Nógrád. 1982. április (38. évfolyam. 77-100. szám)

1982-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJ ETEK! 1 NOCRAD AZ MSZMP NOCRAD M EGY E I Bt Z O ÍT S A G A ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXVIII. ÉVF„ 77. SZÁM ÁRA: 1.40 FORINT 1982. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK Másodszor is! // Ünnepélyes avatás .J'Tovc* :<oé ( v\ Új gyermek- és ifjúságaidé intézet Négrádban Átadták a KISZ Központi Bizottság vörös vándorzászlaját a balassagyarmati határőröknek nak jegyében, hogy a vörös v ándorzászló dicséri azoknak a kommunista parancsnokoknak, mozgalmi vezetőknek és személyi állomány tagjainak munkáját, akik a szocialista Tegnap délután Balassa- ponti Bizottsága által adomá- gyarmaton, a határőrség ke- nyozott vörös vándorzászló át- rületparancsnokságán három adása alkalmából, zászlónak tisztelegtek a kerü- Móricz István beszédében a letparancsnokság, a közvetlen többi között kijelentette: a alegységek hivatásos, polgári fegyveres erők és testületek és sorállományának tagjai. A KISZ-szervezeteinek munká- versenymozgalom céljaival BM határőrség emlékzászlaja, ja a fegyveres erőkben és tes- azonosulva képesek és készek a kerület csapatzászlaja és a fületekben folyó nevelés, a voltak kitartóan dolgozni, KISZ Központi Bizottsága vö- fiatalok jelentős részére tör- mozgósító munkájukkal ma­ros vándorzászlaja fogadta az ténő ráhatás mindig is a tár- guk köré sorakoztatni a ke- ünnepségre érkező vendége- satjalom figyelmének közép- fület személyi állományát. De két. köztük Skoda Ferencet, az pontjában állt. Ezt a tévé- szól a vörös zászló azoknak MSZMP Nógrád megyei Bi- kenységet a Központi Bizott- az ifjúkommunista kollektívák- zottságának titkárát. Juhász s^g mindig megkülönböztetett nak, egyéneknek is, akik Andrást, a KISZ Nógrád me- figyelemmel kísérte, kiséri a szocialista versenymozgalom- gyei bizottságának első titkó- jövőben is. ban kiváló és élenjáró címet rát. Balassagyarmat város w Ezután értékelte a kerület. értek el. akik a haza szolgála- partbizottsagaAiak parancsnokság párt., KISZ-és !aban- államhatáraink őrize- ° határőrséggel szakszervezeti bizottságának *,e.be"\ a, életben tu­a járás képviselőit, a tevékenységét, majd kijelen- fásukkal helytállásukkal _ál­ségek vezetőit, a csehszlovák besztercebányai kerületi ha­***- * vándSSrttót kívánok önök küldötteit. A Himnusz elhang­tette: — Most, amikor átadóm a másodízben elnyert vörös zása után Lantos László ha­tárőr őrnagy, a kerületpa­rancsnokság pártbizottságá­nak titkár köszöntötte az ün­nepség résztvevőit, majd Mó­ricz István, az Ifjú Gárda őr­nek további eredményes mun­dozatokat is vállalva mutattak példát, gyarapították az elő­ző generációk eredményeit. Köszöntötték a vörös ván­közös munkánkhoz, a szocia­lista társadalom építéséhez és védelm ’icz erőt, egészséget! A ván«. lót Ladányi Sándor hadnagy, a kerületi szagos parancsnoka mondott parancsnokság KlSZ-bizott- ünnepi beszédet a KISZ Köz- ságának titkár;« vette át. An­két, sikeres egvüttműködést, dorzászlóval kitüntetett ha- ........ .... - taroröket a megtisztelő Ha­t árőrváros címmel kitüntetett balassagyarmati úttörők, majd a BM-határőrség országos parancsnoksága nevében öém László ezredes, a BM-határ­őrség pártbizottságának titká­ra üdvözölte a kitüntetetteket. Nehezebb ev utón bizakodás — Vál •katlan cél a lakosság ellátásának javítása idén terv t. ,£ve|j tevékenységét a Pásztó és Vidéke ÁFÉSZ ~, . n Lfe.1'' sikerrel zárda a tón új ABC-áruház és ven- idén a varroda, az asztalos-, múlt évet a ;<! '=3 dó- déglátóegysey nyílik, amelyet a tartósító-, a lakatos- és ke ÁFÉSZ. ’'-ár a megye je- az állami kereskedelem üze- a villamosüzem munkájának lentős teriile át kitevő terű- me,„el növekszik a környező hatékonyabbá tételével, jelen­létükön hozzájuk tartozik városok „elszívó hatása”, s tős árbevételre számítanak. e megszűnt sziráki ÁFÉSZ mind nagyobb mennyiségű Az ÁFÉSZ idén is, a kívá- üzlethálózaD és tevékenységi élelmiszert, zöldség- es gyű- nalmaknak megfelelően látja köre — mölcsfélét termel magának a el a háztáji gazdaságokat elő­körzet lakossága. E folyamat nevelt és naposállatokkal. Fej­megállítására és azt ellensú- Esztik a gyógynövény-ternael- lyozandó idén — jászberényi, fetést és -felvásárlást, s hortobágyi, pásztói, mező­nagymihályi, hernádi, s más, területen kivüli termelők be­vonásával — tovább bővítik a hús és húskészítmények válasz­tékát, több helyen beveze­tik az előrecsomagolási rendszert. az exportra menő méz­ből és nyűiből is többet vesznek át, mint tavaly. Törekszenek újabb szakcso­portok létrehozására is. A Pásztó és Vidéke ÁFÉSZ tagjai — miként arról a teg­nap megtartott múltbeli te­vékenységet értékelő és ter­is kiegyensúlyozott, jó szin- venaK áruellátást bizto­sítottak, de egynémely célkitűzésüket nem sikerült megvalósítani. A ruházati és a vegyesiparcikk- forgalom emelkedése mellett kevesebb élelmiszert, zöldsé­get és gyümölcsöt adtak el, jelentős összeggel maradt el tervének teljesítésétől a ven­déglátó-üzemág, s mintegy fjjabb hűtőeszközöket vásárol- verstárévaló közevűíésen négyvagonnyi zöldborsóval e. nak kjsboltok sorát alakítják s7Ót eitettek — remélik- idei harminckétezer darab nyullal -t önkiszoleáló rendszerűvé s ,á • r j-,*, ‘ , kevesebbet vásároltak fel. ör- SÄTwfeJSStaS. célkltuzéselk maradéktalanul vendetes viszont, hogy az ipari kiegészítő tevékenységük A tervek szerint 1982-ben árbevétele csaknem negyven- még nagyobb figyelmet fordí- öt százalékkal haladta meg az tanak a falun élő lakosság előző esztendeit és több mint igényeinek kielégítésére. Je- tizenegyés fél millió forintot lentős számú hagyományos — költöttek szinttartó beruházá- fával, szénnel fűthető — kály- sokra, a hűtési technika bő- hát és tűzhelyt szereznek be, megfelelő szerszámot, kisgé­pet, s más műszaki eszközt, ... . ... .. ... , bútort bocsátanak a vásárlók Ilén.u!K^eheZl^„k„°r“’T,é- rendelkezésére. Több. bővebb választékú növényvédő szert hoznak .forgalomba és a megvalósultak. A Nógrád megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet salgótarjáni ideális feltételeket biztosit a pedagógiai munkához. központjának — kép: k ^A.M„?velödé,üÍVl Berufiáz6 Vállalat (MŰBÉR) finanszíro- gárda és a r easaval, „ rvOTÉV kivitelezésében az év elején elkészült a hivatásul vála Noordd megyer Gyermek- és ifjúságvédő Intézet új épülete SS Ha a Salgótarjánban, a jnegyei rendelőintézettel szemközt. A közel nak tesszük 1J> esztendeje ónálló ifjúságvédelmi hálózat tegnap jeles na- tulajdonképp pót élt meg: ünnepélyesen felavatták az intézményt. szűk; /de ha szűk őt /am1 Az átadási ünnepen r>—* ytt-- ___ - /akkor azzá M ihály, a megyei tanács el- rangos gazdago- íg*ne” — nökhelyettese köszöntötte a dott Nógrád — olyanok kap- mindéin« megjelent vendegeket — az ták, akik a mostoha körűimé- ezt szőne építők, kivitelezők képviselőit, nyék között Is áldozatkészen Ezután a Művelődési Minisztérium dolgoztak a veszélyeztetett fia- téseket a munkatársait, a megyei párt-, talokért, fontos társadalmi az otthon állami és tömegszervezeti ve- ügyet szolgálva. Részben az vevőknek: 1 zetőket, más megyék testvér- alaposabb felderítő munka, István, Kocsi, intézményeinek vezetőit, a me- részben a sajnálatos módon el- Pál, Horváth í gyei gyermek, és ifjúságvédel- burjánzó közönyösség, a fel- Béla, Vadászi mi hálózat minden munkatár- bomló családok, emberi fele- Tamásné, Bej sát és a gyermekeket. A g}-er- lőtlenség miatt megnőtt a ve- pott elismerő mekvédelmi intézményi rend- szélyeztetettek száma. Nógrád a negyvenmi’ szer hatékonyabb működésé- megyében az intézményi gon- vételezését vő hez nagy segítséget jelent ez a doskodás mellett a nevelőszü- gatója az ép korszerű intézmény. Nógrád lői hálózat bővítéséért is dicsé- Béla az átk< megyében jelenleg 430 gyér- retes munkát végeznek. Az járódnak nyú mek él nevelőotthonokban, intézmény munkájában (ide Az ünnepség 800 állami gondozott fiatal van tartozik a hivatalos pártfogók, (a felsőpetény és közel 500-an kapnak rend- a nevelőszülői felügyelők, a otthon, a Fura szeres nevelési segélyt, az ál- gyermekvédelmi intézmények kollégium és ? land gondoskodás új formájá- hálózata) segíteni közérdek, so- Mártírok úti Ái ban. A tavaszi nevelési értekez- kak felelőssége! énekkara nyújt* leteken az iskolákban, kollégiu- Dr. Főnyi Béla, a GYIVI igaz- épület megtekintés mokban a veszélyeztetettekkel gatója munkatársai nevében is A vendégek bejárta való törődés feladatait, a koor- köszönetét mondott e korsze- leányszárnyat, a fogi, _ dinálás lehetőségeit tárgyalják rű létesítményért. Negyven pszichológiai vizsgáló he - meg — nagy figyelemmel for- gyermek fogadását tudják geit, a nevel : szobáit. Megtud- dulnak e réteg felé. A megye megoldani, komplex pszicholó- ták. hogy hamarosan kondíci- párt-és állami vezetői nevében giai-pedagógiai vizsgálatát el- onálótermet alakítanak ki egy Berki Mihály köszönetét mon- végezni. A salgóbányai intézet 90 négyzetméteres helyiségből, dott minden közreműködőnek után ez sokkal több lehetősé- hogy ide költözik a nevelési !a- az új megyei nevelési objek- get ad a többi oktatási-neveié- nácsadó is. önálló szárnyat .tap. túr elkészítéséért. si intézménnyel való együtt- Optimális feltételek várják a A köszöntő szavakat köve- működésre. Hogy méltó hasz- gyermekvédelmi hálózatban tőén Hanga Mária művelődési- nálói lesznek, arra bizosíték a dolgozó és velük egviittmükö- miniszterhelyettes mondott sok éve együtt dolgozó törzs- dő pedagógusokat egyaránt. vítésére és a kereskedelmi há- lózat korszerűsítésére. nyék között — hiszen mind­inkább érződik az állami egy­ségek konkurrenciája — még háztáii gazc)aságok részére eh nagyobb'Sonúot^fordítanak^fő- benl az |vban a tava!y- meny­■« ■ fclfJeIepü,ések ell,4,áí; íywg ?é!™rev.« ™8­gyesiparcikkek választékának bővítésére. A Hatvan és Aszód vonzáskörzetébe tartozó déli, kallói körzet vásárlóerejének déglátásban is. Igazodva jobb lekötésére több akciót, ötnapos munkahéthez, s tápra írtak alá szer­ződést a gabonaforgalmi ”ál- lalattal. Lesznek változások a ven­az a árubemutatót, engedményes megváltozott igényekhez, vásárt rendeznek. Erre a cél- igyekszenek tovább növelni ra időszakonként igénybe ve- az ételfogyasztást, s még job­szik a bujáki. a palotási és a ban a jogos kívánalmakhoz sziráki kultúrházakat is. közelíteni a kulturált szóra­Fbben az évben az előző- kozást- a higiénia, a kiszolgá­ld b ben az evpen az előző lás és a k<jrnyezet szmvona­eknél viszonylag alacsonyabb ja^ forgalomnövekedéssel számol- iparj tevékenységükből, nak. melynek oka, hogy Pász- amely évről évre növekszik, Korszerű exporttermékek a szocialista országokba A szocialista országok pia- szati Üzemek állítja elő. Az kooperációs kapcsolatban áll valósítani ütemesen a tarta- cainak külkereskedelmi for- év első negyedében az export- az NDK-beli Fortschritt- lékalkatrész-szállítást. _ Az galmunkban továbbra is meg- szállítmányokat ütemesen in- kombináttal. Az együttmű- NDK-ba 2000 hagyományos határozó a szerepük. A beho- dították útnak így a terv idő- ködés keretében kombájn- pénztárgépet küldtek, s mar zatal szintentartása mellett arányosan teljesült. részegységeket, -tartozékokat tárgyalnak az eleketronikus kivitelünk — hasonlóan a Ütemesen teljesülnek az és -alkatrészeket készítenek az berendezések ez évi kivitele­méit évihez — 8 százalékos Intermetall által szervezett tér- NDK-beli nagygépekhez. Idei nek lehetőségeiről. Hagyoma- bővülésével számol külkeres- mékcserék is, hazai rúdidom- első negyedévi exportkötele- nyos pénztárgépet szállítottak kedelmünk. Az ipari és a kül- és lemezáruért nálunk nem zettségeiket teljesítették, s há- Csehszlovákiába és eleget tet- kereskedelmi vállalatok foko- készülő horganyzott és mű- rom hónap alatt 1200 kom- tek romániai kooperációs val- zott figyelmet fordítanak az anyag bevonatú lemezeket ka- bájnadaptert és 350 silózó- lalásaiknak. exportstruktúra átalakítására, punk. adaptert szállítottak partne- A Csepel Autógyár az első a gazdaságosság javítására. A Az Ikarus gyár idén készü- rüknek. Hiánytalanul átad- negyedévben szervokormány­szocialista exportkötelezettsé- lő 13 és fél ezer járművéből ták a pótalkatrész-szállítmá- ból mintegy 2050-et szállított gek első negyedévi teljesíté- több mint 9000-et szállít a nvokat. Hagyományos partne- Csehszlovákiába, Lengyelor- séről, a szállítások, az áru- szocialista piacra. Ez év első rük Csehszlovákia is, az idei szágba és Romániába. Ugyan­készlet átalakításáról tájé- három hónapjában 2520 autó- exportra szánt dohányszárító- csak jelentős exportpartnere kozódtak több vállalatnál az buszt adtak át, néhány ki- kát és kombájnadaptereket az autógyárnak a Német De- MTI munkatársai. vételével valamennyit a szov- azonban csak a következő ne- mokratikus Köztársaság is Az A magyar vaskohászat az jet megrendelőknek. Kubá- gyedévtől szállítják. IFA-gépkocsikhoz 1982 első idén több mint 150 ezer ton- ba a helyi összeszerelő üzem- Az Irodagépipari és Finom- negyedévében 690 nveregszer­na hengerelt árut szállít szó- be 100 városi autóbuszt ex- mechanikai Vállalat több mint kezetet készítettek. 700 hidro­ciaüsta partnereinek termék- portáltak, főegységekre bont- 10 millió rubeles exportköte- mechanikus sebességváltó-gar­csere keretében. A hengerelt va. lezettségéből kétmillió rubel nitúra alkatrészeit készítették cikkek kétharmadát a Lenin A hazai mezőgépipar leg- értékű szállítást realizált 1982 e] szovjet megrendelésre. Kohászati Művek, a többit a nagyobb vállalata, a szolnoki, első negyedében. Mindamel­Dunai Vasmű és az ÖzdiKohá- már csaknem egy évtizedes lett most először sikerült meg- •(Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom