Nógrád. 1982. április (38. évfolyam. 77-100. szám)

1982-04-01 / 77. szám

Véget ért a Vietnami ' kongresszusa Le Duant választották ismét íő*itkárrá * Dunai Péter, az MTI tudó­sítója jelenti: Szerdán befejezte munkáját a Vietnami Kommunista Párt V. kongresszusa. Az új KB ismét Le Duant választotta meg a párt főtitkárának és jelentős változtatásokat hajtott végre a párt vezető testületéi­ben. A zárónapon Tran Quynh, a Központi Bizottság tagja is­mertette a határozatterveze­teket. amelyekben indítvá­nyozták, hogy a következő évek társadalmi-gazdasági fej­lődése alapjául fogadják el az általános politikai beszámoló­ban, az 1981—85-re szóló nép- Szerdán délután a hanoi gazdasági terv tervezetében, a sportstadionban nagygyűlést pártépítésről és a szervezeti tartottak a kongresszus tiszte- szabályzat módosításáról elő- letére. A Vietnami Kommu- terjesztett központi bizottsági nista Párt Központi Bizottsá- beszámolóban foglaltakat. A ga szerdán Hanoiban fogadást küldöttek egyhangúlag igen- adott a VKP V. kongresszu- nel szavaztak, határozattá sán részt vett külföldi küldött­emelve a tevezeteket. ségek tiszteletére, amelyen A kongresszus az eddig 14 Le Duan. a VKP KB főtitká- tagból és három póttagból ál- ra üdvözölte a vendégeket. A ló Politikai Bizottság helyé- meghívottak nevében Mihail be 15 tagú PB-t választott (13 Gorbacsov, az SZKP KB PB tag és két póttag). A Politikai tagja, a KB titkára, a szov- Bizottságnak két új tagja és jet delegáció vezetője köszön- két új póttagja van. A ko- tötte a vietnami kommunistá- rábban kilenctagú titkárság kát V. • pártkongresszusuk létszámát tízre emelték. A eredményes befejezése alkal- testületnek hat új tagja van. mából. Fontos bejelentés varható Reagan tárgyat? Ronald Reagan amerikai el­nök a sorra kerülő sajtóérte­kezletén várhatóan bejelenti majd, hogy az Egyesült Álla­mok most már készen áll a hadászati fegyverzet csökken­ésével foglalkozó tárgyalá­sra a Szovjetunióval. Ezek tárgyalások 1979-ben sza- dtak meg, és a republiká- kormány első tizenöt hó­ban nem volt hajlandó ézdeni őket. New York Times ér- •rint a Fehér Ház n lenne hajlandó a SALT-, vagy bban - nevezi r-tárgyaláso- n további kÜl. Wa- ők azonban lajdonita- ők mis t is azt a kor- v—amerikai -•lelő iégkö­Faluvégi Lajas látogatása nyomán Bővülnek a magyar—brazil gazdasági kapcsolatok A Brazil Szövetségi Köztár­saság kormányának meghívá­sára Faluvégi Lajos, a Ma­gyar Népköztársaság minisz­terelnökének helyettese kor­mányküldöttség élén 1982. március 28—30. között hiva­talos látogatást tett Brazíliá­ban. A magyar miniszterelnök­helyettes megbeszéléseket foly­tatott Antonio Aureliano Cha­ves de Mendoncaval, a Brazil Szövetségi Köztársaság alel- nökével a két ország kapcso­latairól és a nemzetközi fe­szültség csökkentésének lehe­tőségeiről. A tárgyalásokon megfogalmazódott az, hogy támogatni kell a fejlődő or­szágoknak az igazságos nem­zetközi gazdasági rend kiala­kításéra irányuló törekvését. Faluvégi Lajos tárgyaláso­kat folytatott a brazil kor­mány több tagjával is, köztük a megbízott külügyminiszter- fel. x • An RäLT” i ál­lamtitkár, Garai Róbert kül­ügyminiszter-helyettes és Herkner Ottó külkereskedelmi miniszterhelyettes is több tár_ gyalást folytatott vendéglátói­val. A Jó légkörben lefolyta­tott tárgyalásokon áttekintet­ték a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok hely­zetét és azok fejlesztésének kilátásait. A felek megállapították, hogy a kereskedelmi forgalom jelenlegi szintje elmarad a két ország gazdasági adottsá­gainak lehetőségeitől. A ma­gyar küldöttség bejelentette: 1982. őszén Sao Paulóban ki­állítást kívánnak rendezni, hogy elősegítsék a magyar termékek brazíliai népszerűsí- tését. A látogatás* alkalmával a magyar—brazil vegyes bizott­ság elnökei között levélvál­tásra kerül sor, mely célul tűzi ki összesen 580 millió USA dollár értékben, egymás­hoz kapcsolódó keresk^aemn adásvételi ügyietek három éven Belül történő lebonyolí- tását. A felek megállapították, hogy a két ország hagyomá­nyos termékszállításéi mellett lehetős“« 'ran a gazdasági együttműködés bővítésére, különösen a következő terü­leteken: magyar részről agrár­ipari termelési rendszerek, távközlési berendezések és nukleáris kutatóműszerek; brazil részről elektronikus komponensek, távközlési be­rendezések és fogyasztási cik­kek szállítására. (MTI) Leszerelési értekezlet Genfben Szabó Zoltán, az MTI tudó­sítója jelenti: Széles körű leszerelési ta­nácskozás kezdődött szerdán Genfben. A nemzetek palotá­jában dr. Philip Potternak, az Egyházak Világtanácsa főtit­kárának elnökletével meg­nyílt konferencián több mint .kétszáz nemzeti — nem kor­mányzati — szervezet képvi­selői vesznek részt azzal a céllal, hogy ráirányítsák a nemzetközi közvélemény fi­gyelmét az ENSZ-közgyűlés júniusban New Yorkban sor­ra kerülő második rendkívüli leszerelési ülésszakának mun­kájára. A tanácskozás munkájában Berényi Dénes akadémikus ve­zetésével részt vesz az Orszá­gos Béketanács küldöttsége is. A konferencia elnöke, dr. Philip Potter referátumában részletesen foglalkozott a köz­vélemény szerepével és fele­lősségével. Rámutatott, hogy a hírközlés mai fejlettsége mellett a világ közvéleménye úgyszólván mindenről érte­sül, csakhogy a fegyverkezés­ben érdekelt körök nagy­mértékben manipulálják a va­lós helyzetről szóló híreket. Felhívta a figyelmet arra, hogy a világ közvéleményé­nek hatékonyabb mozgósításá­val nyomást kell gyakorolni a kormányokra a fegyverkezési verseny visszaszorítása érde­kében. Hat és fél tonna hasis Mintegy 8 millió dollárra becsülik adnak a három és fél tonnás haslsszállítmány- nak az értékét, amelyet a bel­ga rendőrség fedezett fel az antwerpeni kikötőben egy te­herszállító hajón. A kábító­szert egy fagyasztott halat tartalmazó konténerben talál­ták meg. A belga rendőrségen elmondták, hogy néhány nap­ja fagyasztott tengeri rákok közé rejtve 3 tonna hasist ta­láltak egy Pakisztánból érke­ző hajó rakományában. A rendőrség szerint mindkét ha­jó egy nemzetközi gengszter­banda megbízásából szállított kábítószert Délkelet-Ázsiából Nyugat-Euróbába. (MTI) tség a PFSZ-nek k palesztin jtandó „sür- ikai és erköl- ,ról döntött ezt tartalmaz­óé véget ért .ül ügy miniszteri elfogadott hatá- rab Liga egyúttal tagállamait, hogy hárítsák el aa akadályokat a Palesztina! Felszabaditási Szervezet Izrael elleni katonai akciói elől. A tanácskozáson az arab külügyminiszterek el­ítélték a megszállt területe­ken folytatott elnyomó izraeli politikát és bírálták az Egye­sült Államokat a Tel Aviv- nak nyújtott támogatás miatt. Carrington Izraelben Kedden este — csaknem hároméves hivatali ténykedése során első ízben — hivatalos látogatásra Izraelbe érkezett Lord Carrington brit külügy­miniszter. • Huszonnégy órával koráb­ban Londonban még többen úgy találták, helyes volna, ha a megszállt Ciszjordáni- ában kialakult helyzet miatt a miniszter lemondaná útját — ő azonban kitartott melet­te. Egyik helyettese, Lord Tref- garne hétfőn a felsőházban azzal indokolta a változatlan utazási szándékot, hogy a je­lenlegi helyzetben „életbevá­gó dolog” Izraelt jobb belá­tásra bírni, vagy legalábbis erre kísérletet tenni. (MTI) Íugoszíávia Előkészületek a pártkongresszusra A Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottsá­ga belgrádi ülésén megvitatta és elfogadta az elmúlt négy­éves munkájával foglalkozó, a párt júniusban összeülő XII. kongresszusa elé terjesztendő beszámolójának tervezetét, amelyet Sztane Dolanc, a KB elnökség tagja vezetésével kü­lönbizottság dolgozott ki, s most véleményezés végett az egész párttagság elé terjesz­tenek. < Ezzel döntő szakaszba lép­tek a jugoszláv kommunisták legmagasabb fórumának elő­készületei. Ezt megelőzően, április-májusban kerül majd sor a hat köztársasági párt- kongresszusra és a két tarto­mányi konferenciára. Bár a beszámolótervezet szövegét még nem hozták nyilvánosságra, Sztane Do- lancnak a KB-plénumon tar­tott beszédéből mégis kiraj­zolódnak e kulcsfontosságú dokumentum fő állásfoglalá­sai. Doianc emlékeztetett arra, hogy á felszabadulás óta ez lesz az első olyan jugoszláv pártkongresszus, amelyet az ó,v*unyt .Toszin Broz Tltó és Edvard Kardplj nélkül tarta­nak meg. ..Tltó több mint 40 éven át vezette a jugoszláv kommunistákat, Jugoszlávia munkásosztályát, nemzeteit és nemzetiségeit a szocialista for­radalom útján, — állapította meg — halálával természete­sen űr keletkezett az ország társadalmában. Ez az űr azonban nem vezetett válsá­gos szociális forrongásokhoz, konfliktusokhoz, vagy megráz­kódtatásokhoz, nem váltotta ki és nem fogja kiváltani az eddigi alapvető bel- és külpo­litikai irányvonal legkisebb módosítását sem. Hangsúlyoz- zúk, hogy nem létezik sem­miféle Titó utáni időszak, ha­nem csak az a politikai vo­nal, amelyet Titó és Kardelj dolgo*>tt ki az egész JKSZ-el és Központi Bizottságával együtt”. A közelgő legmagasabb pártfórum tehát a folyamatos­ság jegyében végzi majd mun­káját. Már eddigi előkészüle­tei sorén megerősítették, hogy a kommunisták egyöntetűen és határozottan a titói politika következetes folytatása mel­lett törnek lándzsát. A kongresszus egyik fő fel­adata lesz a szocialista ön­igazgatású politikai, társadal­mi-gazdasági viszonyok to­vábbfejlesztése útjának-mód- jának: ezen belül a mostani gazdasági problémák megoldá­sának, a gazdasági stabilizá­ciós politika végrehajtásának meghatározása. Jugoszláviában az 1978— 1981 közötti időszakban a tár­sadalmi össztermék évi átlag­ban 4,4, az ipari termelés 6,3 százalékkal növekedett. Mint­egy 1,3 millióval gyarapodott a foglalkoztatottak száma. Ja­vult a lakosság életszínvona­la — bár a legutóbbi két esz­tendőben ezen a téren vtsz- szaesés, kb. 8 illetve 4 száza­lékos reáljövedelem-csökke­nés következett be. Ugyan­akkor a munkát keresők szá­ma még mindig 700 ezer körül mozog, az ország külföldi adósságai 18.5 milliárd dollár­ra rúgnak, bizonyos nyers­anyagokból, közfogyasztási cikkekből hiány jelentkezik. Mindez megköveteli a terme­lés és a termelékenység nö­velését, az export fokozását, a jobb munkaszervezést stb. Ezekre a kérdésekre kell el­sősorban választ keresnie és adnia a kongresszusnak. Sztane Dolapc beszédében még három kérdést hangsú­lyozott: Határozottan állást foglalt a szocialista demokrá­cia további erősítése mellett. Kijelentette: „Meggyőződé­sünk, hogy nincs szocializmus demokrácia nélkül, s nincs tényleges demokrácia sem szo­cializmus nélkül.” Aláhúzta az ország nemzetei és nemzetisé­gei testvéri sége-egysége, egyenjogúsága további szilár­dításának szükségességét. Utalt arra, hogy „ezen a téren van­nak problémáink és nehézsé­geink, s amikor ezt mondom, akkor nemcsak az ismert ko­szovói eseményekre gondolok”. Leszögezte, hogy a JKSZ eré­lyesen elítél az ország szocia­lista önigazgatási rendszere, függetlensége,, integritása és el nem kötelezett külpolitikája elleni mindenfajta ellenséges — köztük nacionalista és ir­redenta — akciót és tevé­kenységet. Végül rámutatott: a 2.1 millió tagot számláló JKSZ a Jugoszláv társadalom eszmei-politikai vezető és ösz- szetartó ereje. Jugoszlávia föderatív állam, a JKSZ azon­ban szervezetileg a demokra­tikus centralizmus alapján épül fel, s éppen ez Jugoszlá­via egységének egyik legfőbb biztosítéka. Belgrad, 1982. március. Márkus Gyula 2 NÓGRAD — 1982. április 1., csütörtök Elterelő színiáték Néha érdemes odafigyelni a világpolitika perifériáján tör- ténő eseményekre is; megesik ugyanis, hogy önmagukban je­lentéktelennek tűnő történések lényeges tartalmi informáci­ókat hordoznak. Az a furcsa konfliktus, amely most két, egy­mástól igencsak távoli ország, Anglia és Argentína között zajlik, mintha megtestesítője, modellje volna ennek az igaz­ságnak. Nemcsak iskolai tanulmányainkból, hanem Verne Gyula regényeiből is tudjuk, hogy a dél-amerikad kontinens legdé­libb része, például az Argentínához tartozó Patagónia (Tűz­föld) a földkerekség egyik legsivárabb, tartós emberi meg­telepedésre szinte alkalmatlan vidéke. Már csak azért is, mert a térség viszonylag közel van. az örök tél birodalmá­hoz, az Antark,túszhoz. Nos, Patagónia partjaitól nem egészen ezer kilométer­re terülnek el a hasonló éghajlati adottságú Falkland-szige- tek. E stratégiailag talán fontos, de gazdaságilag jelentékte­len szigetcsoportot mintegy másfél évszázada szállták meg a brit csapatok és azóta ez az isten háta mögötti földdarab „a brit korona része”. Argentína sosem nyugodott bele abba, hogy ez a terüle­téhez közeli — és az angol partoktól annyira távoli — szi­getcsoport ne az övé legyen. Az ügyet azonban mindig jelen­tőségéhez — pontosabban: jelentéktelenségéhez — méltó módon kezelték. Ez azt jelenti, hogy bár voltak kisebb ka­landos akciók, és bár az ENSZ égisze alatt vagy tizenöt éve tárgyalgatnak a témáról, a dolog maradt a perifériáin. Vagy­is ott, ahová való. Most viszont hirtelen látványos színjáték bontakozik ki. Ügy kezdődött, hogy „hajóroncskutatás” (?) címén argentin csoport szilit partra a szigetcsoport Georgia nevű részén — anélkül, hogy erre engedélyt kért*'volna a brit hatóságoktól. Bár ezen a födddarabon kizárólag fókák tanyáznak, London tiltakozott, és a legújabb jelentések szerint állítólag atom- tengeralattjárót küldött a térségbe. Mintha csak erre vártak volna Buenos Airesben: „az állampolgárok védelmére” ar­gentin csatahajó indul a Falkland-szigetek felé. Frugoli had­ügyminiszter demonstratív készültséget rendelt el egy köze­li argentin flottabázison, Carrington angol külügyminiszter szerint az argentin csoport jelenléte a szigeteken „elfogadha­tatlan”. A színjáték folyik, mégpedig »vagy sajtóvisszhanggal. JoJ gos a kérdés vajon miért? A válasznak természetesen semmi köze a távoli szigetek­hez. Annál több köze van a két érdekelt ország gazdasági­társadalmi feszültségeihez, belpolitikai gondjaihoz. Angliá­ban növekszik a munkanélküliség, az infláció, erősödnek a bírálatok a Thatcher-kabi.net ellen. Argentínában — a ka­tonai uralom után először — olyan nagy a feszültség, hogy az illegális, szakszervezeti szövetség több tízezres tömegtün­tetést tartott Buenos Aires szívében. A kép összeállt, a modell meglehetősen régi: a belpoli­tikai bajokról nacionalista jelszavakkal próbálják elterelni a figyelmet. Argentína és Anglia „viszálya” során most is­mét ez történik. Harmath Endre Az európai EHSZ-társaságok regionális konferenciája Budapesten Az ENSZ Társaságok /új­szövetsége (WFUNA) végre5- hajtó bizottságának március 27—28-i genfi ülésén hozott határozat szerint ez év no­vember 9-e és 12-e között Bu­dapesten tartják a világszö­vetség európai regionális kon­ferenciáját. A vb ülésén nyolc ország képviselőiből álló szervező bizottság nevében Gömbös Ervin, a Magyar ENSZ Társaság főtitkára terjesztette elő a konferencia programjára vonatkozó javas­latot. Hazaérkezése után az MTI munkatársának elmon­dotta: az elfogadott javaslat szerint a konferencia közép­pontjában a helsinki záróok­mány szellemében az együtt­működés fokozásának fő fel­adatai és az ENSZ-társaságok szerepe áll. Ezen belül meg­vitatják az európai politikai, gazdasági, kulturális és okta­tási együttműködés, valamint tiéseit. ' ~ A vb ülésén kifejtettem meggy'oljfj'j- h°8F » 3e lenleri nemzetköz helyzetben' az tágasé gok más haladó tömegszerve zetekkel és kwzgalmakks együtt elősegíthetik olyan lég kör kialakítását, amp1v mea könnyíti a magasabb szint együttműködést az országo között és segiti mind azENS: égisze alatt, mind r^ás kere tek között folytatarvjó lesze relési tárgyalások újraél esz tését, — mondotta Gömbé Ervin. A budapesti konferencián megfigyelőként Európán kí­vüli országok, valamint a vi­lágszövetség vezető tisztség­viselői is részt vesznek. A végrehajtó bizottság soron kö­vetkező ülését szintén Buda­pesten, a konferenciát köve­tően tartják. (MTI) Korszerű exporttermékek a szocialista '(Folytatás az l. oldalról.) A Hungarotex az Idén bő­víti szocialista kivitelét, első­sorbán a Szovjetunióba, aho­vá nagy tételekben szállíta­nak méterárut és konfekcio­nált terméket. Méterárut Ku­bába is exportálnak, Lengyel- országba pedig főleg divatcik­keket és nyersanyagot. Az év első negyedében az idei ex­portterv 20 százalékát teljesí­tették. A Trapper és a Weekend márkájú szabadidő-ruhák kí­nálatát az év elején kibőví­tették, s így már nemcsak nadrágokat, hanem szoknyá­kat, kosztümöket és női ru­hákat Is szállítanak. Ugyan­akkor saját külkereskedelmi irodájukon keresztül is for­galmaznak a szocialista piac­ra. Lengyel partnerükkel olyan megállapodást kötöttek, amelynek értelmében lengyel üzemekben dolgoznak fel a lenfonónak vastag zsinegfona­lat, s a munka ellenértéke­orszégokbci ként zsákokat és csomagoló­anyagok kikészítésére • alkal­mas lent szállítanak. A Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát legnagyobb part­nere a Szovjetunió. Májusban fejezik be azt a nagy szov­jet beruházási programot, amelyhez több mint 500 komp­lett baromfitelepet exportál­tak. A Hungarofruct az elmúlt három hónapban több mint 83 ezer tonna konzervet szál­lított a szocialista országok­ba, ennek 70 százalékát a Szovjetunióba. A szovjet part_ ner kívánságának megfelelő­en főleg vegyes befőttet, töl­tött paprikát és natúr lecsót szállítottak konzerváruként számukra. Ezeket a termé­keket a szigetvári, a debre­ceni, a kecskeméti, a nagykő­rösi és a nagyatádi konzerv­gyár készíti. A konzerveken kívül 79 ezer tonna friss zöld­ség- és gyümölcsárut is út­nak indítottak a szocialista piacra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom