Nógrád. 1982. január (38. évfolyam. 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

Újévi üdvözletek a világ minden tájáról Magyar vezetők A világbéke A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsá­ga, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége, vala­mint a Szovjetunió Miniszter- tanácsa újévi üdvözletei inté­zett a szovjet néphez. — Az 1981-es év a szovjet emberek számára az új törté­nelmi távlatokat kijelölő XXVI. kongresszus, a nagy­szabású alkotó munka, a bé­ke rrr ;5rzéséért és megszilár­dításáért folytatott kemény harc éve volt — hangoztatja a szovjet vezető testületek üd­vözlete. A gazdasági éiet legkülönbö­zőbb területeinek dolgozói új eredményekkel gazdagították országunkat. — Köszönet illeti mindazo­kat, akik hozzájárulnak or­szágunk anyagi és szellemi ér­tékeinek gazdagításához, vé­dik határainkat. Biztosak va­gyunk abban, hogy a párt XXVI. kongresszusának és a KB 1981 novemberi plénumá­nak történelmi jelentőségű ha­tározatait, valamint a XI. öt­éves terv célkitűzéseit dolgozó népünk megvalósítja. — Számunkra a két legfon­tosabb dolog a kommunista építőmunka, és a világbéke megőrzése — folytatódik az üzenet. — Ezen az estén üdvözle­tünkét küldjük, békét és bol­dogságot kívánunk külföldi elvtársainknak és barátaink­nak, a szocialista országok dol­gozóinak, földünk minden né­pének, amely az imperializ­mus, a reakció, valamint az emberi, az anyagi és a szelle­mi energiát pazarló fegyver­kezési verseny ellen, a békéért és a társadalmi haladásért harcol. — A Szovjetunió derűlátás­sal, teremtő erejének és ener­giájának teljében lép az 1982­es esztendőbe, a Szovjet Szo­cialista Köztársaságok Szö­vetsége megalakulásának 60. évébe. '£r Erich Honecker, az NSZEP Központi Bizori-' ' -k főtit­kára, az állar- elnöke újévi üzenetéb. lékezte­tett arra, hogy az NSZEP X. kongresszusa által meghatáro­zott bel- és külpolitika közép­pontjában a béke bi;' " '-a és az állampolgárok ( í- vonalának javítása állt. .i.md anyagi, mind pedig kulturális területen. Honecker kiemelte, hogy a dolgozók minden téren szorgalmas, kezdeményezé­sekben gazdag munkát végez­tek. Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, államfő, a Bukarest­ben működő diplomáciai misz- szióvezetőket fogadva, újévi beszédében arról szólt, hogy minden népnek, köztük a ro­mán népnek is kitartó erőfe­szítéseket kellett tennie a gaz­dasági-társadalmi fejlődés érdekében. Reményét fejezte ki: jövőre minden állam azon munkál­kodik majd, hogy javulás kö­vetkezzék be a nemzetközi lég­körben, s enyhüljön a feszült­ség. Todor Zsivkov, a BKP KB főtitkára, a bolgár államta­nács elnöke újévi üzenetében azt emelte ki, hogy az ország V ietnami' tervmutatók Kemény munka 1982-re Az óév utolsó napján tették közzé Vietnamban az 1982-re érvényes tervmutatókat. A tervről folytatott nemzetgyűlé­si vitán hangsúlyozták: 1982- ben is nehéz körülmények kö­zött kell majd tevékenykedni, kemény munkát végezni, hogy a tervezett eredményeket el­érjék. Az alapelv az önerőre való támaszkodás, a gazdaság- irányítási rendszer folyamatos megváltoztatása, felhagyva az állami pénz- és anyagi eszkö­zöket, támogatást mechaniku­san szétosztó, merev, bürokra­tikus eddigi gyakorlattal — mondotta az ülésszakon fel­szólaló Truong Chinh, az ál­lamtanács elnöke. Kijelentette: levonva a ta­nulságokat az eddigi párt- és állami politikából, s annak a végrehajtásából hisszük, hogy a VKP vezetésével, a nép al­kotóerejének kibontakoztatá­sával, a Szovjetunió és más szocialista országok sokoldalú támogatásával, sikerrel épít­hetjük a szocializmust Viet­namban, gondoskodhatunk or­szágunk biztonságáról, telje­sítjük nemzetközi kötelezett­ségeinket, ily módon megvaló­sítjuk Ho Si Minh elnök vég­rendeletét. Beszéde külpolitikai ré­szében Truong Chinh a nem­zetközi feszültség éleződéséért az Egyesült Államokat, és „az amerikaival egyeztetett kínai politikát” tette felelőssé. Szilveszterre riadókészültség Az izraeli hadsereg biztonsá­gi okokra hivatkozva kijárási tilalmat rendelt el szilveszter esté a Golan-fennsík egyik községében — jelentette be Eitan altábornagy, izraeli ve­zérkari főnök. A tábornok kö­zölte azt is, hogy Izrael északi körzeteiben továbbra is ria- dókérzültségben tartják a hadsereg egységeit. Mint em­lékezetes, ezeket az egységeket a Golan-fennsík annektálására vonatkozó törvény elfogadása, december 14. után helyezték riadókészültségbe. Hivatalában az új ENSZ-főtitkár Xavier Perez de Cuellar pe- ismeretes, a perui diplomata rui diplomata szilveszter éjsza- főtitkárrá választása előtt a kaján hivatalosan is átvette különleges politikai kérdé- az ENSZ főtitkárának tisztsé- sekkel foglalkozó főtitkárhe­gét és hivatalát Kurt Wald- lyettes tisztségét töltötte be a heim eddigi főtitkártól. Mint világszervezetben. Gyilkossági rekord New York városának 1981- ben sikerült túlszárnyalnia előző évi bűnözési rekordját: ebben az esztendőben 12 em­berrel többet öltek meg, mint az előző évben, összesen 1833 főt. Ez azt jelenti, hogy a vá­rosban naponta és átlagosan 5 embert gyilkoltak meg. 2 NÓGRÁD — 1982. január 3., vasárnap reményében ■fejlődése gyorsabb és sikere­sebb lehetne kedvező nemzet­közti politikai és gazdasági feltételek között, a nemzetközi helyzet azonban nehéz és bo­nyolult. Emlékeztetett arra, hogy a bolgár nép a nehézsé­gek ellenére sikeresen építi a szocialista társadalmat, s hogy ennek a munkának legfonto­sabb követelménye az új gaz­dasági mechanizmus bevezeté­tételek várnak, de az ország .kétségkívül” túljut a nehéz­ségeken. „Gazdasági visszaesés sújt bennünket, amelyet a hoz­zá nem értő, több évtizedes kormányzati munka idézett elő. De most az egész ország új nyitás elé néz” — hangzik az üzenet. Az elnök felszólí­totta az amerikaiakat: éljenek meggyőződésük szerint és „te­gyék rendbe a dolgokat”. üdvözlő távirata a Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából DR. FIDEL CASTRO RUZ elvtársnak, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkárának, a Kubai Köztársaság államtanácsa elnökének, a minisztertanács elnökének, \ Havanna Henryk Jablonski, a le :gyel államtanács elnöke csütörtö­kön este a rádió és a televízió által közvetített újévi köszön­tőjében hangoztatta, hogy bár az 1981-es év mérlegét a je­lenlegi helyzetben nehéz meg­vonni, jelentős lépéseket tet­tek. Ilyeneknek nevezte a het­venes évek súlyos hí’ ' ^»is­métlődésének mega! ozá­sára, hozott politikai, jogi és személyi garanciákat, a parla­ment által elfogadott számos törvényt, amely a gazdasági re­formot szolgálja; a helyi ön- kormányzat és az önigazgatás fejlesztéséről, valamint az új év kezdetére előkészített gaz­dasági reformot. Újévi köszöntőjében Gustav Husák, Csehszlovákia Kommu­nista Pártja Központi Bizott­ságának főtitkára, köztársasá­gi elnök arról beszélt, hogy az egyetemes béke megóvása a feltétele annak, hogy Csehszlo­vákia teljesítse az új esztendő­re vonatkozó terveit, ezért Csehszlovákia aktívan részt vesz a háború veszélyének el­hárításáért folyó küzdelemben. A többi szocialista országgal együtt Csehszlovákia követke­zetesen valósítja meg a békés egymás mellett élés politiká­ját, tiszteletben tartja vala­mennyi állam törvényes érde­keit, törekszik az egyenjogú és kölcsönösen előnyös nem­zetközi együttműködés fejlesz­tésére. A Koreai NDK népe jelen­től sikereket ért el az elmúlt esztendőben — jelentette ki újévi köszöntőjében Kim ír Szén, a Koreai Munkapárt Központi Bizottságának fő­titkára, köztársasági elnök. Ronald Reagan amerikai el­nök újévi üzenetében azt jó­solta, hogy 1982-ben az Egye­sült Államokra súlyos próba­II. János Pál pápa hagyo­mányos szilveszteri miséjén arról beszélt, hogy a világon ma számos olyan esemény tör­ténik, amely nyugtalanságot, bizonytalanságot kelt. Az em­bert, az emberi életet, méltósá­got és lelkiismeretet fenyegető veszélyek ellenére — folytat­ta a pápa — van remény, hogy az értelem, a világosság győ­zedelmeskedik. Francois Mitterrand francia áillmfő újévi üdvözletében hangsúlyozta: Franciaország a bé> ' v leszerelést és a kö­zös bi :ágot választja, de ahhoz, hogy a béke győzzön, fenn kell maradnia a két nagyhatalom közötti egyen­súlynak. Margaret Thatcher brit kor­mányfő újévi rádióbeszédében mindenekelőtt azt hangsúlyoz­ta, hogy országa szilárdan áll az Egyesült Államok mellett minden olyan intézkedés vég­rehajtásában, amellyel Reagan elnök a Szovjetuniót fenyegeti a lengyelországi helyzet miatt. Helmut Schmidt nyugatné­met kancellár rádió és televí­zió által sugárzott újévi kö­szöntőjében hangoztatta, hogy az NSZK legfőbb gondja ebben az évben a béke megőrzése és a gazdasági stabilitás fenntar­tása volt Gazdasági fronton a kancellár az új esztendő leg­fontosabb kihívásának a mun­kanélküliséget nevezte. Külpo­litikai kérdéseket érintve a kancellár hangsúlyozta, hogy Bonnt „a nyugati szövetség szilárd láncszemének” látja. Szuzuki Zenko japán kor-„ mányfő újévi üzenetében és ünnepi sajtóértekezletén azt ígérte, hogy kabinetje tevéke­nyeit elő kívánja mozdítani a világbéke megszilárdítását és a nemzetközi leszerelést. A Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe, a felszabadulás napja alkalmából a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa. Minisz­tertanácsa és egész dolgozó népünk nevében elvtársi üdvöz­letünket és szívből jövő jókívánságainkat küldjük ö. .a’-, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának, a Kubai Köztársaság államtanácsának és minisztertanácsának, a test­véri kubai népnek. A forradalmi Kuba létrejöttét, szőri" ’ dettől fogva a nemzeti függetlenség híveinek őszinte érdeklődése és m A magyar nép is elismeréssel tekint vívmányaira, a szocialista társadalom ményeire, amelyek elválaszthatatlanul bai Kommunista Párttal, annak következetes marxista—le­ninista irányvonalával. Kuba ma megbecsült tagja a szocialista országok közös­ségének, amelynek erősítésén odaadóan munkálkodik. Kö­vetkezetes békepolitikája, intemacio--1:sta magatr-^-sa meg­érdemelt tekintélyt biztosít számára az el nem k' :ett or­szágok mozgalmában, a béke, a függetlenség és társadalmi haladás hívei közt világszerte. Élvezi ezen erők széles nem­zetközi szolidaritását nemzeti függetlensége és forradalmi vívmányai megvédéséért folytatott harcában is. A magyar kommunisták, a szocializmust építő magyar nép teljes mér­tékben szolidáris és támogatja azt a küzdelmet, amelyet az imperialista beavatkozási kísérletekkel és fenyegetésekkel szemben kommunista pártja vezetésével a kubai nép vív a békéért, a biztonságért, a függetlenségért és a szocializmusért. Nemzeti ünnepük alkalmából jóleső érzéssel gondolunk országaink sokoldalú és gyümölcsöző együttműködésére, amely a marxizmus—leninizmus' és a proletár internaciona­lizmus alapján ígéretesen fejlődik. Pártjaink és népeink ba­rátságának további erősítése találkozik országaink érdekei­vel, jól szolgálja közös céljaink elérését. Kívánjuk önöknek, a kubai komomunistáknak és a test­véri kubai népnek, hogy sikerrel valósítsák meg a Kubai Kommunista Párt II. kongresszusának határozatait hazájuk védelme, felvirágoztatása, a szocializmus és a béke javára. * , KÁDÁR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, LOSONCZI PÁL, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, LÁZÁR GYÖRGY, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. TÜr Az évforduló alkalmából Apró Antal, az országgyűlés elnöke táviratban fejezte ki jókívánságait Flavio Bravópak, a Kubai Köztársaság Népi Hatalmi Nemzetgyűlése elnökének. Táviratban köszöntötte a kubai partnerszervezetét a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a SZOT, a KISZ, az Országos Béketanács és a Magyar Nők Országos Tanácsa. Zűr?avar az EGK-ban Lengyelországról tárgyalnak Brüsszelben Aczél Endre, az MTI tudó­sítója jelenti: Londoni politikai körök sze­rint az Európai Gazdasági Közösségben „teljes a zűrza­var” a külügyminiszterek hétfőre, Brüsszelbe tervezett Lengyelországgal foglalkozó értekezlete előtt. A zűrzavar közvetlen ki­váltó oka ismét az Egyesült Államok politikája, .nevezete­sen az a tengerentúli óhaj, hogy a nyugat-európai szö­vetségesek „tartsanak lépést” a Washingtonban elhatáro­zott lengyel- és szovjetellenes szankciókkal. A vezető nyugat-európai hatalmak közül az NSZK ha­tározott „nem”-et mondott er­re a kívánságra, és ha fenn­tartásokkal is, de efelé haj­lik Párizs és Róma. A kisebb EGK-országok, mint például Belgium és Hollandia az NSZK-Val tartanak- A politi­kai színskála teljes jobbolda­lát a jelek szerint Nagy-Bri- tannia tölti be, amely két hét leforgása alatt a lengyel szük­ségintézkedések iránti majd­nem megértő állásponttól el­jutott az amerikai vonal előt­ti, látszólag maradéktalan be- hódolásig. Margaret Thatcher minisz­terelnök több újévi rádió- és televíziós interjúban nyilat­kozott méltatólag Reagan el­nök „kitűnő” kezdeményezé­seiről, hangoztatva, hogy a Közös Piacnak e kezdménye- zések ideje „egynómelyikét” követnie kelleje. Thatcher asszony egyszer­smind cáfolta, hogy az ame­rikai szankciópolitika „zűr­zavarba” taszította volna Nyugat-Európát, és határo­zott ígéretet tett arra, hogy az Atlanti-óceán két partján élő szövetségesek „egysége­sen” lépnek fel a Lengyelor­szággal kapcsolatos „megosz­tási kísérletekkel” szemben. A kormányfő ezeket a kísér­leteket természetszerűleg a Szovjetuniónak tulajdonítot­ta, és ezzel pontosan az ellen­kezőjére fordította EGK-part- nereinek azt a helyzetmegíté­lését, hogy a közös piaci egyenetlenségeket Reagan el­nök egyoldalú, minden érde­mi konzultáció nélkül hozott intézkedései váltották ki. Ugyanebből az látszik, hogy brit részről Amerika iránt fokozott mértékben lo­jális „egységpolitikát” fog­nak szorgalmazni a brüsszeli Haladnak a Az elmúlt három hét meg­mutatta, hány igazi pártakti­vistánk van — jelentette ki Kazimierz Barcikowskd a Trybuna Ludu szombati szá­mában közölt interjúban. A LEMP PB tagja, p KB titká­ra, a pártéletről szólva el­mondta, hogy a IX. rendkí­vüli kongresszus határozatai közül egyet sem hatálytalaní­tottak. „Elhatároztuk — mondta Bareikowski —, hogy a párton belüli élet gyakorla­külügyminiszteri találkozón, de londoni vélemények sze­rint „az első számú amerikai szövetséges” hűvös fogadta­tásra számíthat. Egyetértés a piacon belül legfeljebb ab­ban lesz, hogy papíron tom­pítani kell a nézeteltérések élét. Az EGK — vélik London­ban — voltaképp azért van képtelen hélyzetben, mert még azt sem tisztázta saját kebelén belül, hogy miként kezelje a Lengyelországnak nyújtandó szállítások és segé­lyek, a hitel-visszafizetések stb. problémáját, miközben az Egyesült Államok a problé­mát már kiterjesztette a Szovjetunióra is, és ezzel olyan dimenziót adott az egész konfliktusnak, amelyet a nyugat-európai hatalmak — mivel az európai enyhü­lési politika maradékát is veszélyezteti — nem hajlan­dók vállalni. kitűzött úton tában megvalósítjuk a de­mokratikus elveket. Elhatá­roztuk továbbá, hogy a pár­tot megtisztítjuk az opportu­nistáktól, karrieristáktól és az erkölcstelen személyek­től”. Bareikowski leszögezte: „a pártban nem lehet stagnálás. Nem azért, mért ilyen utasí­tást *dtunk ki, hanem azért, mert a párt maga, annak ak­tivistái és tagjai, nem enge­dik azt meg”. Katonai hatalomátvétel Jerry Rawlings repülőszá­zados vezetésével a ghanai hadsereg egységei csütörtökön megdöntötték Milla Limann elnök kormányát, s Rawlings három éven belül másodszor is hatalomra került — jelen­tették a hírügynökségek, az Accra rádióra hivatkozva- Előzőleg arról tájékoztattak, hogy lövöldözés robbant ki az accrad repülőtéren, a rádió épületében, és a helyőrség­parancsnokság környékén. Jerry Rawlings 1979 júni­usában szervezte első katonai államcsínyét, katonai kor­mányzata azonban még ugyan­azon év októberében polgári kormányzatnak adta át he­lyét. Rawlings csütörtökön az accrai rádióban „egységre” szólította fel Ghana lakossá­gát Elnyomónak nevezte a polgári kormányzatot, megbé­lyegezte a közállapotokat, a korrupciót, s felszólította a külföldi országokat, hogy ne avatkozzanak bele a helyzet javítására, a „valódi demok­rácia megteremtésére” tett kísérletébe, amelynek sikeré­ért — mint mondotta — „éle­tével felel”. Egyben azonban kíméletre szólított fel a meg­döntött elnök iránt, s azt ta­nácsolta a parlamenti képvi­selőknek, hogy forduljanak szükség esetén védelemért a fegyveres erőkhöz. Rawlings utasított bizonyos kormánytisztviselőket arra, hogy jelentkezzenek az accrai hadügyminisztériumban, s pa­rancsban szólította fel az 1979 szeptembere óta lesze­relt tiszteket, katonáka' éu rendőröket, hogy szolgál átté­telre jelentkezzenek a lakta­nyákban. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom