Nógrád. 1982. június (38. évfolyam. 126-151. szám)

1982-06-29 / 150. szám

Ocsú között — tiszta szemek Belefáradna az olvasó, ha felsorolnám, mi mindent lát­tunk a képernyőn 1979-ben, ’80-ban, ’81-ben — és láttunk viszont mindezekből az el­múlt héten. Hétfőből péntekig tartott a reprízáxada/t, egyet­len frissen-zöld műsorszige­tecske nélkül, ahol legalább egy-egy árára leLüdülhettünk volna. Ám, ha sirámaimat tovább folytatom, magam is az is­métlés bűnében leszek elma­rasztalható az olvasó előtt, hisz előző észrevételeim ha­sonló panaszokat összegeztek. Vegyük hát tudomásul,' akár tetszik, akár nem, a iwundiál idejére már aligha remélhe­tünk a jelenleginél kielégítőbb műsorszolgáltatást. Üljünk bár színes, vagy fekete-fehér készülék előtt, a látvány egy­aránt lehangolóan szürke. Ezen még Lehár Ferenc ne­vének pénteki, váratlan fel­bukkanása sem változtatott jottányit sem. A vonzó névhez kapcsolódó k/éLlemes emléke­inket ugyanis eleve erős bizal­matlansággal elegyítette a műsorfüzetben kínálkozó ope­rett, mely a Tavasz címet vi­seli. Ilyen elnevezésű művéről ugyanis ez alkalommal érte­sültem először. S amit kap­tunk, valóiban gyanakvásunk jogosságát igazolta. Történe­tesen azt, hogy a látott ope­rett a világhírű mester pályá­jának olyan ifjúkori zsengé­je, amely a nagy név fém­jelzésével is legaljáin pihent eddig a dús hagyatéknak. És méltán örök feledésre ítélve, nemcsak az utókor ítélkezése szerint, de már a mester éle­tében. A silány miesécske, a rémisztőén bárgyú, az első je­lenet után végig betekinthető, meglepetést nem tartogató szinapszis még a műfaj kere­tei között is szinte fizikai fáj­dalmat keltő agyalmány, s mondjuk ki: Lehár muzsikája sem a jól Ismerten lehári pom- pázatú. Jobb sorsra méltó ügy- buzgalom voűt hát legfenékig felforgatni a hagyatékládát. A végeredményen a meghökken­tő mértékű zsugorítás! műve­let sem segített. Rómhányi Ag­Gsak nemrég találták meg véletlenül a világ kétségkívül legnagyobb teljesen kőből ké­szült naptárát, amelynek ko­rát legalább 3800 évre becsü­lik. Ez a csillagászati kalen­dárium az amerikai Louisia­na állam északkeleti részén, a Mexikói-öbölnél helyezkedik el. A monumentális lelet hat, egymással össaefüggő, sakk- táblaszerűen elhelyezkedő ok­taéder formájú kőárokból áll és több mint egy négyzetkilo­métert foglal él. Nincs messze a Poverty Pointtől. A szakér­tők szerint a létesítmény épí­tésekor kb. 500 000 köbméter főidet kellett megmozgatni. Állítólag ez az asztronómiai kőkalendáriuim olyan munka- igényességgel készült, hogy ebből a szempontból csak az egyiptomi piramisokhoz ha­sonlítható. Nemrégiben még az egész maradványt vastag földréteg borította. A lelőhelyre egy véletlenül készített légifelvétel hívta fel a figyelmet először 1954-ben. Felülről nézve a helyszín egy nes dramaturg legjobb jószol­gálati tevékenysége az lehe­tett volna, ha a meghagyott 45 perces ének-zene-játék időt nullára redukálja, azaz teljes­ségében eltanácsolja a Tavasz bemutatótervét a képernyőről. A Bohémélet nevetséges kreatúráját Zempléni Mária, Szűcs Márta, Lebianc Győző, és Póka Balázs jobb sorsra méltó ügybuzgalmában éltük túL A reprízefc szorításába zár­va szombaton egy francia bo­hózat, Eugene Labiche A per­sely című színpadi művének magyar tévéváltozata és Pet- roni/us Arbiter—Christopher Fry—Hubay Miklós: Az eíe- zoszi özvegy című komédiája ígért felüdülést a két műsor- csatornán. Az első, magyarított formá­ban egy kisvárosi kártyatár­saság fővárosi hajmeresztő kalandjainak krónikája. A fordító és magyarító Liska Dé­nes a műsorújságban azt fűz­te magyarázatul vállalkozásá­hoz; hogy erős rokonságot vélt felfedezni a század végi fran­cia és a hazai kispolgárság kö­zött. A magyarítás mégis va­lamiképpen ballasztjává lett a műfaj legfőbb éltetőjének, a finoman szellemes, franciás könnyedségnek, mely éppen e tulajdonságából eredően ké­pes a legképtelenebb helyze­teket is elfogadtatni a néző­vel. A mi nehézkes, faragat­lan vidéki polgáraink képtele­nek erre, így szerencsésebb lett volna megőrizni az erede­ti környezetet, amelyből Euge­ne Labiche jó tempójú bo­hózata kisarjadit. Eugene La- báohe-é, mert az átül tetők szükségtelen nagy Igyekeze­tükben még a szerző kereszt­nevét is Ödönre magyarítot­ták. Nem különösen nyerte meg tetszésünket a szereplő- gárda — Reviczky Gábor, Há­mori Ildikó, Tóth Enikő, Ba­lázs Péter, Székhelyi József, Harkányi Endre, Benedek Miklós, Tahi József, Dózsa László, Gálvölgyi János, Csongrádi Kata, Lncae József, Vass Péter, Benkóczi Zoltán, Bakó Márta, Sugár István — Kőnaptár koncentrikusan elhelyezkedő nyolcszögre hasonlított. Köze­lebbi megvizsgálására azon­ban csak a hetvenes évek de­rekán került sor, amikor meg­kezdőditek az ásatások a domb­vidéken és megtalálták a nem mindennapi kőmaradványo- kat. A vizsgálatok során meg­állapították, hegy napfordu­lókor a nap éppen az épít­mény középpontjáról figyel­hető meg, a többi helyekről pedig a sarkcsillag vizsgálha­tó. Feltételezték, hogy az építmény a lakosságnak a nyári és a téli napforduló idő­pontjának megállapítására és ebből kiindulva a vadászatra és a mezőgazdasági munkák­ra alkalmas időszakok meg­határozására szolgált. Valószínű, hogy a perui Cuzco tartományban levő ős­kori Viracocha templom is ilyen kőnaptár volt. Ma már köztudott, hogy az inkáknak jelentős asztronómiai ismere­teijesítménye sem. Néhányuk •kivételével meglehetősen eset­lenek a bohózati helyzetekben, s ezen Karinthy Mártonnak a műfajt pompásan érzékelő rendezése sem tudott változ­tatni. Az efeaoszi özvegy, a nap másik számba veendő kínála­ta gondolati és dramaturgiai újszerűségében, eredetiségé­ben, egész témájában más mi­nőséget kínált és eredménye­zett. Erre a szerződ hármasból már csupán Hubay Miklós ne­ve előgarandát nyújtott Akik látták a további figyelmükre méltán rászolgáló dunaújvá­rosi Bemutató Színpad előadá­sában. ezt a különlegesen ér­dekes komédiát igazolhatják, hogy a különben népszerű „Brekiék” ellenében is érde­mes vált a második csatorná­ra váltani. Valló Péter rende­zésében, Bács Ferenc, Tahi Tóth László, Tóth Éva és Sze­gedi Erika játékában igényes művet, igényes produkciót él­vezhettünk. Vasárnap este Császár Imre tévéfilmtörténete, Az ember, ezzel a nagy sebével, Dömölky János rendezésében, a köz­kisember hatalommal szembe­ni kiszolgáltatottságát példáz­za, a maga szimplaságában is érzékletes, erős drámaisággad. Az egyszerű, sőt kisszerű his­tória mégis egy korszak em­beri és társadalmi viszonyu­lásainak tükörképét adja. S azt a főhős monológja mö­gött meghúzódó gondolatot su­gallja, hogy a hatalom és az erőszak rákényszerítheti az embert arra, hogy vallja, de nem kényszerítheti, hogy higgye is. Groteszk: gondolati fintor a tévéjáték végén a Ha­talom egyik képviselőjének szájából az összegező summá- zat: „A megszépített múlt a megszépített jelien záloga”. Paipp Zoltán, továbbá Mol­nár Piroskai, Haumann • Péter, Kádár Flóra, Máthé Erzsi, Szekénes Ilona, Bozóky Ist­ván, Képessy József, Lóránd Hanna, Dancsházy Hajnal, Győry Hona voltak az igényes vállalkozás Igényes színészi megvalósítói. (b. C) tefk voltak. Templomaikat úgy építették, hogy egy bizonyos pontjukról jól megfigyelhető volt a napfelkelte. A régészek szerint az említett templomot a szubkontinens északi terü­letéről odavitt rabszolgák épí­tő tteK. tőlük tanulták el az inkák a megáld tik us építésmó­dot. Ök ismertették meg velük a havi beosztású naptárt is, amelyet azután az egyes kak- tuszfajták virágzásához iga­zított botanikus naptár helyett kezdtek használni. Az amerikai kontinensen még más olyan építményeket is találtaik, amelyek lehettek naptárok, vagy asztronómiai megfigyelőhelyek. Ezek az úgynevezett „medicinális kö­rök” elliptikusán elhelyezkedő kőfigurák. Hatalmas méretei­ket és felállításukat tekintve bizonyos értelemben az ang­liai Sonehenge emlékeztet rá­juk. Jelentésükről még mindig sok vita folyik. Egyesek csu­pán háromszáz, mások mint­egy 2600 évesekre becsülik őket MAGYAR ÍRÓK PERE! (9.) Á luxusbörtön Világos után nehéz volt ma­gyar írónak lenni Magyaror­szágon. Aki közülük komo­lyan vette írói hivatását és magyarságát, az részt vett az 1848—49-es forradalomban és szabadságharcban. Irt vagy harcolt, hivatalt vállalt vagy lapot szerkesztett, s ha köz­ben az utak-eszmék nem is mindig egy irányba vezettek, joggal félt a megtorlástól. Sokan külföldre menekül­tek, például Szalay László és Horváth Mihály történész, az­tán a két Teleki: László és Sándor. Sokan börtönben ül­tek, például Vachott Sándor, Pálffy Albert, Vas Gereben, Tóth Lőrinc, Greguss Ágost, Vadnai Károly. És bujdostak sokan: Erdélyi János, Degré Alajos, Arany János. Szatmár megyében, bujdosóban, Vörös­marty és Bajza egy fa kérgé­be vési: »nos pátriám fugi- mus". A TARDONA1 IDILL Menekül Jókai Mór is, hi­szen a leglelkesebbek közé tartozott a márciusi napok­ban, ha a Béke-párthoz kötő­dött is később; követte Kossuthot Debrecenbe, Arad­ra. Az ő menekülését, bújdo- sását azonban igen kemény, akaratos vér és szív szervezi: a felesége, Lafborfalvy Róza. Az ő barátja s munkatársa volt Telepy Károly, a Nemzeti Színház kitűnő komikusa és színpadi festője, aki Tardo- nán, a Bükk mélyén rejtőző kis faluban épített magának egy házat Ezt a falut java­solta rejtőzőhelynek, s Róza asszony Gyuláról ide vitte Móricát lovaskocsin. Tardonán Telepyék sógora, Csányi György birtokos fo­gadta be Jókait, amikor 1849 augusztus legvégén megérkez­tek. Dombon lévő házukban egy patakra néző szobát ka­pott, amelyben egy kötél is volt: ha veszedelem fenye­getné, azon az ablakból lee­reszkedhet Benke Albert ne­vét viselte, aki Róza mostoha- öccse volt, ■ elesett a nyári harcokban. Idilli életet élt a gyönyörű tájon, olvasott, kártyát vetett, templomba járt, lelkesen éne­kelt, festett vagy húsz akva- rellt, siratót írt és mondott Telepy Györgyné temetésén, botokat faragott, kis ■ vízimal­mot épített. Esténként nagyo­kat sakkozott Rácz Endre re­formátus lelkésszel, s járta a gyönyörű vidéket, ismerke­dett a természettel. Ez volt az utolsó iskolája — írta róla va­laki —, itt járta ki a termé­szet és a magány iskoláját. Csak írni nem írt „Minek írjak? — fakadt ki. — Hiszen azt se tudom, van-e még nem­zet, mely olvas s van-e haza odakünn?” Igaz, pár hónap múlva, karácsonykor Labor- falvy Róza menlevelet kapott Klapka György, amikor Ko­máromban kapitulált, kikö­tötte, hogy katonái menleve­let kapjanak. Ilyen menleve­let szerzett Jókainak kiválóan konspiráló félesége. Rácz tisz- teletes jóvoltából Miskolcon Kovács János nevére is szerez egy papírt, amivel mehet Pestre szolgálatot keresni. Vargha Balázs véleménye sze­rint nem voltak fontosak a menlevelek, mert a mindenütt otthon levő Laborfalvy Róza ekkor már tudta: Jókainak nem lesz Pesten bántódása. REJTŐZVE MARADNI Ennek ellenére még Pesten is bujkál egy ideig, felesége lakásán, Adliczer vendéglőjé­ben. „Rejtőzve kellett ma­radnom — írja —, mert az osztrák menedéklevél biztosí­totta ugyan a fejemet a ha­lálítélet ellen, de nem a lába­imat az ellen, hogy engem is úgy, mint a többieket (pl. Podmaniczky Frigyest) béso- r ózzanak közkatonának az osztrák hadseregbe”. S fél­hetett az osztrákoknál is csá- szárhűbb magyar uraktól. Hegyessy Péter nevű magyar közvádló emlíékiratában har­minckét magyar írót ajánlott kívégeztetésre Hayna unak. Íme a névsor (ha egyikük- másikuk neve ismeretlenül hangzik is már fülünknek, így is igen fényes az): Vörös­marty, Bajza, Szigligeti, Pe­tőfi, Arany, Csengery, Pálffy, Degré, Lisznyai, Szalay, Iri­nyi, Táncsics, Emődy, Gyur­mán, Egressy, Vasváry, Sáros- sy, Csernátony, Lauka, Sükey, Vas Gereben, Bulyovszky, Oroszhegyi, Losonczy, Vajda, Szász Károly, Szemere Mik­lós,_ Tompa, Orbán, Pető, Er­délyi János, Jókai Mór. S lám, egy nem színmagyar — bár Táncsics pőréiben ugyancsak császárhű — ál­lamügyész, Kossalko János ké­szít mentő emlékiratot, bizo­nyítván, hogy az irodalom 1848—49-ben nem vezette a forradalmat, csupán vissz­hangja volt a közérzésnek. Jókai mindenesetre nem érezte biztonságban magát „Nevem ki volt törölve az irodalomból. Két évig Jókai Mór nem létezett”. (Sajó né­ven irt, a „Csataképek” is úgy jelent meg.) Csak 1852-ben írhatja kissé megnyugodva édesanyjának: „Én most nagy tehertől szabadultam meg, hivatalosan ki lévén mondva, hogy az 1848-i dolgokért töb­bé senkit sem fognak előven­ni; eddig bizony minden nap okom volt, félni, hogy meg­szólítanak”. PIKNIK A PORKOLÁBBAL Volt azonban az 1850-es években magyar írófejede­lemmé nőtt Jókainak igazi pe­re is. 1863 elején politikai na­pilapot alapít A Hon címen. Alig telt el pár hét, amikor Ivánka Imre, a lap „közgaz­dászat! rovatának belmunka- társa” átadta egy reggel Jó­kainak gróf Zichy Nándor cikkét, amelyet korábban Ke­mény Zsigmond már vissza­utasított. A tizenkét írott ol­dalas Alapkérdéseink című cikket Jókai elfogadta, s a lap február 7-i számában ki is adta. Zichy azokat a politikai hibákat elemezte, amelyek Schmerling rendszerének ma­gyarországi alkalmazásából következnének, s azt bizonyít^ ja — komoly közgazdasági ér­vekkel —, hogy e rendszer al­kalmazása Magyarországot a Ausztriát egyaránt tönkreten­né. Jókai a cikk megjelenése után szinte azonnal idézést kapott Wolafka rendőrfőnök­től, aki a kihallgatáson három hónap börtönt helyezett neki kilátásba, és 1000 forint pénz- büntetést Zichy vállalta aa anyagi terheket Laborfalvy Róza ismét közbelépett s bár férjét felmentenie nem sike­rült igen komoly kedvezmé­nyeket csikart ki, mint később látni fogjuk. A katonai törvényszék ösb- szeült s volt abban ezredes, őrnagy, százados, főhadnagy, alhadnagy, őrmester, káplár, frájter, sőt közbaka is. Jókai remek német nyelvű védőbe­szédet kerekített, s hatásosan elő is adta. Aztán (február 17-én) kihirdették az ítéletet: egy év börtön nehéz vasban. — De helytartó csak három hónapot' ígért, — kiáltott fel Jókai. — Das übrige ist für die schöne Verteidigung! — mondta nevetve a hadbíró. (A többit a szép védőbeszédért kapta.) Mellékbüntetései: két évnél hosszabb időre eltiltották A Hon és az Üstökös szerkeszté­sétől, 1000 forint pénzbírság és a nemesség elvesztése. Fur­csaság a dologban: Zichyt és Jókait e tárgyaláson csendhá- borítás címén ítéltek el, nem sajtóvétségért. Igaza lenne Jó­kainak, aki így írt: „a kato­nai kormányzat valóságos ol­talom volt ránk, szegény sza­badelvű hírlapírókra nézve, az adminlsztrácionális tyran- nusokkal szemben?” AZT A BOR TÖNTI Laborfalvy Róza berendez- tetett két szobát a József-ka- szárnya börtönében, odavit­ték Jókai bútorait, ágynemű­it, díványát, evő- és íróeszkö­zeit, íróasztalát, faragószerszá­mait, még a rózsás hálósip­káját is. Ez a börtön nem igen látott még ilyet, a vendégek ki-be jártak a hölgylátogatók cserepes virágokkal borítot­ták el a szobát, Haysnerle fog­házi felügyelő is, Jókai is pihenésnek tekintette az egé­szet, „Pompásan éltünk. Soha életemben több szaoadságom nem volt, mint fogságomban, egész nap látogatókat fogad­tam, este kimentem vacsorál- ni a Svábhegyre, a porkolábot is elvittem magammal” — ír­ja. Egy hónap múlva a császár és király Jókainak megke­gyelmez. Minden bizonnyal Zichy Nándor személye, be­folyása, aulikus rokonsága is szerepet játszott benne. Jókai versben búcsúzik el porkoláb­jától, s a börtönélmény csu­pán hangulatos emlék marad, inkább anekdotikus, mint kel­lemetlen, hiszen A Hon-t is, amelytől közben elpártoltak az előfizetők, Zichy Nándor 5000 forinttal megmentette. (Folytatjuk) Bcnyei József műsor KOSSUTH RADIO: 8.25: A meleg víz felfedezése — napjainkban 8*55: zenekari muzsika 9.44: Zenevár 10.05: MR 10—14 Iskolák — őrsök — barátok 10.35: Bizet: Don Procepia 12.45: Törvénykönyv 13.00: Nádor Mihályra emlékezünk születésének 100. évfordulója alkalmából 14.20: Réti József énekel 14.49: Levél Ilangheyarcon Sri Lanka-i író elbeszélése 15.05: Kóruspódium 15.28: Sztárok anekdoták nélkül 16.00: A Népzenei Hangos Üjság melléklete 17.05: Népszerű zenekari muzsika 17.45: A Szabó család 19*15: A magyar művelődés szá­20.i5: Kodály: Budavári Te Deum 20.39: Szemtanúskodás. Kína, falak nélkül. P. Szabó József mű­sora 21.38: Herbert von Karajan epe- rettfelvételeiből 21.59: Eszmék faggatása 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Kathleen Long három Fauré-noktürnt zongorázik 22.46: Kapcsolataink Én és Én 22.56: Rossini bűvöletében 0.15: Bálint János cimbalmozik PETŐFI RADIO: 8*05: Indulók, táncok 8.20: Tíz perc külpolitika (lsm.) 8.35: Társalgó 10.00: Zenedélelőtt 12.25: Gyermekek könyvespolca 12.35: Mélódiakoktél 13.30: Muzsikáló természet Hattyúdal 13.35: Takács Jenő hegedűmuzsl­kájából 14.00: Kettőtől hatig... 15*30: Rádióexpressz 16.35: Csúcsforgalom — Balaton- füreden 18.00: Tini-tonik , 18.35: Beszélni nehéz 18.47: Nótacsokor 19.25: SIAM 19.35: Csak fiataloknak! 20.35: „Magyar anekdotakincs” 21.04: A „Nyolc rádió nyolc dala” című műsor nemzetközi gálaestje Budapesten 22.06: Népdalkörök pódiuma 22.31: Gyulai Gaál János szerzeményeiből 23.20: A mai dzsessz 4 NÓGRAD - 1982. június 29., kedd MISKOLCI STÜDIÖ: 17.00: Hírek, időjárás, műsoris­mertetés. 17.05: Egészségünk vé­delmében. Az allergiáról. Dr. Pénzes Géza előadása. 7.10: Zene­doboz. Zenés kívánságműsor. Szerkeszti: Bély Katalin és Sajó Márta. 18.00: Észak-magyarországi krónika. (A BAZ megyei Tanács VB a munka- és művelődés sze­repe a cigánylakosság társadalmi felemelkedésében témát tárgyalta. Országos bor- és üdítőital -verseny Noszvajon.) 18.25—13.30: Lap- és műsorelőzetes. TELEVÍZIÓ: 16.05: Hírek 16.10: Szól a nóta 16.35: Egyszer fent, egyszer lent A tetőfedő 16.55: Reklám 17.05: Labdarúgó-világbajnokság Közvetítés Barcelonából A szünetben: reklám 19.00: Reklám 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.25: Felhívás a tv új versenyt 19.30: Tv-híradó 20.00: Stúdió, ’82 20.50: Labdarúgó-világbajnokság 22.45: Reklám 22.50: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR: 20.00: Bélyeggyűjtő-történet Magyarul beszélő csehszlovák tévéfilm 21.20: Tv-híradó, 2. 21.40: Sebatui rituális táncok Francia film BESZTERCEBÁNYA: 19.20: Időjárásjelentés és műsor­ismertetés 19.30: Tv-híradó 20.00: A csónak hangja. Japán tv-játék 20.50: Labdarúgó VB : A 2. for­duló közvetítése Madridból 22.45: Kamarahangverseny 23.30: Hírek 2. MŰSOR: 19.00: A fiatalok tv-klubja 1. rész 19.30: Tv-híradó 20.00: A fiatalok tv-kl^bla 2. rész 21.15: időszerű esemtny űc 21.45: öngyilkosok klubja. Feliratos szovjet film 3. (befejező) rész. MOZIMŰSOR: Salgótarjáni November 7.: fél 4-től: Cha-cha-cha. (14) Színes magyar film. — Kohász: A re­mény joga. Színes magyar film. — Tarján vendéglő: A férfi, aki szerette a nőket. (16) Színes, szink­ronizált francia film. — Balassa­gyarmati Madách: Ratataplan. Szí­nes olasz filmburleszk. — Nagybá- tonyi Petőfi: örült nők ketrece. (16) Színes, szinKromzált francia —olasz filmvígláték. — Bányász: Hegyi emberek. Színes amerikai kalandfilm. — Pásztói Mátra: A hótündér. Színes, szinkronizált szovjet mesefilm. Mesemozi: Mese a mihaszna köcsögről. A kis sün és a bocs. — Itétság: Hét tonna dollár. (16) Színes, magyar film vígjáték. — Kisterenyei Pető­fi: Foci bundában. Színes, szink­ronizált román filmvígjáték. — Jobbágyi: Egy kis romantika. Szí­nes, szinkronizált amerikai—fran­cia filmvíg játék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom