki Púja Frigyes niszter-helyettes. A malaysiai Tan Sri Muhammad Ghaza- külügyminiszter meghívására, diplomácia vezetője ezután li Bin Shafie este megtekin- hivatalos látogatáson tartóz- találkozott Veress Péter kül- tette a KISZ Központi Mű­ködik hazánkban, szerdán kereskedelmi miniszterrel és vészegyüttes műsorát. (MTI) megkoszorúzta a magyar hő-j sok emlékművét. Ezt követő­en a Külügyminisztériumban megkezdődtek a hivatalos ma­gyar—malaysiai tárgyalások. A két külügyminiszter átte­kintette a kétoldalú kapcsola­tok alakulását, valamint a kölcsönös érdeklődésre szá­mot tartó nemzetközi kérdé­seket A megbeszélésen részt vett Debreceni István, hazánk Kuala1 Lumpurba akkreditált nagykövete, valamint Khalid Bin Abdul Karim, Malaysia varsói nagykövete. A vendégeket délután hiva­talában fogadta Faluvégi La­jos miniszterelnök-helyettes, az Országos Tervhivatal elnö­Izrael ragaszkodik a palesztinok távozásához Menahem Begin izraeli kor- Simon Peresz, az ellenzéki mányiő kedden a mintegy munkapárt vezetője Nyugat­nyolc órán át tartó parlamenti Bejrút megostromlása ellen vitát zárt) beszédében ismét foglalt állást és élesen tá- azt követelte, hogy a Nyugat- madta Ariel Sáron hadügymi- Bejrútban körülzárt mintegy nisztert, amiért az izraeli tá- 6000 palesztin hagyja el a vá- madás túlment azon a meg- rost és Libanont, mert Izra- hirdetett célján, hogy Dél-Li- el „a győzelemig folytatja a banonból távozásra kényszerí- háborút”. tik a palesztinokat. _ . _ . . . ,. ,. A kenesszet végül 60:47 jóváhagyta . kor- many határozati javaslat, Sok a talány minden bírálatot, amely elítél­te Izrael libanoni invázióját. i^neg““semmit“ Szónoklatában annak a véle- ® , . ményének adott hangot, hogy bőf dEzbttal' azonban' a kot- a palesztinok néhány napon má ió , kevesebb belül biztosan megadják ma- zatot ka t ^int ^leg, a gukat. Begin durván visszau- • tasította a palesztinok minden ban so naPJal~ javaslatát és közölte, hogy a Bejrútban eközben toyábü palesztin fegyveresednek folynak a tárgyalások a kü_ mind egy szálig el kell hagy- lönbözö felek műk Libanont es csak kézi­fegyvereiket vihetik kai. A Libanon elleni között., hátha , mégis politikai megoldást le- maguK- het találni az ostrom elkerü­lésére. Safik al-Vazzan liba­invázió nőni kormányfő kedden „értelmi szerzője”, Ariel Sa- mét találkozott Philip Habib ron hadügyminiszter a vita amerikai különmegbízottal. során közölte a knesszettel: Vazzan a nap folyamán tele- az izraeli csapatok készen áll- fonon beszélt Szaud al-Fejszal nak arra, hogy megsemmisít- szaúdi külügyminiszterrel. sék „a terrorista központot. (MTI) Új kormány Argentínában Az új argentin kormány Kérdéses, hogy Reynaldo névsorának hivatalos közzété- Bignone tábornoknak, Argen- tele után továbbra sem isme- tína 41. elnökének csütörtöki retes, hogy — a korábbi hí- beiktatási ünnepségén részt reknek megfelelően — polgári vesz-e a haditengerészet és a alelnöke lesz-e a dél-amerikai légierő főparancsnoka, akik országnak. ellenzik, hogy katona kerül­A kedden este Buenos Ari- jön az ország élére, s ezért resben ismertetett kormány- kiváltak a juntából, névsor szerint Llamil Reston tábornok lett Argentína új Megfigyelők szerint Basilio belügyminisztere, Juan Ra- Lami Dozo tábornok, a légi- mon Aguirre Lanari volt ve- er^ főparancsnoka szerdán nezuleai nagykövet kapta a várhatóan több tanácskozást külügyminiszteri tárcát, az or- ^ar*: rnajd a légierő vezetői- szág gazdasági minisztere vc^ Jprge Anaya tengernagy, pedig Jósé Maria Dagnino a haditengerészet főparancS- Pastore lett. Csupán a köz- rioka az elmúlt két napon tar­egészségügyi, az igazságügyi ^ott több megbeszélést fegy- és a kulturális miniszteri tár- vernemének parancsnokaival. ca élén nem történt változás. (MTI) Irak csak részben vonult vissza Semmit sem változtatott az hogy Irak stratégiai fontossá­lra'.: és Irán közötti háborús gú iráni magaslatokat tart helyzeten az, hogy az iraki megszállva a nyugati határ­erők visszavonultak Irán menti övezetben és egy kis te- egyes térségeiből — hangoz- rületet délen, Khorramshahr- tatta az iráni legfelsőbb nem- tói nyugatra. Rafszandzsanl zetvédelmi tanács keddi ülé- megismételte az ismert tehe- sének befejeztével Ha.semi ráni álláspontot: ha Irak tel- Rafszandzsani hodzsatolesz- jesen kivonulna is az iráni lám, az iráni parlament el- területekről, ez a háború be­nőké. fejezésének csupán egyik fel­Rafszandzsani, aki Kho- tétele, meini ajatollahot, Irán leg- Libanonról szólva Raf- felsőbb politikai és vallási szandzsani egyebek között vezetőjét képviseli a védelmi azt hangoztatta, hogy Izrael tanácsban, iráni újságíróknak további területek megszállá- nyilatikozva elmondotta: az sával ismét kimutatta agresz- irakiak egyszerűen csak gyen- szív természetét. Tel-Aviv gébb állásaikról vonultak Libanonban bábrendszert vissza, megtartva erősebb szeretne létrehozni, olyan sze- pozícióikat, ezért Bagdad a mélyek részvételével, mint tartós béke első feltételét, a az Izrael-ba^át Szaad Haddad feltétel nélküli visszavonulást őrnagy —‘mutatott rá. sem teljesítette. Utalt arra, (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom